MARATHI PAGE 182

ਬਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਿਸਥਾਰ ॥
bi-aapat harakh sog bisthaar.
Maya afflicts some through pain and others through the display of pleasure.
माया काहींना वेदना आणि इतरांना आनंद दाखवून त्रास देते।

ਬਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥
bi-aapat surag narak avtaar.
It torments people through living in the conditions of heaven and hell.
हे स्वर्ग आणि नरकाच्या सारखी परिस्थितीत जगवून लोकांना त्रास देते।

ਬਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ ॥
bi-aapat Dhan nirDhan paykh sobhaa.
It afflicts the rich, the poor and those who see themselves being honored.
हे श्रीमंत, गरीब आणि स्वत: चा सन्मान होत असल्याचे पाहणा see्यांना त्रास देते|

ਮੂਲੁ ਬਿਆਧੀ ਬਿਆਪਸਿ ਲੋਭਾ ॥੧॥
mool bi-aaDhee bi-aapas lobhaa. ||1||
The root cause of this affliction is greed in one form or another. ||1||
या त्रासाचे मूळ कारण एक किंवा इतर प्रकाराचेलोभ आहे|| 1 ||

ਮਾਇਆ ਬਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥
maa-i-aa bi-aapat baho parkaaree.
Maya torments people in so many ways.
माया लोकांना अनेक प्रकारे त्रास देते।

ਸੰਤ ਜੀਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sant jeeveh parabh ot tumaaree. ||1|| rahaa-o.
O’ God, saints enjoy bliss under Your protection. ||1||Pause||
हे ’देवा, तुझ्या संरक्षणाखाली संत आनंद घेतात || 1 || विराम द्या ||

ਬਿਆਪਤ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥
bi-aapat ahaN-buDh kaa maataa.
Maya torments the one who is intoxicated with self-conceit.
जो अहंकार करतो त्यास माया पीडित करते।

ਬਿਆਪਤ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
bi-aapat putar kaltar sang raataa.
It afflicts the one who is imbued with the love for children and spouse.
ज्याला मुले व जोडीदाराच्या प्रेमाची आवड आहे अशा व्यक्तीला हे भोगावे लागते।

ਬਿਆਪਤ ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਤਾ ॥
bi-aapat hasat ghorhay ar bastaa.
Maya torments some through the possessions such as elephants, horses and beautiful clothes.
हत्ती, घोडे आणि सुंदर कपडे यांसारख्या वस्तूंनी माया काहींना त्रास देते।

ਬਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥
bi-aapat roop joban mad mastaa. ||2||
It torments the one intoxicated with beauty and youth. ||2||
हे सौंदर्य आणि तारुण्याने नशेत असलेल्या व्यक्तीला त्रास देते || 2 ||

ਬਿਆਪਤ ਭੂਮਿ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥
bi-aapat bhoom rank ar rangaa.
It torments landlords, paupers and rich revelers.
हे जमीनदार, दरिद्र आणि श्रीमंत लोकांना त्रास देते।

ਬਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣਿ ਸੰਗਾ ॥
bi-aapat geet naad sun sangaa.
It is afflicts those who are listening to songs and music in parties.
जे महिफिलींमध्ये गाणी आणि संगीत ऐकत आहेत त्यांना त्रास देती।

ਬਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥
bi-aapat sayj mahal seegaar.
It torments people through beautiful beds, palaces and decorations.
हे सुंदर पलंगे, राजवाडे आणि सजावटीच्या माध्यमातून लोकांना त्रास देते।

ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ॥੩॥
panch doot bi-aapat anDhi-aar. ||3||
affected Sometimes it effects them through the darkness of the five evil passions. ||3||
कधीकधी ते पाच वाईट वासनांच्या अंधारातून त्यांच्यावर परिणाम करतात|| 3 ||

ਬਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ ॥
bi-aapat karam karai ha-o faasaa.
It torments even the one who acts righteously but is entangled in ego.
जो प्रामाणिकपणाने वागतो पण अहंकारातच गुंतला आहे त्यालासुद्धा यातना सहन करावी लागते।

ਬਿਆਪਤਿ ਗਿਰਸਤ ਬਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥
bi-aapat girsat bi-aapat udaasaa.
Maya torments the householder as well as the recluse.
माया घरातील लोकांना तसेच निरोगीपणाला त्रास देते।

ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਬਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤਿ ॥
aachaar bi-uhaar bi-aapat ih jaat.
It torments people through pride in character, lifestyle and social status.
चारित्र्य, जीवनशैली आणि सामाजिक प्रतिष्ठाच्या अभिमानाने हि लोकांना त्रास देती।

ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਿਆਪਤ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥
sabh kichh bi-aapat bin har rang raat. ||4||
Maya afflicts when there is lack of love for God ||4||
भगवंतावर प्रीती नसताना माया दु: ख देते || 4 ||

ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
santan kay banDhan kaatay har raa-ay.
The sovereign God cuts away the bonds of Maya for the saints.
सार्वभौम देव संतांसाठी मायाचे बंधन तोडतो।

ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇ ॥
taa ka-o kahaa bi-aapai maa-ay.
So, Maya cannot torment them at all.
म्हणून, माया त्यांना अजिबात त्रास देऊ शकत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਧੂਰਿ ਸੰਤ ਪਾਈ ॥
kaho naanak jin Dhoor sant paa-ee.
Nanak says, One who has humbly followed the teachings of the Guru,
नानक म्हणतात, ज्याने गुरुच्या शिकवणीचे नम्रपणे पालन केले,

ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥
taa kai nikat na aavai maa-ee. ||5||19||88||
Maya cannot draw near that person ||5||19||88||
माया त्या व्यक्तीजवळ येऊ शकत नाही || 5 || 19 || 88 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰ ॥
nainhu need par darisat vikaar.
The eyes are unconscious in casting their evil glance on others.
डोळे इतरांवर आपली वाईट दृष्टी टाकण्यात बेभान असतात।

ਸ੍ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣਿ ਨਿੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥
sarvan so-ay sun nind veechaar.
The ears are unconscious in listening to slanderous stories.
कान निंदनीय कथा ऐकण्यात बेशुद्ध असतात।

ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭਿ ਮੀਠੈ ਸਾਦਿ ॥
rasnaa so-ee lobh meethai saad.
The tongue is unconscious in the desires for sweet flavors.
गोड स्वादांच्या इच्छेमध्ये जीभ मग्न आहे।

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥੧॥
man so-i-aa maa-i-aa bismaad. ||1||
The mind is asleep fascinated by Maya (worldly wealth). ||1||
मनाला माया (सांसारिक संपत्ती) मुग्ध करते || 1 ||

ਇਸੁ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥
is garih meh ko-ee jaagat rahai.
Only a rare one is aware of the onslaughts of Maya (worldly attractions).
केवळ दुर्मिळ व्यक्तीलाच मायाच्या हल्ल्याची जाणीव आहे (सांसारिक आकर्षणे)।

ਸਾਬਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saabat vasat oh apnee lahai. ||1|| rahaa-o.
and keeps his wealth of life intact.||1||Pause||
आणि आयुष्याची संपत्ती अबाधित ठेवते|| 1 || विराम द्या ||

ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਤੀ ॥
sagal sahaylee apnai ras maatee.
All the sensory organs of the body are busy in enjoying their own pleasures.
शरीराची सर्व संवेदी इंद्रियं स्वतःच्या सुखांचा आनंद घेण्यात व्यस्त असतात।

ਗ੍ਰਿਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਤੀ ॥
garih apunay kee khabar na jaatee.
They do not care to guard their own body against vices.
त्यांना स्वतःच्या शरीराला वाईट गोष्टींपासून संरक्षित करण्याची काळजी नाही।

ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥
musanhaar panch batvaaray.
The five plunderers and robbers (lust, anger, greed, attachment and ego),
पाच लुटारु आणि दरोडेखोर (कामवासना, क्रोध, लोभ, आसक्ती आणि अहंकार),

ਸੂਨੇ ਨਗਰਿ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥੨॥
soonay nagar paray thag-haaray. ||2||
descend upon the unguarded house (body). ||2||
अनारक्षित घराच्या (शरीरावर) खाली खोल उतरत चालतात || 2 ||

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥
un tay raakhai baap na maa-ee.
Neither our father nor our mother can save us from these robbers.
या लुटारुंपासूनआमचा बाप किंवा आई आम्हाला वाचवू शकत नाहीत।

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ ॥
un tay raakhai meet na bhaa-ee.
No one can save us from them.
आम्हाला त्यांच्यापासून कोणीही वाचवू शकत नाही।

ਦਰਬਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥
darab si-aanap naa o-ay rahtay.
They cannot be restrained by wealth or cleverness.
त्यांना संपत्ती किंवा हुशारीने रोखता येणार नाही।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਿ ਹੋਤੇ ॥੩॥
saaDhsang o-ay dusat vas hotay. ||3||
It is only through the Company of the holy that these villains can be controlled. ||3||
पवित्र संगतीच्या माध्यमातूनच हे खलनायक नियंत्रित केले जाऊ शकतात || 3 ||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣਿ ॥
kar kirpaa mohi saaringpaan.
O’ God, show mercy on me,
देवा, माझ्यावर दया कर,

ਸੰਤਨ ਧੂਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ॥
santan Dhoor sarab niDhaan.
and bless me with the the humble service of the saints which is a real treasure.
आणि संतांच्या नम्र सेवेचामला आशीर्वाद द्या जो खरा खजिना आहे।

ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥
saabat poonjee satgur sang.
The true wealth of human life remains intact in the company of the true Guru.
मानवी जीवनाची खरी संपत्ती खर्या गुरुच्या सहवासात टिकून राहते।

ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੪॥
nanak jaagai paarbrahm kai rang. ||4||
Being imbued with God’s love, Nanak remains aware of these vices. ||4||
भगवंताच्या प्रेमाने भिजल्यामुळे, नानक यांना या दुर्गुणांबद्दल माहिती असते|| 4 ||

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ॥
so jaagai jis parabh kirpaal.
One to whom God shows His mercy, remains aware of these vices,
ज्याच्यावर देव दया दाखवतो, तो या दुर्गुणांबद्दल जागरूक राहतो,

ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੦॥੮੯॥
ih poonjee saabat Dhan maal. ||1|| rahaa-o doojaa. ||20||89||
and keeps safe his wealth of spiritual life. ||1||Second Pause||20||89||
आणि त्याच्या आध्यात्मिक जीवनाची संपत्ती सुरक्षित ठेवते || 1 || द्वितीय विराम || 20 || 89 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥
jaa kai vas khaan sultaan.
He who controls all the kings and chiefs;
ज्याने सर्व राजांचा आणि अधिकाऱ्यांचा ताबा घेतला आहे;

ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥
jaa kai vas hai sagal jahaan.
He who commands the entire universe,
जो संपूर्ण विश्वाला आदेश देतो।

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
jaa kaa kee-aa sabh kichh ho-ay.
by whose doing everything happens,
ज्याच्या करण्याने सर्व काही होते,

ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥
tis tay baahar naahee ko-ay. ||1||
nothing happens without His command. ||1||
त्याच्या आज्ञेशिवाय काहीही होत नाही || 1 ||

ਕਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥
kaho baynantee apunay satgur paahi.
Offer your prayers to your True Guru.
आपल्या खऱ्या गुरुला प्रार्थना करा।

ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ ਨਿਬਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaaj tumaaray day-ay nibaahi. ||1|| rahaa-o.
He will accomplish your tasks. ||1||Pause||
तो तुमची कामे पूर्ण करेल || 1 || विराम द्या ||

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
sabh tay ooch jaa kaa darbaar.
He whose court is most exalted,
ज्याच्या दरबारात सर्वोच्च,उद्दात्त आहे।

ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
sagal bhagat jaa kaa naam aDhaar.
whose Name is the support of all devotees,
ज्यांचे नाव सर्व भक्तांचे आधार आहे,

ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥
sarab bi-aapat pooran Dhanee.
that perfect Master is pervading everywhere.
तो परिपूर्ण गुरु सर्वत्र व्यापत आहे।

ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਨੀ ॥੨॥
jaa kee sobhaa ghat ghat banee. ||2||
whose glory is manifest in each and every heart, ||2||
ज्यांचा महिमा प्रत्येक हृदयात प्रकट होतो, || 2 ||

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥
jis simrat dukh dayraa dhahai.
by meditating on whom all the miseries are abolished;
ज्यांचे मनन करून सर्व त्रास संपवले जातात;

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਜਮੁ ਕਿਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥
jis simrat jam kichhoo na kahai.
by meditating on whom the fear of death doesn’t trouble the mind and
ज्यांचे मनन करून मृत्यूची भीती मनाला त्रास देत नाही आणि

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ॥
jis simrat hot sookay haray.
by meditating on whom the mortals are spiritually rejuvenated.
ज्यांचे मनन करून नश्वर आत्मिकरित्या पुनर्जीवित होतात।