MARATHI PAGE 148

ਕਬ ਚੰਦਨਿ ਕਬ ਅਕਿ ਡਾਲਿ ਕਬ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ॥
kab chandan kab ak daal kab uchee pareet.
As if it sometimes sits on the sandalwood tree, other times it is on the branch of the swallow-wort. Sometimes, it soars high in God’s love.
जणू काही वेळा ते चंदनच्या झाडावर बसले असेल तर इतर वेळी ते गिळंकृत करण्याच्या फांदीवर असेल। कधीकधी ते देवाच्या प्रीतीत उंच होते|

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਲਗੀ ਰੀਤਿ ॥੨॥
naanak hukam chalaa-ee-ai saahib lagee reet. ||2||
O’ Nanak, this is the tradition from the very beginning, that it is God who makes all the creatures behave according to His command.
हे ’नानक, अगदी सुरुवातीपासूनच ही परंपरा आहे की देवच सर्व जीवांना त्याच्या आज्ञेनुसार वागायला लावतात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree.
पौरी

ਕੇਤੇ ਕਹਹਿ ਵਖਾਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ ॥
kaytay kaheh vakhaan kahi kahi jaavnaa.
Many have departed from the world after delivering discourses about God.
अनेक जण देवाचे प्रवचन देऊन या जगातून निघून गेले आहेत।

ਵੇਦ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਣ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ॥
vayd kaheh vakhi-aan ant na paavnaa.
They deliver lectures and expound on the virtues of God through the Vedas, but still are not able to find His limits.
ते वेदांद्वारे व्याख्याने देतात आणि देवाच्या सद्गुणांचे स्पष्टीकरण करतात परंतु तरीही त्यांना त्याच्या मर्यादा सापडत नाहीत।

ਪੜਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਝਿਐ ਪਾਵਣਾ ॥
parhi-ai naahee bhayd bujhi-ai paavnaa.
It is through spiritual knowledge and not by just reading the scriptures, one understands this fact, that God is infinite.
हे केवळ शास्त्र वाचनाने नव्हे तर अध्यात्मिक ज्ञानाने ही वस्तुस्थिती समजते की देव अनंत आहे।

ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕੈ ਭੇਖਿ ਕਿਸੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਾ ॥
khat darsan kai bhaykh kisai sach sam
No one can merge in the eternal God by merely adopting the garbs mentioned in Shastras (the Hindu holy books).
केवळ शास्त्रात नमूद केलेली वस्त्रे (हिंदू पवित्र ग्रंथ) स्वीकारून कोणीही शाश्वत देवामध्ये विलीन होऊ शकत नाही।

ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੁ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥
sachaa purakh alakh sabad suhaavanaa.
The eternal God is unfathomable, but revealed through the Guru’s word, He (His manifestation) looks beautiful.
शाश्वत देव अतुलनीय आहे, परंतु गुरुच्या शब्दाद्वारे तो प्रकट झाला की (तो त्याचे प्रकटीकरण) सुंदर दिसतो।

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਬਿਸੰਖ ਦਰਗਹ ਪਾਵਣਾ ॥
mannay naa-o bisankh dargeh paavnaa.
One who believes in the Name of the Infinite God, reaches His Court.
जो अनंत देवाच्या नावावर विश्वास ठेवतो, तो त्याच्या दरबारात पोचतो।

ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸੁ ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ ॥
khaalak ka-o aadays dhaadhee gaavnaa.
He humbly bows to the Creator; and as a minstrel sings His Praises.
तो नम्रपणे देवाला नमन करतो; आणि एखादा शाहीर म्हणून गातो |

ਨਾਨਕ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਾ ॥੨੧॥
naanak jug jug ayk man vasaavnaa. ||21||
and O’ Nanak, he enshrines the One (God) in his mind, Who has been therethroughout the ages.
आणि हे ’नानक, तो मनामध्ये एक (देव) स्थापित करतो, जो सर्वकाळपासून तेथे आहे।

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक , मेहला २

ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ਅਠੂਹਿਆ ਨਾਗੀ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
mantree ho-ay athoohi-aa naagee lagai jaa-ay.
If one only knew how to charm (handle) scorpions and he tries to handle snakes,
जर एखाद्यास फक्त विंचूंना कसे (हाताळू शकते) मोहित करून पकडायचे माहित असेल आणि त्याने सापांना हाताळण्याचा प्रयत्न केला तर,

