MARATHI PAGE 139

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥
sobhaa surat suhaavanee jin har saytee chit laa-i-aa. ||2||
The intellect of the person who has attuned his mind to God becomes beautiful and he earns good reputation in the world.
ज्याने आपले मन ईश्वराकडे ओतले आहे त्याची बुद्धी सुंदर होते आणि त्याला जगात चांगली प्रतिष्ठा मिळते।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਅਖੀ ਬਾਝਹੁ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥
akhee baajhahu vaykh-naa vin kanna sunnaa.
To see without eyes (restrain from looking at the beauty of other women with malicious intention; to hear without ears (restrain from listening to slander)
डोळ्यांशिवाय पाहणे (दुर्भावनायुक्त हेतू असलेल्या इतर स्त्रियांचे सौंदर्य पाहण्यापासून रोखणे; कान न ऐकता ऐकणे (निंदा ऐकण्यापासून रोखणे))

ਪੈਰਾ ਬਾਝਹੁ ਚਲਣਾ ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥
pairaa baajhahu chalnaa vin hathaa karnaa.
To walk without feet (to restrain from going after sinful pleasure); to work without hands (desist from doing any harm to others);
पाय शिवाय चालणे (पापी सुखापर्यंत चालण्यापासून रोखणे); हाताशिवाय काम करणे (इतरांचे नुकसान करण्यापासून टाळणे);

ਜੀਭੈ ਬਾਝਹੁ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥
jeebhai baajhahu bolnaa i-o jeevat marnaa.
To speak without a tongue (to resist from slandering others)-like this, one remains (egoistically) dead while yet alive.
जिभेशिवाय बोलणे (इतरांची निंदा करण्यास प्रतिकार करणे) – यासारखेच, जिवंत असताना एखादा माणूस (अहंकाराने) मृत राहतो।

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥੧॥
naanak hukam pachhaan kai ta-o khasmai milnaa. ||1||
O’ Nanak, we realize God by understanding and following His command.
हे नानक ! आपण देवाची आज्ञा समजून आणि पाळून त्याचा अनुभव करू शकतो।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
disai sunee-ai jaanee-ai saa-o na paa-i-aa jaa-ay.
God is visible, heard and recognized through his creation, but still the pleasure of his presence can not be realized.
देव आपल्या सृष्टीद्वारे दृश्यमान, ऐकलेला आणि ओळखला जाणारा आहे, परंतु तरीही त्याच्या उपस्थितीचा आनंद लक्षात येऊ शकत नाही।

ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਿਉ ਗਲਿ ਲਗੈ ਧਾਇ ॥
ruhlaa tundaa anDhulaa ki-o gal lagai Dhaa-ay.
How can a spiritually lame, armless and blind soul run to embrace Him?
आध्यात्मिकरित्या लंगडा, शस्त्रास्त्र नसलेला आणि आंधळा आत्मा त्याला मिठी मारण्यासाठी कसा धावू शकेल?

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥
bhai kay charan kar bhaav kay lo-in surat karay-i.
Let the Fear of God be your feet, and let His Love be your hands; let His Understanding be your eyes.
देवाचे भय धरणे आपले पाय असू द्या आणि त्याचे प्रेम आपले हात असू द्या। त्याचे आकलन होऊ द्या आपले डोळे।

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥
naanak kahai si-aanee-ay iv kant milaavaa ho-ay. ||2||
Says Nanak, in this way, O’ the wise soul-bride, you shall be united with your Master-God.
नानक म्हणतात, अशाप्रकारे, ’’ ज्ञानी आत्मा-वधू, तू आपल्या गुरु-भगवंताशी एकरूप होशील।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੁ ਹੈ ਤੁਧੁ ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥
sadaa sadaa tooN ayk hai tuDh doojaa khayl rachaa-i-aa.
Forever and ever, You are the only One; You set the play of duality in motion.
सदैव आणि अनंतकाळ पासून तू एकटाच आहेस; आपण द्वैतचे नाटक सुरु केले।

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭੁ ਅੰਤਰਿ ਜੰਤਾ ਪਾਇਆ ॥
ha-umai garab upaa-ay kai lobh antar jantaa paa-i-aa.
You created egotism and arrogant pride, and You placed greed within Your beings.
तू अहंकार आणि अभिमान बनविला आणि तूच माणसांत लोभ निर्माण केलास।

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥
ji-o bhaavai ti-o rakh too sabh karay tayraa karaa-i-aa.
Keep them as it pleases Your Will; everyone acts as You cause them to act.
आपल्या इच्छेनुसार ठेवा; प्रत्येकजण आपण जशे वागायला लावता ताशे वागतात।

