MARATHI PAGE 145

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਤਾ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਾ ਸਿੰਙੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਹਿ ॥
jaa tuDh bhaaveh taa karahi bibhootaa sinyee naad vajaavah.
When it pleases You, some people smear their bodies with ashes, and blow the horn and the conch shell.
जेव्हा ते तुला आवडेल तेव्हा काही लोक त्यांच्या शरीरावर राख घेत असतात आणि ते शिंग व शंखचा गोला फुंकतात|

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬਾ ਮੁਲਾ ਸੇਖ ਕਹਾਵਹਿ ॥
jaa tuDh bhaavai taa parheh kataybaa mulaa saykh kahaaveh.
When You so desire, some people read the Islamic Scriptures, and proclaim themselves as Mullahs and Sheikhs.
जेव्हा आपल्याला अशी इच्छा असते, तेव्हा काही लोक इस्लामिक धर्मग्रंथ वाचतात आणि स्वत: ला मुल्ला आणि शेख म्हणून घोषित करतात।|

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੋਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਹਿ ॥
jaa tuDh bhaavai taa hoveh raajay ras kas bahut kamaaveh.
When it pleases You, some become kings, and indulge in all sorts of tastes and pleasures.
जेव्हा ते तुला संतुष्ट करते तेव्हा काहीजण राजे होतात आणि सर्व प्रकारच्या स्वाद आणि सुखात गुंततात।

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਗ ਵਗਾਵਹਿ ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਕਟਿ ਜਾਵਹਿ ॥
jaa tuDh bhaavai tayg vagaaveh sir mundee kat jaaveh.
When it pleases You, some become warriors and wield the sword, and many heads are chopped off.
जेव्हा ते तुला संतुष्ट करतात तेव्हा काही योद्धा बनतात आणि तलवारीचा वापर करतात आणि बरीच डोके कापतात।

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਾਹਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ॥
jaa tuDh bhaavai jaahi disantar sun galaa ghar aavahi.
When it pleases You, some go to foreign lands and return home after hearing and learning different things of those lands.
जेव्हा ते तुम्हाला आवडेल, तेव्हा काही परदेशी जातात आणि त्या देशांच्या वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकून आणि शिकून घरी परत फिरतात।

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ ॥
jaa tuDh bhaavai naa-ay rachaaveh tuDh bhaanay tooN bhaaveh.
O’ God, when You so desire, some get attuned to Your Name. Those who live according to Your Will become pleasing to You.
हे ’देवा, जेव्हा तू अशी इच्छा करतोस तर काही लोक तुझ्या नावावर विश्वास ठेवतात। जे तुमच्या इच्छेनुसार जगतात ते तुम्हाला आनंद देतात।

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ॥੧॥
naanak ayk kahai baynantee hor saglay koorh kamaaveh. ||1||
Nanak utters this one prayer (that except living by His command), everything else is the practice of falsehood (which is of no avail in God’s court).
नानक ही एक प्रार्थना सांगतात (की त्याच्या आज्ञेनुसार जगण्याखेरीज) बाकी सर्व काही खोटेपणाचा सराव आहे (जे देवाच्या दरबारात काही उपयोगाचे नाही)।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਜਾ ਤੂੰ ਵਡਾ ਸਭਿ ਵਡਿਆਂਈਆ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ॥
jaa tooN vadaa sabh vadi-aaN-ee-aa changai changa ho-ee.
You are so Great, all Greatness flows from You. You are so Good, Goodness radiates from You.
आपण खूप महान आहात, सर्व महानता आपल्याकडून वाहत आहे।तुम्ही खूप चांगले आहात, चांगुलपणा तुमच्याकडून निघतो।

ਜਾ ਤੂੰ ਸਚਾ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਾ ਕੂੜਾ ਕੋਇ ਨ ਕੋਈ ॥
jaa tooN sachaa taa sabh ko sachaa koorhaa ko-ay na ko-ee.
When (this becomes our firm belief that) You are true, then everyone created by You also appears true because You dwell in all; therefore no one could be false.
जेव्हा (हा आमचा ठाम विश्वास बनतो की) आपण सत्य आहात, तर मग आपल्याद्वारे निर्माण केलेले प्रत्येकजण सत्य दिसून येतात कारण आपण सर्वात राहता; म्हणून कोणीही खोटे असू शकत नाही।

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਚਲਣੁ ਜੀਵਣੁ ਮਰਣਾ ਧਾਤੁ ॥
aakhan vaykhan bolan chalan jeevan marnaa Dhaat.
Talking, seeing, speaking, walking, living and dying-all these are illusory.
बोलणे, पाहणे, चालणे, जगणे आणि ,मरणेया सर्व गोष्टी भ्रामक आहेत।

