MARATHI PAGE 147

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ॥
sachai sabad neesaan thaak na paa-ee-ai.
We face no obstacle to realize God when we are blessed with the Divine word.
जेव्हा आपण दैवी शब्दाने आशीर्वादित होतो तेव्हा आपल्याला देवाची ओळख करण्यास अडथळा येत नाही।

ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਬੁਝਿ ਵਖਾਣਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ॥੧੮॥
sach sun bujh vakhaan mahal bulaa-ee-ai. ||18||
We realize God, only when we listen, understand and live a truthful life, we are invited to His presence.
आपण देवाला तेव्हाच जाणतो, जेव्हा आपण ऐकतो, समजतो आणि सत्य जीवन जगतो, तेव्हा आपण त्याच्या उपस्थितीत आमंत्रित असतो।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥
pahiraa agan hivai ghar baaDhaa bhojan saar karaa-ee.
(If I had so much power), that I could wear the clothes of fire, or make my house in snow, and could make steel as my food, (God is still greater).
(जर माझ्याकडे इतकी सामर्थ्य असेल तर) की मी अग्नीचे कपडे घालू शकेन, किंवा माझे घर बर्फ़ाचे करीन आणि माझे भोजन म्हणून लोखंड बनवू शकेन, (देव अजूनही महान आहे)

ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਾਣੀ ਕਰਿ ਪੀਵਾ ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ ॥
saglay dookh paanee kar peevaa Dhartee haak chalaa-ee.
And I could easily tolerate all kind of sorrows and pains, and even make everyone on earth obey me.
आणि मी जरी सहजपणे सर्व प्रकारच्या वेदना सहन करू शकलो आणि जगातील प्रत्येकाने माझे ऐकले

ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੀ ਅੰਬਰੁ ਤੋਲੀ ਪਿਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ ॥
Dhar taaraajee ambar tolee pichhai tank charhaa-ee.
And if I were to place the entire sky upon a scale and balance it with a single copper coin,
आणि मी जरी सहजपणे सर्व प्रकारच्या वेदना सहन करू शकलो आणि जगातील प्रत्येकाने माझे ऐकले|

ਏਵਡੁ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ ਸਭਸੈ ਨਥਿ ਚਲਾਈ ॥
ayvad vaDhaa maavaa naahee sabhsai nath chalaa-ee.
and if I were to become so big that I could not be contained, and if I were to control and lead all;
आणि जर मी इतका मोठा झाला की मी समाविष्ठ होऊ शकणार नाही आणि जर मी सर्व नियंत्रित केले आणि नेतृत्व केले तर

ਏਤਾ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਕਰੀ ਭਿ ਆਖਿ ਕਰਾਈ ॥
aytaa taan hovai man andar karee bhe aakh karaa-ee.
If I were to possess so much power within my mind that I could do and get done whatever I wish.
मी माझ्या मनात इतकी ताकद बाळगली असती की मी जे काही करू इच्छितो ते करू शकेल।

ਜੇਵਡੁ ਸਾਹਿਬੁ ਤੇਵਡ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥
jayvad saahib tayvad daatee day day karay rajaa-ee,
As Great as our Master is, so great are His gifts. Even if He gives me more of these gifts or powers, yet this would all be in vain.
आपला मालिक जितका महान आहे तितक्या महान त्याच्या भेटी आहेत। जरी त्याने मला यापैकी आणखी काही भेटवस्तू किंवा अधिकार दिले, तरीही हे सर्व व्यर्थ ठरेल।

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥
naanak nadar karay jis upar sach naam vadi-aa-ee. ||1||
O’ Nanak, he who comes under His grace, receives the everlasting glory through His Name (which is the greatest gift compared to all the power of).
हे’नानक, जो त्याच्या कृपेखाली येतो, त्याला त्याच्या नावाद्वारे सार्वकालिक वैभव प्राप्त होते (जे सर्व शक्तींच्या तुलनेत सर्वात मोठी देणगी आहे)।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
मेहला २

ਆਖਣੁ ਆਖਿ ਨ ਰਜਿਆ ਸੁਨਣਿ ਨ ਰਜੇ ਕੰਨ ॥
aakhan aakh na raji-aa sunan na rajay kann.
Oneis never satisfied, even if one keeps talking endlessly, and one never gets tired of listening to slander.
एखादी व्यक्ती सतत बोलत राहिली तरीसुद्धा कधीही समाधानी आणि निंदा ऐकण्यात कधीही थकत नाही।

