MARATHI PAGE 37

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਰਿ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
bin satgur kinai na paa-i-o kar vaykhhu man veechaar.
Reflect in your mind and you will see for yourself that without the guidance of the Guru, no one has ever realized God.
मनावर चिंतन करा आणि आपण स्वतः पहाल की गुरुच्या मार्गदर्शनाशिवाय कोणालाही देवाची जाणीव झालेली नाही.

ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥
manmukh mail na utrai jichar gur sabad na karay pi-aar. ||1||
The reason being that the filth of the evil thoughts in a self-conceited person gets washed off only by lovingly contemplating on the Guru’s Word.
स्वत: चा अभिमान बाळगणाऱ्या व्यक्तीच्या दुष्ट विचारांची मलिनता फक्त गुरुच्या शब्दावर प्रेमपूर्वक विचार केल्याने नष्ट होते

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥
man mayray satgur kai bhaanai chal.
O’ my mind, act according to the Guru’s Will.
हे माझा मना! गुरुची आज्ञे प्रमाणे कर्म कर|

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nij ghar vaseh amrit peeveh taa sukh laheh mahal. ||1|| rahaa-o.
Only then, will you dwell within the home of your own inner being. You will drink in the Ambrosial Nectar, and will find Peace by living in His Presence.
तेव्हाच तुम्ही स्वतःच्या आत्म्या चा गृहात प्रवेश कराल। आणि त्याचा बरोबर राहून अमृतपान कराल आणि शांती मिळेल।

ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰਿ ॥
a-ugunvantee gun ko nahee bahan na milai hadoor.
The unvirtuous have no merit; she is not allowed to sit in His Presence.
दुर्जनांना काही मान नाही| त्यांची उपस्थिती तिथे चालत नाही।

ਮਨਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਣਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ॥
manmukh sabad na jaan-ee avgan so parabh door.
The self conceited does not realize the value of the Guru’s Word. Because of lack of merits, God seems far away to her.
अभिमानी व्यक्तीला गुरूच्या शब्दा ची किंमत नसते। कमी पुण्या मुळे देव त्याला लांब वाटतात।

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚਿ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰਿ ॥
jinee sach pachhaani-aa sach ratay bharpoor.
On the other hand, those who have recognized the eternal Being, remain filled with His love.
दुसरीकडे, ज्यांना अनंत अस्तित्वाची ओळख पटली आहे, ते त्याच्या प्रेमाने परिपूर्ण राहतात|

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਆਪਿ ਹਦੂਰਿ ॥੨॥
gur sabdee man bayDhi-aa parabh mili-aa aap hadoor. ||2||
Through the Guru’s word, their heart gets pierced with divine love and God Himself ushers them into His presence.
गुरुच्या शब्दाद्वारे त्यांचे हृदय दिव्य प्रेमाने भेदले जाते आणि देव स्वत: त्यांना त्यांच्या उपस्थितीत नेतो

ਆਪੇ ਰੰਗਣਿ ਰੰਗਿਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥
aapay rangan rangi-on sabday la-i-on milaa-ay.
Those whom God imbues with His Love, through the Guru’s word He unites them with Himself.
ज्यांना देव त्यांच्या प्रेमाने आत्मसात करतो, गुरुच्या शब्दाने तो त्यांना स्वतःस एकत्र करतो

ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
sachaa rang na utrai jo sach ratay liv laa-ay.
This True Color shall not fade away, for those who are attuned to His Love.
ज्यांना त्याच्यावर प्रेम आहे त्यांच्यासाठी हा खरा रंग नष्ट होणार नाही|

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਵਿ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
chaaray kundaa bhav thakay manmukh boojh na paa-ay.
The self-willed get tired of wandering around in different directions, but they do not understand the right way of life.
मनमुखी सर्व दिशा मध्ये भटकत राहतात परंतु त्यांना जीवन चा खरा मार्ग कळत नाही।

ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
jis satgur maylay so milai sachai sabad samaa-ay. ||3||
Only he gets to meet and merge with God who is united by the Guru.
जे गुरु बरोबर जोडवलेले आहे, त्यांनाच देवाला भेटायला आणि त्याच्यात एकरूप व्ह्यायला मिळत।

ਮਿਤ੍ਰ ਘਣੇਰੇ ਕਰਿ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥
mitar ghanayray kar thakee mayraa dukh kaatai ko-ay.
I have grown weary of making so many friends, hoping that someone will be able to end my suffering (of separation from God).
मी खूप मित्र बनवत मोठा झालो असे विचारून कि कोणी तरी माझे दुःख संपवेल (देवा पासून लांब होण्याचे)

