MARATHI PAGE 151

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ
raag ga-orhee gu-aarayree mehlaa 1 cha-upday dupday
Raag Gauree Guareri, First Guru, Chaupadey (Four lines) & Dupadey (Two lines):
राग गौरी ग्वारेरी, मेहला १,चौपदीदोपदि।

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur prasad.
There is only one God whose Name is ‘of eternal existence’. He is the creator of the universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the cycle of birth and death and self revealed. He is realized by the Guru’s grace.
एक ओंकार सतनाम। तो विश्वाचा निर्माणकर्ता, सर्वव्यापी, निर्भय, शत्रू नसलेला, काळापासून स्वतंत्र, जन्म आणि मृत्यूच्या चक्र पलीकडे आणि प्रकट झालेला आहे। गुरुच्या कृपेने त्याला जाणले।

ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਾਰਾ ਵਡਾ ਤੋਲੁ ॥
bha-o much bhaaraa vadaa tol.
The revered fear of God has the most substance and validity.
देवाबद्दल आदरयुक्त भीती हाच सार आणि वैधता आहे।

ਮਨ ਮਤਿ ਹਉਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੁ ॥
man mat ha-ulee bolay bol.
The intellect guided by one’s own mind is very shallow, and so are the words uttered under its influence.
एखाद्याच्या स्वत: च्या मनाने निर्देशित केलेली बुद्धी खूप निम्न असते आणि म्हणूनच त्याच्या प्रभावाखाली उच्चारलेले शब्द सुद्धा निम्नच असतात।

ਸਿਰਿ ਧਰਿ ਚਲੀਐ ਸਹੀਐ ਭਾਰੁ ॥
sir Dhar chalee-ai sahi hai bhaar.
If we walk through the path of life, bearing God’s revered fear in our mind.
जर आपण आयुष्याच्या मार्गावरुन चालत राहिलो आणि आपल्या मनात देवाचे आदर बाळगणारे भय ठेवले।

ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
nadree karmee gur beechaar. ||1||
Then, by God’s grace the Guru’s teachings become part of our life.
मग, देवाच्या कृपेने गुरुची शिकवण आपल्या जीवनाचा भाग बनते।

ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥
bhai bin ko-ay na langhas paar.
Without the fear of God, no one can cross over the world-ocean of vices.
भगवंताच्या भीतीशिवाय कोणीही दुर्गुणांच्या महासागरातून जाऊ शकत नाही।

ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhai bha-o raakhi-aa bhaa-ay savaar. ||1|| rahaa-o.
Only the one, who has embellished one’s life by keeping the revered fear of God in the mind, crosses it.
केवळ देवाचे भय मनात ठेवून आयुष्य सुशोभित केलेले व्यक्ती तेच पार करते।

ਭੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਲਿ ॥
bhai tan agan bhakhai bhai naal.
With the revered fear of God in mind one always yearns to unite with Him.
मनातल्या मनात देवाची श्रद्धेची भीती बाळगल्यास एखादी व्यक्ती त्याच्याबरोबर एकत्रित होण्यासाठी नेहमीच तळमळत असते।

ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿ ॥
bhai bha-o gharhee-ai sabad savaar.
By molding and embellishing our spiritual life through the Guru’s word, we start living our life in the revered fear of God.
गुरूच्या शब्दाद्वारे आपले आध्यात्मिक जीवन सजीव बनवून आणि सुशोभित करून, आपण आपले जीवन देवाच्या भितीने जगण्यास सुरवात करतो।

ਭੈ ਬਿਨੁ ਘਾੜਤ ਕਚੁ ਨਿਕਚ ॥
bhai bin ghaarhat kach nikach.
The human character which is fashioned without the revered fear of God, is absolutely false,
देवाची श्रद्धेची भीती न बाळगता मानवी चारित्र्य पूर्णपणे खोटे आहे।

