MARATHI PAGE 131

ਤੂੰ ਵਡਾ ਤੂੰ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥
tooN vadaa tooN oocho oochaa.
O’ God, You are so Great! You are the Highest of the High!
हे ’देवा, तू महान आहेस! आपण सर्वोच्च आहात!

ਤੂੰ ਬੇਅੰਤੁ ਅਤਿ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ ॥
tooN bay-ant at moocho moochaa.
Your virtues are infinite, You are the greatest.
तुमचे गुण असीम आहेत, तुम्ही महान आहात।

ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੈ ਵੰਞਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥੩੫॥
ha-o kurbaanee tayrai vanjaa naanak daas dasaavani-aa. ||8||1||35||
Nanak says, I the servant of Your servants, dedicate my life to You.
नानक म्हणतात, मी तुझ्या सेवकांचा सेवक आहे, माझे आयुष्य तुला समर्पित कर

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Maajh Raag by the Fifth Guru.
माझ राग, मेहला ५

ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਤਾ ॥
ka-un so muktaa ka-un so jugtaa.
Who is free from the bondage of worldly attractions, who is united with God?
ऐहिक आकर्षणांच्या बंधनातून मुक्त कोण आहे, कोण भगवंताशी एकरूप आहे?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਬਕਤਾ ॥
ka-un so gi-aanee ka-un so baktaa.
Who has Divine knowledge, and who is a true preacher?
दैवी ज्ञान कोणाकडे आहे आणि खरा उपदेशक कोण आहे?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਰਹੀ ਕਉਣੁ ਉਦਾਸੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥
ka-un so girhee ka-un udaasee ka-un so keemat paa-ay jee-o. ||1||
Who is a householder, and who is a true renunciate? Who is the one who can estimate the worth of human life.
गृहस्थ कोण आहे आणि खरा अनुयायी कोण आहे? मानवी जीवनाची किंमत किती आहे याचा अंदाज घेणारा कोण आहे?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਾਧਾ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਛੂਟਾ ॥
kin biDh baaDhaa kin biDh chhootaa.
How is one bound to worldly riches and powers, and how can one free oneself?
सांसारिक संपत्ती व शक्ती यावर बंधन कसे आहे आणि एखादा स्वतःला कसे मुक्त करू शकतो?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥
kin biDh aavan jaavan tootaa.
How does one break the cycle of birth and death.
एखादा जन्म आणि मृत्यूचे चक्र कसे मोडतो।

ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਉਣ ਨਿਹਕਰਮਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥
ka-un karam ka-un nihkarmaa ka-un so kahai kahaa-ay jee-o. ||2||
Who is subjected to deeds and who is above deeds (unconcerned about their fruit).Who is the one who sings God’s praises and inspires others to do so also?
कोण कर्माच्या अधीन आहे आणि कर्मापेक्षा वर कोण आहे (त्यांच्या फळांबद्दल बेबनाव) देवाची स्तुती करणारे आणि इतरांनाही तसे करण्यास प्रेरित करणारा कोण आहे?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਸੁਖੀਆ ਕਉਣੁ ਸੁ ਦੁਖੀਆ ॥
ka-un so sukhee-aa ka-un so dukhee-aa.
Who is truly at peace and who is miserable?
खरोखर शांतीत कोण आहे आणि कोण दयनीय आहे?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਸਨਮੁਖੁ ਕਉਣੁ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥
ka-un so sanmukh ka-un vy mukhin-aa.
Who is a Sanmukh (follows Guru’s teachings) and who is a Vy mukhin-aa (follows the dictates of his own mind)?
संत कोण आहे (गुरुंच्या शिकवणांचे पालन करणारा) आणिमनमुखी कोण आहे (स्वतःच्या मनाच्या आज्ञेचे पालन करतो)?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਿਛੁਰੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥
kin biDh milee-ai kin biDh bichhurai ih biDh ka-un pargataa-ay jee-o. ||3||
How can we meet (God), and how is one separated from Him? Who is the person who shows us the right Path?
आपण (ईश्वराला) कसे भेटू शकतो आणि त्याच्यापासून व्यक्ती वेगळा कसे आहे? आम्हाला योग्य मार्ग दाखवणारी व्यक्ती कोण आहे?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ ॥
ka-un so akhar jit Dhaavat rahtaa.
What is that Word, by which the wandering mind can be restrained?
तो कोणता शब्द आहे, ज्याद्वारे भटकलेल्या मनाला आवर घालता येईल?