ਹੁਕਮੁ ਸਾਜਿ ਹੁਕਮੈ ਵਿਚਿ ਰਖੈ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਪਿ ॥੨॥
hukam saaj hukmai vich rakhai naanak sachaa aap. ||2||
O’ Nanak, God Himself creates and keeps all the creatures under His command.
हे ’नानक, देव स्वत: सर्व प्राणी निर्माण करतो व त्याच्या आज्ञा पाळतो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਿਸੰਗੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥
satgur sayv nisang bharam chukhaa-ee-ai.
By following the Guru’s teachings without any hesitation, all doubts are removed.
कोणत्याही प्रकारचा संकोच न करता गुरुंच्या शिकवणीचे पालन केल्यामुळे सर्व शंका दूर होतात।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥
satgur aakhai kaar so kaar kamaa-ee-ai.
Whatever the true Guru asks us to do we should do that.
खरा गुरु आपल्याला जे करण्यास सांगेल आपण ते केले पाहिजे।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
satgur ho-ay da-i-aal ta naam Dhi-aa-ee-ai.
When the True Guru becomes merciful, only then we meditate on God’s Name.
जेव्हा खरा गुरु दयाळू होतो, तेव्हाच आपण देवाच्या नावाचा अभ्यास करतो।

ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੁ ਸਾਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ॥
laahaa bhagat so saar gurmukh paa-ee-ai.
Through the Guru’s teachings, we reap the excellent reward of devotion to God.
गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे, आपण देवाबद्दल भक्ती करण्याचे उत्कृष्ट प्रतिफळ प्राप्त करू शकतो।

ਮਨਮੁਖਿ ਕੂੜੁ ਗੁਬਾਰੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥
manmukh koorh bubaar koorh kamaa-ee-ai.
The self-willed person is trapped in the darkness of falsehood; he earns nothing but falsehood.
अहंकारी व्यक्ती खोट्या अंधारामध्ये अडकली आहे; तो खोट्या गोष्टीशिवाय काहीही कमवत नाही।

ਸਚੇ ਦੈ ਦਰਿ ਜਾਇ ਸਚੁ ਚਵਾਂਈਐ ॥
sachay dai dar jaa-ay sach chavaaN-ee-ai.
If we humbly meditate on God’s Name,
जर आपण नम्रपणे देवाच्या नावाचे चिंतन केले,

ਸਚੈ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਬੁਲਾਈਐ ॥
sachai andar mahal sach bulaa-ee-ai.
only then, we are accepted in God’s court.
तरच आम्ही देवाच्या न्यायालयात स्वीकारले जातो।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰੁ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੧੫॥
naanak sach sadaa sachiaar sach samaa-ee-ai. ||15||
O’ Nanak, the truthful person, is forever true and remains absorbed in God.
हे ’नानक, सत्यवादी व्यक्ती सदैव सत्य आहे आणि तो देवात लीन राहतो।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥
kal kaatee raajay kaasaa-ee Dharam pankh kar udri-aa.
This Dark Age of Kalyug is like knife, and the kings are butchers; righteousness has flown away like a bird.
कलयुगचा हा गडद काळ चाकूसारखा आहे आणि राजे कसाई आहेत। चांगुलपणा पक्ष्याप्रमाणे उडून गेला आहे।

ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥
koorh amaavas sach chandarmaa deesai naahee kah charhi-aa.
In this dark night of falsehood, the moon of Truth is not visible anywhere.
खोट्या या अंधकारमय रात्रीत, सत्याचा चंद्र कोठेही दिसत नाही।

ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ॥
ha-o bhaal vikunnee ho-ee.
I have grown frustrated in the search for the moon of truth,
मी सत्याच्या चंद्राच्या शोधात निराश झालो आहे।

ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥
aaDhaarai raahu na ko-ee.
in this darkness, I cannot find the path.
या अंधारात मला मार्ग सापडत नाही।

ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ॥
vich ha-umai kar dukh ro-ee.
In the darkness of ego, the entire world is crying out in pain.
अहंकाराच्या अंधारात, संपूर्ण जग वेदनेने ओरडत आहे।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥
kaho naanak kin biDh gat ho-ee. ||1||
O’ Nanak, how one could be saved from suffering in such circumstances?
हे’नानक, अशा परिस्थितीत व्यक्ती दुःखातून कसे वाचू शकले?

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਪਰਗਟੁ ਚਾਨਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
kal keerat pargat chaanan sansaar.
In KalYug, singing God’s praises has appeared as Divine light in the world.
कलियुगमध्ये, देवाची स्तुती गाणे हाच दाविय प्रकाश म्हणून जगात दिसत आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥
gurmukh ko-ee utrai paar.
But only a rare Guru’s follower crosses over the worldly ocean of vices by making use of this Divine light (knowledge).
परंतु केवळ एक दुर्मिळ गुरुचा अनुयायी या दिव्य प्रकाशाचा (ज्ञानाचा) उपयोग करून दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्र ओलांडतो।

