MARATHI PAGE 154

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी मेहला १

ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
kirat pa-i-aa nah maytai ko-ay.
No one can erase destiny based on the past actions.
मागील कृतींच्या आधारे कोणीही नशिब मिटवू शकत नाही।

ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥
ki-aa jaanaa ki-aa aagai ho-ay.
No one knowswhat will happen in the future.
भविष्यात काय होईल कोणालाही माहिती नाही।

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੂਆ ॥
jo tis bhaanaa so-ee hoo-aa.
Whatever has happened has happened according to His will.
जे काही घडले ते त्याच्या इच्छेनुसार झाले आहे।

ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਦੂਆ ॥੧॥
avar na karnai vaalaa doo-aa. ||1||
There is no other Doer except God.
देव सोडून इतर कोणी नाही।

ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥
naa jaanaa karam kayvad tayree daat.
Neither I know about my (past) deeds, nor do I know how great are Your gifts.
मला माझ्या (पूर्वीच्या) कृतींबद्दल माहिती नाही आणि मला माहित नाही की तुमच्या भेटी किती महान आहेत।

ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
karam Dharam tayray naam kee jaat. ||1|| rahaa-o.
All the merits of righteous deeds and social status, lie in Your Name alone.
सत्कर्म आणि सन्मान या सर्व गुण केवळ आपल्या नावात आहेत।

ਤੂ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
too ayvad daataa dayvanhaar.
O’ God, You are such a great benefactor.
हे ’देवा, तू इतका मोठा उपकारक आहेस।

ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥
tot naahee tuDh bhagat bhandaar.
The treasures of Your devotional worship never run short.
तुमच्या भक्तीपूजेचा खजिना कधी कमी पडत नाही।

ਕੀਆ ਗਰਬੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
kee-aa garab na aavai raas.
Any act done in arrogance is never beneficial.
अहंकाराने केलेली कोणतीही कृती कधीही फायदेशीर ठरत नाही।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੨॥
jee-o pind sabh tayrai paas. ||2||
The safety of human soul and body is in Your hands.
मानवी आत्मा आणि शरीराची सुरक्षा आपल्या हातात आहे।

ਤੂ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਹਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥
too maar jeevaaleh bakhas milaa-ay.
O’ God, (through the Guru’s teaching), you eradicate my conceit and rejuvenate me spiritually and by Your mercy You unite me with Yourself.
हे ’देवा, (गुरुच्या उपदेशाद्वारे) तुम्ही माझा अहंकार दूर केला आणि मला आध्यात्मिकरित्या जिवंत केले आणि आपल्या दयाने मला स्वतः सोबत एकत्र केले।

ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥
ji-o bhaavee ti-o naam japaa-ay.
As it pleases You, Please inspire me to lovingly meditate on Your Name.
ज्याप्रमाणे हे तुला आवडेल, कृपया तुझ्या नावावर प्रेमपूर्वक ध्यान करण्यास मला प्रेरणा दे।

ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰਿ ਮੇਰੈ ॥
tooN daanaa beenaa saachaa sir mayrai.
O’ God, You arevery wise and my true protector.
देवा, तू खूप शहाणा आहेस आणि माझा खरा रक्षणकर्ता आहेस।

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਭਰੋਸੈ ਤੇਰੈ ॥੩॥
gurmat day-ay bharosai tayrai. ||3||
Please, bless me with the Guru’s teaching, I am dependent on You.
कृपया, गुरुच्या शिक्षणाने मला आशीर्वाद द्या, मी तुमच्यावर अवलंबून आहे।

ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
tan meh mail naahee man raataa.
Those whose mind is imbued with God’s love, has no dirt of vices in their mind.
ज्यांचे मन भगवंताच्या प्रेमाने भिजले आहे, त्यांच्या मनात दुर्गुणांची घाण नाही।

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
gur bachnee sach sabad pachhaataa.
Through the Guru’s Word, they have realized the eternal God.
गुरूच्या वचनाद्वारे त्यांना चिरंतन देवाची जाणीव झाली आहे।

ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
tayraa taan naam kee vadi-aa-ee.
Your Name is their only support, they always sing the glory of Your Name.
तुझे नाव त्यांचे एकमेव समर्थन आहे, ते नेहमी तुझ्या नावाचा महिमा गात असतात।

ਨਾਨਕ ਰਹਣਾ ਭਗਤਿ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦॥
naanak rahnaa bhagat sarnaa-ee. ||4||10||
O’ Nanak , dwelling in God’s refuge they are always imbued in His devotional worship.
हे ’नानक, परमेश्वराच्या आश्रयामध्ये राहून ते नेहमीच त्याच्या भक्तीपूजेमध्येच रंगतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी मेहला १