ਕਉਣੁ ਉਪਦੇਸੁ ਜਿਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ ॥
ka-un updays jit dukh sukh sam sahtaa.
What are those teachings, by which we may endure pain and pleasure alike?
त्या शिकवणी कोणत्या आहेत ज्याद्वारे आपण सर्व वेदना आणि आनंद समान रीतीने सहन करू शकतो?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥
ka-un so chaal jit paarbarahm Dhi-aa-ay kin biDh keertan gaa-ay jee-o. ||4||
What is that lifestyle, by which we may come to meditate on the Supreme God? How may we sing His Praises?
ती कोणती जीवनशैली आहे, ज्याद्वारे आपण परमात्माचे ध्यान करू शकतो? आम्ही त्याची स्तुती कशी करु शकतो?

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗਤਾ ॥
gurmukh muktaa gurmukh jugtaa.
The Gurmukh (one who follows Guru’s teachings) is free from worldly attachments. The Gurmukh remains united with God.
गुरुमुख (जो गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतो) सांसारिक आसक्तीपासून मुक्त आहे। गुरुमुख भगवंताशी एकरूप राहतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਕਤਾ ॥
gurmukh gi-aanee gurmukh baktaa.
The Guru’s follower is spiritually wise, and is a true preacher.
गुरूचा अनुयायी आध्यात्मिकरित्या समजदार आणि खरा भक्त आहे।

ਧੰਨੁ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੫॥
Dhan girhee udaasee gurmukh gurmukh keemat paa-ay jee-o. ||5||
Guru’s follower is the blessed householder, the blessed renunciar.Only a Guru’s follower realizes the worth of human life.
गुरुचे गृहस्थ अनुयायी धन्य आहेत, गुरुचे संन्यासी धन्य आहेत। केवळ एखाद्या गुरूचे अनुयायीच मानवी जीवनाचे महत्त्व जाणतात।

ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਾ ॥
ha-umai baaDhaa gurmukh chhootaa.
Because of one’s ego, one is bound in the shackles of Maya. By following Guru’s advice, one is liberated from these bonds.
एखाद्याच्या अहंकारामुळे, एखाद्याला मायाच्या बंधनात अडकवले जाते।गुरूंच्या सल्ल्याचे पालन केल्याने या बंधनातून मुक्त होते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥
gurmukh aavan jaavan tootaa.
The Guru’s follower escapes the cycles of birth and death.
गुरुचा अनुयायी जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून सुटतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸੁ ਸੁਭਾਏ ਜੀਉ ॥੬॥
gurmukh karam gurmukh nihkarmaa gurmukh karay so subhaa-ay jee-o. ||6||
The Guru’s follower does good deeds, and does not expect any reward. Whatever the He does, it is out of his good nature.
गुरूचे अनुयायी चांगली कामे करतात आणि त्यांना कोणत्याही बक्षिसाची अपेक्षा नसते। तो जे काही करतो ते त्याच्या स्वभावाच्या बाहेर आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੀਆ ॥
gurmukh sukhee-aa manmukh dukhee-aa.
The Guru’s follower is at peace, the self-willed is miserable.
गुरूचे अनुयायी शांततेत आहेत, मनमुखी दु:खी आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਨਮੁਖੁ ਮਨਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥
gurmukh sanmukh manmukh vaymukhee-aa.
The Guru’s follower turns toward the Guru, and the self-willed manmukh turns away from the Guru.
गुरूचा अनुयायी गुरुकडे वळतो, आणि स्वत: ची इच्छा असलेला मनुष्य गुरुपासून दूर जातो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਵਿਛੁਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੭॥
gurmukh milee-ai manmukh vichhurai gurmukh biDh pargataa-ay jee-o. ||7||
The guru’s follower is united with God, while the self-willed is separated from Him. the Guru’s follower reveals the way to unite with God.
गुरूचा अनुयायी भगवंताशी एकरूप झाला आहे, तर स्वार्थी त्याच्यापासून विभक्त आहे। गुरुचा अनुयायी भगवंताशी एकरूप होण्याचा मार्ग दाखवतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ ॥
gurmukh akhar jit Dhaavat rahtaa.
It is the Guru’s word, by which the wandering mind is restrained.
हा गुरूंचा शब्द आहे, ज्याद्वारे भटकलेल्या मनात संयम होतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ ॥
gurmukh updays dukh sukh sam sahtaa.
Through the Guru’s Teachings, one can endure pain and pleasure alike.
गुरूच्या अध्यापनातून, एकसारखा दु: ख आणि आनंद सहन केला जाऊ शकतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥੮॥
gurmukh chaal jit paarbarahm Dhi-aa-ay gurmukh keertan gaa-ay jee-o. ||8||
The Guru’s teaching reveals the way to meditate on God, Guru’s follower keeps singing God’s praises.
गुरूची शिकवण देवाचे ध्यान करण्याचा मार्ग प्रकट करते, गुरुचे अनुयायी देवाची स्तुती करत राहतात।

ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ॥
saglee banat banaa-ee aapay.
(Whether a person is Guru’s follower or self-conceited), it is God Himself who has thus fashioned His creation.
(एखादी व्यक्ती गुरुचा अनुयायी असो व मनमुखी असो), देव स्वत: आहे ज्याने आपल्या सृष्टीची अशी रचना केली आहे।

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ ॥
aapay karay karaa-ay thaapay.
He Himself does and gets everything done from His creatures, and appoints them to different tasks.
तो स्वत: सर्व काही आपल्या सृष्टीकडूनकरवतो आणि त्यांना वेगवेगळ्या कामांमध्ये नियुक्त करतो।

ਇਕਸੁ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਜੀਉ ॥੯॥੨॥੩੬॥
ikas tay ho-i-o anantaa naanak aykas maahi samaa-ay jee-o. ||9||2||36||
O’ Nanak, it is He, who assumed limitless forms from One form (God) and ultimately all the forms will be merged into that One again.
हे ’नानक, तोच, ज्याने एका स्वरुपाचे (ईश्वराचे) अमर्याद रूप धारण केले आणि शेवटी सर्व रूप पुन्हा त्याच त्या रूपात विलीन होतील।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Maajh Raag, by the Fifth Guru:
माझ राग, मेहला ५

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ ॥
parabh abhinaasee taa ki-aa kaarhaa.
When one believes that he is protected by the Imperishable God, then why should anyone be anxious?
जेव्हा एखाद्याचा असा विश्वास आहे की आपण अविनाशी देवाचे रक्षण करतो, तर मग कोणी चिंता का करावी?

ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨੁ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥
har bhagvantaa taa jan kharaa sukhaalaa.
When one believes that one has the support of the Master of all happiness, then one feels truly at peace.
जेव्हा एखाद्याला असा विश्वास असतो की सर्व आनंदाच्या मलिकचा त्याला पाठिंबा आहे, तेव्हा एखाद्याला खरोखर शांती मिळते।

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
jee-a paraan maan sukh-daata tooN karahi so-ee sukh paavni-aa. ||1||
O’ God, when one believes that You are the giver of life-breath, honor and peace, and everything happens under Your command, then one enjoys bliss.
हे ’देवा, जेव्हा व्यक्ती असा विश्वास बाळगतो की आपण जीवन-श्वास, सन्मान आणि शांती आहात आणि सर्व काही तुमच्या आज्ञेत आहे, तेव्हा एखाद्याला आनंद होतो।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gurmukh man tan bhaavni-aa.
I dedicate my life to that Guru’s follower to whom You look pleasing.
ज्यांना आपण आवडत आहात त्या गुरूच्या अनुयायांचे मी माझे जीवन समर्पित करतो।

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਤੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tooN mayraa parbat tooN mayraa olaa tum sang lavai na laavani-aa. ||1|| rahaa-o.
O’ God, You are my shelter and shield like a mountain. I consider no one equal to You.
हे ’देवा, तू माझे निवास आणि पर्वतासारखा ढाल आहेस। मी तुझ्यासमानकोणालाही मानत नाही।

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸੁ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ॥
tayraa keetaa jis laagai meethaa.
That person who accepts Your Will as sweet,
ती व्यक्ती जी तुझी इच्छा गोड म्हणून स्वीकारते,

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਡੀਠਾ ॥
ghat ghat paarbarahm tin jan deethaa.
comes to realize the Supreme God pervading in each and every heart.
परात्पर देवाची भावना मनापासून व्यापून येते।

ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰਹੈ ਇਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਾਵਣਿਆ ॥੨॥
thaan thanantar tooNhai tooNhai iko ik vartaavani-aa. ||2||
In all places and interspaces, You exist. You are the One and the Only One, pervading everywhere.
सर्व ठिकाणी आणि प्रत्येक चौकात आपण अस्तित्वात आहात। आपण सर्वत्र व्यापणारे एक आणि एकमेव आहात।

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥
sagal manorath tooN dayvanhaaraa.
You are the Fulfiller of all the mind’s desires.
तुम्ही मनाच्या सर्व वासनांचे पालन करणारे आहात।

ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
bhagtee bhaa-ay bharay bhandaaraa.
O’ God, You are full of love and devotional worship.
हे ’देवा, तू प्रेम आणि भक्तीने भरलेला आहेस।

ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਰਾਖੇ ਤੁਧੁ ਸੇਈ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
da-i-aa Dhaar raakhay tuDh say-ee poorai karam samaavani-aa. ||3||
Showing mercy, whom You save from the influence of Maya, by perfect destiny they remain absorbed in You.
दया दाखवत, ज्यांना आपण मायाच्या प्रभावापासून वाचवतो, परिपूर्ण नियतीने ते तुमच्यात लीन राहतात।