MARATHI PAGE 43

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग ,मेहला ५

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਿ ॥
bhalkay uth papolee-ai vin bujhay mugaDh ajaan.
Getting up each morning you pamper your body, but without understanding the true purpose of life, you remain thoughtless and ignorant.
दररोज सकाळी उठून आपण आपल्या शरीरावर लाड करता, परंतु जीवनाचा खरा हेतू न समजता आपण अविचारी आणि अज्ञानी राहता।

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਣਿ ॥
so parabh chit na aa-i-o chhutaigee baybaan.
If you don’t remember God, in the end your body would be abandoned in the wilderness.
जर आपण देवाची आठवण ठेवली नाही तर शेवटी आपले शरीर वाळवंटात सोडले जाईल।

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ॥੧॥
satgur saytee chit laa-ay sadaa sadaa rang maan. ||1||
Focus your consciousness on the true Guru; and enjoy bliss forever and ever.
खर्या गुरुवर आपली चेतना केंद्रित करा; आणि कायमचा आनंद घ्या।

ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥
paraanee tooN aa-i-aa laahaa lain.
O’ mortal, you came into this world to earn the profit of Naam.
हे ’नश्वर, तू या जगात नाम मिळवण्यासाठी आला आहेस।

ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
lagaa kit khufkarhay sabh mukdee chalee rain. ||1|| rahaa-o.
What useless activities are you attached to? Your life-night (life span) is coming to its end.
आपण कोणत्या निरुपयोगी क्रियाकलापांशी संलग्न आहात? आपली जीवन-रात्र (आयुष्य) संपत आहे।

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
kudam karay pas pankhee-aa disai naahee kaal.
The animals and the birds frolic and play, unaware of death.
प्राणी आणि पक्षी हे मृत्यूविषयी जाणत नाही आणिखेळ करतात व मौज करतात।

ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
otai saath manukh hai faathaa maa-i-aa jaal.
Like animals and birds, mankind has also forgotten death,. due to being trapped in Maya (worldly riches and powers).
प्राणी आणि पक्ष्यांप्रमाणे मानवजातीने सुद्धामाया (सांसारिक संपत्ती आणि शक्ती) मध्ये अडकल्यामुळे मृत्यूला विसरले आहे।

ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਹਿ ਜਿ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥
muktay say-ee bhaalee-ah je sachaa naam samaal. ||2||
Only those persons who enshrine the Name of God in their heart with love are considered to be liberated from the effect of Maya (worldly riches and powers).
केवळ तेच लोक जे अंत: करणात भगवंताचे नाव प्रेमाने वाढवतात त्यांनाच माया (सांसारिक संपत्ती आणि शक्ती) पासून मुक्ती मिळती।

ਜੋ ਘਰੁ ਛਡਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jo ghar chhad gavaavnaa so lagaa man maahi.
O’ my friends, your mind is attached to that home (this world) which you have to leave one day,
हे ’माझ्या मित्रांनो, आपले मन त्या घराशी (या जगासाठी) जुळलेले आहे ज्याला तुम्हाला एक दिवस सोडायचे आहे,

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ॥
jithai jaa-ay tuDh vartanaa tis kee chintaa naahi.
and that place where you have to dwell (in the next world), you have no worry for it at all.
आणि त्या जागेवर जिथे तुम्हाला रहायचे आहे (त्यापुढील जगात) तुम्हाला याची अजिबात चिंता नाही।

ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥
faathay say-ee niklay je gur kee pairee paahi. ||3||
Only those are liberated from the worldly entanglements who surrender themselves completely to the Guru.
स्वतःला पूर्णपणे गुरूंच्या स्वाधीन करणारे लोकच सांसारिक मोहांपासून मुक्त होऊ शकता।

ਕੋਈ ਰਖਿ ਨ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਦਿਖਾਇ ॥
ko-ee rakh na sak-ee doojaa ko na dikhaa-ay.
I see no one else who can save you, don’t look for anyone else.
तुला वाचवणारा दुसरा कोणीही मला दिसत नाही, दुसर्या कोणालाही शोधू नकोस।

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥
chaaray kundaa bhaal kai aa-ay pa-i-aa sarnaa-ay.
After searching everywhere, I have ultimately come to the refuge of the Guru,
सर्वत्र शोध घेतल्यावर मी शेवटी गुरूच्या आश्रयाला आलो आहे,

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਹਿ ਡੁਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥
naanak sachai paatisaah dubdaa la-i-aa kadhaa-ay.||4||3||73||
O’ Nanak, the Almighty God has saved me from drowning in the worldly vices.
हे ’नानक, सर्वशक्तिमान देवाने मला ऐहिक पापात बुडण्यापासून वाचवले।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग मेहला ५

