MARATHI PAGE 195

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥
jis kaa dee-aa painai khaa-ay.
God, upon whom one depends for all one’s needs like food and clothing,
देव, ज्याचावर व्यक्तीच्या अन्न आणि वस्त्र यासारख्या सर्व्या गरजा अवलंबून आहे,

ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਆਲਸੁ ਕਿਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥
tis si-o aalas ki-o banai maa-ay. ||1||
how can one justify laziness in remembering Him, O’ mother?
हे आई, आईची आठवण ठेवण्यात आळशीपणाचे कसे समर्थन करता येईल?

ਖਸਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਆਨ ਕੰਮਿ ਲਾਗਹਿ ॥
khasam bisaar aan kamm laageh.
Forsaking the Master, they who are engaged in other worldly affairs,
मालिकला सोडून, जे इतर ऐहिक कार्यात गुंतलेले आहेत,

ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ka-udee badlay ratan ti-aageh. ||1|| rahaa-o.
are giving up the jewel like God’s Name in exchange for pennies (Worldly wealth)
कौडीच्या (ऐहिक संपत्ती) बदल्यात रत्नसारखे देवाचे नाव सोडून देत आहे।

ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥
parabhoo ti-aag laagat an lobhaa.
(O’ mortal) Renouncing God, you are attached to greed for worldly wealth,
(हे’नश्वर) ईश्वराचा निषेध करत असताना आपण ऐहिक संपत्तीच्या लोभात गुंतले आहात,

ਦਾਸਿ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥੨॥
daas salaam karat kat sobhaa. ||2||
how can you obtain honor by saluting the servant (worldly wealth, instead of God, the Master?
मालिकच्या ऐवजी नोकरला (देवा ऐवजी सांसारिक संपत्तीला) अभिवादन करून तुम्ही सन्मान कसा मिळवू शकता?

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਖਾਵਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥
amrit ras khaaveh khaan paan.
The mortals consume many nectar-like delicious foods and drinks,
लोक अनेक अमृत सारखी मधुर पदार्थ आणि पेये वापरतात।

ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਨਹਿ ਸੁਆਨ ॥੩॥
jin dee-ay tiseh na jaaneh su-aan. ||3||
but these greedy and ungrateful people (like dogs) do not even recognize God, the provider of all the delicacies.
परंतु हे लोभी आणि कृतघ्न लोक (कुत्र्यांसारखे) सर्व पदार्थांचा पुरवठा करणारे देवदेखील ओळखत नाहीत।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥
kaho naanak ham loon haraamee.
Nanak says, O’ God, we are ungrateful persons.
नानक म्हणतात, ‘हे देवा, आम्ही कृतघ्न व्यक्ती आहोत।

ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥
bakhas layho parabh antarjaamee. ||4||76||145||
O’ God, the knower of minds, please forgive us.
हे ’देव, जाणकार, आम्हाला क्षमा कर।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥
parabh kay charan man maahi Dhi-aan.
(O’ my friend), contemplate upon God’s lotus feet (lwith love) in your mind.
(हे’माझ्या मित्रा), तुमच्या मनातल्या परमेश्वराच्या कमळाच्या चरणांवर (प्रेमानं) चिंतन करा|

ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥੧॥
sagal tirath majan isnaan. ||1||
This is like cleansing bath at all the sacred shrines of pilgrimage.
हे तीर्थक्षेत्रातील सर्व पवित्र ठिकाणी स्नान करण्यासारखे आहे।

ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
har din har simran mayray bhaa-ee.
O’ my brother, always remember God with love and devotion.
हे ’माझ्या बंधूंनो, नेहमीच प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करा।

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kot janam kee mal leh jaa-ee. ||1|| rahaa-o.
By doing so, the dirt of sins committed in millions of births will be washed off.
असे केल्याने, कोट्यावधी जन्मांमध्ये झालेल्या पापांची घाण वाहून जाईल।

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ॥
har kee kathaa rid maahi basaa-ee.
The one who enshrines God’s praises in his heart.
जो आपल्या अंत: करणात देवाची स्तुती करतो।

ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥੨॥
man baaNchhat saglay fal paa-ee. ||2||
All the desires of his mind are fulfilled.
त्याच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात।

