MARATHI PAGE 197

ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥੨॥
sagal dookh kaa ho-i-aa naas. ||2||
his all sufferings come to an end. ||2||
त्याचे सर्व दुःख संपले|| 2 ||

ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਧਨੁ ਏਕ ॥
aasaa maan taan Dhan ayk.
For him, God is his only hope, honor, support and wealth.
त्याच्यासाठी, देव ही एकमेव आशा, सन्मान, आधार आणि संपत्ती आहे।

ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮਹਿ ਟੇਕ ॥੩॥
saachay saah kee man meh tayk. ||3||
The sovereign God is the only support of his mind. ||3||
सार्वभौम देव हा केवळ त्याच्या मनाचा आधार आहे|| 3 ||

ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ ॥
mahaa gareeb jan saaDh anaath.
Thepoor, helpless, devotees and saints
गरीब, असहाय, भक्त आणि संत

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥੪॥੮੫॥੧੫੪॥
nanak prabh raakhe day haath. ||4||85||154||
are protected by the almighty God, O’ Nanak. ||4||85||154||
ते सर्वशक्तिमान देवद्वारा सुरक्षित आहेत|| 4 || 85 || 154 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਸੂਚੇ ॥
har har naam majan kar soochay.
They who have become pure by bathing in the immaculate Name of God,
जे देवाच्या पवित्र नावाने स्नान करून शुद्ध झाले आहेत,

ਕੋਟਿ ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੂਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kot garahan punn fal moochay. ||1|| rahaa-o.
have obtained the reward greater than the reward of the most virtuous deeds during millions of eclipses. ||1||Pause||
कोट्यावधी ग्रहणकाळात सर्वात सद्गुण कर्मांच्या बक्षीसापेक्षा जास्त पुरस्कार प्राप्त झाला आहे|| 1 || विराम द्या ||

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬਸੇ ॥
har kay charan riday meh basay.
The one in whose heart is enshrined God’s immaculate Name,
ज्याच्या अंतःकरणात भगवंताच्या पवित्र नावाचा अंतर्भाव आहे,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਸੇ ॥੧॥
janam janam kay kilvikh nasay. ||1||
his sinful mistakes of countless births are eradicated ||1||
त्याच्या असंख्य जन्माच्या पापी चुका मिटल्या || 1 ||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕੀਰਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
saaDhsang keertan fal paa-i-aa.
He who is blessed with the reward of singing God’s Praises in the holy congregation,
ज्याला पवित्र संगतीत देवाची स्तुति गाण्याचे बक्षीस मिळते,

ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥
jam kaa maarag darisat na aa-i-aa. ||2||
did not have to face the fear of death at all ||2||
मृत्यूच्या भीतीचा मुळीच सामना करावा लागला नव्हता || 2 ||

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਗੋਵਿੰਦ ਅਧਾਰੁ ॥
man bach karam govind aDhaar.
He who has made God as the only support for his mind, words and deeds,
ज्याने आपल्या मना, शब्द आणि कृती यांना देवाला एकमेव आधार बनविले आहे,

ਤਾ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਬਿਖੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੩॥
taa tay chhuti-o bikh sansaar. ||3||
has gotten rid of the poisonous worldly bonds of Maya ||3||
मायाच्या विषारी सांसारिक बंधनांपासून मुक्तता केली आहे || 3 ||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥
kar kirpaa parabh keeno apnaa.
Bestowing His mercy, one whom God has made as His own,
देव दयाळू आहे, ज्याला देवाने स्वतःचा बनवून घेतला आहे,

ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥੪॥੮੬॥੧੫੫॥
naanak jaap japay har japnaa. ||4||86||155||
O’ Nanak, that person always lovingly meditates on God’s Name. ||4||86||155||
हे ’नानक, ती व्यक्ती नेहमीच देवाच्या नावाच प्रेमाने ध्यान करते || 4 || 86 || 155 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਜਾਤੇ ॥
pa-o sarnaa-ee jin har jaatay.
Seek the refuge of the one who already has realized God.
ज्याला आधीपासून देवाची जाणीव झाली आहे त्याचे आश्रय घ्या।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਚਰਣ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥
man tan seetal charan har raatay. ||1||
Imbued with God’s immaculate Name the mind and body become calm. ||1||
भगवंताच्या शुद्ध नावात बुडाल्याने मन आणि शरीर शांत होते || 1 ||

