MARATHI PAGE 180

ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ॥
paraanee jaanai ih tan mayraa.
The mortal claims this body as his own.
नश्वर या शरीरावर स्वत: चा दावा करतो।

ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਉਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ॥
bahur bahur u-aahoo laptayraa.
Again and again, he clings to it.
पुन्हा पुन्हा तो चिकटून राहतो।

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗਿਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ॥
putar kaltar girsat kaa faasaa.
Entangled with his children, wife and household affairs,
आपली मुले, पत्नी आणि घरगुती कामांमध्ये गुंतलेला

ਹੋਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੧॥
hon na paa-ee-ai raam kay daasaa. ||1||
he cannot be the devotee of God. ||1||
तो देवाचा भक्त होऊ शकत नाही || 1 ||

ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
kavan so biDh jit raam gun gaa-ay.
What is the way by which one can start singing the praises of God?
कोणत्या मार्गाने एखादी व्यक्ती देवाची स्तुती करू शकते?

ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਜਿਤੁ ਤਰੈ ਇਹ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kavan so mat jit tarai ih maa-ay. ||1|| rahaa-o.
What is that teaching following which one can be saved from the bonds of Maya? ||1||Pause||
मायेच्या बंधनातून मुक्त व्हायसाठी ती कोणती शिकवण अनुसरली पाहिजे? || 1 || विराम द्या ||

ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਨੈ ॥
jo bhalaa-ee so buraa jaanai.
The deed which is for his own good, he thinks that as evil.
स्वत: च्या फायद्यासाठी जे कार्य आहे, तो त्यास वाईट मानतो।

ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸੋ ਬਿਖੈ ਸਮਾਨੈ ॥
saach kahai so bikhai samaanai.
If someone tells him the truth, he looks upon that as poison.
जर एखाद्याने त्याला सत्य सांगितले तर तो त्यालाविष समान पाहतो।

ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਅਰੁ ਹਾਰ ॥
jaanai naahee jeet ar haar.
He does not even understand that which deed would make him win the game of life and which would make him lose.
कोणत्या कृत्यामुळे तो जीवनाचा खेळ जिंकू शकेल आणि कोणत्या गोष्टीमुळे त्याला हरवले जाईल हेदेखील त्याला समजत नाही।

ਇਹੁ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥
ih valayvaa saakat sansaar. ||2||
This is the way of life in the world of the faithless cynics. ||2||
अविश्वासू लोकांच्या जगायचा हाच मार्ग आहे || 2 ||

ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬਉਰਾ ॥
jo halaahal so peevai ba-uraa.
The fool drinks the deadly poison of Maya,
मूर्ख, मायाचे प्राणघातक विष पितो,

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਜਾਨੈ ਕਰਿ ਕਉਰਾ ॥
amrit naam jaanai kar ka-uraa.
while he believes the ambrosial Naam to be bitter.
जेव्हा तो मानतो की ते नाव कडू आहे।

ਸਾਧਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰਿ ॥
saaDhsang kai naahee nayr.
He doesn’t even go near the congregation of the saints;
तो संतांच्या मंडळीजवळ जात नाही;

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਾ ਫੇਰਿ ॥੩॥
lakh cha-oraaseeh bharmataa fayr. ||3||
and wanders lost through millions of births. ||3||
आणि लाखो जन्मांमध्ये भटकतो|| 3 ||

ਏਕੈ ਜਾਲਿ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ ॥
aykai jaal fahaa-ay pankhee.
Like the birds trapped in a net, God has trapped human beings in the Maya.
जाळ्यामध्ये अडकलेल्या पक्ष्यांप्रमाणेच भगवंतानेही माणसांना मायामध्ये अडकवले आहे।

ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥
ras ras bhog karahi baho rangee.
immersed in the worldly pleasures, they frolic in so many ways.
ऐहिक सुखात बुडलेले, ते बर्याच मार्गांनी आनंद घेतात।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
kaho naanak jis bha-ay kirpaal.
Nanak says, the one on whom God has become kind,
नानक म्हणतात, ज्याच्यावर देव दयाळू झाला आहे,

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਾ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ॥੪॥੧੩॥੮੨॥
gur poorai taa kay kaatay jaal. ||4||13||82||
the perfect Guru has cut off his bonds of worldly entrapments. ||4||13||82||
परिपूर्ण गुरुने त्यांचे ऐहिक बंधनांचे बंधन तोडले आहे || 4 || 13 || ||२ ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ॥
ta-o kirpaa tay maarag paa-ee-ai.
O’ God, by Your grace, we realize the righteous way of living
हे ’देवा, तुझ्या कृपेने आम्हाला नीतिमत्त्वात राहण्याची पद्धत कळली।

