MARATHI PAGE 143

ਖੁੰਢਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਦੇਨਿ ਸੁ ਮਲ ਸਜਾਇ ॥
khundhaa andar rakh kai dayn so mal sajaa-ay.
Then placing it between the wooden rollers of the crusher, the farmers crush it (as if they are punishing it) and extract the juice.
मग त्याला लाकड्याच्या चक्कीमध्ये ठेवून, शेतकरी त्यास चिरडून टाकतात (जणू ती शिक्षा देत आहेत) आणि रस काढतात।

ਰਸੁ ਕਸੁ ਟਟਰਿ ਪਾਈਐ ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲਲਾਇ ॥
ras kas tatar paa-ee-ai tapai tai villaa-ay.
The juice is placed and heated in the cauldron; as it is heated, it hisses as if it is crying in pain.
कढईमध्ये रस ठेवला जातो आणि गरम केला जातो; जशी तापत आहे तसतसे ती जणू वेदनांनी रडत असल्यासारखा हास करते।

ਭੀ ਸੋ ਫੋਗੁ ਸਮਾਲੀਐ ਦਿਚੈ ਅਗਿ ਜਾਲਾਇ ॥
bhee so fog samaalee-ai dichai ag jaalaa-ay
And even the empty leftovers of the sugarcane are saved to be put into fire.
आणि उसाचे रिक्त उरलेले भागही आगीत टाकण्यासाठी वाचविले जातात।

ਨਾਨਕ ਮਿਠੈ ਪਤਰੀਐ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ ॥੨॥
naanak mithai patree-ai vaykhhu lokaa aa-ay. ||2||
Nanak says, o’ people come and see, how the sugar-cane has to go through sufferings because of sweetness. Similarly, one has to go through a lot ofsufferings due to the love for worldly riches.
नानक म्हणतात,’लोक येऊन बघा की, गोडपणामुळे उसाला कसा त्रास सहन करावा लागतो। त्याचप्रमाणे सांसारिक संपत्तीवरील प्रेमामुळे एखाद्याला खूप त्रास सहन करावे लागतात।

ਪਵੜੀ ॥
pavrhee.
Pauree:
पौरी

ਇਕਨਾ ਮਰਣੁ ਨ ਚਿਤਿ ਆਸ ਘਣੇਰਿਆ ॥
iknaa maran na chit aas ghanayri-aa.
Some do not think of death; they entertain many kinds of great hopes.
काही जण मृत्यूचा विचार करीत नाहीत; ते अनेक प्रकारच्या उत्तम आशा बाळगतात।

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਨਿਤ ਕਿਸੈ ਨ ਕੇਰਿਆ ॥
mar mar jameh nit kisai na kayri-aa.
They die, over and over again (go through the cycles of sorrow and comfort). They are of no use to anyone.
ते पुन्हा पुन्हा मरतात (दु: ख आणि सांत्वनाच्या चक्रातून जातात). त्यांचा कुणालाही उपयोग नाही।

ਆਪਨੜੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹਨਿ ਚੰਗੇਰਿਆ ॥
aapnarhai man chit kahan changayri-aa.
In their own minds, they think highly of themselves.
त्यांच्या स्वत: च्या मनामध्ये ते स्वत: वरच जास्त विचार करतात।

ਜਮਰਾਜੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਨਮੁਖ ਹੇਰਿਆ ॥
jamraajai nit nit manmukh hayri-aa.
but, the demon of death always hunts down those self-willed people.
परंतु, मृत्यूचा राक्षस त्या स्वार्थी लोकांना नेहमीच शिक्षा करतो।

ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਾਰਾਮ ਕਿਆ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥
manmukh loon haaraam ki-aa na jaani-aa.
These self-willed people are so ungrateful that they do not realize what favours God has bestowed on them.
हे स्वार्थी लोक इतके कृतघ्न आहेत की त्यांना देवाची काय कृपा आहे हे ठाऊक नसते।

ਬਧੇ ਕਰਨਿ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨ ਭਾਣਿਆ ॥
baDhay karan salaam khasam na bhaani-aa.
Those who merely perform rituals of worship are not pleasing to their Master.
जे केवळ उपासना विधी करतात तशे आपल्या मालकाला आवडत नाही।

ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਸੀ ॥
sach milai mukh naam saahib bhaavsee.
Only that person will realize God, who recites His Name with love, which is pleasing to God.
केवळ त्या व्यक्तीस देवाची जाणीव होईल, जो आपल्या नावाचे प्रेमाने उच्चारण करतो, ज्याने देवाला आनंद वाटतो।

ਕਰਸਨਿ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸੀ ॥੧੧॥
karsan takhat salaam likhi-aa paavsee. ||11||
Such a person is honored, and he realizes his pre-ordained destiny.
अशा व्यक्तीचा सन्मान केला जातो आणि त्याला त्याच्या पूर्व नियोजित प्रारब्धाची जाणीव होते|

ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥
mehlaa 1 salok.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਮਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੰਖੀ ਕਿਆ ਆਕਾਸੁ ॥
machhee taaroo ki-aa karay pankhee ki-aa aakaas.
What use is the deep sea to the fish, and of what use is the vast sky to a bird? They are more concerned with their food.
माशासाठी खोल समुद्र कोणता आहे आणि पक्ष्यासाठी विशाल आकाश कोणत आहे? त्यांना त्यांच्या अन्नाबद्दल अधिक काळजी आहे।

ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
pathar paalaa ki-aa karay khusray ki-aa ghar vaas.
any amount of cold does not bother a stone, and for a eunuch residence in a home is of no consequence.
थंडीची कितीही असली दगडाला त्रास देत नाही आणि घरात कुतूहल असलेल्या निवासस्थानाचा काहीही परिणाम होत नाही

ਕੁਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਭੀ ਸੋ ਕੁਤੀ ਧਾਤੁ ॥
kutay chandan laa-ee-ai bhee so kutee Dhaat.
If we apply sandalwood oil to a dog, its nature still remains that of a dog.
जर आपण कुत्राला चंदन तेल लावले तरीही त्याचा स्वभाव अद्याप कुत्रासारखाच आहे।

ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਪੜੀਅਹਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪਾਠ ॥
bolaa jay samjaa-ee-ai parhee-ah simrit paath.
If we try to instruct a deaf person by reading the smritis (holy books), he will not understand.
जर आपण एखाद्या ब हि person्या व्यक्तीला स्म्रिटिस (पवित्र पुस्तके) वाचून सुचवण्याचा प्रयत्न केला तर तो समजणार नाही|

ਅੰਧਾ ਚਾਨਣਿ ਰਖੀਐ ਦੀਵੇ ਬਲਹਿ ਪਚਾਸ ॥
anDhaa chaanan rakhee-ai deevay baleh pachaas.
We may put a blind man in the light of fifty lamps, still he will not be able to see.
जरी आपण पन्नास दिव्याच्या प्रकाशात आंधळा माणूसला ठेवले, तरीही तो पाहू शकणार नाही।

ਚਉਣੇ ਸੁਇਨਾ ਪਾਈਐ ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ ਖਾਵੈ ਘਾਸੁ ॥
cha-unay su-inaa paa-ee-ai chun chun khaavai ghaas.
We may place gold before a herd of cattle, but they will pick out the grass to eat.
आम्ही गुराढोरांच्या कळपासमोर सोने ठेवू शकतो, परंतु ते खाण्यासाठी घास घेतील।

ਲੋਹਾ ਮਾਰਣਿ ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ ਹੋਇ ਕਪਾਸ ॥
lohaa maaran paa-ee-ai dhahai na ho-ay kapaas.
We may add flux to iron and melt it, still it will not become soft like cotton.
आपण लोखंडाला वितळवू शकतो, तरीही ते कापसासारखे मऊ होणार नाही।

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਏਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਣਾਸੁ ॥੧॥
naanak moorakh ayhi gun bolay sadaa vinaas. ||1||
Similarly, O’ Nanak, this is the nature of a foolish person, that whenever he speaks, it always does harm to others.
त्याचप्रमाणे हे ’नानक’ हा मूर्ख माणसाचा स्वभाव आहे की जेव्हा जेव्हा तो बोलतो तेव्हा तो नेहमीच इतरांचे नुकसान करतो।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
मेहला १

