MARATHI PAGE 150

ਦਯਿ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ਫਿਟਾ ਵਤੈ ਗਲਾ ॥
da-yi vigo-ay fireh vigutay fitaa vatai galaa.
Strayed from God, they wander in disgrace, and their entire troop is ruined.
ते देवापासून भटकून ,अपमानात भटकत राहतात आणि त्यांचे संपूर्ण सैन्य नष्ट होतात।

ਜੀਆ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਖੈ ॥
jee-aa maar jeevaalay so-ee avar na ko-ee rakhai.
It is God alone who sustains and destroys the creatures and no one else can save life.
तो केवळ देवच आहे जो सृष्टीला सांभाळतो व नष्ट करतो आणि इतर कोणीही जीव वाचवू शकत नाही।

ਦਾਨਹੁ ਤੈ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੇ ਭਸੁ ਪਈ ਸਿਰਿ ਖੁਥੈ ॥
daanhu tai isnaanhu vanjay bhas pa-ee sir khuthai.
They go without giving any charity or any cleansing baths; they gather dust on their plucked heads.
ते कोणतेही दान किंवा कोणतीही स्वच्छ स्नान न घेता जातात; ते त्यांच्या डोक्यावर धूळ गोळा करतात।

ਪਾਣੀ ਵਿਚਹੁ ਰਤਨ ਉਪੰਨੇ ਮੇਰੁ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ॥
paanee vichahu ratan upannay mayr kee-aa maaDhaanee.
It was the water from which the jewels were obtained, by churning the ocean using the Meru mountain as a churning spindle.
हे पाणी ज्यातून दागदागिने प्राप्त झाले होते, ते समुद्र मंथन करून मेरु डोंगराला मंथन करणारे अक्ष म्हणून वापरत असे।

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲਗੈ ਬਾਣੀ ॥
athsath tirath dayvee thaapay purbee lagai banee;
The sixty-eight sacred shrines of pilgrimage were established for the angels on the banks of rivers, where the festivals are celebrated and hymns are chanted.
नद्यांच्या काठावर देवदूतांसाठीअडुसष्ठ पवित्र तीर्थक्षेत्रांची स्थापना केली गेली, जिथे सण साजरे केले जातात आणि स्तोत्रांचे जप केले जातात।

ਨਾਇ ਨਿਵਾਜਾ ਨਾਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਨਿ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ॥
naa-ay nivaajaa naatai poojaa naavan sadaa sujaanee.
After bathing, the Muslims recite their prayers, and after bathing, the Hindus perform their worship. The wise always take cleansing baths.
आंघोळ झाल्यावर मुस्लीम त्यांच्या प्रार्थना वाचतात आणि आंघोळ करून हिंदू त्यांची उपासना करतात। शहाणे लोक नेहमी स्वच्छता स्नान घेतात।

ਮੁਇਆ ਜੀਵਦਿਆ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ॥
mu-i-aa jeevdi-aa gat hovai jaaN sir paa-ee-ai paanee.
From birth to death, the human body is kept clean by taking bath or shower.
जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, अंघोळ किंवा स्नान करून मानवी शरीर स्वच्छ ठेवले जाते।

ਨਾਨਕ ਸਿਰਖੁਥੇ ਸੈਤਾਨੀ ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ॥
naanak sirkhutay saitaanee aynaa gal na bhaanee.
O Nanak, the plucked-headed ones are like devils. They do not like to hear these words to use water for bathing).
नानक, केश खेचून काढणारे, भूतांसारखे आहेत। त्यांना आंघोळीसाठी पाणी वापरायला हे शब्द ऐकायला आवडत नाही)

ਵੁਠੈ ਹੋਇਐ ਹੋਇ ਬਿਲਾਵਲੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥
vuthai ho-i-ai ho-ay bilaaval jee-aa jugat samaanee.
When it rains, there is happiness. Water is the key to all life.
जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा आनंद होतो। पाणी ही सर्व जीवनाची गुरुकिल्ली आहे।

lਵੁਠੈ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ॥
vuthai ann kamaad kapaahaa sabhsai parh-daa hovai.
When it rains, the grains grow, the sugar cane grows (which provide food), and the cotton, which provides clothing for all.
जेव्हा पाऊस पडतो, धान्ये उगतात, उसाची लागवड होते (जे अन्न पुरवतात) आणि कापूस, जे सर्वांना कपडे पुरवत।

ਵੁਠੈ ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ ਸਾ ਧਨ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ ॥
vuthai ghaahu chareh nit surhee saa Dhan dahee vilovai.
When it rains, the cows always have grass to graze upon, and housewives have yogurt to churn into butter (and make Ghee- clarified butter)
जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा गायींना चरण्यासाठी नेहमीच गवत असते आणि गृहिणींना लोणीमध्ये मंथन करण्यासाठी दही असते (तूप बनविण्या साठी)