ਇਕਨਾ ਬਖਸਹਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ ਲਾਇਆ ॥
iknaa bakhsahi mayl laihi gurmatee tuDhai laa-i-aa.
On some, You bestow Your grace and attune them to the Guru’s teachings and then unite them with Yourself.
काहींवर, आपण आपल्या कृपेचे दान करा आणि त्यांना गुरुच्या शिकवणुकीनुसार जोडा आणि नंतर त्यांना स्वतःला एकत्रित करा

ਇਕਿ ਖੜੇ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥
ik kharhay karahi tayree chaakree vin naavai hor na bhaa-i-aa.
Some are always attentively meditating on You, except Your Name, nothing else pleases them.
आपल्या नावाशिवाय इतर काहीजण नेहमीच सावधपणे आपले ध्यान करीत असतात आणि इतर काहीही त्यांना आवडत नाही।

ਹੋਰੁ ਕਾਰ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਇਕਿ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
hor kaar vaykaar hai ik sachee kaarai laa-i-aa.
Any other task would be worthless to them-You have enjoined them to Your True Service (meditation on Your Name).
इतर कोणतेही कार्य त्यांच्यासाठी निरर्थक ठरेल – आपण त्यांना आपल्या सत्य सेवेत (आपल्या नावाचे चिंतन) कार्य करण्यास सांगितले आहे।

ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਇਕਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥
put kalat kutamb hai ik alipat rahay jo tuDh bhaa-i-aa.
In the midst of children, spouse and relations, some still remain detached from them; they are pleasing to You.
मुले, जोडीदार आणि नातेसंबंध यांच्यात अजूनही काही लोक त्यांच्यापासून अलिप्त असतात; ते तुला आवडतात।

ਓਹਿ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
ohi andrahu baahrahu nirmalay sachai naa-ay samaa-i-aa. ||3||
Inwardly and outwardly, they are pure, and they are absorbed in the True Name.
अंतर्बाह्य आणि बाह्यतः ते शुद्ध आहेत आणि ते खऱ्यानावात लीन आहेत।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਇਆਲਿ ॥
su-inay kai parbat gufaa karee kai paanee pa-i-aal.
I may make a cave, in a mountain of gold, or in the water of the nether regions;
मी सोन्याच्या पर्वतावर किंवा पाताळात गुहा बनवू शकेन।

ਕੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉਰਧਿ ਰਹਾ ਸਿਰਿ ਭਾਰਿ ॥
kai vich Dhartee kai aakaasee uraDh rahaa sir bhaar.
I may remain standing on my head, upside-down, on the earth or up in the sky;
मी माझ्या डोक्यावर, वरच्या खाली, पृथ्वीवर किंवा आकाशात उभा राहू शकतो;

ਪੁਰੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਪਹਿਰਾ ਧੋਵਾ ਸਦਾ ਕਾਰਿ ॥
pur kar kaa-i-aa kaparh pahiraa Dhovaa sadaa kaar.
I may totally cover my body with clothes, and wash my body continually;
मी माझे शरीर कपड्यांसह पूर्णपणे झाकून ठेऊन आणि माझे शरीर सतत स्वच्छ करू शकतो।

ਬਗਾ ਰਤਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥
bagaa rataa pee-alaa kaalaa baydaa karee pukaar.
I may loudly recite the four vedas, wearing white, red, yellow or black attires.
मी पांढर्या, लाल, पिवळ्या किंवा काळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करुन चार वेदांचा जोरात उच्चारण करू शकतो।

ਹੋਇ ਕੁਚੀਲੁ ਰਹਾ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ਦੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਵਿਕਾਰ ॥
ho-ay kucheel rahaa mal Dhaaree durmat mat vikaar.
I may even live in dirt and filth. And yet, this is just a product of evil mindedness, all these are bad deeds of evil intellect.
मी कदाचितघाण मध्ये राहू शकतो आणि तरीही, ही केवळ वाईट बुद्धीची निर्मिती आहे, या सर्व वाईट बुद्धीची वाईट कृत्ये आहेत।

ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥
naa ha-o naa mai naa ha-o hovaa naanak sabad veechaar. ||1||
O’ Nanak, I ponder over only the Name of God, without which neither I was nor I am and nor I shall be worth anything. (means, my ego should be completely erased)
हे ’नानक, मी केवळ देवाच्या नावाचा विचार करतो, त्याशिवाय मी नव्हतो आणि मी नाही आणि मी काहीहि नसेल। (म्हणजे, माझा अहंकार पूर्णपणे मिटला पाहिजे)

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
shalok, by the First Guru:
मेहला १

ਵਸਤ੍ਰ ਪਖਾਲਿ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਮਿ ਹੋਵੈ ॥
vastar pakhaal pakhaalay kaa-i-aa aapay sanjam hovai.
The one who, daily washes his clothes and bathe his body, and considers himself as ascetic.
जो दररोज आपले कपडे धुवून आपल्या शरीरास आंघोळ घालतो आणि स्वत: ला तपस्वी समजतो।