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣੈ ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ॥
aapan hathee aapnai day koochaa aapay laa-ay.
(that person is most likely to be bitten by the snake). He is like the one, who sets oneself on fire with one’s own hands.
(त्या व्यक्तीस सापाने चावले असेल). तो एखाद्यासारखा आहे, जो स्वत: च्या हातांनी स्वत: ला आग लावतो।

ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ਧੁਰਿ ਖਸਮ ਕਾ ਅਤੀ ਹੂ ਧਕਾ ਖਾਇ ॥
hukam pa-i-aa Dhur khasam kaa atee hoo Dhakaa khaa-ay.
This is the pre-ordained command of God: that anybody who goes to extremes suffers a big setback.
ही ईश्वराची पूर्व-निश्चित आज्ञा आहे: की जो अति करतो त्याला मोठा झटका बसतो।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖੁ ਅੜੈ ਡੁਬੈ ਹਕਿ ਨਿਆਇ ॥
gurmukh si-o manmukh arhai dubai hak ni-aa-ay.
If a self-willed person clashes with a Guru’s follower, in accordance with the true justice of God, that person is drowned in the worldly ocean of vices.
भगवंताच्या खऱ्या न्यायाच्या अनुषंगाने जर एखाद्या मनमुख व्यक्तीगुरुच्या अनुयायाशी भांडण करेल तर ती व्यक्ती जगातील दुर्गुणांमध्ये बुडेल।

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਆਪੇ ਖਸਮੁ ਵੇਖੈ ਕਰਿ ਵਿਉਪਾਇ ॥
duhaa siri-aa aapay khasam vaykhai kar vi-upaa-ay.
He Himself is the Master of both the Manmuks and the Gurmukhs. He beholds all and makes the exact determination.
तो स्वत: मनमुख आणि गुरुमुख दोघांचा स्वामी आहे। तो सर्व काही पाहतो आणि अचूक निश्चय करतो।

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸਹਿ ਰਜਾਇ ॥੧॥
naanak ayvai jaanee-ai sabh kichh tiseh rajaa-ay. ||1||
O’ Nanak, understand that everything is happening according to His Will.||1||
हे ’नानक, सर्वकाही त्याच्या इच्छेनुसार घडत आहे हे समजून घ्या|| 1 ||

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਉ ਤਾ ਪਾਰਖੁ ਜਾਣੁ ॥
naanak parkhay aap ka-o taa paarakh jaan.
O’ Nanak, (instead of judging others) if someone judges himself, only then is he known as a real judge.
हे ’नानक, (इतरांचा न्याय करण्याऐवजी) जर कोणी स्वत: चा न्याय करतो तरच तो खरा न्यायाधीश म्हणून ओळखला जातो।

ਰੋਗੁ ਦਾਰੂ ਦੋਵੈ ਬੁਝੈ ਤਾ ਵੈਦੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
rog daaroo dovai bujhai taa vaid sujaan.
Instead of finding vices in others, if a person recognizes his own vices and way to eradicate them, is truly a wise person.
इतरांमधील दुर्गुण शोधण्याऐवजी जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःचे दुर्गुण ओळखले आणि त्या नष्ट करण्याचा मार्ग निवडला तर तो खरोखर शहाणा माणूस आहे।

ਵਾਟ ਨ ਕਰਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ ਮਿਹਮਾਣੁ ॥
vaat na kar-ee maamlaa jaanai mihmaan.
The wise person does not get involved in any unnecessary things in life, knowing that he is only a guest in this world.
शहाणा माणूस जीवनातल्या कोणत्याही अनावश्यक गोष्टींमध्ये गुंतत नाही, तो हे जाणून घेतो की तो या जगात फक्त पाहुणे आहे।

ਮੂਲੁ ਜਾਣਿ ਗਲਾ ਕਰੇ ਹਾਣਿ ਲਾਏ ਹਾਣੁ ॥
mool jaan galaa karay haan laa-ay haan.
With deep understanding and devotion for God, he spends his time in the holy congregation.
देवाबद्दलची खोल समज आणि श्रद्धा असल्यामुळे तो आपला वेळ पवित्र मंडळीत घालवतो।