ਤਿਤੁ ਘਿਇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ ॥
tit ghi-ay hom jag sad poojaa pa-i-ai kaaraj sohai.
With that ghee (clarified-butter), sacred feasts and worship services are performed; and all these rituals look impressive.
तूप सह, पवित्र मेजवानी आणि उपासना केल्या जातात; आणि या सर्व विधी प्रभावी दिसतात।

ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਭਿ ਸਿਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ॥
guroo samund nadee sabh sikhee naatai jit vadi-aa-ee
The Guru is like the ocean of divine knowledge, and all His Teachings are like the rivers. Bathing within it (following the Guru’s teaching) , glory is obtained.
गुरु हा दैवी ज्ञानाच्या समुद्रासारखा आहे आणि त्याची सर्व शिकवण नद्यांप्रमाणे आहे। त्यात आंघोळ करून (गुरुच्या उपदेशाने) गौरव प्राप्त होतो।

ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰਖੁਥੇ ਨਾਵਨਿ ਨਾਹੀ ਤਾ ਸਤ ਚਟੇ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ॥੧॥
naanak jay sirkhutay naavan naahee taa sat chatay sir chhaa-ee. ||1||
O’ Nanak, if the plucked-headed ones do not bathe ( follow Guru’s teaching), then they are disgraced, as if seven handfuls of ashes are upon their heads.
हे ’नानक, जर केश काढलेले ते लोक आंघोळ करीत नाहीत (गुरुच्या शिक्षणाचे अनुसरण) तर मग त्यांना लज्जास्पद वाटेल, जणू काही सात मूठ भरून राख त्यांच्या डोक्यावर आहेत।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤਿ ॥
agee paalaa ke karay sooraj kayhee raat.
As fire has been given the quality of warmth by God), no amount of cold can do any harm to fire. Similarly night cannot erase the light of the sun
भगवंताने अग्निला उष्णतेची गुणवत्ता दिली आहे म्हणून) कितीही थंडी आगीचे नुकसान करु शकत नाही। त्याचप्रमाणे रात्री सूर्याचा प्रकाश मिटवू शकत नाही।

ਚੰਦ ਅਨੇਰਾ ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਜਾਤਿ ॥
chand anayraa ke karay pa-un paanee ki-aa jaat.
The darkness can do no harm to the Moon. No social status (high or low)can pollute the water or the air.
अंधारामुळे चंद्राचे नुकसान होणार नाही। कोणतीही सामाजिक स्थिती (उच्च किंवा निम्न) पाणी किंवा हवेला प्रदूषित करू शकत नाही।

ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
Dhartee cheejee ke karay jis vich sabh kichh ho-ay.
Nothing can affect the earth, in which everything grows.
पृथ्वीवर काहीही बदलू शकत नाही, ज्यामध्ये सर्व काही वाढते।

ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਤਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸੋਇ ॥੨॥
naanak taa pat jaanee-ai jaa pat rakhai so-ay. ||2||
Similarly O’ Nanak, when God Himself saves one’s honor, only then is one known as honorable.
त्याचप्रमाणे हे ’नानक, जेव्हा देव स्वत: ज्याच्या सन्मानला वाचवितो तरच तो आदरणीय म्हणून ओळखला जातो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਤੁਧੁ ਸਚੇ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਦਾ ਕਲਾਣਿਆ ॥
tuDh sachay sub-haan sadaa kalaani-aa.
O’ my True God, I always praised You as Wondrous.
हे ’माझ्या खर्या देवा, मी नेहमीच तुझ्या आश्चर्यकारक आहे म्हणून तुझी स्तुती केली।

ਤੂੰ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ਹੋਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥
tooN sachaa deebaan hor aavan jaani-aa.
You alone are the eternal ruler; all others are subjected to birth and death.
तूच अनंतकाळचा शासक आहेस। इतर सर्वजण जन्म आणि मृत्यूच्या अधीन आहेत।

ਸਚੁ ਜਿ ਮੰਗਹਿ ਦਾਨੁ ਸਿ ਤੁਧੈ ਜੇਹਿਆ ॥
sach je mangeh daan se tuDhai jayhi-aa.
Those who ask for the gift of Your True Name, they become like You.
जे लोक तुमच्या खर्या नावाची भेट मागतात, ते तुमच्यासारखे होतात।

ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਸਬਦੇ ਸੋਹਿਆ ॥
sach tayraa furmaan sabday sohi-aa.
Through the word of the Guru, Your eternal command seems pleasing to them.
गुरूच्या शब्दाद्वारे आपली चिरंतन आज्ञा त्यांना प्रसन्न वाटत आहे।

ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੁਧੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
mani-ai gi-aan Dhi-aan tuDhai tay paa-i-aa.
By obeying Your command, they obtain divine knowledge and higher intellect from You.
आपल्या आज्ञेचे पालन करून, ते आपल्याकडून दैवी ज्ञान आणि उच्च बुद्धी प्राप्त करतात।

ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥
karam pavai neesaan na chalai chalaa-i-aa.
By Your Grace, their destiny become beautiful, which cannot be erased.
आपल्या कृपेने त्यांचे भाग्य सुंदर होते, जे मिटू शकत नाही।

