MARATHI PAGE 41

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
सिरी राग, मेहला ४

ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸੇ ਤਿਨਿ ਜਾਉ ॥
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabh dasay tin jaa-o.
I stand by the wayside and ask the Way. If only someone would share with me the Way to God, I would go with him.
मी वाटेकडे उभा राहून मार्ग विचारतो. जर कोणी माझ्याबरोबर देवाचा मार्ग सामायिक करेल तर मी त्याच्याबरोबर जाईन

ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਫਿਰਾਉ ॥
jinee mayraa pi-aaraa raavi-aa tin peechhai laag firaa-o.
I would follow in the footsteps of those who enjoy the Love of my Beloved.
मी माझ्या प्रियजनांच्या प्रेमाचा आनंद घेणाऱ्याच्या पावलांवर पाऊल ठेवू|

ਕਰਿ ਮਿੰਨਤਿ ਕਰਿ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥
kar minat kar jod-rhee mai parabh milnai kaa chaa-o. ||1||
I beg and I implore them; I have such a yearning to meet God!
मी मागतोकरतो आणि मी त्यांना विनवणी करतो; मला देवाला भेटण्याची अशी तळमळ आहे!

ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥
mayray bhaa-ee janaa ko-ee mo ka-o har parabh mayl milaa-ay.
O’ my brothers, please put me in Union with the Almighty.
हे ’माझ्या बंधूंनो, कृपया मला सर्वशक्तिमान देवा जवळ ठेवा।

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o satgur vitahu vaari-aa jin har parabh dee-aa dikhaa-ay. ||1|| rahaa-o.
I am a sacrifice to the Guru, who is able to show me the Almighty.
जो मला सर्वशक्तिमान देव दर्शविण्यास समर्थ आहे मी त्याला समर्पित आहे।

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
ho-ay nimaanee dheh pavaa pooray satgur paas.
In deep humility, I aspire to fall at the Feet of the Perfect Guru.
पूर्ण नम्रतेने, परिपूर्ण गुरुच्या पायाजवळ जाण्याची मी इच्छा करतो|

ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥
nimaani-aa gur maan hai gur satgur karay saabaas.
The Guru is the Honor of the dishonored. The Guru, the True Guru, brings hope and applause to those left behind.
गुरु हा जे सन्मानितत्याचा मान आहे, जे मागे राहून गेले आहेत त्यांची आस आणि प्रशंसा आहे|

ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸਿ ॥੨॥
ha-o gur saalaahi na raj-oo mai maylay har parabh paas. ||2||
I am never tired of praising the Guru, who is able to unite me with the Almighty who pervades nearby.
मला जवळ असलेल्या सर्वसमर्थाबरोबर एकत्र आणण्यास समर्थ असलेल्या गुरूची स्तुती करण्यास मी कधीही थकत नाही|

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
satgur no sabh ko lochdaa jaytaa jagat sabh ko-ay.
Everyone, all over the world, longs to meet the True Guru.
सर्व, सर्व विश्वामधील लोक सतगुरुला भेटायला इच्छतात।

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥
bin bhaagaa darsan naa thee-ai bhaagheen bahi ro-ay.
But without good fortune, His Blessed Vision is not obtained. The unfortunate ones just sit and cry.
परंतु चांगल्या दैवविना,त्याची कृपादृष्टी होत नाही।दुर्दैवी फक्त बसून रडतात|

ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥
jo har parabh bhaanaa so thee-aa Dhur likhi-aa na maytai ko-ay. ||3||
All things happen according to the Will of God. No one can erase the pre-ordained Writ of Destiny.
सर्व गोष्टी देवाच्या इच्छेनुसार घडतात. नियतीच्या पूर्व-ठरलेल्या लेखणाला कोणीही मिटवू शकत नाही|

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥
aapay satgur aap har aapay mayl milaa-ay.
God Himself puts us in touch with the Guru (Divine Wisdom) which is also a part of Him. After we attain the Guru, He bestows upon us Union with Himself.
देव स्वत: आम्हाला गुरू (दैवी बुद्धी) च्या संपर्कात ठेवतो जो त्याचा एक भाग आहे. आपण गुरू गाठल्यानंतर तो आपल्याला स्वतःस एकरूप करतो|

ਆਪਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥
aap da-i-aa kar maylsee gur satgur peechhai paa-ay.
As we follow the Guru’s Wisdom, God out of His Kindness, unites us with Himself.
जेव्हा आपण गुरुच्या बुद्धीचे अनुसरण करतो, देव त्याच्या दयाळूपणे आपल्याला आपल्याबरोबर जोडतो|

ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਿ ਆਪਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥
sabh jagjeevan jag aap hai naanak jal jaleh samaa-ay. ||4||4||68||
O’ Nanak, He Himself is the life of the entire universe, and ultimately all merge in Him just as water merges in water.
ओ ’नानक, तो स्वतःच संपूर्ण विश्वाचे जीवन आहे आणि शेवटी सर्वजण त्याच्यात विलीन होतात जसपाणी पाण्यात विलीन होते

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥.
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
सिरी राग, मेहला ४.

ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਤਿ ਭਲਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.
Delight in the immortalizing nectar of His Name is exquisite. But how can one obtain it and enjoy it?
त्याच्या नावाच्या अमृत मध्ये आनंद अति सुंदर आहे. पण एखादा तो मिळवून त्याचा आनंद कसा घेऊ शकतो?

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥
jaa-ay puchhahu sohaaganee tusaa ki-o kar mili-aa parabh aa-ay.
To get to taste the Essence of Naam, go and ask the happy soul-brides what technique they used that God came to meet them.
नामाचे सार चाखण्यासाठी, जा आणि आनंदितवधूंना विचारा की त्यांनी कोणती तंत्रज्ञान वापरली की देव त्यांच्याशी भेटला?

ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਤਿਨ ਪਾਇ ॥੧॥
o-ay vayparvaah na bolnee ha-o mal mal Dhovaa tin paa-ay. ||1||
But they being care-free (above any kind of self-praise), do not say much; I repeatedly rub and wash their feet. (request them very humbly to answer)
परंतु ते काळजी-मुक्त (कोणत्याही प्रकारचे स्वत: ची स्तुती करण्यापेक्षा) जास्त आहेत। जास्ती म्हणू नका; मी वारंवार त्यांचे पाय चोळतो आणि धुतो. (उत्तर देण्यासाठी त्यांना नम्रपणे विनंती करतो)

ਭਾਈ ਰੇ ਮਿਲਿ ਸਜਣ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥
bhaa-ee ray mil sajan har gun saar.
(Out of mercy, they reply:) O’ Brother, go and meet with your spiritual friend (the Guru), and meditate upon the Glorious Praises of God.
(दयाळूपणाने, ते उत्तर देतात 🙂 हे बंधू, जा आणि आपल्या आध्यात्मिक मित्राशी (गुरू) भेटा आणि देवाची स्तुती करा|

ਸਜਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sajan satgur purakh hai dukh kadhai ha-umai maar. ||1|| rahaa-o.
(They continue to say:) The True Guru, the Primal Being, is your Friend who shall drive out your pain and subdue your ego.
ते म्हणतच राहतात 🙂 खरा गुरु हा आदी पुरुष तुमचा मित्र आहे जो तुमचे दुःख दूर करेल आणि तुमचा अहंकार वश करेल।

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
gurmukhee-aa sohaaganee tin da-i-aa pa-ee man aa-ay.
The followers of the Guru are the happy soul-brides; their minds are filled with kindness.
गुरुचे अनुयायी आनंदी आत्मा-नववधू आहेत; त्यांची मने दयाळू आहेत

ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
satgur vachan ratann hai jo mannay so har ras khaa-ay.
They told me that the Word (advice) of the Guru is precious like a jewel. One who believes in it and lives according to the advice, tastes the Sublime Essence of the Almighty.
त्यांनी मला सांगितले की गुरूचा शब्द (सल्ला) रत्नजडाप्रमाणे मौल्यवान आहे. जो यावर विश्वास ठेवतो आणि सल्ल्यानुसार जगतो, त्या सर्वशक्तिमान देवाचा उदात्त सार चाखतो

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਅਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥੨॥
say vadbhaagee vad jaanee-ahi jin har ras khaaDhaa gur bhaa-ay. ||2||
Those who partake of God’s Sublime Essence and enjoy this delight, through the Guru’s Love, are considered to be great and truly fortunate.
जे लोक गुरूच्या प्रेमाद्वारे देवाच्या उदात्त सारखा भाग घेतात आणि आनंद करतात, त्यांना महान आणि खरोखर भाग्यवान मानले जाते।

ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਵਣਿ ਤਿਣਿ ਸਭਤੁ ਹੈ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥
ih har ras van tin sabhat hai bhaagheen nahee khaa-ay.
This Sublime Essence of God, the delight of Naam is in every blade and straw of the universe but the unfortunate ones do not taste it.
हे परमात्माचे सार, विश्वाच्या प्रत्येक जागेवर नामांची प्रसन्नता असते परंतु दुर्दैवि त्याची चव घेत नाही|

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਬਿਲਲਾਇ ॥
bin satgur palai naa pavai manmukh rahay billaa-ay.
Without the True Guru, this delight is not obtained. The self-willed continue to live in misery.
सतगुरु शिवाय, आनंद घेता येत नाही|मनमुखी हे दुखातच राहतात।

ਓਇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਨਿਵਹਿ ਓਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਲਾਇ ॥੩॥
o-ay satgur aagai naa niveh onaa antar kroDh balaa-ay. ||3||
They do not bow before the True Guru (do not accept the Guru’s advice) because in their hearts, they have the demon of anger.
ते सत गुरूपुढे नतमस्तक होत नाहीत (गुरूंचा सल्ला स्वीकारत नाहीत) कारण त्यांच्या अंत: करणात क्रोधाचा राक्षस आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥
har har har ras aap hai aapay har ras ho-ay.
God Himself is Naam and the Sublime Essence. (He pervades everywhere as bliss and the support of everyone’s life).
देव स्वतः नाम आणि उदात्त सार आहे. (तो सर्वत्र आनंद आणि प्रत्येकाच्या जीवनाचा आधार म्हणून सर्वत्र व्यापतो)

ਆਪਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੇਵਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚੋਇ ॥
aap da-i-aa kar dayvsee gurmukh amrit cho-ay.
In His Kindness, He blesses those who follow Guru’s Word. The elixir of God’s Name, the Ambrosial Nectar of Naam trickles down in them.
त्याच्या दयाळूपणामध्ये, जे गुरुच्या शब्दाचे अनुसरण करतात त्यांना तो आशीर्वाद देतो. ईश्वराच्या नावाचा अमृत त्यांच्यात उतरले आहे

ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥
sabh tan man hari-aa ho-i-aa naanak har vasi-aa man so-ay. ||4||5||69||
Then, the body and mind totally blossom and flourish; O’ Nanak, the Almighty comes to dwell in the mind.
मग, शरीर आणि मन पूर्णपणे खिलतात।; हे ’नानक, सर्वसमर्थ मनामध्ये वास करतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
सिरी राग, मेहला ४:

ਦਿਨਸੁ ਚੜੈ ਫਿਰਿ ਆਥਵੈ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਜਾਇ ॥
dinas charhai fir aathvai rain sabaa-ee jaa-ay.
The day dawns, and then it ends, and the night also passes away.
दिवस उगवतो, आणि मग तो संपतो आणि रात्री देखील निघून जाते

ਆਵ ਘਟੈ ਨਰੁ ਨਾ ਬੁਝੈ ਨਿਤਿ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਇ ॥
aav ghatai nar naa bujhai nit moosaa laaj tukaa-ay.
Life is diminishing, but one does not realize it. Each day, the mouse of death is gnawing away at the rope of life.
आयुष्य कमी होत आहे, परंतु एखाद्याला हे लक्षात येत नाही. प्रत्येक दिवशी, मृत्यूचा उंदीर जीवनाच्या दोरी कुरतडत आहे।

ਗੁੜੁ ਮਿਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ ਮਨਮੁਖੁ ਲਗਿ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥੧॥
gurh mithaa maa-i-aa pasri-aa manmukh lag maakhee pachai pachaa-ay. ||1||
Like flies clinging to molasses and getting stuck, those who are conceited, cling to worldly riches (or Maya) and are consumed by it.
माशी जसे गुळांना चिकटून राहतात आणि अडकतात त्याप्रमाणे, ज्यांना गर्विष्ठ होते, ऐहिक संपत्ती (किंवा माया) ला चिकटून राहतात आणि ते त्याचे सेवन करतात|

ਭਾਈ ਰੇ ਮੈ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
bhaa-ee ray mai meet sakhaa parabh so-ay.
O’ Brother, God is my Friend and Companion.
हे बंधू! देव माझे मित्र आणि साथी आहे|

ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਮੋਹੁ ਬਿਖੁ ਹੈ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
put kalat moh bikh hai ant baylee ko-ay na ho-ay. ||1|| rahaa-o.
Emotional attachment to children and spouse is poison (because, it affects spiritual progress adversely) and in the end, no one goes along with you as your helper.
मुले आणि जोडीदाराशी भावनिक जोड हा विष आहे (कारण, याचा आध्यात्मिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो) आणि शेवटी, तुमचा मदतनीस म्हणून कोणीही तुमच्यासोबत जात नाही|

ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਬਰੇ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੇ ਸਰਣਾਇ ॥
gurmat har liv ubray alipat rahay sarnaa-ay.
Those who embrace love for God through the Guru’s teachings, are saved. They live in the Sanctuary of God and at the same time, remain detached from the world.
जे लोक गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे देवावर प्रीती करतात त्यांचे तारण होते. ते देवाच्या अभयारण्यात राहतात आणि त्याच वेळी, जगापासून अलिप्त राहतात.