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
gharhee muhat kaa paahunaa kaaj savaaranhaar.
One comes to this worldly house as a guest for a short time, but (deeming this as permanent) starts resolving the worldly affairs.
या सांसारिक घरात थोड्या काळासाठी पाहुणे म्हणून येतात, परंतु (याला कायमस्वरूपी समजून) सांसारिक गोष्टींत आडकायचे सुरु करतात।

ਮਾਇਆ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
maa-i-aa kaam vi-aapi-aa samjhai naahee gaavaar.
Engrossed in Maya (worldly attachments) and lust, the foolish person does not understand the real purpose of this human life.
माया (सांसारिक आसक्ती) आणि वासनेत मग्न असलेल्या मूर्ख माणसाला या मानवी जीवनाचा खरा हेतू समजत नाही।

ਉਠਿ ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਰਿਆ ਵਸਿ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
uth chali-aa pachhutaa-i-aa pari-aa vas jandaar. ||1||
He departs (from this world) with regret, and falls into the clutches of the Messenger of Death.
तो दु: खसह (या जगातून) निघून जातो आणि मृत्यूच्या दूताच्या तावडीत सापडतो।

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹਿ ॥
anDhay tooN baithaa kanDhee paahi.
O’ blind fool, (engrossed in worldly attachments) your state in this world is like a tree on the bank of a river which can be uprooted at any moment.
हे ’अंधमूर्ख, (ऐहिक आसक्तींमध्ये गुंतलेले) या जगामध्ये आपले राज्य एखाद्या नदीच्या काठावरील झाडासारखे आहे जे कोणत्याही क्षणी उपटू शकते।

ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jay hovee poorab likhi-aa taa gur kaa bachan kamaahi. ||1|| rahaa-o.
If such is your pre-written destiny, you now have the opportunity to live according to the Guru’s teachings.
जर तुमचे पूर्व लिखित नियत असेल तर तुम्हाला आता गुरुच्या शिकवणीनुसार जगण्याची संधी आहे।

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
haree naahee nah daduree pakee vadhanhaar.
Irrespective of the fact whether one is a child, a young or an elderly person, can be called from this world at any time.
एक मूल, तरूण किंवा म्हातारा माणूस या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून कोणत्याही वेळी या जगातून बोलविला जाऊ शकतो।

ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰਿ ਤਈਆਰੁ ॥
lai lai daat pahuti-aa laavay kar ta-ee-aar.
When the owner deems fit he prepares the harvesters, who, carrying their sickles arrive at the farm. (similarly, when God orders, the messenger of death arrives).
जेव्हा मालकला योग्य वाटते तेव्हा तो कापणी करणाऱ्याना तयार करतो, जे त्यांचे कोयते घेऊन शेतात येतात(त्याचप्रमाणे जेव्हा देव आज्ञा देतो तेव्हा मृत्यूचे दूतयेतात)।

ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਕਿਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਣਿ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
jaa ho-aa hukam kirsaan daa taa lun mini-aa khaytaar. ||2||
When the farmer gives the order, they cut and measure the crop. (Similarly when ordered by God, the demon of death arrive and take away the mortals)
जेव्हा शेतकरी सांगतो तेव्हा ते पीक कापून मोजतात। (त्याचप्रमाणे जेव्हा देवाने आज्ञा केली तेव्हा मृत्यूचा राक्षस येऊन मनुष्यांना घेऊन जातो)

ਪਹਿਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿ ਸੋਇਆ ॥
pahilaa pahar DhanDhai ga-i-aa doojai bhar so-i-aa.
The first part of human life is wasted in the worthless affairs, the second part is wasted in sleep (attachment to worldly riches and power).
मानवी जीवनाचा पहिला भाग निरुपयोगी गोष्टींमध्ये वाया जातो, दुसरा भाग झोपेमध्ये वाया जातो (ऐहिक संपत्ती आणि सत्ताची आसक्ती मध्ये)।

ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥
teejai jhaakh jhakhaa-i-aa cha-uthai bhor bha-i-aa.
The third part of life is wasted in useless fights and struggles; and in the fourth part of life, the day of death dawns.
जीवनाचा तिसरा भाग निरुपयोगी भांडण आणि संघर्षांमध्ये वाया जातो; आणि जीवनाच्या चौथ्या भागात मृत्यूचा दिवस उगतो।

ਕਦ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
kad hee chit na aa-i-o jin jee-o pind dee-aa. ||3||
The thought of the One who bestows body and soul never enters the mind.
ज्याने शरीर व आत्मा दिले त्याचा विचार मनात कधीच प्रवेश करत नाही।

