MARATHI PAGE 127

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਇਹੁ ਗੁਫਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥
gur kai sabad ih gufaa veechaaray.
The one who explores his mind and body through the Guru’s word,
जो गुरुच्या शब्दाद्वारे आपले मन व शरीर शोधतो,

ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ ॥
naam niranjan antar vasai muraaray.
finds that the Immaculate Naam, the Name of God, abides deep within the self.
भगवंताचे पवित्र शोधतो। देवाचे नाव अंतर मध्ये ठेवतो।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
har gun gaavai sabad suhaa-ay mil pareetam sukh paavni-aa. ||4||
The one who sings God’s praises, through the Guru’s word, he gets honor in God’s court and he is able to enjoy bliss by realizing his beloved God.
जो गुरुच्या शब्दाद्वारे देवाची स्तुती करतो, त्याला देवाच्या दरबारात मान मिळतो आणि तो आपल्या लाडक्या देवाला ओळखून आनंद उपभोगू शकतो।

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰੁ ਲਾਏ ॥
jam jaagaatee doojai bhaa-ay kar laa-ay.
The demon (fear) of death troubles the one, who is attached to duality.
मृत्यूचा राक्षस दु: खाशी संबंधित असलेल्यास त्रास देतो।

ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੇ ਦੇਇ ਸਜਾਏ ॥
naavhu bhoolay day-ay sajaa-ay.
He (the demon) inflicts punishment on whom, who has forgotten God’s Name.
तो (भूत) जो देवाचे नाव विसरला आहे त्याला शिक्षा देतो।

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਰਤੀਅਹੁ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ ॥੫॥
gharhee muhat kaa laykhaa layvai ratee-ahu maasaa tol kadhaavani-aa. ||5||
He is called to account for each and every moment of his life. Even the minutest deed of his life is judged.
त्याला आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा हिशोब करायला सांगितले जाते। अगदी त्याच्या जीवनातील अगदी क्षुल्लक कृतीचा देखील न्याय केला जातो।

ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ ॥
pay-ee-arhai pir chaytay naahee.
The soul-bride, who does not remember her Master while in her parents home (this world),
एक आत्मा-वधू, जी तिच्या आईवडिलांच्या घरी (या जगात) असताना तिच्या धन्याची आठवण करीत नाही,

ਦੂਜੈ ਮੁਠੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥
doojai muthee rovai Dhaahee.
is being cheated by duality; she shall weep bitterly in the end.
द्वैताद्वारे फसवणूक केली जात आहे; ती शेवटी रडेल।

ਖਰੀ ਕੁਆਲਿਓ ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਲਖਣੀ ਸੁਪਨੈ ਪਿਰੁ ਨਹੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
kharee ku-aali-o kuroop kulkhanee supnai pir nahee paavni-aa. ||6||
Such a soul bride is of low status, vile, and wicked. she did not meet (remember) her Master even in her dream.
अशी आत्मा वधू निम्न दर्जाची, लबाडीची आणि दुष्ट आहे। तिच्या स्वप्नातही ती तिच्या स्वामीला भेटत नाही (आठवत नाही)।

ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
pay-ee-arhai pir man vasaa-i-aa.
She who enshrines her Master in her mind while at her parents home (this world).
ती जी तिच्या आईवडिलांच्या घरी (या जगात) तिच्या मनात स्वामीला ठेवते।

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਹਦੂਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
poorai gur hadoor dikhaa-i-aa.
His Presence is revealed to her by the Perfect Guru.
सतगुरू द्वारे त्याचा साक्षात्कार तिच्या समोर होतो।

ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਸਬਦੇ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੭॥
kaaman pir raakhi-aa kanth laa-ay sabday pir raavai sayj suhaavani-aa. ||7||
Such a soul-bride keeps her Master in her heart. By following the Guru’s word, she enjoys the company of her Master.
अशी आत्मा-वधू तिच्या स्वामीला तिच्या मनात ठेवते। गुरूच्या शब्दाचे अनुसरण करून, तिला तिच्या स्वामीची साथ मिळते।

ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਦਿ ਬੁਲਾਏ ॥ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
aapnaa naa-o man vasaa-ay. aapay dayvai sad bulaa-ay.
God Himself sends out the calls (becomes merciful on us), and He enshrines His Name within our minds.
देव स्वत: हाक मारतो (आमच्यावर दया करतो) आणि तो आपल्या मनात आपले नाव समावतो।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੮॥੨੯॥
naanak naam milai vadi-aa-ee an-din sadaa gun gaavani-aa. ||8||28||29||
O’ Nanak, the one who realizes Naam receives honor both here and in God’s court, and he always keep singing God’s praises.
हे ’नानक, ज्याला नामाची जाणीव होते त्यांना येथे आणि देवाच्या दरबारात मान मिळतो आणि तो नेहमी देवाची स्तुती करत राहतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਊਤਮ ਜਨਮੁ ਸੁਥਾਨਿ ਹੈ ਵਾਸਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਘਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥
ootam janam suthaan hai vaasaa.satgur sayveh ghar maahi udaasaa.
Those who, by following the true Guru’s teachings remain detached from the worldly entanglements while living in their households. Sublime is their birth, and the place where they live.
जे लोक खऱ्या गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन करतात ते आपल्या घरात राहात राहूनही ऐहिक मोहांपासून दूर राहतात । उत्तम आहेत्यांचा जन्म आणि ते राहतात ती जागा।

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਹਹਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ ॥੧॥
har rang raheh sadaa rang raatay har ras man tariptaavni-aa. ||1||
They always remain imbued with God’s love and thus their minds remain satiated with the elixir of Naam.
ते नेहमीच देवाच्या प्रेमाने भिजत राहतात आणि म्हणूनच त्यांची मने नामच्या अमृताने तृप्त होतात।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਪੜਿ ਬੁਝਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree parh bujh man vasaavani-aa.
I dedicate myself to those who after reading and understanding the holy books, enshrine Naam in their mind.
ज्यांनी पवित्र पुस्तके वाचल्यानंतर आणि समजल्यानंतर त्यांच्या मनात नाव केले आहे त्यांना मी समर्पित आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹਿ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh parheh har naam salaaheh dar sachai sobhaa paavni-aa. ||1|| rahaa-o.
The Guru’s followers read the scriptures and praise God’s Name; they are honored in the True Court.
गुरुचे अनुयायी शास्त्रवचनांचे वाचन करतात आणि देवाच्या नावाची स्तुती करतात; त्यांचा खरा दरबारात सन्मान होतो।

ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ॥
alakh abhay-o har rahi-aa samaa-ay.
The imperceptible and incomprehensible God pervades everywhere.
अव्यवहार्य आणि अकल्पनीय देव सर्वत्र व्यापतो।

ਉਪਾਇ ਨ ਕਿਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥
upaa-ay na kitee paa-i-aa jaa-ay.
He cannot be realized by any effort,
कोणत्याही प्रयत्नातून त्याची जाणीव होऊ शकत नाही,

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥
kirpaa karay taa satgur bhaytai nadree mayl milaavani-aa. ||2||
Only if God shows mercy, He causes one to meet the True Guru, and the person is united with Him through His grace.
जर देव दया दाखवितो तरच तो एखाद्याला खर्या गुरुला भेटण्यास उद्युक्त करतो आणि व्यक्ती त्याच्या कृपेने त्याच्याबरोबर एकजूट होतो।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪੜੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥
doojai bhaa-ay parhai nahee boojhai.
The person, who studies the scriptures, while attached to duality does not understand these. He does not get any divine enlightenment.
जे लोक शास्त्राचा अभ्यास करतात आणि द्वैताशी जोडलेले असतात त्यांना हे समजत नाही। त्याला कोणतेही दिव्य ज्ञान मिळत नाही।

ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਲੂਝੈ ॥
taribaDh maa-i-aa kaaran loojhai.
He keep agonizing for the three phased maya (vice, virtue and power).
तो तीन चरणांच्या माया (दुर्गुण, सद्गुण आणि सामर्थ्य) मध्ये त्राससहन करत राहतो।

ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਬੰਧਨ ਤੂਟਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੩॥
taribaDh banDhan tooteh gur sabdee gur sabdee mukat karaavani-aa. ||3||
The bonds of the three-phased Maya are broken by the Guru’s word. Through the Guru’s word, liberation is achieved.
गुरूंच्या शब्दाने तीन-चरणांच्या मायाचे बंध तुटले आहेत। गुरूंच्या शब्दाद्वारे मुक्ती प्राप्त होते।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਵਸਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ih man chanchal vas na aavai.
This impulsive mind cannot be held steady.
हे आवेगपूर्ण मन स्थिर ठेवता येत नाही।

ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੈ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
dubiDhaa laagai dah dis Dhaavai.
Attached to duality, mind wanders in all the ten directions.
द्वैताशी जोडलेले, मन सर्व दहा दिशांत भटकत असते।

ਬਿਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਖੁ ਮਹਿ ਰਾਤਾ ਬਿਖੁ ਹੀ ਮਾਹਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥੪॥
bikh kaa keerhaa bikh meh raataa bikh hee maahi pachaavani-aa. ||4||
Like a poisonous worm, the mind remains imbued with the poisonous love of worldly wealth, and rots away in that poison itself.
एखाद्या विषारी किडीप्रमाणे, सांसारिक संपत्तीच्या विषारी प्रेमामध्ये आपले मन मग्न होते आणि त्या विषामध्येच चिखल उडतो|

ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪੁ ਜਣਾਏ ॥
ha-o ha-o karay tai aap janaa-ay.
Practicing egotism and selfishness, he tries to impress others by showing off.
अहंकार आणि स्वार्थाचा सराव करून तोइतरांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतो।

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥
baho karam karai kichh thaa-ay na paa-ay.
He perform all sorts of rituals, but rituals are not accepted in God’s court.
तो सर्व प्रकारच्या विधी करतो, परंतु देवाच्या दरबारात विधी स्वीकारल्या जात नाहीत।

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਬਖਸੇ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥
tujh tay baahar kichhoo na hovai bakhsay sabad suhaavani-aa. ||5||
O’ God, nothing happens outside Your Will. When God bestows grace, only then one’s life is adorned through the Guru’s word.
हे ’देवा, तुझ्या इच्छेच्या बाहेर असे काही घडत नाही। जेव्हा देव कृपा करतो तेव्हाच एखाद्याचे आयुष्य गुरूच्या शब्दाने सुशोभित होते।

ਉਪਜੈ ਪਚੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥
upjai pachai har boojhai naahee.
One who doesn’t realize God, is spiritually dead (born and dies again and again).
ज्याला भगवंताची जाणीव होत नाही, तो आध्यात्मिकरित्या मृत आहे ।(पुन्हा जन्मतो आणि मरत आहे)

ਅਨਦਿਨੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਫਿਰਾਹੀ ॥
an-din doojai bhaa-ay firaa-ee.
They always wander in love with duality.
ते नेहमीच द्वैतीच्या प्रेमात भटकतात।

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਿਆ ॥੬॥
manmukh janam ga-i-aa hai birthaa ant ga-i-aa pachhutaavani-aa. ||6||
The lives of the self-willed person goes to waste; in the end, he leaves the world, regretting and repenting.
स्वार्थी माणसाचे आयुष्य व्यर्थ जाते; शेवटी, तो दु: ख आणि पश्चात्ताप करत जग सोडून जातो।

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
pir pardays sigaar banaa-ay.manmukh anDh aisay karam kamaa-ay.
Like a young bride who decorates herself while her groom has gone abroad, the self-conceited person blinded in the love of Maya does foolish deeds.
आपला पती परदेशात गेला असताना स्वत: ला सजवणाऱ्या एका तरुण वधूप्रमाणे, मायाच्या प्रेमापोटी अंध झालेला माणूस मूर्खपणाची कर्मे करतो।

ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥
halat na sobhaa palat na dho-ee birthaa janam gavaavni-aa. ||7||
Such a person neither receives honor in this world, nor refuge in God’s court, and thus wastes the human birth.
अशा व्यक्तीस या जगात सन्मान मिळाला नाही किंवा देवाच्या दरबारात आश्रय मिळाला नाही आणि त्यामुळे मानवी जन्म वाया जातो।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥
har kaa naam kinai virlai jaataa.
Only a very rare person has realized God’s Name.
केवळ एक अत्यंत दुर्मिळ व्यक्तीने देवाचे नाव जाणले आहे।

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
pooray gur kai sabad pachhaataa.
It is only through Guru’s word that any person has realized God.
केवळ गुरुच्या शब्दानेच एखाद्याला देवाची जाणीव झाली आहे।

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥
an-din bhagat karay din raatee sehjay hee sukh paavni-aa. ||8||
Night and day, he performs God’s devotional worship; and intuitively obtains peace.
रात्रंदिवस तो देवाची भक्ती करतो; आणि अंतर्ज्ञानाने शांती प्राप्त करतो।

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥
sabh meh vartai ayko so-ee.
The same One (God) is pervading in all.
एकच ईश्वर सर्वत्र व्यापात आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥
gurmukh virlaa boojhai ko-ee.
Only a rare Guru’s follower recognize this.
गुरूचा दुर्लभ अनुयायी हे जाणतो।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋਹਹਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੯॥੨੯॥੩੦॥
naanak naam ratay jan soheh kar kirpaa aap milaavani-aa. ||9||29||30||
O’ Nanak, those who are attuned to the Naam are beautiful. Granting His Grace, God unites them with Himself.
हे ’नानक, जे नामात रुतलेले आहेत ते सुंदर आहेत। आपल्या कृपेने देव त्यांना स्वतः सोबत जोडतो।