ਜੀਵਨ ਮਰਣੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
jeevan maran janam parvaan.
The entire life (from birth to death) of a person is approved in God’s court,
एखाद्या व्यक्तीचे संपूर्ण जीवन (जन्मापासून मृत्यूपर्यंत) देवाच्या कोर्टात मंजूर होते,

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੩॥
jaa kai ridai vasai bhagvaan. ||3||
within whose hearts God resides.
ज्याच्या हृदयात देव वास करतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥
kaho naanak say-ee jan pooray.
Nanak says, those humble beings are perfect,
नानक म्हणतात, ते नम्र प्राणी परिपूर्ण आहेत,

ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥੪॥੭੭॥੧੪੬॥
jinaa paraapat saaDhoo Dhooray. ||4||77||146||
who are blessed with the dust of the feet (the humble service and teachings) of the Guru.
ज्यांना गुरूंच्या पायाची धूळ (नम्र सेवा आणि शिकवण) मिळते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਖਾਦਾ ਪੈਨਦਾ ਮੂਕਰਿ ਪਾਇ ॥
khaadaa paindaa mookar paa-ay.
The one who keeps consuming the bounties bestowed by God without acknowledging.
जो न मानता भगवंताने दिलेली उपकरणे वापरत राहतो।

ਤਿਸ ਨੋ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ਧਰਮਰਾਇ ॥੧॥
tis no joheh doot Dharamraa-ay. ||1||
The messengers of Righteous judge keep an eye on that ungrateful person.
नीतिमान न्यायाधीश त्या कृतघ्न व्यक्तीवर लक्ष ठेवतात।

ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਬੇਮੁਖੁ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਨਾ ॥
tis si-o baymukh jin jee-o pind deenaa.
You do not remember Him, who has given you this body and soul,
ज्याने तुम्हाला हे शरीर व आत्मा दिले त्याचे तुम्ही स्मरण करीत नाही।

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੂਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kot janam bharmeh baho joonaa. ||1|| rahaa-o.
you will keep on wandering for millions of births through many species.
आपण बर्याच प्रजातींद्वारे लाखो जन्मासाठी भटकत रहाल।

ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥
saakat kee aisee hai reet.
Such is the lifestyle of the faithless cynic (worshipper of worldly wealth),
अशी अविश्वासू सैनीक (सांसारिक संपत्तीची उपासना करणारे) यांची जीवनशैली अशी आहे।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੨॥
jo kichh karai sagal bipreet. ||2||
that whatever he does is all other than righteous way.
-तो जे काही करतो ते न्यायी मार्गाशिवाय आहे।

ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸੋਈ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੩॥
jee-o paraan jin man tan Dhaari-aa. so-ee thakur manhu bisaari-aa. ||3||
Those ungrateful persons have forsaken that God, who has provided sustenance to their soul, mind and body.
त्या कृतघ्न व्यक्तींनी आपला आत्मा, मन व शरीर यांना जीवदान देणाऱ्यादेवाला सोडून दिले आहे।

ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ ॥
baDhay bikaar likhay baho kaagar.
His sins have multiplied so much that these are recorded in many papers.
त्याच्या पापांची संख्या इतकी वाढली आहे की हे बर्याच कागदपत्रांत नोंदले गेले आहे।

ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥੪॥
naanak uDhar kirpaa sukh saagar. ||4||
O’ God, the Ocean of peace, please show mercy and save us from the vices, prays Nanak.
हे देवा, शांतीचा महासागर, कृपया दया दाखव आणि आम्हाला दुर्गुणांपासून वाचवा, नानक अशी प्रार्थना करीत आहे।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥
paarbarahm tayree sarnaa-ay.
O’ all pervading God, they who have sought Your refuge,
हे ’सर्व व्यस्त देवा, ज्यांनी आपला आश्रय शोधला आहे,

ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਤਰੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭੮॥੧੪੭॥
banDhan kaat tarai har naa-ay. ||1|| rahaa-o doojaa. ||78||147||
their worldly bonds have been cut off. By meditating on God’s Name, they have crossed over the worldly-ocean of vices.
त्यांचे जगिक बंधने कापून टाकली आहेत। देवाच्या नावाचे चिंतन करून त्यांनी दुर्गुणांच्या पारंपारिक महासागर पार केले|

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤੁ ॥
apnay lobh ka-o keeno meet.
Even if one has made God one’s friend for fulfilling one’s selfish purpose,
एखाद्याने आपला स्वार्थी हेतू पूर्ण करण्यासाठी एखाद्याला देवाचे मित्र केले असले तरीही,

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤਿ ਪਦੁ ਦੀਤੁ ॥੧॥
sagal manorath mukat pad deet. ||1||
still God fulfills all his desires, and blesses him with the state of liberation from the vices.
तरीही देव त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतो, आणि त्याला दुर्गुणांपासून मुक्तीच्या राज्यात आशीर्वाद देतो।

ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
aisaa meet karahu sabh ko-ay.
(O’ people), make friendship with such a Master,
(हे’लोकांनो), अशा मालिकाशी मैत्री करा,

ਜਾ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa tay birthaa ko-ay na ho-ay. ||1|| rahaa-o.
from whose door no one goes empty handed.
ज्याच्या दारातून कोणीही रिकाम्या हाताने जात नाही।

ਅਪੁਨੈ ਸੁਆਇ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਿਆ ॥
apunai su-aa-ay ridai lai Dhaari-aa.
Any person who, even for purely selfish reason, has enshrined God in the heart.
अगदी स्वार्थी कारणास्तव, अशी व्यक्ती ज्याने अंत: करणात देवाला विलीन केले आहे।

ਦੂਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰਿਆ ॥੨॥
dookh darad rog sagal bidaari-aa. ||2||
God has destroyed all that person’s sorrow, pain and malady.
भगवंताने त्या व्यक्तीचे सर्व दुःख, वेदना आणि आजारपण नष्ट केले आहे|

ਰਸਨਾ ਗੀਧੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ ॥
rasnaa geeDhee bolat raam.
The person whose tongue has becomes habituated in uttering God’s Name,
ज्याची जीभ देवाची नावे सांगण्यात व्यसनी झाली आहे,

ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥
pooran ho-ay saglay kaam. ||3||
all that person’s tasks have been accomplished.
त्या व्यक्तीची सर्व कार्ये पूर्ण झाली आहेत।

ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥
anik baar naanak balihaaraa.
Many a times, Nanak is a sacrifice to that God
कित्येक वेळा नानक देवाला समर्पित आहे।

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੭੯॥੧੪੮॥
safal darsan gobind hamaaraa. ||4||79||148||
Whose very sight is so fruitful.
ज्याचे दृष्टी फार फलदायी आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree,, Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
kot bighan hiray khin maahi.
Millions of obstacles are removed in an instant from the lives of those,
त्या लोकांच्या आयुष्यातून लाखो अडथळे त्वरित काढून टाकले जातात,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੁਨਾਹਿ ॥੧॥
har har kathaa saaDhsang sunaahi. ||1||
who listen to the praises of God in the holy congregation.
जे पवित्र मंडळामध्ये देवाची स्तुती करतात।

ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸੁ ॥
peevat raam ras amrit gun jaas.
While relishing the elixir of God’s Name, describing his immaculate virtues and glories,
देवाच्या नावाचा अमर स्वाद घेताना, त्याच्या अमर्याद गुणांचे आणि वैभवाचे वर्णन करताना,

ਜਪਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਿਟੀ ਖੁਧਿ ਤਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jap har charan mitee khuDh taas. ||1|| rahaa-o.
and meditating upon God’s lotus feet (His immaculate Name), all their hunger and thirst for worldly riches is quenched.
आणि देवाच्या कमळाच्या चरणी (त्याचे पवित्र नाव) यांचे ध्यानात घेतल्यास, त्यांची ऐहिक संपत्तीची तहान व भूक शांत होते।

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਧਾਨ ॥
sarab kali-aan sukh sahj niDhaan.
The treasures of all happiness, celestial peace and poise,
सर्व आनंदाचा खजिना, शांती आणि सहज आनंद,

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸਹਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥
jaa kai ridai vaseh bhagvaan. ||2||
are obtained by the person in whose heart resides the reverend God.
अशा व्यक्तीद्वारे प्राप्त केले जाते ज्याच्या हृदयात आदरणीय देवाचे वास्तव्य आहे।