MARATHI PAGE 172

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥
ghat ghat rama-ee-aa ramat raam raa-ay gur sabad guroo liv laagay.
Even though God pervades in every heart, yet it is only through the Guru’s word that one is attuned to Him.
जरी देव प्रत्येक हृदयात व्यपात आहे परंतु ते फक्त गुरुच्या शब्दानेच त्याच्या पर्यंत पोहोचता येत।

ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਵਉ ਕਾਟਿ ਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਾਗੇ ॥੨॥
ha-o man tan dayva-o kaat guroo ka-o mayraa bharam bha-o gur bachnee bhaagay. ||2||
I surrender my body and mind to the Guru, because the Guru’s teachings have dispelled my doubt and fear. ll2ll
मी माझे शरीर आणि मन गुरूकडे समर्पित करतो, कारण गुरूच्या शिकवणुकीमुळे माझा संशय आणि भीती दूर झाली आहे ll2ll

ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਆਨਿ ਜਲਾਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥
anDhi-aarai deepak aan jalaa-ay gur gi-aan guroo liv laagay.
The Guru lights the lamp of divine wisdom in the darkness of one’s ignorant mind, and through the Guru’s teachings one gets attuned to the Guru.
एखाद्याच्या अज्ञानी मनाच्या अंधारात गुरू दिव्य ज्ञानाचा दिवा लावतो आणि गुरुच्या शिकवणुकीमुळे एखादी व्यक्ती देवाला आत्मसात करते।

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਿਓ ਘਰਿ ਵਸਤੁ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ ॥੩॥
agi-aan anDhayraa binas binaasi-o ghar vasat lahee man jaagay. ||3||
The darkness of ignorance is dispelled, the wealth of Naam is realized within the heart and the mind becomes awake from the slumber of Maya. ||3||
अज्ञानाचा अंधकार दूर होतो, अंत: करणात नामची संपत्ती जाणवते आणि मायाच्या निद्रेतून मन जागृत होते || 3 ||

ਸਾਕਤ ਬਧਿਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਨਿ ਲਾਗੇ ॥
saakat baDhik maa-i-aaDhaaree tin jam johan laagay.
The faithless cynics become cruel-hearted like hunters and are stalked by the demon of death.
अविश्वासू निष्ठुर शिकारींसारखे क्रूर मनाचे बनतात आणि मृत्यूच्या राक्षस त्यांच्यावर डोळे ठेवतो।

ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਨ ਬੇਚਿਆ ਓਇ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੪॥
un satgur aagai sees na baychi-aa o-ay aavahi jaahi abhaagay. ||4||
They do not surrender their ego before the true Guru, so these unfortunate ones keep suffering in the cycles of birth and death. ||4||
ते आपला अहंकारखऱ्या गुरूसमोर शरण येत नाहीत, म्हणूनच हे दुर्दैवी जन्म आणि मृत्यूच्या चक्राचा अडचणीत असतात || 4 ||

ਹਮਰਾ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਮਾਗੇ ॥
hamraa bin-o sunhu parabh thaakur ham saran parabhoo har maagay.
O’ God, O’ my master, please listen to my prayer, I have come to Your refuge and beg for Naam from You.
हे ’देवा, हे’ माझ्या स्वामी, कृपया माझी प्रार्थना ऐका, मी तुझ्या आश्रयाला आलो आहे आणि तुझ्याकडे नामाची भिक्षा मागत आहे।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜ ਪਾਤਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿਰੁ ਬੇਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ॥੫॥੧੦॥੨੪॥੬੨॥
jan naanak kee laj paat guroo hai sir baychi-o satgur aagay. ||5||10||24||62||
Guru is the savior of my respect and honor of Nanak . I have totally surrendered to the true Guru as if I have sold myself to him. (5-10-24-62)
गुरू नानकांच्या आणि माझ्या सन्मानाचा रक्षणकर्ता आहेत। मी स्वत: ला त्याच्या स्वाधीन केले आहे म्हणून मी पूर्णपणे खऱ्यागुरूकडे शरण गेलो आहे। (5-10-24-62)