ਭੈ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਨ ਬਸਾਹੀ ॥
bhai bhanjan parabh man na basaahee.
Those who do not enshrine God, the destroyer of all fear, in their mind,
जे सर्व भयांचा नाश करणारा देव आपल्या अंतःकरणात बसवत नाहीत,

ਡਰਪਤ ਡਰਪਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤੁ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
darpat darpat janam bahut jaahee. ||1|| rahaa-o.
spend countless births in fear and dread. ||1||Pause||
भीती मध्ये असंख्य जन्म वाया घालवितात|| 1 || विराम द्या ||

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
jaa kai ridai basi-o har naam.
He in whose mind is enshrined God’s Name,
ज्याच्या मनात ईश्वराचे नाव अंतर्भूत आहे,

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥
sagal manorath taa kay pooran kaam. ||2||
all his desires are fulfilled and all his tasks are accomplished. ||2||
त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि त्याची सर्व कामे पूर्ण होतात || 2 ||

ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਮਿਰਤੁ ਜਿਸੁ ਵਾਸਿ ॥
janam jaraa mirat jis vaas.
He in whose hands is our birth, old age, and death,
ज्याच्या हातात आपला जन्म, म्हातारपण आणि मृत्यू आहे।

ਸੋ ਸਮਰਥੁ ਸਿਮਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥੩॥
so samrath simar saas giraas. ||3||
lovingly remember that All-powerful God with each breath and morsel. ||3||
प्रत्येक श्वासात व प्रत्येक घासात सर्वसमर्थ देवाला प्रेमळपणे लक्षात करा|| 3 ||

ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ॥
meet saajan sakhaa parabh ayk.
The one God alone is our friend, well wisher, and companion.
एकटा देव आपला मित्र, हितचिंतक आणि सहकारी आहे।

ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ॥੪॥੮੭॥੧੫੬॥
naam su-aamee kaa naanak tayk. ||4||87||156||
O’ Nanak, Name of that Master-God is our only Support. ||4||87||156||
हे ’नानक, त्या मलिक ईश्वराचे नाव आमचा एकमेव आधार आहे. || 4 || 87 || 156 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਬਾਹਰਿ ਰਾਖਿਓ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥
baahar raakhi-o ridai samaal.
When the saints go out for daily chores, they keep God enshrined in their hearts,
जेव्हा संत दररोजच्या कामासाठी बाहेर पडतात तेव्हा ते आपल्या अंत: करणात देवाला ठेवतात,

ਘਰਿ ਆਏ ਗੋਵਿੰਦੁ ਲੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥
ghar aa-ay govind lai naal. ||1||
and when they return home, they bring God along with them. (they always keep God enshrined in their hearts)||1||
आणि जेव्हा ते घरी परत येतात तेव्हा देवाला त्यांच्याबरोबर आणतात (ते नेहमीच आपल्या अंत: करणात देवाला ठेवतात) || 1 ||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
har har naam santan kai sang.
God’s Name is always enshrined in the hearts of the saints.
देवाचे नाव संतांच्या अंत: करणात नेहमीच बसलेले असते।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man tan raataa raam kai rang. ||1|| rahaa-o.
Their minds and bodies are imbued with the Love of God. ||1||Pause||
त्यांचे मन आणि शरीरे देवावरील प्रेमाने ओतली आहेत || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥
gur parsaadee saagar tari-aa.
Through the Guru’s grace, (by meditating on God’s Name) the saints cross over the worldly ocean of vices,
गुरूच्या कृपेने (देवाच्या नावाचे चिंतन करून) संत दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रापलीकडे जातात,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਹਿਰਿਆ ॥੨॥
janam janam kay kilvikh sabh hiri-aa. ||2||
and all their sins of myriad of births are destroyed. ||2||
आणि त्यांची असंख्य जन्मांची पापे नष्ट होतात|| 2 ||