ਅਖੀ ਦੇਖਿ ਨ ਰਜੀਆ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇਕ ਵੰਨ ॥
akhee daykh na rajee-aa gun gaahak ik vann.
The eyes are never satisfied (no matter how much beauty they see).Yes, this is the one property of all our senses, that these are never satisfied.
डोळे कधीही समाधानी नसतात (कितीही सौंदर्य दिसले तरी) होय, आपल्या सर्व इंद्रियांचा हा एक गुणधर्म आहे, की या कधीही समाधानी होत नाहीत।

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਗਲੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥
bhukhi-aa bhukh na utrai galee bhukh na jaa-ay.
The hunger (desire for worldly wealth) of the hungry is never appeased; by mere words.
भुकेल्याची भूक (सांसारिक संपत्तीची इच्छा) फक्त शब्दांनी कधीही शांत होत नाही;

ਨਾਨਕ ਭੁਖਾ ਤਾ ਰਜੈ ਜਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇ ॥੨॥
naanak bhukhaa taa rajai jaa gun kahi gunee samaa-ay. ||2||
O’ Nanak,one’s craving for worldly desires is satisfied only when one merges with the Virtuous God by singing His praises.
हे ’नानक, सांसारिक वासनांची तृष्णा तेव्हाच पूर्ण होते जेव्हा कोणी त्याची स्तुती गाण्याद्वारे सद्गुणी देवामध्ये विलीन होते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਸਭੁ ਕੂੜੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥
vin sachay sabh koorh koorh kamaa-ee-ai.
Without the True One, all are false, and all practice falsehood.
खर्याशिवाय, सर्व खोटे आहेत आणि सर्व खोटेपणाचा अभ्यास करतात।

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਕੂੜਿਆਰੁ ਬੰਨਿ ਚਲਾਈਐ ॥
vin sachay koorhi-aar bann chalaa-ee-ai.
Without the True One, the false one is dragged in the bonds of Maya.
खर्याशिवाय, खोट्या व्यक्तीला मायाच्या बंधनात ओढले जाते।

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਛਾਰੁ ਰਲਾਈਐ ॥
vin sachay tan chhaar chhaar ralaa-ee-ai.
Without the True One, the body is just dust, and it mingles again with dust.
खर्याशिवाय, शरीर फक्त धूळ आहे, आणि ते पुन्हा धूळ मध्येच मिसळत आहे।

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਸਭ ਭੁਖ ਜਿ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥
vin sachay sabh bhukh je paijhai khaa-ee-ai.
Without the True One, all food and clothes are unsatisfying and increase one’s desires for worldly wealth.
खर्याशिवाय, सर्व अन्न आणि वस्त्र असमाधानकारक असतात आणि सांसारिक संपत्तीची एखाद्याची इच्छा वाढवणारे असतात।

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰੁ ਕੂੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥
vin sachay darbaar koorh na paa-ee-ai.
Without meditating on God’s Name, all other efforts are false, and one cannot obtain to His court through them.
देवाच्या नावाचा अभ्यास केल्याशिवाय इतर सर्व प्रयत्न खोटे आहेत आणि त्यांच्यामार्फत कोणीही त्याच्या दरबारात प्रवेश करू शकत नाही।

ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ ਲਗਿ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥
koorhai laalach lag mahal khu-aa-ee-ai.
Being attached to false greed, the opportunity to realize God is lost.
खोट्या लोभाशी संलग्न असल्याने, आपण देवाची जाणीव करण्याची संधी गमावतो।

ਸਭੁ ਜਗੁ ਠਗਿਓ ਠਗਿ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥
sabh jag thagi-o thag aa-ee-ai jaa-ee-ai.
The entire world is deceived (of its opportunity to be united with God) by the deception, and remains in the cycle of birth and death.
संपूर्ण जगाची (भगवंताशी एकरूप होण्याच्या संधीची) फसवणूक झाली आहे, आणि मग ते जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात राहतात।

ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥੧੯॥
tan meh tarisnaa ag sabad bujhaa-ee-ai. ||19||
Within the body is the fire of desire; it can be quenched only through the Guru’s word.
शरीरात वासनेची आग असते; हे केवळ गुरूच्या शब्दानीचविझवता येते।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਰੁਖੁ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲ ਗਿਆਨੁ ॥
naanak gur santokh rukh Dharam ful fal gi-aan.
O’ Nanak, the Guru is like a tree of contentment which yields the flower of righteous conduct, and fruits of divine knowledge.
हे ’नानक, गुरू हा समाधानाच्या झाडासारखा आहे ज्याला नीतिमान आचरणाचे फळ आणि दैवी ज्ञानाचे फळ मिळते।

ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ ਸਦਾ ਪਕੈ ਕਰਮਿ ਧਿਆਨਿ ॥
ras rasi-aa hari-aa sadaa pakai karam Dhi-aan.
It always remains green and full of juice (of God’s love). The fruit ripens through virtuous deeds and meditation.
तो नेहमी हिरवा आणि रसने भरलेला राहतो (देवाच्या प्रेमामुळे)। सद्गुण कर्म आणि ध्यान करून फळ पिकते।

ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਦ ਖਾਦਾ ਲਹੈ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦਾਨੁ ॥੧॥
pat kay saad khaadaa lahai daanaa kai sir daan. ||1|l
The person who, eats the fruit (follows the Guru’s teaching), enjoys the bliss of union with God. This is the most sublime gift from God.
जी व्यक्ती, फळ खाते (गुरुच्या शिकवणीनुसार), त्याला भगवंताशी एकरूप होण्याचा आनंद मिळतो। ही ईश्वराची सर्वात उदात्त भेट आहे।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖੁ ਪਤ ਪਰਵਾਲਾ ਫੁਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥
su-inay kaa birakh pat parvaalaa ful javayhar laal.
The Guru is like a tree of gold, with leaves and flowers as precious as coral, jewels and rubies.
गुरु सोन्याच्या झाडासारखा आहे, ज्याचे पाने आणि फुले मुंगा दगड, दागिने आणि माणिकांइतकीच मौल्यवान आहेत।

ਤਿਤੁ ਫਲ ਰਤਨ ਲਗਹਿ ਮੁਖਿ ਭਾਖਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
tit fal ratan lageh mukh bhaakhit hirdai ridai nihaal.
It bears the fruits (the Guru’s sublime words) as precious as jewels. The Guru’s heart always remain delighted.
हे दागदागिनेइतके मौल्यवान फळ (गुरुचे उदात्त शब्द) देते। गुरुचे मन नेहमी आनंदित राहत असते।

ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ॥
naanak karam hovai mukh mastak likhi-aa hovai laykh.
O’ Nanak, only the person on whom is God’s grace and in whose destiny it is so ordained,
हे ’नानक, ज्याच्यावर देवाची कृपा आहे आणि ज्याच्या नशिबात ते इतके नियोजित आहे,

ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖੁ ॥
athisath tirath gur kee charnee poojai sadaa visaykh.
That person humbly serves the Guru (follows the Guru’s teaching), which is holier than all the sixty eight holy places of pilgrimage.
ती व्यक्ती नम्रपणे गुरूची सेवा करते (गुरुच्या शिक्षणाचे अनुसरण करते), जे सर्व पवित्र स्थानांमधील पवित्रस्थानांपेक्षा पवित्र आहे।

ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਲੋਭੁ ਕੋਪੁ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਗਿ ॥
hans hayt lobh kop chaaray nadee-aa ag.
Cruelty, material attachment, greed and anger are like the four rivers of fire.
क्रौर्य, भौतिक आसक्ती, लोभ आणि क्रोध ही अग्नीच्या चार नद्यांसारखी आहे।

ਪਵਹਿ ਦਝਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗਿ ॥੨॥
paveh dajheh naankaa taree-ai karmee lag. ||2||
Those who fall into these are burned. O’ Nanak, only by God’s grace and humbly following the Guru’s teaching, we can swim across these rivers.
या मध्ये पडलेले जळतात। हे ’नानक, केवळ देवाच्या कृपेने आणि नम्रपणे गुरुच्या उपदेशाने आपण या नद्या ओलांडू शकतो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਜੀਵਦਿਆ ਮਰੁ ਮਾਰਿ ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥
jeevdi-aa mar maar na pachhotaa-ee-ai.
(O’ my friend), overcome these evil impulses and your ego while still alive, so that you may not have to regret in the end.
(हे ’माझ्या मित्रा), जिवंत असताना या दुष्परिणामांवर आणि अहंकारावर विजय मिळवा, जेणेकरून तुम्हाला शेवटी दु: ख होऊ नये।

ਝੂਠਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਕਿਨਿ ਸਮਝਾਈਐ ॥
jhoothaa ih sansaar kin samjaa-ee-ai.
This world is false (short-lived), but only a few understand this.
हे जग खोटे आहे (अल्पायुषी), परंतु काही लोकांनाच हे समजते।

ਸਚਿ ਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ਧੰਧੈ ਧਾਈਐ ॥
sach na Dharay pi-aar DhanDhai Dhaa-ee-ai.
People do not enshrine love for God; they chase after worldly affairs instead.
लोक देवावर प्रेम करत नाहीत; त्याऐवजी ते ऐहिक गोष्टींचा पाठलाग करतात।

ਕਾਲੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ਸਿਰਿ ਦੁਨੀਆਈਐ ॥
kaal buraa khai kaal sir dunee-aa-ee-ai.
The vicious demon of death, who destroys the world, is always hovering over people’s head.
जगाचा नाश करणारा मृत्यूचा \राक्षस नेहमीच लोकांच्या डोक्यावर फिरत असतो।

ਹੁਕਮੀ ਸਿਰਿ ਜੰਦਾਰੁ ਮਾਰੇ ਦਾਈਐ ॥
hukmee sir jandaar maaray daa-ee-ai.
According to the divine command, whenever he gets the opportunity, the cruel demon of death strikes everybody.
दैवी आज्ञेनुसार, जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळेल तेव्हा मृत्यूचा क्रूर राक्षस सर्वांनाच त्रास देतो।

ਆਪੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥
aapay day-ay pi-aar man vasaa-ee-ai.
However, if we enshrine God in our mind, then on His own, He blesses us with His love.
तथापि, जर आपण आपल्या मनात ईश्वराला ठेवले तर तो आपल्याला आशीर्वाद देतो।

ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਵਿਲੰਮੁ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥
muhat na chasaa vilamm bharee-ai paa-ee-ai.
Not a moment or an instant’s delay is permitted, when one’s cup of life is full.
एखाद्याच्या जीवनाचा प्याला भरलेला असताना, एका क्षणाचाही विलंब्यास परवानगी नाही।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨੦॥
gur parsaadee bujh sach samaa-ee-ai. ||20||
By Guru’s Grace, one comes to know this fact and merges into Him.
गुरुच्या कृपेने, ही वस्तुस्थिती जाणून घेता येते आणि त्याच्यामध्ये विलीन होते।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸੁ ਅਕੁ ਧਤੂਰਾ ਨਿਮੁ ਫਲੁ ॥
tumee tumaa vis ak Dhatooraa nim fal.
Bitter melon, swallow-wort, thorn-apple and neem fruit (bitterness),
धतुरा, कडुलिंब च्या कडूपणा सारखे,

ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਵਸਹਿ ਤਿਸੁ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥
man mukh vaseh tis jis tooN chit na aavhee.
O’ God, the one who, does not remember You, his mind is filled with bitterness and he speaks rudely.
हे ’देव, तुझी आठवण न ठेवणाऱ्या त्याचे मन कडूपणाने भरलेले आहे आणि तो उद्धटपणे बोलतो।

ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ਹੰਢਨਿ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ॥੧॥
naanak kahee-ai kis handhan karmaa baahray. ||1||
O’ Nanak, except God, whom shall we tell about these unfortunate people who are wandering around aimlessly.
हे ’नानक, भगवंताशिवाय आपण या दुर्दैवी लोकांबद्दल कोणास सांगू जे निर्धोकपणे भटकत आहेत।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤੁ ਸਾਥਿ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ ॥
mat pankhayroo kirat saath kab utam kab neech.
The intellect (mind) is like a bird; on account of its past actions, it is sometimes high (meritorious), and sometimes low (evil).
बुद्धी (मन) पक्ष्यासारखे आहे; पूर्वीच्या कृतींबद्दल, हे कधीकधी उच्च (गुणवत्तेचे) असते तर कधी कमी (वाईट) असते।