ਲਬਿ ਨ ਚਲਈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸੋ ਵਿਸਟੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
lab na chal-ee sach rahai so visat parvaan.
That virtuous person who does not indulge in greed, and who abides in Truth, is acceptedas a benefactor to others.
हा सद्गुण जो लोभात गुंतत नाही आणि सत्यात राहतो, तो इतरांचा उपकारक म्हणून स्वीकारला जातो।

ਸਰੁ ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ ਕਉ ਕਿਉ ਪਹੁਚੈ ਬਾਣੁ ॥
sar sanDhay aagaas ka-o ki-o pahuchai baan.
When a Manmukh tries to impose his evil thoughts on a Gurmukh, it is like shooting an arrow in the sky that cannot reach the destination.
जेव्हा मनुमुख आपल्या वाईट विचारांना गुरुमुखांवर लादण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते आकाशात बाण सोडण्यासारखे आहे जे गंतव्यस्थानावर पोहोचू शकत नाही।

ਅਗੈ ਓਹੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਾਹੇਦੜੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥
agai oh agamm hai vaahaydarh jaan. ||2||
The evil thoughts cannot influence the Gurmukh, instead, the Manmukh becomes a prey to his own evil thoughts.
वाईट विचार गुरुमुखांवर प्रभाव टाकू शकत नाहीत, त्याऐवजी, मनमुख स्वतःच्या वाईट विचारांना बळी पडतो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥
naaree purakh pi-aar paraym seegaaree-aa.
The bride-souls who loves their Master-God; are embellished with His Love.
वधू-आत्मा ज्यांना आपल्या पति-देवावर प्रेम आहे; त्याच्या प्रेमाने सुशोभित केलेले आहेत।

ਕਰਨਿ ਭਗਤਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ ਵਾਰੀਆ ॥
karan bhagat din raat na rahnee vaaree-aa.
They worships Him day and night, and cannot be restrained from doing so.
ते रात्रंदिवस त्याची उपासना करतात आणि असे करण्यापासून त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही।

ਮਹਲਾ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥
mehlaa manjh nivaas sabad savaaree-aa.
Embellished by the Guru’s word, they are peaceful as if dwelling in the palaces.
गुरूंच्या शब्दाने सुशोभित केलेले, ते राजवाड्यांमध्ये राहण्यासारखे शांतीदायक आहेत।

ਸਚੁ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥
sach kahan ardaas say vaychaaree-aa.
Those humble ones always make a truly sincere prayer.
ते नम्र लोक नेहमीच मनापासून प्रार्थना करतात।

ਸੋਹਨਿ ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ਹੁਕਮਿ ਸਿਧਾਰੀਆ ॥
sohan khasmai paas hukam siDhaaree-aa.
They have reached God’s court according to His command, and look beautiful sitting besides Him.
त्यांनी त्याच्या आज्ञेनुसार देवाच्या दरबार पोहोचले आहे आणि त्याच्या शेजारी बसून ते सुंदर दिसत आहे।

ਸਖੀ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਮਨਹੁ ਪਿਆਰੀਆ ॥
sakhee kahan ardaas manhu pi-aaree-aa.
They pray to God in a very intimate friendly manner, and they love Him from the core of their hearts.
ते अत्यंत आत्मीय मैत्रीने देवाला प्रार्थना करतात आणि ते मनापासून त्याच्यावर प्रेम करतात।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵਾਸੁ ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਿਆ ॥
bin naavai Dharig vaas fit so jeevi-aa.
Cursed is that home, and shameful is that life, which is without Naam.
शापित आहे ते घर, आणि निंदा करणारे हे जीवन, जे नांवाशिवाय आहे।

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਿਆ ॥੨੨॥
sabad savaaree-aas amrit peevi-aa. ||22||
Only those who have been embellished by God through the Guru’s word have partaken of the Nectar of God’s Name.
ज्यांना गुरुच्या शब्दांद्वारे भगवंताने सुशोभित केले आहे त्यांनीच परमेश्वराच्या नावाचे अमृत घेतले आहे।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
श्लोक मेहला १