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
mil pareetam dukh kati-aa sabad milaavaa ho-ay.
I have attained union with the Almighty through the Word of the Guru. Upon meeting with my Beloved, my suffering has ended.
मी देवा बरोबर एकरूप हे गुरु मुळे झालो आहे। माझ्या प्रियला भेटून माझी पिडांचे अंत आले आहे।

ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
sach khatnaa sach raas hai sachay sachee so-ay.
Remembering God by recitation of His Naam, is to earn and accumulate the true wealth. Everlasting is the reputation of a person who does so.
नामस्मरणात परमेश्वराचे स्मरण करणे म्हणजे खरी संपत्ती मिळवणे आणि जमा करणे होय. अशी व्यक्तीची प्रतिष्ठा शाश्वत बनते।

ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥
sach milay say na vichhurheh naanak gurmukh ho-ay. ||4||26||59||
O’ Nanak, by becoming Guru’s followers, they who are united with the eternal God are not separated from Him again.
हे ’नानक, गुरुचे अनुयायी बनून, जे अनंतकाळच्या देवाबरोबर एकत्रित झालेले आहेत ते पुन्हा त्याच्यापासून विभक्त होणार नाहीत

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३

ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਦੇਖੈ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ॥
aapay kaaran kartaa karay sarisat daykhai aap upaa-ay.
The Creator Himself created the Creation; He produced the Universe, and He Himself watches over it.
सर्जनहार ने स्वतः सर्जना चे सर्जन केले आहे, त्याने ब्रह्माण्ड बनवले आहे, आणि तोच याची सांभाळ घेत आहे|

ਸਭ ਏਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥
sabh ayko ik varatdaa alakh na lakhi-aa jaa-ay.
The one and only God is pervading everywhere. He is unfathomable and cannot be described.
एकमेव देव सर्वत्र व्यापत आहे. तो अथांग आहे आणि त्याचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही|

ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
aapay parabhoo da-i-aal hai aapay day-ay bujhaa-ay.
God Himself is Merciful; He Himself bestows us understanding.
देव स्वतः दयाळू आहे; तो स्वत: आम्हाला समजूतदारपणा देतो

ਗੁਰਮਤੀ ਸਦ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
gurmatee sad man vasi-aa sach rahay liv laa-ay. ||1||
Following Guru’s teachings, they in whose heart God always resides, remain attuned to that eternal God.
गुरुच्या शिकवणीचे अनुसरण करून, ज्यांच्या अंत: करणात देव सदैव वास करतो, ते त्या शाश्वत देवाची नेहमीउपासना करतात

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਨਿ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥
man mayray gur kee man lai rajaa-ay.
O’ my mind, surrender to the Guru’s Will.
हे माझा मना! गुरुची आज्ञेला समर्पित हो।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭੁ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man tan seetal sabh thee-ai naam vasai man aa-ay. ||1|| rahaa-o.
Your mind and body will be soothed and Naam will come to dwell in the heart.
आपले मन आणि शरीर शांत होईल आणि नाम हृदयात वास करेल|

ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਕਾਰਣੁ ਧਾਰਿਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥
jin kar kaaran Dhaari-aa so-ee saar karay-i.
Having created the creation, the Almighty supports it and takes care of it.
सृष्टीची निर्मिती केल्यावर सर्वशक्तिमान देव त्याचे समर्थन करतो आणि त्याची काळजी घेतो.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
gur kai sabad pachhaanee-ai jaa aapay nadar karay-i.
The word of the Guru is realized when He Himself bestows His glance of grace.
जेव्हा गुरु स्वत: त्याच्या कृपेची दृष्टी देतो तेव्हा गुरुचे शब्द कळतात

ਸੇ ਜਨ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥
say jan sabday sohnay tit sachai darbaar.
Those on whom God bestows his grace, get immersed in Naam, and become destined to look beauteous in the divine court.
ज्यांच्यावर देव आपली कृपा करतो, ते नामामध्ये मग्न होतात आणि दैवी दरबारात सुशोभित दिसतात|

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਆਪਿ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥੨॥
gurmukh sachai sabad ratay aap maylay kartaar. ||2|
They are true followers of the Guru and are imbued with love of God; They have been united by God Himself.
ते गुरूचे खरे अनुयायी आहेत आणि ते भगवंतावर प्रेम करतात. ते स्वत: देव एक झाले आहेत|

ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
gurmatee sach salaahnaa jis daa ant na paaraavaar.
Through the Guru’s teachings, praise the One, who has no end or limitation.
गुरुच्या शिकवणीद्वारे, ज्याचे अंत किंवा मर्यादा नाही अशाची स्तुती करा|

ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਪੇ ਹੁਕਮਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ghat ghat aapay hukam vasai hukmay karay beechaar.
As per God’s own will, He dwells in everybody’s heart and contemplates over the care of His creatures.
देवाच्या स्वत: च्या इच्छेनुसार, तो प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वास करतो आणि आपल्या प्राण्यांच्या काळजीबद्दल विचार करतो|

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥
gur sabdee salaahee-ai ha-umai vichahu kho-ay.
Shedding our ego from within, we should praise God through the Guru’s word.
आपले अहंकार आकाढूनआपण गुरुच्या शब्दाद्वारे देवाची स्तुती केली पाहिजे|

ਸਾ ਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਰੋਇ ॥੩॥
saa Dhan naavai baahree avganvantee ro-ay. ||3||
The soul that does not recite Naam,becomes full of demerits, and grieves.
जो आत्मा नाम पाळत नाही, तो अपराधीपणाने परिपूर्ण होतो आणि शोक करतो

ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚਿ ਲਗਾ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ॥
sach salaahee sach laga sach hai naa-ay taripat ho-ay.
I must keep praising the True One so that I get satiated and blessed.
मी सत्याचे स्तवन केलेच पाहिजे जेणेकरुन मी संतुष्ट आणि धन्य झालो

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਾ ਅਵਗੁਣ ਕਢਾ ਧੋਇ ॥
gun veechaaree gun sangrahaa avgun kadhaa Dho-ay.
I pray that I am able to contemplate on God’s virtues, accumulate those virtues and am able to wash myself clean of my demerits.
मी प्रार्थना करतो की मी देवाच्या सद्गुणांवर चिंतन करू शकू, त्या सद्गुणांचा संग्रह करू आणि माझ्या दोषितपणा पासून स्वत: ला धुण्यास सक्षम होईन.

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਫਿਰਿ ਵੇਛੋੜਾ ਨ ਹੋਇ ॥
aapay mayl milaa-idaa fir vaychhorhaa na ho-ay.
One, whom God unites with Him, never gets separated from Him again.
ज्याला देव त्याच्याबरोबर जोडतो, तो त्याच्यापासून कधीही वेगळा होत नाही

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਦੂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥
naanak gur saalaahee aapnaa jidoo paa-ee parabh so-ay. ||4||27||60||
O’ Nanak, this is my prayer that, I may keep praising my Guru, because God can be realized through the Guru.
ओ ’नानक, ही माझी प्रार्थना आहे की मी माझ्या गुरूची स्तुती करीत राहू, कारण गुरूमार्फत देव साकार होऊ शकतो|

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ ਕਿਆ ਚਲਹਿ ਬਾਹ ਲੁਡਾਇ ॥
sun sun kaam gahaylee-ay ki-aa chaleh baah ludaa-ay.
Listen O’ soul (bride); you are entrapped in selfish worldly pursuits. How you can be wandering in life so carelessly?
ओ ’आत्मा (वधू) ऐका; तू स्वार्थी सांसारिक कामात अडकली आहे| . तुला इतक्या निष्काळजीपणाने आयुष्यात कसे भटकता येईल?

ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਨ ਪਛਾਣਹੀ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਹਿ ਜਾਇ ॥
aapnaa pir na pachhaanhee ki-aa muhu dayseh jaa-ay.
(You are so busy in worldly pursuits) You are not concerned to meet Almighty. How will you face Him (after death)?
(तुम्ही मोह मायाचा मागे खूप व्यस्त आहात) तुम्ही ईश्वराला भेटायाचे काही पडलेले नाही| तुम्ही त्याला कसे सामोरं झालं (मृत्यू नंतर)?

ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
jinee sakheeN kant pachhaani-aa ha-o tin kai laaga-o paa-ay.
I bow in reverence to the Guru’s followers who have realized the path of union with God.
मी आदराने गुरूच्या शिष्यांना नमन करतो ज्याने देवा बरोबर एकरूप व्हायचे मार्ग शोधले आहे|

ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥
tin hee jaisee thee rahaa satsangat mayl milaa-ay. ||1||
By joining the True Congregation, I wish I could become one like them!
संगत मध्ये जोडवून , मला असे वाटते कि मी त्यांचा सारखे व्हावे।