ਤੂੰ ਸਚਾ ਦਾਤਾਰੁ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
tooN sachaa daataar nit dayveh charheh savaa-i-aa.
You are the True Giver; You give continually. Your Gifts continue to multiply.
तू खरा दाताआहेस । तू निरंतर देत राहतो। तुझी भेट वाढतच जाते।

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥੨੬॥
naanak mangai daan jo tuDh bhaa-i-aa. ||26||
Nanak begs for that gift which is pleasing to You.
नानक, तुला आवडत्या भेटीसाठी विनवणी करतात|

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥
deekhi-aa aakh bujhaa-i-aa siftee sach samay-o.
They, whom the Guru through his teachings has made to understand the Truth and has united them with God’s name through singing His Praises,
ज्यांना गुरुने त्यांच्या शिकवणींद्वारे सत्य समजून घेतले व त्यांची स्तुती गाण्याद्वारे त्यांना देवाच्या नावाने एकत्र केले,

ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ॥੧॥
tin ka-o ki-aa updaysee-ai jin gur naanak day-o. ||1||
What more teachings can be imparted to them who have Guru Nanak as their Guru?
गुरु नानक ज्यांचे गुरु आहेत त्यांना आणखी कोणती शिकवण दिली जाऊ शकते?

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥
aap bujhaa-ay so-ee boojhai.
He alone knows (the way of God’s praise), to whom God reveals Himself.
त्याला एकटेच (देवाची स्तुती करण्याचा मार्ग) माहित आहे, ज्याचा समोर देव स्वतःला प्रकट करतो।

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ॥
jis aap sujhaa-ay tis sabh kichh soojhai.
He alone knows everything, unto whom God Himself gives knowledge.
ज्याला देव स्वतः ज्ञान देतो त्यालाच सर्व काही माहित आहे।

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ ॥
kahi kahi kathnaa maa-i-aa loojhai.
The one who merely talks without divine knowledge, is still consumed by Maya.
जो केवळ दैवी ज्ञानाशिवाय बोलतो, तो अजूनही मायेने ग्रस्त आहे।

ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ॥
hukmee sagal karay aakaar.
God creates all beings according to His Will,
देव आपल्या इच्छेनुसार सर्व प्राणी निर्माण करतो,

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰ ॥
aapay jaanai sarab veechaar.
He Himself knows about all the needs of creatures.
त्याला स्वत: ला जीवांच्या सर्व गरजांबद्दल माहिती आहे।

ਅਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪਿ ॥
akhar naanak akhi-o aap.
O’ Nanak, whatever word I have uttered, is what God Himself has said.
हे ’नानक, मी जे काही बोललो आहे तेच देव स्वतः बोलले आहे।

ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥੨॥
lahai bharaat hovai jis daat. ||2||
Doubt departs from one who receives this gift of Divine knowledge.
ज्याला ही दैवी ज्ञानाची भेट प्राप्त होते त्याच्यामधून संशय चालला जातो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
ha-o dhaadhee vaykaar kaarai laIaa
was an idle minstrel, when God took me into His service.
जेव्हा देवाने मला त्याच्या सेवेत घेतले तेव्हा मी एक आळशी मनुष्य होता।

ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥
raat dihai kai vaar Dharahu furmaa-i-aa.
It was the divine command that whether it is day or night, I should go out and sing His praises.
दिवस किंवा रात्र असो, मी बाहेर जाऊन त्याचे गुणगान गावे अशी ईश्वरी आज्ञा होती।

ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥
dhaadhee sachai mahal khasam bulaa-i-aa.
(When I did this), The Master summoned me to His True Court.
(जेव्हा मी हे केले), मालिक यांनी मला त्याच्या खऱ्या दरबारात बोलविले।

ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ॥
sachee sifat saalaah kaprhaa paa-i-aa.
He honored me with the robes of His True Praise and Glory.
त्याने मला त्याच्या खऱ्या स्तुती व वैभवशाली वस्त्राने सन्मानित केले।

ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ॥
sachaa amrit naam bhojan aa-i-aa.
I received from Him the Ambrosial Nectar of True Naam as my spiritual food.
मला त्याच्याकडून आध्यात्मिक नावाप्रमाणे खरे नावाचे अमृत मिळाले।

ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰਜਿ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
gurmatee khaaDhaa raj tin sukh paa-i-aa.
Following the Guru’s teachings, whosoever has partaken of this food (Nectar of Naam), has obtained peace.
गुरुच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करून, ज्यानेही या अन्नाचे (नामचे अमृत) सेवन केले आहे त्याला शांती प्राप्त झाली आहे।

ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥
dhaadhee karay pasaa-o sabad vajaa-i-aa.
I am enjoying the bliss of Naam (received as a blessed gift from him) by singing His praises.
मी त्याचे गुणगान गाऊन नामस्माराचा आनंद घेत आहे।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧੁ
naanak sach saalaahi pooraa paa-i-aa. ||27||
suDhuO’ Nanak, the perfect God is realized by singing His praises .
हे ’नानक, त्याची स्तुती गाण्याद्वारे परिपूर्ण देवाची प्राप्ती होते।