MARATHI PAGE 193

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
tooN samrath tooNhai mayraa su-aamee.
O’ God, You are all powerful, You are my Master.
हे’देवा, तू सर्व शक्तिमान आहेस, तू माझा गुरु आहेस।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥
sabh kichh tum tay tooN antarjaamee. ||1||
Everything comes from You; You are the knower of all minds.
सर्व काही तुझ्याकडूनच येते; आपण सर्व मनांचे ज्ञाता आहात।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ ॥
paarbarahm pooran jan ot.
O’ all pervading supreme God, You are the support of all Your devotees
हे ’सर्वव्यापी परमात्मा, तू तुझ्या सर्व भक्तांचा आधार आहेस।

ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਉਧਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayree saran uDhrahi jan kot. ||1|| rahaa-o.
Millions have been saved (from worldly ocean of vices) by seeking Your shelter.
आपला आश्रय शोधून लाखो लोक (दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रापासून) वाचले आहेत।

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ॥
jaytay jee-a taytay sabh tayray.
O’ God, as manybeings as there arein this world, they all are Yours.
हे ’देवा, या जगात जितके प्राणी आहेत ते सर्व तुझे आहेत।

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੨॥
tumree kirpaa tay sookh ghanayray. ||2||
By Your Grace, mortals are obtaining all sorts of comforts. ||2||
आपल्या कृपेने, सर्व प्रकारच्या सुखसोयी लोक प्राप्त करीत आहेत || 2 ||

ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
jo kichh vartai sabh tayraa bhaanaa.
Whatever happens, is all according to Your Will.
जे काही होते ते सर्व आपल्या इच्छेनुसार होते|

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥
hukam boojhai so sach samaanaa. ||3||
The one who understands Your command merges in the Truth.
ज्याला तुझी आज्ञा समजते तोच सत्यामध्ये विलीन होतो।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥
kar kirpaa deejai parabh daan.
Please grant Your Grace, God, and bestow this gift of Naam,
हे देवा, तुझी कृपा कर आणि ही देणगी दे,

ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੪॥੬੬॥੧੩੫॥
naanak simrai naam niDhaan. ||4||66||135||
upon Nanak, so that Nanak meditate on the treasure of Your Name.
नानकाला, जेणेकरून नानक तुझ्या नावाचा खजिनावर ध्यान करतील।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.
By great good fortune, the Blessed Vision of His Darshan is obtained,It is only by good fortune that one beholds the sight of such a person,
केवळ अशा व्यक्तीचे डोळे केवळ नशीबाने पाहतात,

ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥
jaa kee raam naam liv laagee. ||1||
by those who are lovingly absorbed in the Lord’s Name.whose mind is attuned to God’s Name
जे लोक देवाच्या नावात प्रेमाने लीन होते।

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
jaa kai har vasi-aa man maahee.
He, in whose mind God has come to reside
तो, ज्याच्या मनात देव राहायला आला आहे।

ਤਾ ਕਉ ਦੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taa ka-o dukh supnai bhee naahee. ||1|| rahaa-o.
He does not suffer pain, even in dreams.
स्वप्नातसुद्धा त्याला वेदना होत नाही।

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹਿ ॥
sarab niDhaan raakhay jan maahi.
God has placed all treasures of spiritual virtues in the mind of His devotee.
अध्यात्मिक गुणांचा सर्व खजिना भगवंताने आपल्या भक्ताच्या मनात ठेवले आहेत।

ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥
taa kai sang kilvikh dukh jaahi. ||2||
In his company all sins and sorrows go away.
त्याच्या सहवासात सर्व पाप आणि दु: ख निघून जातात।

ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ॥
jan kee mahimaa kathee na jaa-ay.
The Glory of such a devotee cannot be described.
अशा भक्ताचे वैभव वर्णन केले जाऊ शकत नाही।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥
paarbarahm jan rahi-aa samaa-ay. ||3||
because the devotee becomes the embodiment of God, Who is pervading everywhere.
कारण भक्त भगवंताचे अवतार बनतो, जो सर्वत्र व्यापलेला आहे।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥
kar kirpaa parabh bin-o suneejai.
O’ God, grant Your mercy and listen to this request of mine,
देवा, तुझी दया दाखव आणि माझी विनंती ऐक।

ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥
daas kee Dhoor naanak ka-o deejai. ||4||67||136||
bless Nanak with the dust of the feet (humble service) of Your devotee.
आपल्या भक्ताच्या पायाची धूळची भेट (नम्र सेवा) नानकला आशीर्वाद म्हणून द्या।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥
har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.
Remembering God with love and devotion, your misfortune shall go away,
प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण केल्यास आपले दुर्दैव दूर होईल,

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥
sarab kali-aan vasai man aa-ay. ||1||
and all comforts shall come to reside in your mind.
आणि सर्व सुख तुमच्या मनात राहील।

ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥
bhaj man mayray ayko naam.
O’ my mind, always meditate on God’s Name with love and devotion.
हे ’माझ्या मना, नेहमीच प्रेमा आणि भक्तीने देवाच्या नावाचा ध्यान करा।

ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jee-a tayray kai aavai kaam. ||1|| rahaa-o.
It alone shall be of use to your soul in God’s court.
केवळ देवाच्या आत्म्यामध्ये आपल्या आत्म्याचा उपयोग होईल।

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ॥
rain dinas gun gaa-o anantaa.m
Always sing the praises of the infinite God,
अनंत देवाची स्तुती नेहमी गा,

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ॥੨॥
gur pooray kaa nirmal manntaa. ||2||
through the immaculate teachings of the perfect Guru.
परिपूर्ण गुरुच्या पवित्र शिकवणीद्वारे।

ਛੋਡਿ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥
chhod upaav ayk tayk raakh.
Give up other efforts, and place your faith in the Support of the One (God).
इतर प्रयत्न सोडून द्या आणि एकाच्या (देवाच्या) समर्थनावर आपला विश्वास ठेवा।

ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥
mahaa padaarath amrit ras chaakh. ||3||
Taste the Ambrosial Essence of this (God’s Name), the greatest treasure.
सर्वात मोठा खजिनाच्या (ईश्वराचे नाव) अमृत साराचा स्वाद घ्या।

ਬਿਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ॥
bikham saagar tay-ee jan taray.
They alone cross over the treacherous world-ocean of vices.
ते एकटाच दुर्गुण जगाच्या महासागराच्या ओलांडतात।

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥
naanak jaa ka-o nadar karay. ||4||68||137||
O Nanak, upon whom the God casts His Glance of Grace.
नानक, ज्यांच्यावर देव कृपेची नजर टाकतो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ॥
hirdai charan kamal parabh Dhaaray.
They who enshrine Lotus Feet of God (God’s Name) in their hearts,
जे लोकांच्या अंत: करणात देवाचे कमळ (देवाचे नाव) स्थापित करतात,

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥
pooray satgur mil nistaaray. ||1||
Meeting the Perfect True Guru, they swim across the world-ocean of vices.
परिपूर्ण सत्य गुरुला भेटून ते दुर्गुणांच्या जागतिक महासागरात पोहतात।

ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
govind gun gaavhu mayray bhaa-ee.
O, my brothers, Sing the Glorious Praises of the Master of the universe.
ओहो, माझ्या बंधूंनो, विश्वाच्या स्वामीच्या जयजयकाराचे गीत गा।

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil saaDhoo har naam Dhi-aa-ee. ||1|| rahaa-o.
Meeting the Saint (Guru), meditate on God’s Name with love and devotion.
संत (गुरु) यांना भेटून, प्रेमापोटी व भक्तीने देवाच्या नावाचा ध्यान करा।

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
dulabh dayh ho-ee parvaan.
This human body, so difficult to obtain, is approved in God’s Court,
हे मानवी शरीर प्राप्त करणे खूप अवघड आहे, हे फक्त देवाच्या न्यायालयात मंजूर होतात,

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨੁ ॥੨॥
satgur tay paa-i-aa naam neesaan. ||2||
when one receives the banner of the Naam from the True Guru.
जेव्हा एखाद्यास खऱ्या गुरूंकडून नाम प्राप्त होते,

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
har simrat pooran pad paa-i-aa.
Meditating on God with loving devotion, the supreme spiritual status is obtained.
प्रेमळ भक्तीने परमेश्वराचे ध्यान केल्याने, सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिती प्राप्त होते।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥੩॥
saaDhsang bhai bharam mitaa-i-aa. ||3||
In the holy congregation all fear and doubt depart.
पवित्र संगतीत सर्व भीती व शंका दूर होतात।

ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
jat kat daykh-a-u tat rahi-aa samaa-ay.
Wherever I look, there I see God pervading.
मी जिथे जिथे बघतो तिथे देव सर्वत्र व्यापतो।

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੬੯॥੧੩੮॥
naanak daas har kee sarnaa-ay. ||4||69||138||
O’ Nanak, the devotees always remain in God’s shelter.
हे ’नानक, भक्त नेहमीच देवाच्या आश्रयामध्ये राहतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
gur jee kay darsan ka-o bal jaa-o.
I dedicate myself unto the sight of the revered Guru.
मी स्वत: ला पूज्य गुरूंच्या दर्शनासाठी समर्पित करतो।

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥
jap jap jeevaa satgur naa-o. ||1||
Chanting and meditating on the Name of the True Guru, I live. I feel spiritually rejuvinated by continuously remembering the true Guru’s words.
खऱ्या गुरूंच्या शब्दांची सतत आठवण करून मला आध्यात्मिक रीत्या चैतन्य येते।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥
paarbarahm pooran gurdayv.
O’ my supreme God, O’ my perfect divine Guru,
हे ’माझा परात्पर देव! माझा परिपूर्ण दिव्य गुरु!

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar kirpaa laaga-o tayree sayv. ||1|| rahaa-o.
please show mercy so that I may remain in your service and meditation
कृपया दया दाखवा जेणेकरून मी तुझ्या सेवेत आणि ध्यानात राहीन।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥
charan kamal hirdai ur Dhaaree.
I enshrine Gutu’s Lotus Feet (immaculate words) within my heart.
मी माझ्या हृदयात गुरूचे चरण कमळ(पवित्र शब्द) स्थापित करतो।

ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥
man tan Dhan gur paraan aDhaaree. ||2||
Guru’s words are the support of my life, mind, body and wealth.
गुरूचे शब्द म्हणजे माझे जीवन, मन, शरीर आणि संपत्ती यांचा आधार आहे।

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
safal janam hovai parvaan.
Your human birth will become fruitful and you will be approved in God’s court,
आपला मानवी जन्म फलदायी होईल आणि आपल्याला देवाच्या दरबारात मान्यता मिळेल,

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥੩॥
gur paarbarahm nikat kar jaan. ||3||
if you consider the Guru and God always present very close to you.
जर तुम्ही गुरू आणि देव नेहमीच आपल्या अगदी जवळ असल्याचे समजतात।

ਸੰਤ ਧੂਰਿ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
sant Dhoor paa-ee-ai vadbhaagee.
The dust of Guru’s feet (the Guru’s love and teaching) is obtained only by good fortune.
गुरूंच्या पायाची धूळ (गुरुचे प्रेम आणि शिक्षण) केवळ सौभाग्याने प्राप्त होते।

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥
naanak gur bhaytat har si-o liv laagee. ||4||70||139||
O’ Nanak, upon meeting the Guru, one’s mind becomes attuned to God.
हे’नानक, गुरुला भेटल्यावर, एखाद्याचे मन भगवंताशी मिळते।