MARATHI PAGE 165

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.
Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:
राग गौरी गुरेरी , मेहला ४

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥
satgur sayvaa safal hai banee.
The teachings of the true Guru becomes fruitful.
खऱ्यागुरूची शिकवण फलदायी ठरते।

ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਧਣੀ ॥
jit mil har naam Dhi-aa-i-aa har Dhanee.
because through him, one meditates on the Name of the supreme God.
कारण त्याच्याद्वारे, आपण सर्वोच्च देवाचे नाव घेतो।

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਛੂਟੀ ਘਣੀ ॥੧॥
jin har japi-aa tin peechhai chhootee ghanee. ||1||
So many are saved from vices along with those who meditate on Naam. ||1||
जे नामस्मरण करतात त्यांच्यासोबतपुष्कळ जण दुर्गुणांपासून वाचले जातात || 1 ||

ਗੁਰਸਿਖ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
gursikh har bolhu mayray bhaa-ee.
O’ my brotherly disciples of the Guru, lovingly meditate on God’s Name.
हे ’माझ्या गुरूंचे बंधू शिष्य, भगवंताच्या नावाचे प्रेमपूर्वक ध्यान करा ।

ਹਰਿ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bolat sabh paap leh jaa-ee. ||1|| rahaa-o.
Meditating on God’s Name, all sins are washed away. ||1||Pause||
देवाच्या नावाचा चिंतन केल्याने सर्व पाप धुतले जातात|| 1 || विराम द्या ||

ਜਬ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ॥
jab gur mili-aa tab man vas aa-i-aa.
When one follows the Guru’s teachings, one’s mind comes under control.
जेव्हा एखादी व्यक्ती गुरुच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करते तेव्हा एखाद्याचे मन नियंत्रणात येते।

ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥
Dhaavat panch rahay har Dhi-aa-i-aa.
While meditating on God, one’s five faculties (sight, sound, smell, touch, and taste) stop running after evil impulses,
भगवंताचे ध्यान करताना, एखाद्याची पाच इंद्रिय (दृष्टी, आवाज, गंध, स्पर्श, आणि चव) वाईट वासनांच्या मागे धावणे थांबतात,

ਅਨਦਿਨੁ ਨਗਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥
an-din nagree har gun gaa-i-aa. ||2||
and the soul, the master of the body, always sings God’s praises. ||2||
आणि आत्मा, शरीराचा स्वामी, नेहमी परमेश्वराची स्तुती करतो|| 2 |।

ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਧੂਰਿ ਜਿਨਾ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥
satgur pag Dhoor jinaa mukh laa-ee.
Those who have followed the Guru’s teachings with full faith and reverence,
ज्यांनी पूर्ण विश्वासाने आणि श्रद्धेने गुरुच्या शिकवणांचे पालन केले आहे,

ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
tin koorh ti-aagay har liv laa-ee.
have renounced all their falsehoods and attuned themselves to the love of God.
त्यांनी त्यांच्या सर्व खोट्या गोष्टींचा त्याग केला आहे आणि ते देवाच्या प्रेमावर वाहिले आहेत।

ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਈ ॥੩॥
tay har dargeh mukh oojal bhaa-ee. ||3||
O’ my brother, such persons receive honor at God’s court.||3||
हे’माझ्या भावा, अशा व्यक्तींना देवाच्या दरबारात मान मिळतो || 3 ||

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥
gur sayvaa aap har bhaavai.
Serving the Guru by following his teachings is pleasing to God Himself.
गुरूच्या शिक्षणाचे पालन करून गुरूची सेवा करणे हे स्वयं देवालाआनंदित करते।

ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਲਭਦ੍ਰੁ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ ॥
krisan balbhadaro gur pag lag Dhi-aavai.
Even Krishna, and Balbhadra meditated on God through their Guru’s teachings.
कृष्णा आणि बालभद्र यांनीसुद्धा आपल्या गुरूंच्या शिकवणींद्वारे देवाचे ध्यान केले।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥
naanak gurmukh har aap taraavai. ||4||5||43||
O’ Nanak, it is through the Guru that God Himself helps a person to swim across this worldly ocean of vices. ||4||5||43||
हे ’नानक, गुरूमार्फतच देव स्वतःला एखाद्या दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रात पोहण्यास मदत करतो || 4 || 5 || 43 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.
Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ४

ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ॥
har aapay jogee dandaaDhaaree.
God Himself is the Yogi, who wields the staff of authority.
देव स्वतः योगी आहेत, जो सत्ताधारी आहे।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
har aapay rav rahi-aa banvaaree.
God Himself is pervading as the master of this worldly forest.
देव स्वतः या सांसारिक जंगलाचा स्वामी म्हणून व्यापत आहे।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥੧॥
har aapay tap taapai laa-ay taaree. ||1||
God Himself is practicing intense self-disciplined meditation. ||1||
देव स्वत: तीव्र स्व-शिस्त ध्यान साधतो || 1 ||

ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
aisaa mayraa raam rahi-aa bharpoor.
Such is my God, who is pervading everywhere.
माझा देव हा सर्वत्र व्यापलेला आहे।

ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nikat vasai naahee har door. ||1|| rahaa-o.
God dwells near all the beings and is not far away from anywhere. ||1||Pause||
देव सर्व प्राण्यांच्या जवळ राहतो आणि कोठूनही दूर नाही|| 1 || विराम द्या ||

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥
har aapay sabad surat Dhun aapay.
God Himself is the divine word, Himself is the awareness, and Himself tuned to its music
देव स्वत: दैवी शब्द आहे, स्वतः जागरूकता आहे आणि स्वत: त्याच्या संगीतवर तालबद्ध आहे।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ॥
har aapay vaykhai vigsai aapay.
God Himself watches over His creation and feels delighted beholding it.
देव स्वत: आपली निर्मिती पाहतो आणि ती पाहून त्याला आनंद होतो।

ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਪਾਇ ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ॥੨॥
har aap japaa-ay aapay har jaapay. ||2||
God Himself meditates on the divine word, and inspires others to meditate. ||2||
देव स्वत: दैवी शब्दाचे चिंतन करतो आणि इतरांना ध्यान करण्यास प्रवृत्त करतो || 2 ||

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਾਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ॥
har aapay saaring amrit-Dhaara.
God Himself is the pied-cuckoo, Himself the rain of nectar.
देव स्वत: कोयल आहे, स्वतः अमृतचा पाऊस आहे।

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਪਿ ਪੀਆਵਣਹਾਰਾ ॥
har amrit aap pee-aavanhaaraa.
God Himself is the ambrosial nectar; He Himself leads us to drink it.
देव स्वतः अमृत अमृत आहे; तो स्वत: आपल्याला ते प्यायला घेऊन जातो।

ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਆਪੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੩॥
har aap karay aapay nistaaraa. ||3||
God Himself creates the beings and He Himself ferries them across the world ocean of vices. ||3||
देव स्वतः मानव निर्माण करतो आणि स्वतःच त्यांना पापांचा महासागरात नेतो. || 3 ||

ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਤਾਰਾ ॥
har aapay bayrhee tulhaa taaraa.
God Himself is the boat, the raft and the boatman.
देव स्वतः नाव, तराफा आणि नावडणारा आहे।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥
har aapay gurmatee nistaaraa.
God Himself saves us from the vices through the Guru’s teachings.
देव स्वतः गुरूंच्या उपदेशांद्वारे आपल्याला दुर्गुणांपासून वाचवितो।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥੪॥੬॥੪੪॥
har aapay naanak paavai paaraa. ||4||6||44||
O Nanak, God Himself carries us across the world ocean of vices. ||4||6||44||
नानक, देव स्वतःच आपल्याला दुर्गुणांच्या जगात पार पाडतो || 4 || 6 || 44 || |

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee bairaagan mehlaa 4.
Raag Gauri Bairagan, Fourth Guru:
राग गौरी बैरागन, मेहला ४

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਸਿ ਦੇਹਿ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਹਿ ॥
saahu hamaaraa tooN Dhanee jaisee tooN raas deh taisee ham layhi.
O God, You are our Master and we receive only what You give us.
देवा, तू आमचा गुरु आहेस आणि तू आम्हाला जे देतोस ते आम्हाला प्राप्त होते।

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਹ ਰੰਗ ਸਿਉ ਜੇ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਦੇਹਿ ॥੧॥
har naam vannjah rang si-o jay aap da-i-aal ho-ay deh. ||1||
We would lovingly trade in the wealth of God’s Name, if You become gracious and give us this wealth. ||1||
आपण दयाळू झाले आणि आम्हाला ही संपत्ती दिली तर आम्ही देवाच्या नावाच्या संपत्तीवर प्रेमपूर्वक व्यापार करू || 1 ||

ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥
ham vanjaaray raam kay.
We are the traders sent by God.
आम्ही भगवंताने पाठविलेले व्यापारी आहेत।

ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ਦੇ ਰਾਸਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har vanaj karaavai day raas ray. ||1|| rahaa-o.
O’ brother, by giving us the capital of Naam, He makes us deal in it. ||1||Pause||
हे’भाऊ, आम्हाला नामाची देणगी देऊन तो आपल्याला त्यात व्यवहार करवतो || 1 || विराम द्या ||

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
laahaa har bhagat Dhan khati-aa har sachay saah man bhaa-i-aa.
The one who in this life has earned the profit of God’s devotional worship is pleasing to God, the true Master.
ज्याने या जीवनात देवाच्या भक्तीपूजेचा लाभ मिळविला आहे तो खरा देवाला आवडणारा आहे।

ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਵਖਰੁ ਲਦਿਆ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥
har jap har vakhar ladi-aa jam jaagaatee nayrh na aa-i-aa. ||2||
One who by meditating on God’s Name carries the wealth of Naam is not bothered even by the demon of death, ||2||
जो भगवंताच्या नावाचे चिंतन करून नामची संपत्ती बाळगतो त्याला मृत्यूच्या राक्षस ही त्रास देत नाही, || २ ||

ਹੋਰੁ ਵਣਜੁ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥
hor vanaj karahi vaapaaree-ay anant tarangee dukh maa-i-aa.
Those traders who trade in other worldly merchandise, are caught up in the endless waves of Maya and endure pain and sorrow.
ते व्यापारी जे इतर सांसारिक व्यापारात व्यापार करतात, ते मायाच्या अंतहीन लाटांमध्ये अडकतात आणि वेदना आणि दु: ख सहन करतात ।

ਓਇ ਜੇਹੈ ਵਣਜਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ਫਲੁ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥
o-ay jayhai vanaj har laa-i-aa fal tayhaa tin paa-i-aa. ||3||
In whatever business God has enjoined them, they have recieved the reward accordingly. ||3||
ज्या ज्या व्यवसायात देवाने त्यांना आज्ञा केली आहे, त्यानुसार त्यांनी बक्षीस मिळवली आहे || 3 ||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਸੋ ਜਨੁ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਈ ॥
har har vanaj so jan karay jis kirpaal ho-ay parabh day-ee.
Only that person deals in the capital of God’ Name, upon whom God becomes merciful and bestows the wealth of Naam.
केवळ ती व्यक्तीच देवाच्या नावाच्या राजधानीत व्यापार करते, ज्यावर देव दयाळू होतो आणि त्याला नामची संपत्ती देतो।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥
jan naanak saahu har sayvi-aa fir laykhaa mool na lay-ee. ||4||1||7||45||
O’ Nanak, the one who has lovingly performed the devotional worship of God, the true Master never holds him accountable. ||4||1||7||45||
हे’नानक, ज्याने प्रेमपूर्वक भगवंताची भक्ती केली आहे, खरा स्वामी त्याला कधी जबाबदार ठरवीत नाही || 4 || 1 || 7 || 45 ||

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee bairaagan mehlaa 4.
Raag Gauri Bairagan, Fourth Guru:
राग गौरी बैरागन , मेहला ४

ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸਾ ॥
ji-o jannee garabh paaltee sut kee kar aasaa.
The mother nourishes the fetus in the womb, hoping for a son (healthy child),
आई(निरोगी मुलाची) आशा बाळगून गर्भाशयात गर्भाचे पोषण करते,

ਵਡਾ ਹੋਇ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਦੇਇ ਕਰਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ॥
vadaa ho-ay Dhan khaat day-ay kar bhog bilaasaa.
who will grow and earn and give her money to enjoy worldly pleasuers.
जो वाढेल आणि कमावेल आणि ऐहिक सुखांचा आनंद घेण्यासाठी तिला पैसे देईल।

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਪਿ ਹਥਾਸਾ ॥੧॥
ti-o har jan pareet har raakh-daa day aap hathaasaa. ||1||
In just the same way the humble servants of God love Him, Who extends His Helping Hand to them.
त्याच प्रकारे, देवाचे नम्र सेवक त्याच्यावर प्रेम करतात, जो त्याचा मदतनीस हातत्यांच्यापर्यंत पोहोचवितो || 1 ||