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
parabh kirpaa tay naam Dhi-aa-ee-ai.
By God’s Grace, we meditate on Naam .
देवाच्या कृपेने आपण नामस्मरण करतो।

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ॥
parabh kirpaa tay banDhan chhutai.
By God’s Grace, we are released from the bonds of Maya.
देवाच्या कृपेने, आम्ही मायाच्या बंधनातून मुक्त होतो।

ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ॥੧॥
ta-o kirpaa tay ha-umai tutai. ||1||
By Your Grace, egotism is eradicated. ||1||
आपल्या कृपेने, अहंकार नष्ट होतो || 1 ||

ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਉ ਲਾਗਹ ਸੇਵ ॥
tum laavhu ta-o laagah sayv.
O’ God, if You bless us, only then we engage in Your devotional worship.
हे ’देवा, जर तू आम्हाला आशीर्वाद दिलास तरच आम्ही तुझ्या भक्तीभावातमग्न असू।

ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ham tay kachhoo na hovai dayv. ||1|| rahaa-o.
O’ my Enlightener, on our own we can do nothing. ||1||Pause||
हे ’माझ्या ज्ञानवर्धक, आम्ही स्वतःहून काही करू शकत नाही || 1 || विराम द्या ||

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗਾਵਾ ਬਾਣੀ ॥
tuDh bhaavai taa gaavaa banee.
O’ God, if it pleases You, only then I can sing hymns of Your praises.
हे ’देवा, जर ते तुला संतोष देत असेल तरच मी तुझ्या स्तुतीचे गाणे गाऊ शकतो।

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥
tuDh bhaavai taa sach vakhaanee.
If it pleases You, only then I can recite the eternal Naam.
जर ते तुला संतुष्ट करत असेल तरच मी चिरंतन नावाचे पठण करू शकेन।

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਇਆ ॥
tuDh bhaavai taa satgur ma-i-aa.
Only when it pleases You, we receive the grace of the true Guru.
जेव्हा तू संतुष्ट होतो तेव्हाच आम्हाला खऱ्या गुरूची कृपा प्राप्त होते।

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ॥੨॥
sarab sukhaa parabh tayree da-i-aa. ||2||
O’ God, all peace comes by Your Kindness . ||2||
हे ’देवा, सर्व शांती तुझ्या दयाळूपणाने येते || 2 ||

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾ ॥
jo tuDh bhaavai so nirmal karmaa.
O’ God, whatever pleases You, that is the immaculate deed.
हे ’देवा, तुला जे आवडते तेच पवित्र कर्म आहे।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥
jo tuDh bhaavai so sach Dharmaa.
Whatever pleases You is the true faith.
तुम्हाला जे आवडेल तेच खरा विश्वास आहे।

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸਿ ॥
sarab niDhaan gun tum hee paas.
All the treasures and all the virtues are with You.
सर्व खजिना आणि सर्व पुण्य आपल्याकडे आहेत।

ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਕ ਅਰਦਾਸਿ ॥੩॥
tooN saahib sayvak ardaas. ||3||
You are my Master, and Your servant’s supplication is only before You. ||3||
तू माझा गुरु आहेस आणि तुझ्या सेवकाची विनंती फक्त तुझ्यासमोर आहे || 3 ||

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥
man tan nirmal ho-ay har rang.
My body and mind may become immaculate and pure in Your love.
माझे मन आणि माझे शरीर तुझ्या प्रेमात बुडल्याने शुद्ध होऊ शकते।

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਾਵਉ ਸਤਸੰਗਿ ॥
sarab sukhaa paava-o satsang.
I may find all pleasures in the congregation of the saintly persons.
संत व्यक्तींच्या मंडळीत मला सर्व सुख मिळू शकतात।

ਨਾਮਿ ਤੇਰੈ ਰਹੈ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
naam tayrai rahai man raataa.
My mind may always remain imbued with Your love.
माझे मन नेहमीच तुझ्या प्रेमाने भिजलेले असते।

ਇਹੁ ਕਲਿਆਣੁ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥੪॥੧੪॥੮੩॥
ih kali-aan naanak kar jaataa. ||4||14||83||
Nanak deems this as the supreme bliss. ||4||14||83||
नानक याला परम परमानंद मानतात|| 4 || 14 || 83 || |