ਅੰਧਾ ਸਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥੨॥
anDhaa sachaa anDhee sat. ||2||
like a vessel, which has been fashioned in a mold of ignorance with the strokes of ignorance.
एखाद्या भांड्याप्रमाणे, ज्याला अज्ञानाच्या प्रवाहाने अज्ञानाच्या साच्यात आणले गेले आहे,

ਬੁਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥
buDhee baajee upjai chaa-o.
The desire for the worldly drama arises in the mortal’s intellect.
सांसारिक नाटकाची इच्छा नश्वरांच्या बुद्धीमध्ये उद्भवते।

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨ ਤਾਉ ॥
sahas si-aanap pavai na taa-o.
In spite of thousands of clever ideas, his life is not molded by the fear of God.
हजारो चतुर कल्पना असूनही, त्याचे जीवन देवाची भीती शिवाय राहतात।

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਬੋਲਣੁ ਵਾਉ ॥
nanak manmukh bolan vaa-o.
O Nanak, the word of the self-willed person is as light (shallow) as wind.
नानक, मनमुखीचा शब्द वाऱ्यासारखा हलका (उथळ) आहे।

ਅੰਧਾ ਅਖਰੁ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੩॥੧॥
anDhaa akhar vaa-o du-aa-o. ||3||1||
That ignorant person’s words are worthless and empty, like the wind.
त्या अज्ञानी माणसाचे शब्द वाऱ्या सारखेव्यर्थ आणि रिकामे आहेत।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी मेहला १

ਡਰਿ ਘਰੁ ਘਰਿ ਡਰੁ ਡਰਿ ਡਰੁ ਜਾਇ ॥
dar ghar ghar dar dar dar jaa-ay.
When one has the fear of God in the heart, then any other kind of fear is dispelled.
जेव्हा एखाद्याचे अंतःकरणात देवाचे भय असते, तेव्हा इतर कोणत्याही प्रकारची भीती दूर होते।

ਸੋ ਡਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਡਰਿ ਡਰੁ ਪਾਇ ॥
so dar kayhaa jit dar dar paa-ay.
What is the use of having the kind of fear, which makes one increasingly afraid of other fears in life?
अश्या प्रकारची भीती बाळगण्याचे काय उपयोग आहे ज्यामुळे एखाद्याला आयुष्यात इतर भीतीची वाढ होते?

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
tuDh bin doojee naahee jaa-ay.
Without You, one has no other place or support.
तुझ्याशिवाय, कोणालाही इतर स्थान किंवा आधार नाही।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥
jo kichh vartai sabh tayree rajaa-ay. ||1||
Whatever happens is all according to Your Will. ||1||
जे काही घडते ते सर्व आपल्या इच्छेनुसार होते || 1 ||

ਡਰੀਐ ਜੇ ਡਰੁ ਹੋਵੈ ਹੋਰੁ ॥
daree-ai jay dar hovai hor.
One should be afraid of any other kind of fear, if there were truly any other fear except the fear of God.
एखाद्याला इतर कोणत्याही प्रकारची भीती वाटली पाहिजे नाही, जर खरोखरच देवाची भीती सोडून इतर कुठली भीती असेल तर।

ਡਰਿ ਡਰਿ ਡਰਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dar dar darnaa man kaa sor. ||1|| rahaa-o.
Always living in one fear or the other is nothing but the mind’s own commotion
नेहमी एका भीतीमध्ये राहणे किंवा दुसरी भीतीत राहणे हे केवळ मनाचे गोंधळ शिवाय आणखी काहीही नाही।

ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਡੂਬੈ ਤਰੈ ॥
naa jee-o marai na doobai tarai.
The soul does not die; it neither drown nor swims across the world ocean of vices.
आत्मा मरत नाही; तो दुर्गुण किंवा दुर्गुणांच्या जागतिक महासागरात पोहत नाही।

ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ॥
jin kichh kee-aa so kichh karai.
The One who has created this universe does everything.
ज्याने हे विश्व निर्माण केले आहे तो सर्व काही करतो।

ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥
hukmay aavai hukmay jaa-ay.
By His Command one is born, and by His Command one dies.
त्याच्या आज्ञेने एक माणूस जन्माला येतो आणि त्याच्या आज्ञेने तो मरण पावतो।

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥
aagai paachhai hukam samaa-ay. ||2||
Here and hereafter, His Command is pervading.
येथे आणि नंतर त्याची आज्ञा सर्वत्र पसरली आहे।

ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੁ ॥
hans hayt aasaa asmaan.
The mind which has tendencies for violence, attachment, desires and egotism.
ज्या मनामध्ये हिंसा, आसक्ती, वासना आणि अहंकार या गोष्टी असतात

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਭੂਖ ਬਹੁਤੁ ਨੈ ਸਾਨੁ ॥
tis vich bhookh bahut nai saan.
Also in that mind is the hunger for Maya, like the raging torrent of a wild stream.
वन्य प्रवाहाच्या धाराप्रमाणे या मनातही मायाची भूक आहे।

ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੁ ॥
bha-o khaanaa peenaa aaDhaar.
Let the revered fear of God be the spiritual food, drink and support.
देवाची श्रद्धेची भीती आध्यात्मिक अन्न, पेय आणि आधार असू द्या।

ਵਿਣੁ ਖਾਧੇ ਮਰਿ ਹੋਹਿ ਗਵਾਰ ॥੩॥
vin khaaDhay mar hohi gavaar. ||3||
Without consuming this spiritual food (living in the revered fear of God), these fools perish away.
हे अध्यात्मिक अन्न खाल्ल्याशिवाय (देवाच्या श्रद्धेने भिती बाळगून) हे मूर्ख नाश पावतात।

ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਇ ਕੋਈ ਕੋਇ ਕੋਇ ॥
jis kaa ko-ay ko-ee ko-ay ko-ay.
The one who has someone else as one’s supporter, that someone rarely proves to be the true supporter in the end.
ज्याचा एखाद्याचा समर्थक म्हणून दुसरे कोणी आहे, शेवटी कोणी क्वचितच खरा समर्थक म्हणून सिद्ध होते।

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ॥
sabh ko teraa tooN sabhnaa kaa so-ay.
All are Yours and You are the support of all.
सर्व तुमचेच आहेत आणि तुम्ही सर्वांचे आधार आहात।

ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥
jaa kay jee-a jant Dhan maal.
God, to whom belongs all beings and creatures, wealth and property
देव, ज्याचा मालकीचे सर्व प्राणी, संपत्ती आणि मालमत्ता आहे।

ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਬਿਖਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨॥
naanak aakhan bikham beechaar. ||4||2||
O Nanak, it is so difficult to describe and contemplate Him.
नानक, त्याचे वर्णन करणे आणि त्याचा चिंतन करणे इतके अवघड आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी, मेहला १

ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥
maataa mat pitaa santokh.
O’ God, for me good intellect is like my mother, and contentment like my father,
हे’देवा, माझ्यासाठी चांगली बुद्धी ही माझ्या आईसारखी आहे, आणि माझ्या वडिलांप्रमाणे समाधानी आहे,

ਸਤੁ ਭਾਈ ਕਰਿ ਏਹੁ ਵਿਸੇਖੁ ॥੧॥
sat bhaa-ee kar ayhu visaykh. ||1||
I have made truth as my brother, and this is my special family.
मी माझा सत्यला माझा बंधू बनविला आहे आणि हे माझे खास कुटुंब आहे।

ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
kahnaa hai kichh kahan na jaa-ay.
O’ God, much needs to be said about Your creation, but it cannot be fully described,
हे ’देवा, तुझ्या निर्मितीबद्दल बरेच काही सांगण्याची गरज आहे, पण त्याचे पूर्ण वर्णन केले जाऊ शकत नाही,

ਤਉ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ta-o kudrat keemat nahee paa-ay. ||1|| rahaa-o.
because the worth of Your creation cannot be estimated.
कारण आपल्या निर्मितीच्या किंमतीचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही।