MARATHI PAGE 187

ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥
kavan gun jo tujh lai gaava-o.
What is that virtue, by which I may sing of You?
तो गुण काय आहे, ज्याद्वारे मी तुझी गाणी गाऊ शकतो?

ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kavan bol paarbrahm reejh ava-o. ||1|| rahaa-o.
O’ God, what is that word by which I may please You?
हे’देवा, मी तुला संतुष्ट करू शकू असा शब्द कोणता आहे?

ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥
kavan so poojaa tayree kara-o.
What kind of worship service shall I perform for You?
मी तुमच्यासाठी कोणत्या प्रकारची उपासना केली पाहिजे?

ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥੨॥
kavan so biDh jit bhavjal tara-o. ||2||
What is that way by which, I may cross over the dreadful world-ocean of vices?
असा कोणता मार्ग आहे ज्याद्वारे मी दुर्गुणयुक्त जागतिक महासागर ओलांडू शकतो?

ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥
kavan tap jit tapee-aa ho-ay.
What is that penance, by which I may become a penitent?
ती कोणतीतपश्चर्या आहे, ज्याद्वारे मी तपस्वी होऊ शकेन?

ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥
kavan so naam ha-umai mal kho-ay. ||3||
What is that Naam, by which the filth of egotism may be washed away?
हे नाव काय आहे, ज्याद्वारे अहंकाराचा घाण वाहू शकेल?

ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥
gun poojaa gi-aan Dhi-aan naanak sagal ghaal.
O’ Nanak, all the efforts of a person, such as worship, singing praises of God, acquiring divine knowledge and virtues succeed only,
हे ’नानक, एखाद्या व्यक्तीचे सर्व प्रयत्न जसे की पूजा, देवाचे गुणगान करणे, दैवी ज्ञान आणि सद्गुण प्राप्त करणे केवळ,

ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥
jis kar kirpaa satgur milai da-i-aal. ||4||
When the merciful (God) shows His kindness, and one meets the true Guru.
जेव्हा दयाळू (देव) दयाळूपणा दाखवतो आणि जेव्हा खरा गुरु भेटतो,

ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
tis hee gun tin hee parabh jaataa.
Only that person acquires such merit, and only that person has realized God,
केवळ तेव्हा अशी व्यक्ती ही योग्यता आत्मसात करते आणि केवळ त्या व्यक्तीनेच देवाला ओळखले आहे,

ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥
jis kee maan lay-ay sukh-daata. ||1|| rahaa-o doojaa. ||36||105||
Whose prayer is accepted by the peace giver God.
ज्याची प्रार्थना शांतीदाता देव स्वीकारतो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ॥
aapan tan nahee jaa ko garbaa.
The body which you are so proud of, does not belong to you forever.
ज्या शरीरावर तुम्हाला अभिमान आहे, तो कायमचा तुमच्या मालकीचा नाही।

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥੧॥
raaj milakh nahee aapan darbaa. ||1||
Power, property and wealth are not yours forever. ||1||
सत्ता, संपत्ती आणि धन हे सदैव तुमच नसते || 1 ||

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥
aapan nahee kaa ka-o laptaa-i-o.
They are not yours, so why do you cling to them?
ते आपले नाहीत, मग आपण त्यांना का चिकटता?

ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapan naam satgur tay paa-i-o. ||1|| rahaa-o.
Only the Naam, the Name of God, is yours; it is received from the True Guru.
फक्त परमेश्वराचे नाव तुझे आहे; हे खरे गुरुकडून प्राप्त झाले आहे।

ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥
sut banitaa aapan nahee bhaa-ee.
Children, spouse and siblings are not yours.
मुले, जोडीदार आणि भावंडे तुमची नाहीत।

ਇਸਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥
isat meet aap baap na maa-ee. ||2||
Dear friends, mother and father are not yours. ||2||
प्रिय मित्रांनो, आई आणि वडील आपले नाहीत || 2 ||

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥
su-inaa roopaa fun nahee daam.
Gold, silver and money are not yours.
सोने, चांदी आणि पैसे आपले नाहीत।

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ ॥੩॥
haivar gaivar aapan nahee kaam. ||3||
Fine horses and magnificent elephants are of no use to you for ever.
सुंदर घोडे आणि भव्य हत्ती आपल्यास कायमचे उपयोगात नाहीत।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kaho naanak jo gur bakhas milaa-i-aa.
Nanak says, , whom Guru has united with God, through his grace,
नानक म्हणतात, ज्याला गुरुने त्याच्या कृपेने देवाबरोबर एक केले आहे,

ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥
tis kaa sabh kichh jis kaa har raa-i-aa. ||4||37||106||
everything belongs to him, whose patron is God Himself.
सर्व काही त्याच्या मालकीचे आहे, ज्याचे संरक्षक स्वत: देव आहेत।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥
gur kay charan oopar mayray maathay.
The Guru’s feet (his teachings) are enshrined in my mind,
गुरुचे चरण (त्यांचे उपदेश) माझ्या मनात समाविले आहेत,

ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥
taa tay dukh mayray saglay laathay. ||1||
and by following those teachings all my miseries have vanished.
आणि त्या शिकवणींचे अनुसरण करून माझे सर्व त्रास मिटले आहेत।

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥
satgur apunay ka-o kurbaanee.
I dedicate myself to my True Guru,
मी माझ्या खऱ्या गुरूला स्वत: ला समर्पित करतो,

ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aatam cheen param rang maanee. ||1|| rahaa-o.
by Whose Grace, I have obtained self awareness and now I am enjoying the supreme bliss.
ज्याच्या कृपेने, मी आत्म जागरूकता प्राप्त केली आहे आणि आता मी परमानंदांचा आनंद घेत आहे।

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥
charan rayn gur kee mukh laagee.
I have listened to and followed the teachings of the Guru with humility,
मी नम्रतेने गुरूच्या शिकवणी ऐकल्या आहेत व त्यांचे अनुसरण केले आहे।

ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥
ahaN-buDh tin sagal ti-aagee. ||2||
which has removed all my arrogant intellect.
ज्याने माझी सर्व अहंकारी बुद्धी दूर केली आहे।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ॥
gur kaa sabad lago man meethaa.
The Word of the Guru seems pleasing to my mind,
गुरूचा शब्द माझ्या मनाला आनंददायक वाटतो,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥੩॥
paarbarahm taa tay mohi deethaa. ||3||
and through the Guru’s word I behold the Supreme God.
आणि गुरूच्या शब्दाद्वारे मी सर्वोच्च देव पाहतो।

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
gur sukh-daata gur kartaar.
The Guru is the Giver of peace; the Guru is the Creator.
गुरु शांती देणारा आहे; गुरू तो निर्माणकर्ता आहे।

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥
jee-a paraan naanak gur aaDhaar. ||4||38||107||
O Nanak, the Guru is the Support of the breath of life and the soul.
नानक, गुरु हा जीवनाच्या श्वासाचा आणि आत्म्याचा आधार आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ ॥ ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਹੂ ਨਾਹਿ ॥੧॥
ray man mayray tooN taa ka-o aahi. jaa kai oonaa kachhhoo naahi. ||1||
O my mind, seek the One who lacks nothing. ||1||
माझ्या मना, ज्याला काही कमी नाही त्याचा शोध घ्या || 1 ||

ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥
har saa pareetam kar man meet.
O’ my mind, make God as your friend.
हे ’माझ्या मना, देवाला तुझा मित्र बनव।

ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paraan aDhaar raakho sad cheet. ||1|| rahaa-o.
Keep Him constantly in your mind; He is the Support of the breath of life.
त्याला सतत आपल्या मनात ठेवा; तो जीवनाच्या श्वासाचा आधार आहे।

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਵਿ ॥
ray man mayray tooN taa ka-o sayv.
O my mind, serve Him (remember Him with love and devotion),
माझ्या मना, त्याची सेवा कर (प्रेम आणि भक्तीने त्याचे स्मरण कर)

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥੨॥
aad purakh aprampar dayv. ||2||
O Nanak, the Guru is the Support of the breath of life and the soul.
जो सर्वव्यापी मूळ आहे आणि सर्व मर्यादेपलीकडे आहे।

ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥
tis oopar man kar tooN aasaa.
O’ my mind, pin your hopes only on the One,
हे ’माझ्या मना, फक्त तुमच्या एकावर आशा ठेव,

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥
aad jugaad jaa kaa bharvaasaa. ||3||
who is the Support of all beings, from the very beginning of time, and throughout the ages.
अगदी सुरुवातीच्या काळापासून आणि सर्व युगांपासून जो सर्व प्राण्यांचा आधार आहे।

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jaa kee pareet sadaa sukh ho-ay.
His Love brings eternal peace;
त्याचे प्रेम शाश्वत शांती आणते;

ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥
naanak gaavai gur mil so-ay. ||4||39||108||
meeting the Guru, Nanak sings His Glorious Praises.
गुरूंना भेटून, नानक त्याची स्तुती करतात|

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी मेहला ५

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥
meet karai so-ee ham maanaa.
Whatever my Friend (God) does, I cheerfully accept that.
माझा मित्र (देव) जे काही करतो मी आनंदाने ते स्वीकारतो।

ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
meet kay kartab kusal samaanaa. ||1||
My Friend’s actions are pleasing to me.
माझ्या मित्राच्या कृती मला आवडतात।

ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥
aykaa tayk mayrai man cheet.
Within my conscious mind is only one assurance,
माझ्या जागरूक मनामध्ये एकच आश्वासन आहे,

ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jis kichh karnaa so hamraa meet. ||1|| rahaa-o.
that He, who has to do anything is my friend.
की ज्याला काहीही करावे लागेल तो माझा मित्र आहे।

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
meet hamaaraa vayparvaahaa.
My Friend-God is Carefree. (He is not dependent upon anyone for anything).
माझा मित्र-देव निश्चिंत आहे(तो कशासाठीही कोणावर अवलंबून नाही)

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥
gur kirpaa tay mohi asnaahaa. ||2||
By Guru’s Grace, I give my love to Him. (I came close to Him).
गुरूच्या कृपेने, मी माझे प्रेम त्याला देतो(मी त्याच्या जवळ आलो)

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
meet hamaaraa antarjaamee.
My Friend (God) is the inner knower of all minds.
माझा मित्र (देव) सर्व मनांना जाणणारा आहे।

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥
samrath purakh paarbarahm su-aamee. ||3||
He is the All-powerful, all pervading Supreme God and Master.
तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सर्वोच्च देव आणि मालिक आहे।

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥
ham daasay tum thaakur mayray.
O’ God, I am Your servant and You are my Master.
हे ’देवा, मी तुझा सेवक आहे आणि तू माझा मालिक आहेस।