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:
राग गौरी पूर्बी, मेहला ४

ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤਿ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ham ahaNkaaree ahaNkaar agi-aan mat gur mili-ai aap gavaa-i-aa.
Without the Guru’s teachings, we remain self-conceited, and our intellect remains ignorant and egoistic. But upon meeting the Guru, our self-conceit is eradicated.
गुरूंच्या शिकवणींविना, आपण अहंकारी राहतो, आपली बुद्धी अज्ञानी व अहंकारी राहते। परंतु गुरूंना भेटल्यावर आपला अहंकार मिटला जाते।

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ha-umai rog ga-i-aa sukh paa-i-aa Dhan Dhan guroo har raa-i-aa. ||1||
When (by Guru’s grace) the malady of ego is dispelled, we obtain peace. Therefore, I say blessed is that Guru-God, the king of the universe.||1||
जेव्हा (गुरुच्या कृपेने) अहंकाराचा त्रास दूर होतो तेव्हा आपल्याला शांती मिळते।म्हणून मी म्हणतो की धन्य तो गुरु-देव, जो विश्वाचा राजा आहे || 1 ||

ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam gur kai bachan har paa-i-aa. ||1|| rahaa-o.
Through the Guru’s teachings, I have realized God.
गुरूच्या शिकवणींद्वारे, मी देवाला ओळखले।

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥
mayrai hee-arai pareet raam raa-ay kee gur maarag panth bataa-i-aa.
My heart is filled with love for God, the Sovereign King, and the Guru has shown me the path and the way to unite with Him.
माझे हृदय देवासच्या प्रेमाने भरले गेले आहे, जो सम्राट आहे आणि गुरूंनी मला त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचा मार्ग दाखविला आहे।

ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਗਲਿ ਲਾਇਆ ॥੨॥
mayraa jee-o pind sabh satgur aagai jin vichhurhi-aa har gal laa-i-aa. ||2||
I surrender my soul and body to the Guru, who has united me with God from whom I had been separated. ||2||
मी माझा आत्मा व शरीर गुरूकडे अर्पण करतो, ज्याने मला भगवंताशी जोडले आहे ज्यापासून मी विभक्त झालो होतो || 2 ||

ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁਰਿ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
mayrai antar pareet lagee daykhan ka-o gur hirday naal dikhaa-i-aa.
Within my mind was a longing to behold God, the Guru revealed God dwelling in my heart itself.
माझ्या मनात देव पाहण्याची तळमळ होती, गुरुने माझ्या अंत: करणातच राहिलेले दे प्रकट केले।

ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮਨਿ ਮੋਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥
sahj anand bha-i-aa man morai gur aagai aap vaychaa-i-aa. ||3||
Within my mind, intuitive peace and bliss have arisen; therefore I have totally surrendered myself to the Guru as if I have sold myself to him.
माझ्या मनात, अंतर्ज्ञानी शांती आणि आनंद निर्माण झाला आहे; म्हणून मी स्वत: ला गुरूंच्या स्वाधीन केले आहे जणू मी त्याला त्याच्या स्वाधीन केले आहे।विकले असो।

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਰਿ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥
ham apraaDh paap baho keenay kar dustee chor churaa-i-aa.
I have committed many sins and evil deeds and concealed these like a thief.
मी पुष्कळ पापे केली आहेत आणि वाईट कृत्ये केली आहेत।

ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥
ab naanak sarnaagat aa-ay har raakho laaj har bhaa-i-aa. ||4||11||25||63||
Now, Nanak has come to Your refuge, O’ God, please save my honor as itpleases You. ||4||11||25||63||
आता, नानक तुमच्या आश्रयाला आले आहेत, हे ’देवा, कृपया तुला पाहिजे तश्या रीतीने माझा सन्मान वाचवा || 4 || 11 || 25 || 63 ||

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:
राग गौरी पूर्बी, मेहला ४

ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਗਾਵੈ ॥
gurmat baajai sabad anaahad gurmat manoo-aa gaavai.
Through the Guru’s teachings, the melody of continuous divine music keeps vibrating in one’s mind and his mind sings the praises of God.
गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे, सतत दिव्य संगीताची धून एखाद्याच्या मनात कंपित होते आणि त्याचे मन देवाची स्तुती करते।