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਦੇਵੈ ॥
jis no nadar karay tis dayvai.
Only the one on whom God showers His grace receives this divine light.
ज्याच्यावर देव आपली कृपा करतो तोच हा दैवी प्रकाश प्राप्त करतो।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ਸੋ ਲੇਵੈ ॥੨॥
naanak gurmukh ratan so layvai. ||2||
O’ Nanak, only such a Guru’s follower receives the jewel like precious Naam.
हे’नानक, अशा गुरूच्या अनुयायांनाच मौल्यवान नामाप्रमाणे रत्न प्राप्त होते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ॥
bhagtaa tai saisaaree-aa jorh kaday na aa-i-aa.
There has never been a meeting of minds between the worldly wise people and the true devotees of God.
सांसारिक ज्ञानी लोक आणि देवाच्या खऱ्या भक्तांमध्ये बैठक कधी झाली नाही।

ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁਲੈ ਕਿਸੈ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ॥
kartaa aap abhul hai na bhulai kisai daa bhulaa-i-aa.
The Creator Himself is never in error, and nobody could mislead Him.
निर्माता स्वतः चुकत नाही आणि कोणीही त्याला फसवू शकत नाही।

ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲਿਅਨੁ ਜਿਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥
bhagat aapay mayli-an jinee sacho sach kamaa-i-aa.
He unites those devotees with Himself; who practice Truth, and only Truth (devotional worship).
तो त्या भक्तांना आपल्याबरोबर जोडतो; जो सत्याचा आणि केवळ सत्याचा अभ्यास करतो

ਸੈਸਾਰੀ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜਿਨੀ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਇਆ ॥
saisaaree aap khu-aa-i-an jinee koorh bol bol bikh khaa-i-aa.
He Himself leads the worldly people astray; they tell lies, and their telling lies is like eating the poison which is the main cause of the spiritual death.
तो स्वत: सांसारिक लोकांना दिशाभूल करतो; ते खोटे बोलतात आणि त्यांचे खोटे बोलणे म्हणजे ते विष खाण्यासारखे आहे जे आध्यात्मिक मृत्यूचे मुख्य कारण आहे।

ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਵਿਸੁ ਵਧਾਇਆ ॥
chalan saar na jaannee kaam karoDh vis vaDhaa-i-aa.
They do not recognize the ultimate reality, that we all have to leave this world;they keep on multiplying the poisons of lust and anger.
आपल्या सर्वांना हे जग सोडून जावे लागेल, हे ते अंतिम वास्तव ओळखत नाहीत; ते वासना आणि क्रोधाच्या विषांना सतत वाढवत असतात।

ਭਗਤ ਕਰਨਿ ਹਰਿ ਚਾਕਰੀ ਜਿਨੀ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
bhagat karan har chaakree jinee an-din naam Dhi-aa-i-aa.
The devotees perform true service of God by always meditating on His Name.
त्याच्या नावाचा सदैव चिंतन करून भक्त देवाची खरी सेवा करतात।

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਹੋਇ ਕੈ ਜਿਨੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
daasan daas ho-ay kai jinee vichahu aap gavaa-i-aa.
They who eradicate self-conceit from within by becoming true servants of God,
जे लोक देवाचे खरे सेवक बनून आतून अहंकार नष्ट करतात,

ਓਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧੬॥
onaa khasmai kai dar mukh ujlay sachai sabad suhaa-i-aa. ||16||
are embellished with the Divine Word, and they obtain honor in God’s court.
दैवी वचनाने सुशोभित केलेले आहेत आणि त्यांना देवाच्या दरबारात मान मिळतो।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇਕ ਮਨਿ ॥
sabaahee saalaah jinee Dhi-aa-i-aa ik man.
Those who sing praises of God in the early hours of the morning and meditate on Him single-mindedly,
जे लोक पहाटेच्या वेळी देवाची स्तुती करतात आणि एकाकी मनाने त्याचे ध्यान करतात।

ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਖਤੈ ਉਪਰਿ ਲੜਿ ਮੁਏ ॥
say-ee pooray saah vakh-tai upar larh mu-ay.
are the truly rich, because they fight with their mind at the right time (amrit vela) to resist laziness and vices.
खरोखरच श्रीमंत आहेत, कारण आळस आणि दुर्गुणांचा प्रतिकार करण्यासाठी ते योग्य वेळी (अमृत वेला) मनाने संघर्ष करतात।

ਦੂਜੈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆ ਮਤੀ ਖਿੰਡੀਆ ॥
doojai bahutay raah man kee-aa matee khindee-aa.
In the second watch (late morning), the focus of the mind is scattered in all directions.
दुसर्या प्रहरात (उशीरा पहाटे) मनाचे लक्ष सर्व दिशेने पसरलेले असते।

ਬਹੁਤੁ ਪਏ ਅਸਗਾਹ ਗੋਤੇ ਖਾਹਿ ਨ ਨਿਕਲਹਿ ॥
bahut pa-ay asgaah gotay khaahi na niklahi.
So many fall deep into the ocean of worldly affairs; they struggle, but they are unable to come out.
बरेच लोक ऐहिक गोष्टींच्या समुद्रात खोलवर पडतात; ते संघर्ष करतात पण ते बाहेर पडू शकत नाहीत।