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ॥
aan rasaa jaytay tai chaakhay.
(O’ my tongue), all the delicacies, other than Naam, which you are tasting,
(हे ’जीभ’), आपण चाखत असलेल्या नामाशिवायचेइतर सर्व पदार्थ,

ਨਿਮਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥
nimakh na tarisnaa tayree laathay.
have not satiated your desires even for a moment.
आपल्या इच्छांना क्षणभरही भरणार नाहीत।

ਹਰਿ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖਹਿ ਸਾਦੁ ॥
har ras kaa tooN chaakhahi saad.
But if you taste the elixir of God’s Name,
परंतु आपण देवाच्या नावाचा अमृत अनुभवल्यास,

ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥
chaakhat ho-ay raheh bismaad. ||1||
upon tasting it, you shall be wonderstruck and amazed. ||1||
ते चाखल्यावर तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल || 1 ||

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਪਿਆਰੀ ॥
amrit rasnaa pee-o pi-aaree.
O dear beloved tongue, drink in the ambrosial nectar of Naam.
प्रिय जीभ, नामच अमृत पी

ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ih ras raatee ho-ay tariptaaree. ||1|| rahaa-o.
Imbued with this sublime essence, you shall be satisfied. ||1||Pause||
या उदात्त साराने ओतलेले, आपण समाधानी व्हाल|| 1 || विराम द्या ||

ਹੇ ਜਿਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
hay jihvay tooN raam gun gaa-o.
O’ my tongue, sing the glorious praises of God.
हे’माझी जीभ, परमेश्वराची स्तुती गा।

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਉ ॥
nimakh nimakh har har har Dhi-aa-o.
Meditate on God at each and every instant.
प्रत्येक क्षणी देवाचे ध्यान करा।

ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈਐ ॥
aan na sunee-ai katahooN jaa-ee-ai.
Don’t listen anything except Naam and don’t go anywhere except the holy congregation.
नाम वगळता काहीही ऐकू नका आणि पवित्र मंडळी सोडून कुठेही जाऊ नका।

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥
saaDhsangat vadbhaagee paa-ee-ai. ||2||
But the company of saints is attained only by great good fortune. ||2||
परंतु संतांची संगती केवळ महान सौभाग्याने प्राप्त होते || 2 ||

ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਹਵੇ ਆਰਾਧਿ ॥
aath pahar jihvay aaraaDh.
O’ my tongue, always lovingly meditate on,
हे ’माझी जीभ, नेहमी प्रेमपूर्वक ध्यान करा,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਆਗਾਧਿ ॥
paarbarahm thaakur aagaaDh.
the Unfathomable, Supreme Master-God.
अथांग, परात्पर गुरु – देव।

ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥
eehaa oohaa sadaa suhaylee.
Here and hereafter, you shall be happy forever.
इथून पुढे तुला कायम आनंद होईल।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥
har gun gaavat rasan amolee. ||3||
O’ my tongue, by chanting God’s virtues, you will become invaluable. ||3||
हे ’माझी जीभ, देवाच्या सद्गुणांचा जप केल्याने तुम्ही अमूल्य व्हाल।

ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫੁਲ ਪੇਡੇ ॥
banaspat ma-ulee fal ful payday.
One may see all kinds of vegetation, fruits, and flowers in bloom.
एखाद्यास सर्व प्रकारची वनस्पती, फळे आणि फुले उमलताना दिसू शकतात।

ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰਿ ਨ ਛੋਡੇ ॥
ih ras raatee bahur na chhoday.
But imbued with this nectar of Naam, one shall never leave it for any other worldly relish.
परंतु या अमृताच्या नावाने भारावून घेतल्या गेलेल्या, इतर कोणत्याही ऐहिक चवसाठी नाव कधीही सोडणार नाहीत।

ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥
aan na ras kas lavai na laa-ee.kaho naanak gur bha-ay hai sahaa-ee. ||4||15||84||
Nanak says, when the Guru becomes one’s helper and shows him the relish of God’s Name, then one doesn’t go near any other worldly relish.
नानक म्हणतात, जेव्हा गुरु हा त्याचा मदतनीस बनतो आणि त्याला देवाच्या नावाचा आनंद दाखवतो, तेव्हा तो इतर कोणत्याही ऐहिक गोष्टीजवळ जाऊ शकत नाही।

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਸਾਜੀ ਬਾਰਿ ॥
man mandar tan saajee baar.
The mind is like a temple (house of God), and the body is like a fence built around it.
मन मंदिरासारखे आहे (देवाचे घर) आणि शरीर तिच्याभोवती बांधलेल्या कुंपणासारखे आहे।