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥
vadbhaagee gur darsan paa-i-aa Dhan Dhan guroo liv laavai. ||1||
Only a very fortunate person beholds the blessed sight of the Guru, and blessed is the Guru who inspires one to attune to the love of God.||1||
केवळ एक अत्यंत भाग्यवान व्यक्तीने गुरुचे धन्य दर्शन पाहिले आणि धन्य तो गुरु जो एखाद्या व्यक्तीला देवाच्या प्रेमास आकर्षित होण्यासाठी प्रेरित करतो|| 1 ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh har liv laavai. ||1|| rahaa-o.
It is only through the Guru’s teachings that one attunes oneself to the love of God. |1lPause|
केवळ गुरुच्या शिकवणुकीमुळेच आपण देवाच्या प्रेमास आकर्षित होतो |

ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
hamraa thaakur satgur pooraa man gur kee kaar kamaavai.
Only the perfect Guru is my Master, my mind follows only the Guru’s teachings.
केवळ परिपूर्ण गुरु माझे गुरु आहेत, माझे मन फक्त गुरुच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करते।

ਹਮ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਹ ਪਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥
ham mal mal Dhovah paav guroo kay jo har har kathaa sunaavai. ||2||
I humbly follow the Guru’s teachings, who narrates the virtues of God.|2|
मी देवाच्या सद्गुणांचे वर्णन करणाऱ्यागुरुच्या शिकवणीचे नम्रपणे पालन करतो | 2 |

ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
hirdai gurmat raam rasaa-in jihvaa har gun gaavai.
Through the Guru’s teachings, the elixir of God’s Name is enshrined in my mind, and my tongue sings the praises of God.
गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे, देवाच्या नावाचा अमरत्व माझ्या मनात सामावलेला आहे आणि माझी जीभ देवाची स्तुती करीत आहे।

ਮਨ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਆਘਾਨੇ ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭੂਖ ਲਗਾਵੈ ॥੩॥
man rasak rasak har ras aaghaanay fir bahur na bhookh lagaavai. ||3||
My mind is fully satiated by enjoying the relish of God’s Name, and now it does not yearn for worldly pleasures any more. |3|
देवाच्या नावाचा आनंद घेत माझे मन पूर्णपणे तृप्त झाले आहे आणि आता ते ऐहिक सुखासाठी तळमळत नाही | 3 | |

ਕੋਈ ਕਰੈ ਉਪਾਵ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬਿਨੁ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ko-ee karai upaav anayk bahutayray bin kirpaa naam na paavai.
Even if one makes many efforts, without God’s mercy, one cannot obtain Naam.
जरी ईश्वराच्या दयेशिवाय बरेच प्रयत्न केले तरीसुद्धा माणूस नाव मिळवू शकत नाही।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ॥੪॥੧੨॥੨੬॥੬੪॥
jan nanak ka-o har kirpaa Dhaaree mat gurmat naam darirhaavai. |4|12|26|64|
God has showered Mercy upon Nanak and through the wisdom of the Guru’s teachings he has firmly enshrined Naam in his mind. |4|12|26|64|
भगवंतांनी नानकांवर कृपा केली आणि गुरुच्या शिकवणुकीच्या आधारे त्याने मनावर दृढपाने नामाला स्थापित करून घेतले | 4 | 12 | 26 | 64 | |

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag ga-orhee maajh mehlaa 4.
Raag Gauree Maajh, Fourth Guru:
राग गौरी माझ, मेहला ४

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿੰਦੂ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥
gurmukh jindoo jap naam karammaa.
O my soul, follow the Guru’s teachings and do the deed of meditating on Naam.
हे माझी आत्म्या, गुरुच्या शिकवणुकीचे अनुसरण कर आणि नामस्मरण करण्याचे कार्य कर।

ਮਤਿ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਰਾਮਾ ॥
mat maataa mat jee-o naam mukh raamaa.
Let Guru-given intellect be your support in life like your mother and recite God’s Name.
गुरु दिलेल्या बुद्धीला आपल्या जीवनात आईसारखे आधार होऊ द्या आणि देवाचे नाव जपा।

ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਤਾ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਜਨਮਾ ॥
santokh pitaa kar gur purakh ajnamaa.
Let contentment be Your guiding principle in life like your father, and follow the teachings of the Guru who is the embodiment of immortal God.
समाधानास आपल्या वडिलांसारखेच जीवनातील आपले मार्गदर्शक तत्त्व ठरू द्या आणि अमर देवाचे मूर्तिमंत अश्या गुरूच्या शिकवणीचे अनुसरण करा।