MARATHI PAGE 125

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
gurmukh jeevai marai parvaan.
The Guru’s follower is approved by God both in life and death.
गुरूचा अनुयायी, जीवन आणि मृत्यू या दोघांमध्येदेवद्वारे मान्य असतो।

ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥
aarjaa na chheejai sabad pachhaan.
Since he realizes the Guru’s word, his life does not go waste.
त्याला गुरुचे वचन कळले असल्याने त्यांचे आयुष्य वाया जात नाही।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰੈ ਨ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gurmukh marai na kaal na khaa-ay gurmukh sach samaavani-aa. ||2||
A Guru’s follower always remains absorbed in the remembrance of God, he spiritually remains alive and he is not afraid of death.
गुरुचा अनुयायी नेहमीच परमेश्वराच्या स्मरणात लीन राहतो, तो आध्यात्मिकरित्या जिवंत राहतो आणि त्याला मृत्यूची भीती नसते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥
gurmukh har dar sobhaa paa-ay.
The Guru’s follower obtains honor in the God’s Court.
गुरुच्या अनुयायीला देवाच्या दरबारात मान मिळतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
gurmukh vichahu aap gavaa-ay.
The Guru’s follower eradicates selfishness and conceit from within.
गुरुचा अनुयायी स्वार्थ मिटवतात आणि आतून गर्विष्ठ असतात।

ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਿਆ ॥੩॥
aap tarai kul saglay taaray gurmukh janam savaarni-aa. ||3||
The Guru’s follower embellishes his life, he along with his families swim across the worldly ocean of vices.
गुरुचा अनुयायी त्यांचे जीवन सुशोभित करतात, तो आपल्या परिवारासह दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रात पोहतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਸਰੀਰਿ ॥
gurmukh dukh kaday na lagai sareer.
A Guru’s follower never feels any bodily pain.
एखाद्या गुरूचे अनुयायीनांकधीही शारीरिक वेदना जाणवत नाहीत।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਚੂਕੈ ਪੀਰ ॥
gurmukh ha-umai chookai peer.
The Guru’s follower is freed from the pain of egotism.
गुरूंचा अनुयायी अहंकाराच्या वेदनातून मुक्त झाले आहेत।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਫਿਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
gurmukh man nirmal fir mail na laagai gurmukh sahj samaavani-aa. ||4||
The Guru’s follower remains absorbed in spiritual serenity, his mind becomes pure and the filth of ego never sticks to him again.
गुरूचे अनुयायी आध्यात्मिक शांतीत लीन राहतात, त्यांचे मन शुद्ध होते आणि अहंकाराचा घाण त्याला पुन्हा कधीही चिकटत नाही।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
gurmukh naam milai vadi-aa-ee.
The Guru’s follower obtains the glory of God’s Name.
गुरुचा अनुयायी देवाच्या नावाचा गौरव प्राप्त करतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
gurmukh gun gaavai sobhaa paa-ee.
The Guru’s follower sings the Praises of God, and obtains honor.
गुरूचे अनुयायी देवाची स्तुती करतात आणि सन्मान मिळवतात।

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sadaa anand rahai din raatee gurmukh sabad karaavani-aa. ||5||
A Guru’s follower remains in bliss forever, and is always inspiring others to act in accordance with the Guru’s word
एखाद्या गुरूचा अनुयायी कायम आनंदात राहतो आणि नेहमीच इतरांना गुरुच्या शब्दाप्रमाणे वागण्यासाठी प्रेरित करतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ॥
gurmukh an-din sabday raataa.
The Guru’s follower is always imbued with the divine word.
गुरुचा अनुयायी नेहमीच दैवी शब्दात लिन असतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਾਤਾ ॥
gurmukh jug chaaray hai jaataa.
The Guru’s follower is known throughout the four ages.
गुरुचा अनुयायी चार युगात ओळखला जातो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੁ ਸਬਦੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੬॥
gurmukh gun gaavai sadaa nirmal sabday bhagat karaavani-aa. ||6||
A Guru’s follower always sings the Praises of God, lives an immaculate life and lovingly meditates on God’s Name through the divine word.
गुरुचे अनुयायी नेहमीच परमेश्वराची स्तुती करतात, निष्कलंक जीवन जगतात आणि ईश्वरी शब्दाद्वारे देवाच्या नावाच प्रेमाने ध्यान करतात।