ਮਾਰੂ ਮੀਹਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅਗੀ ਲਹੈ ਨ ਭੁਖ ॥
maaroo meehi na taripti-aa agee lahai na bhukh.
The desert is not satisfied by any amount of rain, the hunger of fire to burn is not satisfied by any amount of wood or fuel.
वाळवंट किती हि पाऊस आला तरी पावसामुळे संतुष्ट होत नाही, अग्नीची जाळण्याची भूक कोणत्याही प्रमाणात लाकूड किंवा इंधनामुळे तृप्त होत नाही।

ਰਾਜਾ ਰਾਜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕਿਸੁਕ ॥
raajaa raaj na taripti-aa saa-ir bharay kisuk.
The king is never satisfied with the extent of his domain, and who has ever filled the ocean?
राजा आपल्या डोमेनच्या मर्यादेपासून कधीही समाधानी नाही आणि महासागर कोणी भरला आहे?

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਤੀ ਪੁਛਾ ਪੁਛ ॥੧॥
naanak sachay naam kee kaytee puchhaa puchh. ||1||
O’ Nanak, the craving for God’s Name in the minds of the devotees is so great that it cannot be described.
हे ’नानक, भक्तांच्या मनात भगवंताच्या नावाची तल्लफ इतकी मोठी आहे की त्याचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
मेहला २

ਨਿਹਫਲੰ ਤਸਿ ਜਨਮਸਿ ਜਾਵਤੁ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ ॥
nihfalaN tas janmas jaavat barahm na bindtay.
The human birth of a person who does not realize God goes to waste.
ज्याला देवाची आठवण नसते अशा माणसाचा मानवी जन्म वाया जातो।

ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ ॥
saagraN sansaaras gur parsaadee tareh kay.
Only a few cross over the world-ocean of vices, by the Guru’s Grace.
गुरुच्या कृपेने दुर्गुणांच्या जागतिक-महासागरातून काही मोजकेच लोक पार पडतात।

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਿ ॥
karan kaaran samrath hai kaho naanak beechaar.
God is the All-powerful Cause of causes, says Nanak after deep deliberation.
नानक सखोल विचारसरणीनंतर म्हणतात, देव सर्व कारणांचा कारक आहे।

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਰਿ ॥੨॥
kaaran kartay vas hai jin kal rakhee Dhaar. ||2||
The creation is under the control of the Creator, who sustains it by His Almighty Power.
निर्मिती निर्मात्याच्या नियंत्रणाखाली आहे, जो त्यास आपल्या सर्वशक्तिमान सामर्थ्याने टिकवितो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਬਾਰਿ ਢਾਢੀ ਵਸਿਆ ॥
khasmai kai darbaar dhaadhee vasi-aa.
In the Court of the Master, His minstrel dwells.
मालिकच्या दरबारात, त्याचे शाहीर राहतात।

ਸਚਾ ਖਸਮੁ ਕਲਾਣਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸਿਆ ॥
sachaa khasam kalaan kamal vigsi-aa.
Singing the Praises of the eternal God, he remains delighted.
शाश्वत देवाची स्तुती गाताना तो आनंदित राहतो।

ਖਸਮਹੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ਮਨਹੁ ਰਹਸਿਆ ॥
khasmahu pooraa paa-ay manhu rehsi-aa.
By receiving full approval from the Master, he feels blessed in his mind.
मालिक कडून पूर्ण मान्यता मिळाल्यामुळे, तो मनामध्ये धन्यता अनुभवतो।

ਦੁਸਮਨ ਕਢੇ ਮਾਰਿ ਸਜਣ ਸਰਸਿਆ ॥
dusman kadhay maar sajan sarsi-aa.
He drives out his enemies (vices) and his friends (the sensory organs) become very happy.
तो त्याच्या शत्रूंना (दुर्गुणांना) हाकलून देतो आणि त्याचे मित्र (ज्ञानेंद्रिय) खूप आनंदित होतात।

ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚਾ ਮਾਰਗੁ ਦਸਿਆ ॥
sachaa satgur sayvan sachaa maarag dasi-aa.
Now his faculties (sensory organs) start following the teachings of the true Guru, who shows them the righteous path of life.
आता त्याचे प्राध्यापक (ज्ञानेंद्रिय) खरे गुरुच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करण्यास सुरवात करतात, जे त्यांना जीवनाचा नीतिमान मार्ग दाखवतात।