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
saaDhsangat ka-o vaari-aa jee-o kee-aa kurbaan.
I am devoted to the Company of the saintly persons; I dedicate my soul to them,
मी संत व्यक्तींच्या संगतीत एकनिष्ठ आहे; मी माझा आत्मा त्यांना समर्पित करतो।

ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਨਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
jis tay sojhee man pa-ee mili-aa purakh sujaan.
through whom, understanding (of self) has entered my mind, and I have realized the All-knowing God.
ज्याच्याद्वारे (माझ्या स्वत: च्या विषयी) मला ज्ञात झाले आहे,आणि मी सर्व जाणणारा देवाला अनुभवले आहे।

ਨਾਨਕ ਡਿਠਾ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
naanak dithaa sadaa naal har antarjaamee jaan. ||4||4||74||
O’ Nanak, I experience the presence of God, knower of one’s inner feelings, always with me,
हे ’नानक, मी नेहमीच माझ्याबरोबर, एकाच्या आंतरिक भावना जाणणारा, देवाची उपस्थिती अनुभवतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Siree Raag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला५

ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੁ ਇਕੋ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਉ ॥
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.
Let me forget everything, but let me not forget the One (God).
मला सर्वकाही विसरू दे, परंतु मला त्या एका (देवाला) विसरू देऊ नकोस।

ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
DhanDhaa sabh jalaa-ay kai gur naam dee-aa sach su-aa-o.
Having delivered me from all worldly entanglements, the Guru has blessed me with Naam, the true objective of life.
मला सर्व ऐहिक अडचणीपासून मुक्त केल्यावर, गुरूने मला नामाचा आशीर्वाद देऊन जीवनाचा खरा दिला।

ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹਿ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
aasaa sabhay laahi kai ikaa aas kamaa-o.
Give up all other hopes, and have only one hope of realizing God.
इतर सर्व आशा सोडून द्या आणि देवाला ओळखण्याची एकच आशा ठेवा।

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅਗੈ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥
jinee satgur sayvi-aa tin agai mili-aa thaa-o. ||1||
Those who serve the True Guru by following his teachings, receive a place of honor in God’s court.
जे लोक त्याच्या शिकवणींचे पालन करून खऱ्या गुरूची सेवा करतात त्यांना देवाच्या दरबारात मान मिळते।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥
man mayray kartay no saalaahi.
O’ my mind, praise the Creator.
हे माझा मना! सर्जनहारची स्तुती कर।

ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabhay chhad si-aanpaa gur kee pairee paahi. ||1|| rahaa-o.
Give up all your clever tricks, and humbly seek the Guru’s guidance.
आपल्या सर्व हुशार युक्त्या सोडून द्या आणि नम्रपणे गुरुचे मार्गदर्शन मिळवा।

ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥
dukh bhukh nah vi-aapa-ee jay sukh-daata man ho-ay.
No pain and hunger (due to worldly riches and powers) afflicts you, if you have God, the Giver of Peace in your mind.
जर तुमच्या मनात शांती देणारा देव असेल तर तुम्हाला कोणताही त्रास आणि भूक (सांसारिक श्रीमंत व सत्ताची) तुम्हाला त्रास देणार नाही।

ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮਿ ਨ ਛਿਜੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
kit hee kamm na chhijee-ai jaa hirdai sachaa so-ay.
No undertaking shall fail, when eternal God is always in your heart.
शाश्वत देव आपल्या अंत: करणात असेल तेव्हा कोणताही उपक्रम अपयशी ठरणार नाही।

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਰਖਹਿ ਹਥ ਦੇ ਤਿਸੁ ਮਾਰਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
jis tooN rakheh hath day tis maar na sakai ko-ay.
O’ God, no one can harm that person whom You protect.
हे ’देवा, तू ज्याचे रक्षण करतोस त्याला कुणीही इजा करु शकत नाही।

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
sukh-daata gur sayvee-ai sabh avgan kadhai Dho-ay. ||2||
Therefore, we should always serve (and follow the teachings) of the peace giving Guru; who drives out all our demerits.
म्हणूनच, शांती देणार्या गुरूची आपण नेहमी सेवा (आणि उपदेशांचे पालन) केले पाहिजे; जो आपले सर्व व्याभिचार काढून टाकतो।

ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
sayvaa mangai sayvko laa-ee-aaN apunee sayv.
O’ God, your servant begs to serve those who are enjoined to Your service.
हे ’देवा, तुझा सेवक तुझ्या सेवेमध्ये असलेल्या लोकांची सेवा करण्यास विनवणी करतो।