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ॥
baajh guroo hai anDh anDhaaraa.
Without the Guru’s teachings, there is only pitch-black darkness of ignorance.
गुरूच्या शिकवणींशिवाय केवळ अज्ञानाचा काळोख अंधार आहे।

ਜਮਕਾਲਿ ਗਰਠੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥
jamkaal garthay karahi pukaaraa.
Seized by the Messenger of Death, people cry out and scream.
काळ द्वारे कैद झाल्यांनतर लोक ओरडून रडतात।

ਅਨਦਿਨੁ ਰੋਗੀ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
an-din rogee bistaa kay keerhay bistaa meh dukh paavni-aa. ||7||
They always remain afflicted with ailments arising from the vices and suffer likemaggots in the filth.
ते नेहमीच दुर्गुणांमुळे उद्भवणाऱ्याव्याधींनी पीडित राहतात आणि घाणेरड्या गोष्टीसारखे ग्रस्त असतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
gurmukh aapay karay karaa-ay.
The Guru’s follower comes to understand that God alone is the doer and cause of causes.
गुरुचा अनुयायी समजून घेतात की देव एकटाच कर्ता आणि कारण आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਆਏ ॥
gurmukh hirdai vuthaa aap aa-ay.
God Himself comes to dwell in the heart of the Guru’s follower.
देव स्वत: गुरूच्या अनुयायांच्या हृदयात राहतो।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੫॥੨੬॥
naanak naam milai vadi-aa-ee pooray gur tay paavni-aa. ||8||25||26||
O’ Nanak, glory is obtained by meditating on God’s Name, and God’s Name is received only from the Perfect Guru.
हे ’नानक, देवाच्या नावाचा अभ्यास केल्याने वैभव प्राप्त होते आणि देवाचे नाव परिपूर्ण गुरुकडूनच प्राप्त होते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸਰੀਰਾ ॥
aykaa jot jot hai sareeraa.
One divine Light pervades in all the bodies,
एक दैवीय प्रकाश सर्व शरीरात व्याप्त आहे।

ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥
sabad dikhaa-ay satgur pooraa.
The Perfect True Guru reveals it through his teachings.
परिपूर्ण गुरु आपल्या शिकवणुकीतून हेप्रकट करतात।

ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕੀਤੋਨੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੧॥
aapay farak keeton ghat antar aapay banat banaavani-aa. ||1||
He Himself created the Creation, and has made them different from one another.
त्याने स्वतः सृष्टीची निर्मिती केली आणि त्यांना एकमेकांपासून भिन्न केले।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree har sachay kay gun gaavani-aa.
I dedicate myself to those who sing the Glorious Praises of God.
जे लोक देवाची स्तुती करतात त्यांना मी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baajh guroo ko sahj na paa-ay gurmukh sahj samaavani-aa. ||1||rahaa-o.
Without the Guru’s teachings, no one attains a state of spiritual equipoise; only the Guru’s follower remains absorbed in a state of peace and poise.
गुरूच्या शिकवणींशिवाय कोणालाही आध्यात्मिक साधनाची अवस्था प्राप्त होत नाही; केवळ गुरूंचे अनुयायी शांततेत लीन राहतात।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਹਹਿ ਆਪੇ ਜਗੁ ਮੋਹਹਿ ॥
tooN aapay soheh aapay jag moheh.
You Yourself manifest Your beauty through Your creation and entice the world.
आपण स्वतःच आपल्या सृष्टीद्वारे आपले सौंदर्य प्रकट करता आणि जगाला मोहित करता।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਜਗਤੁ ਪਰੋਵਹਿ ॥
tooN aapay nadree jagat paroveh.
Through Your gracious glance, You keep the world strung in Your command.
आपल्या दयाळू कृपादृष्टीने, आपण जगाला आपल्या आज्ञात जोडून राखतात।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਹਿ ਕਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦੇਖਾਵਣਿਆ ॥੨॥
tooN aapay dukh sukh dayveh kartay gurmukh har daykhaavani-aa. ||2||
O’ Creator, You Yourself allocate joy and suffering to mortals, and reveal Yourself to the Guru’s followers.
हे ’निर्माणकर्ता, तुम्ही स्वत: ला आनंद आणि दु: खाचे वाटप करा आणि गुरुच्या अनुयायान समोरस्वत: ला प्रकट करा।