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਭਗਵੰਤੁ ॥
sobhaa surat naam bhagvant.
Honor and divine wisdom are acquired through God’s Name.
देवाच्या नावाद्वारे सन्मान आणि दैवी बुद्धी प्राप्त होते।

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥੩॥
pooray gur kaa nirmal mant. ||3||
This is the immaculate mantra (teaching) of the perfect Guru. ||3||
हा परिपूर्ण गुरुंचा पवित्र मंत्र आहे || 3 ||

ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪੁ ॥
charan kamal hirday meh jaap.
Lovingly meditate on the immaculate Name of God in your heart.
आपल्या अंतःकरणात देवाच्या पवित्र नावाच प्रेमाने ध्यान करा।

ਨਾਨਕੁ ਪੇਖਿ ਜੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥
naanak paykh jeevai partaap. ||4||88||157||
Nanak attains spiritual life by beholding the glory of God. ||4||88||157||
नानक देवाचे गौरव पाहून आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करते|| 4 || 88 || 157 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5
Raag Gauree, Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥
Dhan ih thaan govind gun gaa-ay.
Blessed is the heart of the person who sings the Praises of God.
ज्याने देवाची स्तुती केली त्यांचे हृदय धन्य आहे।

ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kusal khaym parabh aap basaa-ay. ||1|| rahaa-o.
God Himself bestows peace and pleasure in that heart. ||1||Pause||
देव स्वतः त्या अंतःकरणास शांती व आनंद देतो || 1 || विराम द्या ||

ਬਿਪਤਿ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥
bipat tahaa jahaa har simran naahee.
The one who does not remember God remains miserable.
जो देवाला आठवत नाही तो दीन राहतो।

ਕੋਟਿ ਅਨੰਦ ਜਹ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥
kot anand jah har gun gaahee. ||1||
The one who sings the Praises of God always enjoys bliss. ||1||
जो भगवंताची स्तुती करतो त्याला नेहमी आनंद मिळतो || 1 ||

ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥
har bisri-ai dukh rog ghanayray.
Forgetting God, one suffers from all kinds of sorrows and diseases.
भगवंताला विसरून व्यक्ती सर्व प्रकारचे दुःख आणि आजारांनी ग्रासतो।

ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥੨॥
parabh sayvaa jam lagai na nayray. ||2||
One who meditates on Naam has no fear of death. ||2||
जो नामस्मरण करतो त्याला मृत्यूची भीती नसते|| 2 ||

ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥
so vadbhaagee nihchal thaan.
Blessed is the heart of a person,
धन्य आहे त्या व्यक्तीचे हृदय,

ਜਹ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥
jah japee-ai parabh kayval naam. ||3||
who meditates only on God’s Name. ||3||
जो केवळ देवाच्या नावाचा ध्यान करतो|| 3 ||

ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਲਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
jah jaa-ee-ai tah naal mayraa su-aamee.
Wherever I go, my Master-God is with me.
मी जिथे जात आहे तेथे माझा स्वामी-देव माझ्या सोबत असतो।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥
naanak ka-o mili-aa antarjaamee. ||4||89||158||
Nanak has met the Inner-knower of hearts. ||4||89||158||
नानक अंतर्ज्ञानीला भेटले आहेत || 4 || 89 || 158 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਵੈ ॥
jo paraanee govind Dhi-aavai.
That mortal who always meditates on God,
तो नश्वर जो नेहमीच देवाचे ध्यान करतो,

ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥
parhi-aa anparhi-aa param gat paavai. ||1||
whether educated or uneducated, receives supreme state of spiritual bliss. ||1||
सुशिक्षित असो वा अशिक्षित असो, आध्यात्मिक आनंदाची सर्वोच्च स्थिती प्राप्त करते || 1 ||

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥
saaDhoo sang simar gopaal.
Meditate on God in the Company of the holy.
पवित्र सहवासात देवाचे ध्यान करा।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠਾ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin naavai jhoothaa Dhan maal. ||1|| rahaa-o.
Except the wealth of Naam, all worldly wealth and property is false and shall not accompany you in the end. ||1||Pause||
नाम संपत्ती वगळता, सर्व सांसारिक संपत्ती आणि मालमत्ता खोटी आहे आणि शेवटी आपल्याबरोबर नाही || 1 || विराम द्या ||