ਜਿਨਿ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ਅਪਿਓ ਪੀਆਇਆ ॥
jin akath kahaa-i-aa api-o pee-aa-i-aa.
One who has worshipped the indescribable God, and has inspired others to do the same. He has partaken the nectar of Naam and has helped others to partake it.
ज्याने अवर्णनीय देवाची उपासना केली आणि इतरांनाही तेच करण्यास प्रेरित केले, त्याने नामचे अमृत सेवन केले आणि इतरांना ते सेवन करण्यास मदत केली।

ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥
an bhai visray naam samaa-i-aa. ||1||
He forgets all other worldly fears because he always remains absorbed in Naam.
तो इतर सर्व ऐहिक भीती विसरतो कारण तो नेहमीच नामात लीन राहतो।

ਕਿਆ ਡਰੀਐ ਡਰੁ ਡਰਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ki-aa daree-ai dar dareh samaanaa. pooray gur kai sabad pachhaanaa. ||1|| rahaa-o.
The one who has realized God through the Guru’s Word, is not afraid of any worldly fears. The revered fear of God has eradicated his other fears.
ज्याला गुरुच्या शब्दाने भगवंताची जाणीव झाली आहे त्याला कोणत्याही सांसारिक भीतीची भीती वाटत नाही। देवाबद्दल आदरयुक्त भीतीमुळे त्याचे इतर भय दूर झाले आहेत।

ਜਿਸੁ ਨਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੨॥
jis nar raam ridai har raas. sahj subhaa-ay milay saabaas. ||2||
The one who has the wealth of God’s Name, intuitively remains imbued in His love and receives honor in His court.
ज्याच्याकडे देवाच्या नावाची संपत्ती आहे, तो अंतर्ज्ञानाने त्याच्या प्रेमामध्ये मग्न आहे आणि त्याच्या दरबारात सन्मान मिळवितो।

ਜਾਹਿ ਸਵਾਰੈ ਸਾਝ ਬਿਆਲ ॥
jaahi savaarai saajh bi-aal.
Whom God keeps asleep (absorbed in the love of Maya) day and night,
ज्याला देव दिवसरात्र झोपवून ठेवतो(मायाच्या प्रेमात बुडवतो)

ਇਤ ਉਤ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ॥੩॥
it ut manmukh baaDhay kaal. ||3||
those self-willed remain in the fear of Death, here and hereafter.
ते मनमुखी येथे व पुढील समयमध्ये मृत्यूच्या भीतीमध्ये राहतात।

ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ॥
ahinis raam ridai say pooray.
Those in whose heart dwells God day and night are perfect.
ज्याचे हृदय रात्रंदिवस देवामध्ये असते ते परिपूर्ण असतात।

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰੇ ॥੪॥੧੧॥
naanak raam milay bharam dooray. ||4||11||
O Nanak, they cast off their doubts and unite with God.
नानक, त्यांनी त्यांचे प्रश्न सोडून दिले आणि ते देवाबरोबर एकत्रित झाले।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी मेहला १

ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ ॥
janam marai tarai gun hitkaar.
One who loves the three modes of Maya (vice, virtue and power) is subjected to births and deaths.
ज्याला मायेच्या तीन मार्गांवर प्रेम आहे (दुर्गुण, पुण्य आणि शक्ती) तो जन्म आणि मृत्यूच्या अधीन आहे।

ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਹਿ ਆਕਾਰੁ ॥
chaaray bayd katheh aakaar.
The four Vedas speak and discuss only of the visible form of the world.
चार वेद केवळ जगाच्या दृश्यमान स्वरूपाबद्दल बोलतात व चर्चा करतात।

ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਨੁ ॥
teen avasthaa kaheh vakhi-aan.
They describe and explain the three states of mind,
ते मनाच्या तीन स्थितीचे वर्णन आणि स्पष्टीकरण देतात,

ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥੧॥
turee-aavasthaa satgur tay har jaan. ||1||
but the fourth state, union with God, is known only through the True Guru.
परंतु चौथी स्थिती , भगवंताशी एकरूपता, हे फक्त खऱ्या गुरूद्वारेच ज्ञात होते।

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਣਾ ॥
raam bhagat gur sayvaa tarnaa.
It is through devotional worship of God by following the Guru’s teachings, one swims across the world-ocean of vices.
हे गुरूच्या शिकवणुकीचे पालन करून भगवंताची भक्ती करण्याद्वारेच दुर्गुणांच्या महासागरामध्ये पोहता येते।

ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baahurh janam na ho-ay hai marnaa. ||1|| rahaa-o.
After which there is no more birth or death for him.
त्यानंतर त्याच्यासाठी आणखी मरण किंवा मृत्यू नाही।

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
chaar padaarath kahai sabh ko-ee.
Everyone speaks of the four great blessings; (righteousness, financial success, procreation and liberation from Maya).
प्रत्येकजण चार महान आशीर्वादांबद्दल बोलतो; (चांगुलपणा, आर्थिक यश, प्राप्ती आणि मायापासून मुक्ती)

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਪੰਡਿਤ ਮੁਖਿ ਸੋਈ ॥
simrit saasat pandit mukh so-ee.
The Smritis, the Shastras and the Pundits speak of them as well.
स्मृती, शास्त्र आणि पंडितदेखील याबद्दल बोलतात।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
bin gur arath beechaar na paa-i-aa.
But without the teachings of Guru, nobody has experienced its true significance.
परंतु गुरुच्या शिकवणींशिवाय कोणालाही त्याचे खरे महत्त्व अनुभवलेले नाही।

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥
mukat padaarath bhagat har paa-i-aa. ||2||
Liberation from (Maya) is obtained through devotional worship of God.
(माया) कडून मुक्ती ही भगवंताच्या भक्तीने मिळते।

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥
jaa kai hirdai vasi-aa har so-ee.
The one, within whose heart God comes to dwells,
ज्याच्या अंत: करणात देव वास करतो,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥
gurmukh bhagat paraapat ho-ee.
through the Guru, he receives the blessings of devotional worship.
गुरूद्वारे, त्याला भक्ती पूजेचा आशीर्वाद प्राप्त होतो।

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਦੁ ॥
har kee bhagat mukat aanand.
Through devotional worship of God, the bliss of salvation is enjoyed.
भगवंताच्या भक्तीपूजनाने मोक्षचा आनंद प्राप्त होतो।

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥
gurmat paa-ay parmaanand. ||3||
This supreme bliss is obtained by following the Guru’s teaching.
हा सर्वोच्च आनंद गुरुच्या शिकवणीचे पालन करून प्राप्त होतो।

ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
jin paa-i-aa gur daykh dikhaa-i-aa.
One who follow the Guru’s teachings, realizes Him, and inspires others to realize Him too.
जो गुरूच्या शिकवणांचे पालन करतो, तो त्याला ओळखतो आणि इतरांनाही त्याची आठवण करण्यासाठी प्रेरित करतो।

ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥
aasaa maahi niraas bujhaa-i-aa.
The Guru teaches him to live above desires, while still living amidst worldly desires.
सांसारिक वासनांमध्ये राहूनही गुरु त्याला वासनांच्या वर जगण्याचे शिकवितो।

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
deenaa naath sarab sukh-daata.
The one whom the Guru has revealed the Master of the meek and the Giver of peace to all.
ज्याच्या समोर गुरूने नम्रांचा स्वामी आणि सर्वांना शांति देणारा प्रकट केला आहे।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੨॥
naanak har charnee man raataa. ||4||12||
O’ Nanak, the mind of that person remains imbued with the love of God.
हे ’नानक, त्या व्यक्तीचे मन भगवंताच्या प्रेमाने ओतलेले असते।

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
राग गौरी चायती, मेहला १

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥
amrit kaa-i-aa rahai sukhaalee baajee ih sansaaro.
O’ my body, thinking yourself as immortal, you live in comfort, but this world is just a passing drama.
हे ’माझ्या शरीरा, स्वत: ला अमर समजून तू आरामात राहतो, पण हे जग फक्त एक नाटक आहे।

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੋ ॥
lab lobh much koorh kamaaveh bahut uthaaveh bhaaro.
You practice greed, and great falsehood, and you carry such a heavy burden of evils.
तुम्ही लोभ, आणि खोटेपणाचा सराव करता आणि तुम्ही अशा वाईट गोष्टींचा भारी ओझे वाहून काढता।

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉ ਧਰ ਉਪਰਿ ਛਾਰੋ ॥੧॥
tooN kaa-i-aa mai ruldee daykhee ji-o Dhar upar chhaaro. ||1||
O my body, I have seen bodies like you wasted as dust on the earth.
हे माझ्या शरीरा! पृथ्वीवर तुझ्यासारखे माती म्हणून वाया गेलेले मी पाहिले आहे।

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥
sun sun sikh hamaaree.
O’ my soul, carefully listen to my advice!
हे’माझ्या आत्म्या, काळजीपूर्वक माझा सल्ला ऐका!

ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sukarit keetaa rahsee mayray jee-arhay bahurh na aavai vaaree. ||1|| rahaa-o.
O’ my soul, you will not find this opportunity (of human birth) again. Only your good deeds will last and be of help to you in the end.
हे ’माझ्या आत्म्या, तुला पुन्हा ही संधी (मानवी जन्माची) सापडणार नाही। केवळ आपले चांगले कर्मे टिकतील आणि शेवटी आपल्यासाठी उपयोगी ठरतील।