ਕੈਹਾ ਕੰਚਨੁ ਤੁਟੈ ਸਾਰੁ ॥
kaihaa kanchan tutai saar.
If a piece of bronze or gold or iron breaks ,
जर कांस्य किंवा सोन्याचा किंवा लोखंडाचा तुकडा तुटला तर

ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰੁ ॥
agnee gandh paa-ay lohaar.
the blacksmith welds it together by putting it in the fire.
लोहार त्या आगीत टाकून एकत्र जोडतो।

ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਤੁਟੈ ਭਤਾਰੁ ॥
goree saytee tutai bhataar.
If husband and wife are separated,
जर पती आणि पत्नी वेगळे होतात,

ਪੁਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥
puteeN gandh pavai sansaa
rthey remain united in the eyes of the world because of their children.
ते त्यांच्या मुलांमुळे जगाच्या दृष्टीने एकसंध राहतात।

ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਿਤੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ ॥
raajaa mangai ditai gandh paa-ay.
When the king asks for taxes, it is only by paying that tax that anyone can maintain relationship with the king.
जेव्हा राजा कर भरायचे सांगतो, तेव्हा त्या कर भरूनच कोणीही राजाशी नातेसंबंध टिकवू शकतो ।

ਭੁਖਿਆ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਜਾ ਖਾਇ ॥
bhukhi-aa gandh pavai jaa khaa-ay.
The relationship with hungry persons develops when one gives them something to eat.
जेव्हा कोणी त्यांना काही खायला देते तेव्हा भुकेलेल्या व्यक्तींशी नातेसंबंध वाढतात।

ਕਾਲਾ ਗੰਢੁ ਨਦੀਆ ਮੀਹ ਝੋਲ ॥
kaalaa gandh nadee-aa meeh jhol.
The famines end, when the rain fills the streams to overflowing.
दुष्काळ संपतो, जेव्हा पाऊस ओसंडून वाहतो।

ਗੰਢੁ ਪਰੀਤੀ ਮਿਠੇ ਬੋਲ ॥
gandh pareetee mithay bol.
There is a bond between love and sweet words.
प्रेम आणि गोड शब्दांमध्ये संबंध आहे।

ਬੇਦਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ ॥
baydaa gandh bolay sach ko-ay.
A bond is established with the Holy Scriptures. only when one speaks the Truth.
पवित्र शास्त्रात बंधन स्थापित केले जाते. जेव्हा कोणी सत्य बोलतो तेव्हाच।

ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇਕੀ ਸਤੁ ਹੋਇ ॥
mu-i-aa gandh naykee sat ho-ay.
Through their goodness and truth, the dead persons are remembered and their relationship with the world continues.
त्यांच्या चांगुलपणा आणि सत्याच्या माध्यमातून मृत व्यक्तींची आठवण येते आणि जगाशी त्यांचे संबंध कायम असतात।

ਏਤੁ ਗੰਢਿ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ayt gandh vartai sansaar.
Such are the bonds which prevail in the world.
जगात अशा प्रकारचे बंध आहेत।

ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ ॥
moorakh gandh pavai muhi maar.
The fool mends himself, only when he receives some punishment.
जेव्हा एखादी शिक्षा त्याला मिळते तेव्हाच मूर्ख स्वत: ला सुधारत असतो।

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
naanak aakhai ayhu beechaar.
Nanak says this after deep reflection:
नानक हे खूप विचार करून सांगत आहे।

ਸਿਫਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥
siftee gandh pavai darbaar. ||2||
that it is God’s praise that unites us with His court.
देवाची स्तुती आहे की त्याने आम्हाला त्याच्या दरबारात एकत्र केले।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜਿ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
aapay kudrat saaj kai aapay karay beechaar.
After creating the universe, He Himself reflects upon its needs.
विश्वाची निर्मिती केल्यानंतर, तो स्वतः त्यातील गरजा प्रतिबिंबित करतो।

