MARATHI PAGE 40

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਕਰਿ ਰਹੇ ਮਨਿ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥
sahas si-aanap kar rahay man korai rang na ho-ay.
By trying thousands of other clever techniques, the raw and unimpressionable mind does not embrace any Divine Love.
इतर हजारो चतुर तंत्रांचा प्रयत्न करून, कच्चे आणि अप्रभावी मनाने कोणतेही दिव्य प्रेम स्वीकारले नाही

ਕੂੜਿ ਕਪਟਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥
koorh kapat kinai na paa-i-o jo beejai khaavai so-ay. ||3||
No one has ever realized God through penances, falsehood or deceit. One reaps only what one sows.
कोणालाही पश्चात्ताप , खोटेपणा किंवा कपटातून कधीच देवाची जाणीव झाली नाही. एखाद् जे पेरतो तेच कापतो।

ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਸਿ ॥
sabhnaa tayree aas parabh sabh jee-a tayray tooN raas.
O’ God, You are the Hope of all. All beings are Yours; You are the Wealth of all.
हे ’देवा, तू सर्वांची आशा आहेस. सर्व प्राणी तुझे आहेत; तू सर्वांची संपत्ती आहात

ਪ੍ਰਭ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਸਿ ॥
parabh tuDhhu khaalee ko nahee dar gurmukhaa no saabaas.
O’ God, nobody returns empty-handed from Your door. The Guru’s followers are praised and acclaimed.
हे’देवा, तुझ्या दारावरून कोणीही रिकाम्या हाताने परत येत नाही. गुरूच्याअनुयायींचे कौतुक आणि स्तुती होते।

ਬਿਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁਬਦੇ ਕਢਿ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੧॥੬੫॥
bikh bha-ojal dubday kadh lai jan naanak kee ardaas. ||4||1||65||
Nanak humbly prays; O’ God, please save all the people who are drowning in the terrifying ocean of vices.
नानक नम्रपणे प्रार्थना करतात; हे ’देवा, कृपया दुर्गुणांच्या महासागरात बुडलेल्या सर्व लोकांना वाचवा

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
siree raag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
सिरी राग, मेहला ४

ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
naam milai man taripat-ee-ai bin naamai Dharig jeevaas.
On receiving Naam, the mind is satiated; without the Naam, life is cursed. (because attachment and unfulfillment of worldly desires results in misery)
नाव घेतल्याने ,मन तृप्त होते; नाम न घेता जीवन हे शाप आहे. (कारण सांसारिक वासनांच्या आसक्ती आणि अपूर्णतेचा परिणाम दुःखात होतो)

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
ko-ee gurmukh sajan jay milai mai dasay parabh guntaas.
If I find a Guru’s follower, who shows me God, the treasure of virtues,
जर मला गुरूचा असा शिष्य मिळेल जो मला देवाची भेट घडवेल, जे सद्गुणांचे खजिना आहे

ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
ha-o tis vitahu cha-o khannee-ai mai naam karay pargaas. ||1||
I will sacrifice myself to such an enlightener of Naam.
अशा नाम प्रबोधकासाठी मी माझे सर्वस्व त्याग करेल।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
mayray pareetamaa ha-o jeevaa naam Dhi-aa-ay.
O’ my Beloved (God), I can live spiritually (only) by contemplating on Your Name.
हे ’माझ्या प्रिय (देवा), मी तुझ्या नावाचा विचार केल्याने आध्यात्मिक रित्या (फक्त) जगू शकतो

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin naavai jeevan naa thee-ai mayray satgur naam drirh-aa-ay. ||1|| rahaa-o.
Without Naam, my spiritual life can not even exist. O’ my Guru, please instill God’s Name in my heart .
नामां शिवाय माझे आध्यात्मिक जीवन अस्तित्त्वात नाही. हे ’माझ्या गुरु, कृपया माझ्या हृदयात देवाचे नाव घाला

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
naam amolak ratan hai pooray satgur paas.
God’s Name is an invaluable jewel, and it is in the possession of the perfect Guru.
देवाचे नाव हे अनमोल रत्न आहे आणि मात्र पूर्ण गुरु कडे ह्याची मालकी आहे|

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ ਕਢਿ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸਿ ॥
satgur sayvai lagi-aa kadh ratan dayvai pargaas.
By serving the Guru, the Jewel of Naam is revealed and one is enlightened.
गुरुची सेवा करून, नामाचे रत्न प्रकट होते आणि व्यक्ती ज्ञानी होते

ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥੨॥
Dhan vadbhaagee vad bhaagee-aa jo aa-ay milay gur paas. ||2||
Blessed and fortunate are those who follow the Guru’s teachings.
जे लोक गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतात ते धन्य आणि भाग्यवान आहेत.

ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸਿ ਕਾਲ ॥
jinaa satgur purakh na bhayti-o say bhaagheen vas kaal.
Those unfortunate people who have not met the true Guru, the supreme being, are in the grip of spiritual death.
जे दुर्दैवी लोक सतगुरुला, परात्पर माणसाला भेटले नाहीत ते आध्यात्मिक मृत्यूच्या तावडीत आहेत।

ਓਇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਕਰਿ ਵਿਕਰਾਲ ॥
o-ay fir fir jon bhavaa-ee-ah vich vistaa kar vikraal.
They wander in the cycle of birth and death over and over again, controlled by vices.
ते जन्मजात आणि मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा-पुन्हा भटकतात।

ਓਨਾ ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ ਨ ਭਿਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
onaa paas du-aas na bhitee-ai jin antar kroDh chandaal. ||3||
Do not meet with, or even approach those egotistical, self-centered people, whose hearts are filled with anger.
ज्यांची अंतःकरणे क्रोधाने भरली आहेत अशा अभिमानी, स्वार्थी लोकांशी भेटू नका किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधू नका।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਹਿ ਆਇ ॥
satgur purakh amrit sar vadbhaagee naaveh aa-ay.
True Guru, the supreme being is a pool of Ambrosial nectar. Fortunate are the ones who come to bathe in it (get blessed by the Guru).
सतगुरु, परात्पर अमृत सरोवर आहे. आंघोळ करण्यासाठी आलेले लोक (गुरुचा आशीर्वाद मिळाला)खूप भाग्यवान आहे

ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥
un janam janam kee mail utrai nirmal naam drirh-aa-ay.
Byfollowing the Guru’s advice, their filth (of evil) of myriad of births is cleansed, as the Guru instills immaculate Naam in them.
गुरूंच्या शिकवणीचे पालन केल्याने, त्यांच्यातील असंख्य जन्माची मलिनता शुद्ध होते, कारण गुरू त्यांच्यात नाम प्रकट करतात।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥
jan naanak utam pad paa-i-aa satgur kee liv laa-ay. ||4||2||66||
O’ Nanak, by being imbued with the true Guru, the devotees obtain the supreme state of bliss. (of union with God)
हे नानक! सतगुरू मध्ये राहून,भक्तांना परमानंदाची परम स्थिती प्राप्त होते. (भगवंताशी मिळून)

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
सिरी राग, महला ४:

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
gun gaavaa gun vithraa gun bolee mayree maa-ay.
O’ my mother, I, would continually want to sing His Glories, describe His Glories and speak of His Glories.
हे माझी माता! मी त्याची सतत स्तुती करायला इच्छतो, त्याची स्तुती चे वर्णन करायला इच्छतो, आणि त्याची प्रशंसा सांगावी।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਮਿਲਿ ਸਜਣ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
gurmukh sajan gunkaaree-aa mil sajan har gun gaa-ay.
Only a Guru’s follower, a spiritual friend can help develop such a virtue. Meeting with such a spiritual friend, one can sing the Praises of God.
केवळ एक गुरूचा अनुयायी, एक अध्यात्मिक मित्र अशा पुण्य विकासात मदत करू शकतो. अशा अध्यात्मिक मीत्र बरोबर भेटून, देवाची स्तुती केली जाऊ शकते

ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਮਿਲਿ ਬੇਧਿਆ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥
heerai heer mil bayDhi-aa rang chaloolai naa-ay. ||1||
Just as a diamond pierces another diamond, (upon meeting the Guru and reciting Naam) one’s mind becomes imbued with deep love for God.
ज्याप्रमाणे एखादा हिरा दुसर्या हिराला छेद देतो, त्याचप्रमाणे (गुरुला भेटल्यावर आणि नामस्मरण केल्यावर) एखाद्याला ईश्वराविषयी मनापासून प्रेम होते

ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥
mayray govindaa gun gaavaa taripat man ho-ay.
O’ my God, the Knower of the Universe, bless me that I may keep singing Your Praises, so that my mind gets satiated. (from the worldly desires)
हे भगवान, विश्वाचा जाणकार, मला आशीर्वाद द्या की मी तुझी स्तुती गाऊ, जेणेकरून माझे मन तृप्त होईल. (ऐहिक इच्छा पासून)

ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰੁ ਤੁਸਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
antar pi-aas har naam kee gur tus milaavai so-ay. ||1|| rahaa-o.
Within me is thirst for God’s Name, and I pray that in his kindness the Guru may unite me (with You).
माझ्यामध्येच देवाच्या नावाची तहान आहे आणि मी प्रार्थना करतो की मला तो तुझ्या बरोबर एक रूप करेल।

ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
man rangahu vadbhaageeho gur tuthaa karay pasaa-o.
O’ fortunate ones, imbue your mind with love for God, so that the Guru may be pleased and shower his blessing of Naam upon you.
हे ’भाग्यवानांनो, तुमचे मन देवावर प्रीति करायसाठी लावा , जेणेकरून गुरु प्रसन्न होऊ शकेल आणि आपल्यालानाम द्यायची कृपा करू शकेल।

ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
gur naam drirh-aa-ay rang si-o ha-o satgur kai bal jaa-o.
The Guru lovingly implants Naam in whoever comes to his sanctuary; (This is why) I am a sacrifice to the True Guru.
जो कोणी त्याच्या मंदिरात येतो त्याला गुरु प्रेमपूर्वक नाम रोपण करतो; (म्हणूनच) मी सतगुरूला समर्पित आहे।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
bin satgur har naam na labh-ee lakh kotee karam kamaa-o. ||2||
Without the True Guru, Naam is not realized, even if people may perform hundreds of thousands, even millions of rituals.
सतगुरूशिवाय, नाम साकार होत नाही, जरी लोक शेकडो हजारो, लाखो विधी करीत असले तरीही

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾ ਮਿਲੈ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਨਿਕਟਿ ਨਿਤ ਪਾਸਿ ॥
bin bhaagaa satgur naa milai ghar baithi-aa nikat nit paas.
Without a (pre-ordained) destiny, the Guru is not met and without the Guru, God is not realized, even though He always resides near our heart.
पूर्व-नियोजित) नियतीशिवाय, गुरु भेटला जात नाही आणि गुरूशिवाय, देव आपल्या अंतःकरणाजवळ असूनही, त्याची जाणीव होत नाही

ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ ਦੂਰਿ ਪਈਆਸਿ ॥
antar agi-aan dukh bharam hai vich parh-daa door pa-ee-aas.
Ignorance, doubt and temporal trappings are like a separating screen from God.
अज्ञान, शंका आणि ऐहिक मोहमाया हे देवापासून विभक्त होणार्या पडद्यासारखे आहे

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸਿ ॥੩॥
bin satgur bhaytay kanchan naa thee-ai manmukh lohu boodaa bayrhee paas. ||3||
Without surrendering and following advice of the True Guru, one becomes not pure (gold). An apostate gets carried away by vices even though the Guru is close by. (sinks like iron while the boat is close by)
गुरूला शरण न जाऊन आणि त्याची शिक्षा न ऐकून, यक्ती शुद्ध (सोन्या सारखं) होत नाही, असे धर्मत्यागी गुरू जवळ असले तरी दुर्गुणांद्वारे दूर जाते. (नावजवळ असताना लोखंडासारखे बुडते)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਹਰਿ ਨਾਵ ਹੈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਚੜਿਆ ਜਾਇ ॥
satgur bohith har naav hai kit biDh charhi-aa jaa-ay.
The Guru is like a ship who has the ability to get you across this ocean of Maya by granting Naam but how can one board this ship (get blessed from Guru with Naam)?
गुरु हा त्या जहाजासारखा आहे ज्यामध्ये तुम्हाला नाम देऊन मायेच्या या महासागराच्या पलीकडे जाण्याची क्षमता आहे परंतु या जहाजावर कोणी चढू शकेल (गुरूंकडून नाम घेऊ शकेल )?

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਵਿਚਿ ਬੋਹਿਥ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
satgur kai bhaanai jo chalai vich bohith baithaa aa-ay.
The answer is that one who leads one’s life according to the true Guru’s guidance, achieves it and becomes one with God.
उत्तर असे आहे की जो सतगुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार एखाद्याचे आयुष्य जगतो, तो देवाला साध्य करतो आणि देवाबरोबर एक होतो|

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥
Dhan Dhan vadbhaagee naankaa jinaa satgur la-ay milaa-ay. ||4||3||67||
O’ Nanak, extremely blessed are those fortunate ones, who are united with God through the True Guru.
हे ’नानक, धन्य ते भाग्यवान, जे खर्या गुरुद्वारे भगवंताशी एकरूप झाले आहेत।

error: Content is protected !!