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ਬਾਹਰਹੁ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ॥
antar mail lagee nahee jaanai baahrahu mal mal Dhovai.
He is not aware of the filth of evil thoughts staining his mind, while he repeatedly tries to wash off the outer dirt.
वाईट विचारांच्या मनावर डाग येण्याविषयी त्याला माहिती नाही, जेव्हा तो वारंवार बाह्य घाण धुण्याचा प्रयत्न करतो।

ਅੰਧਾ ਭੂਲਿ ਪਇਆ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥
anDhaa bhool pa-i-aa jam jaalay.
Being entangled in the fear of death, the spiritually blind goes astray,
मृत्यूच्या भीतीने अडकलेला, आध्यात्मिकरित्या अंध होतो,

ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਦੁਖੁ ਘਾਲੇ ॥
vasat paraa-ee apunee kar jaanai ha-umai vich dukh ghaalay.
He considers other’s property as his own, and in egotism, he suffer in pain.
तो दुसर्याच्या मालमत्तेला स्वत: चा समजतो आणि अहंकाराने त्याला त्रास होतो।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥
naanak gurmukh ha-umai tutai taa har har naam Dhi-aavai.
O’ Nanak, when the egotism of the Guru’s follower is erased, then he meditates on God’s Name with loving devotion.
हे ’नानक, जेव्हा गुरूच्या अनुयायाची अभिमान मिटविली जाते, तेव्हा ते प्रेमळ भक्तीने भगवंताच्या नावाचे चिंतन करतात।

ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥
naam japay naamo aaraaDhay naamay sukh samaavai. ||2||
He obtains peace by meditating on God’s name with love and devotion.
प्रेम आणि भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करून तो शांती प्राप्त करतो।

ਪਵੜੀ ॥
pavrhee.
Pauree:
पौरी

ਕਾਇਆ ਹੰਸਿ ਸੰਜੋਗੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kaa-i-aa hans sanjog mayl milaa-i-aa.
Destiny has brought together and united the body and the soul.
नियतीने शरीर आणि आत्मा एकत्र केले आहे।

ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਵਿਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥
tin hee kee-aa vijog jin upaa-i-aa.
He who created them, also separates them.
ज्याने त्यांना तयार केले, त्यांना वेगळे देखील करते।

ਮੂਰਖੁ ਭੋਗੇ ਭੋਗੁ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥
moorakh bhogay bhog dukh sabaa-i-aa
Forsaking God, the fool enjoys the pleasures, which is the root cause of all pains.
भगवंताचा त्याग करणे, मूर्ख सर्व सुखांचा आनंद घेतो, जे सर्व वेदनांचे मूळ कारण आहे।

ਸੁਖਹੁ ਉਠੇ ਰੋਗ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ॥
sukhhu uthay rog paap kamaa-i-aa.
From pleasures, arise diseases and the commission of sins.
सुख पासून, रोग आणि पाप उत्पन्न होतात।

ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਆ ॥
harkhahu sog vijog upaa-ay khapaa-i-aa.
From sinful pleasures come sorrow, separation and cycles of birth and death.
पापी सुखातून दुःख, वेगळे होणे आणि जन्म आणि मृत्यूची चक्रे येतात।

ਮੂਰਖ ਗਣਤ ਗਣਾਇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ॥
moorakh ganat ganaa-ay jhagrhaa paa-i-aa.
The fools try to account for their misdeeds, and argue uselessly.
मूर्ख त्यांच्या दुष्कर्मांचा हिशोब लावण्याचा प्रयत्न करतात आणि निरुपयोगी वाद घालतात।

ਸਤਿਗੁਰ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
satgur hath nibayrh jhagarh chukaa-i-aa.
The judgement (for the strife of births and deaths) is in the Hands of the True Guru, who puts an end to the argument.
हा निर्णय (जन्म आणि मृत्यूच्या संघर्षांसाठी) हा खरा गुरूच्या हातात आहे, जो युक्तिवाद संपवितो।

ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥
kartaa karay so hog na chalai chalaa-i-aa. ||4||
Whatever the Creator does, comes to pass. It cannot be changed by anyone’s efforts.
निर्माणकर्ता जे काही करतो ते पूर्ण होते। कोणाच्या प्रयत्नातून हे बदलता येत नाही।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥
koorh bol murdaar khaa-ay.
The one who seizes the rights of others by deceit, is like an animal that eats dead corpse
जो फसव्याने दुसर्यांच्या हक्कांवर कब्जा करतो तो मृत जनावराला खाणाऱ्या प्राण्यासारखा आहे।