ਇਕਿ ਖੋਟੇ ਇਕਿ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ik khotay ik kharay aapay parkhanhaar.
There are some who are bad, like counterfeit coins, and some are good like genuine coins. He Himself is the examiner of these good and bad people.
काही असे आहेत जे बनावटी नाण्यांसारखे वाईट आहेत आणि काही अस्सल नाण्यांसारखे चांगले आहेत। तो स्वत: या चांगल्या आणि वाईट लोकांचा परीक्षक आहे।

ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਅਹਿ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਬਾਹਰ ਵਾਰਿ ॥
kharay khajaanai paa-ee-ah khotay satee-ah baahar vaar.
The good people are accepted in His court and the bad people are thrown away.
चांगले लोक त्याच्या दरबारात स्वीकारले जातात आणि वाईट लोक दूर फेकले जातात।

ਖੋਟੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥
khotay sachee dargeh sutee-ah kis aagai karahi pukaar.
The bad people, who are thrown out of His court, who should they beg for help?
वाईट लोक, ज्यांना त्याच्या दरबाराबाहेर फेकून देण्यात आले आहे, त्यांनी मदतीसाठी कोणाकडे भीक मागावी?

ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਭਜਿ ਪਵਹਿ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥
satgur pichhai bhaj paveh ayhaa karnee saar.
The best thing for them is, to immediately seek the shelter of the true Guru.
त्यांच्यासाठी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे त्वरित खऱ्यागुरूचा आश्रय घेणे।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
satgur khoti-ahu kharay karay sabad savaaranhaar.
The True Guru reforms bad people into good people, because the Guru is capable of purifying them through his word .
खरा गुरू वाईट लोकांना चांगल्या लोकांमध्ये परिवर्तित करतो, कारण गुरू आपल्या शब्दाद्वारे त्यांना शुद्ध करण्यास सक्षम आहे।

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥
sachee dargeh mannee-an gur kai paraym pi-aar.
Those who have enshrined love and affection for the Guru, are honored in God’s court.
ज्यांनी गुरूबद्दल प्रेम आणि आपुलकी वाढविली आहे, त्यांचा देवाच्या दरबारात गौरव प्राप्त होतो।

ਗਣਤ ਤਿਨਾ ਦੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਿ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥੧੨॥
ganat tinaa dee ko ki-aa karay jo aap bakhsay kartaar. ||12||
No one can count the merits or demerits of those, whom the Creator Himself has forgiven.
ज्यांना स्वतः निर्माणकर्त्याने क्षमा केली आहे त्यांच्यातील गुण किंवा पाप कोणीही मोजू शकत नाही।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥
ham jayr jimee dunee-aa peeraa masaa-ikaa raa-i-aa.
Peers (Muslim saints), Sheikhs and Chiefs of the entire world will be buried under the earth.
पीर (मुस्लिम संत), शेख आणि संपूर्ण जगाचे सरदार यांना पृथ्वीखाली पुरले जाईल।

ਮੇ ਰਵਦਿ ਬਾਦਿਸਾਹਾ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇ ॥
may ravad baadisaahaa afjoo khudaa-ay.
All the emperors shall also pass away; God alone is Eternal.
सर्व सम्राट सुद्धा नाहीसे होतील; एकटा देव अनंत आहे।

ਏਕ ਤੂਹੀ ਏਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥
ayk toohee ayk tuhee. ||1||
Yes O’ God, You and only You are forever.
होय ’देवा! , तू आणि फक्त तूच सदैव आहेस।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਨ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ॥
na dayv daanvaa naraa.
Neither the angels, nor the demons, nor human beings,
देवदूत, भुते, किंवा मनुष्य,

ਨ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕਾ ਧਰਾ ॥
na siDh saaDhikaa Dharaa.
nor the Siddhas, nor the seekers have remained forever on the earth.
किंवा सिद्ध किंवा साधक पृथ्वीवर कायम राहिले नाहीत।

ਅਸਤਿ ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ ॥
asat ayk digar ku-ee.
O’ God, except You, who else is there forever?
हे ’देवा, तुझ्याशिवाय इतर कोण आहे कायमचा?