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
aapay kartaa karay karaa-ay.
He Himself does everything, and causes others to do.
तो स्वत: सर्व काही करतो आणि इतरांनाही करायला लावतो।

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
aapay sabad gur man vasaa-ay.
He Himself enshrines the Guru’s word in one’s mind.
तो स्वत: च्या मनात गुरूचे वचन अंतर्भूत करतो।

ਸਬਦੇ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sabday upjai amrit banee gurmukh aakh sunaavni-aa. ||3||
The Ambrosial Words for the God’s praises emanates from the Guru’s word. The Guru’s follower utters and recites it to others.
देवाची स्तुती करण्यासाठी अमृत शब्द गुरुच्या शब्दापासून उद्भवतात। गुरुचा अनुयायी उच्चार करतात आणि ते इतरांना ऐकवत असतात।

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ॥
aapay kartaa aapay bhugtaa.
He Himself is the Creator, and He Himself is the Enjoyer.
तो स्वत: निर्माता आहे आणि तो स्वतः आनंद घेणारा आहे।

ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਸਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ॥
banDhan torhay sadaa hai muktaa.
He breaks the bonds of Maya of the mortals, He Himself is eternally liberated.
तो नश्वरांच्या मायाचे बंधन तोडतो, तो स्वतः शाश्वत आणि मुक्त आहे ।

ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਆਪੇ ਹੈ ਸਚਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਣਿਆ ॥੪॥
sadaa mukat aapay hai sachaa aapay alakh lakhaavani-aa. ||4||
God is unaffected by Maya. The Unseen God causes Himself to be seen.
देव मायेने अप्रभावित आहे। अदृष्य देव स्वतःला दिसू देतो।

ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਛਾਇਆ ॥
aapay maa-i-aa aapay chhaa-i-aa.
God Himself has created Maya and the illusory world under its influence.
भगवंताने स्वतः माया आणि मायाजाल जग निर्माण केले आहे।

ਆਪੇ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
aapay moh sabh jagat upaa-i-aa.
He Himself has generated emotional attachment throughout the entire word.
त्याने स्वत: संपूर्ण शब्दात भावनिक आसक्ती निर्माण केली आहे।

ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪੇ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥
aapay gundaataa gun gaavai aapay aakh sunaavni-aa. ||5||
He Himself is the Giver of all virtues. By manifesting in the mortals, He Himself sings His praises, narrates and preaches His virtues.
तो स्वतः सर्व पुण्य देणारा आहे। नश्वरांमध्ये प्रकट होऊन, तो स्वतः त्याचे गुणगान गातो, वर्णन करतो आणि त्यांचे सद्गुण सांगतो।

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥
aapay karay karaa-ay aapay.
He Himself does everything, and causes others to do.
तो स्वत: सर्व काही करतो आणि इतरांनाही करवायला लावतो।

ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥
aapay thaap uthaapay aapay.
He Himself creates and destroys the universe.
तो स्वतः विश्वाची निर्मिती आणि नाश करतो।

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
tujh tay baahar kachhoo na hovai tooN aapay kaarai laavani-aa. ||6||
Without You, nothing can be done. You Yourself have engaged all in their tasks.
तुझ्याशिवाय, काहीही केले जाऊ शकत नाही। आपण स्वत: सर्व त्यांच्या कार्यात गुंतलेले आहात।

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪਿ ਜੀਵਾਏ ॥
aapay maaray aap jeevaa-ay.
God Himself causes spiritual death for some, and spiritual revival for others.
देव स्वत: काहींसाठी आध्यात्मिक मृत्यू आणि इतरांना आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन देतो।

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥
aapay maylay mayl milaa-ay.
He Himself causes mortals to meet the Guru, and through the Guru He unites them with Himself.
तो स्वतः नश्वरला गुरूंना भेटायला लावतो आणि गुरूमार्फत तो त्यांना स्वतः बरोबर जोडतो।

ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sayvaa tay sadaa sukh paa-i-aa gurmukh sahj samaavani-aa. ||7||
Through selfless service, eternal peace is obtained. The Guru’s follower remains absorbed in intuitive peace.
निःस्वार्थ सेवेद्वारे शाश्वत शांती प्राप्त होते। गुरुचे अनुयायी शांतीत लीन राहतात।