MARATHI PAGE 122

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਇਸੁ ਮਨਹਿ ਨਚਾਏ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
maa-i-aa moh is maneh nachaa-ay antar kapat dukh paavni-aa. ||4||
The love of Maya makes his mind dance, and because of the deceit within, suffers in pain.
मायेचे प्रेम त्याच्या मनाला नाचवते, आणि आतल्या फसवणूकीमुळे, त्याला वेदना होतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਾ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
gurmukh bhagat jaa aap karaa-ay.
When God Himself inspires a Guru’s follower to perform devotional worship,
जेव्हा देव स्वतः एखाद्या गुरूच्या अनुयायाला भक्ती पूजन करण्यास प्रेरित करतो,

ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
tan man raataa sahj subhaa-ay.
then His follower’s mind and body are naturally imbued with love for God.
मग त्याचे अनुयायींचे मन आणि शरीर नैसर्गिकरित्या भगवंतावर प्रेम करतात।

ਬਾਣੀ ਵਜੈ ਸਬਦਿ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥
banee vajai sabad vajaa-ay gurmukh bhagat thaa-ay paavni-aa. ||5||
The melody of the Divine word resounds in the mind of the follower and he sings Guru’s Shabad with devotion. Such a worship is accepted in God’s court. ||5||
दैवी शब्दाची धुन अनुयायीच्या मनात उमलते आणि तो भक्तीने गुरुचे शब्द गातो। अशी पूजा परमेश्वराच्या दरबारात मान्य केली जाते || 5 ||

ਬਹੁ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥
baho taal pooray vaajay vajaa-ay.
One may dance to many beats, and play all sorts of musical instruments,
एखादा माणूस अनेक तालावर नाचतो आणि सर्व प्रकारच्या वाद्य वाजवू शकतो,

ਨਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
naa ko sunay na man vasaa-ay.
But no one listens or enshrines in the mind what he sings.
पण तो काय बोलतो हे कोणी ऐकत नाही किंवा मनात ठेवत नाही।

ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਪਿੜ ਬੰਧਿ ਨਾਚੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
maa-i-aa kaaran pirh banDh naachai doojai bhaa-ay dukh paavni-aa. ||6||
For the sake of Maya, he sets the stage and dances, but being in love with duality, he endures only sorrow.
मायेच्या निमित्ताने तो मंच तयार करतो आणि नाचतो, परंतु द्वैतीच्या प्रेमामुळे तो फक्त दु: ख सहन करतो।

ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ॥
jis antar pareet lagai so muktaa.
He, whose heart is imbued with God’s love, is liberated from the love for Maya.
ज्याचे हृदय भगवंताच्या प्रेमाने ओतले गेले आहे, तो मायाच्या प्रेमापासून मुक्त झाला आहे।

ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਜੁਗਤਾ ॥
indree vas sach sanjam jugtaa.
Gaining control of the sensory organs, he practices self-discipline and lives a righteous life.
ज्ञानेंद्रियांचा ताबा मिळवत तो आत्म-शिस्त पाळतो आणि नीतिमान जीवन जगतो।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥੭॥
gur kai sabad sadaa har Dhi-aa-ay ayhaa bhagat har bhaavni-aa. ||7||
Through the Guru’s word, he always meditates on God’s Name. This is the worship which is pleasing to God.
गुरुच्या शब्दाद्वारे तो नेहमी देवाच्या नावाचा अभ्यास करतो। ही ती उपासना आहे जी देवाला प्रसन्न करते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥
gurmukh bhagat jug chaaray ho-ee.
Devotional worship has always been done by following the Guru’s teachings.
भक्तीपूजन ही नेहमीच गुरुच्या शिकवणुकीनुसार केले जाते।

ਹੋਰਤੁ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥
horat bhagat na paa-ay ko-ee.
This devotional worship can not be obtained by any other means.
ही भक्ती उपासना इतर कोणत्याही मार्गाने मिळू शकत नाही।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੦॥੨੧॥
naanak naam gur bhagtee paa-ee-ai gur charnee chit laavani-aa. ||8||20||21||
O’ Nanak, it is only by fixing one’s mind on the Guru’s teaching with utmost humility) that God’s Name is realized.
हे ’नानक, गुरुच्या शिकवणुकीवर एकाचे मन अगदी विनम्रतेने तयार केले तरच देवाचे नाव कळते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
sachaa sayvee sach saalaahee.
I meditate and sing the praises only of the eternal God.
मी केवळ शाश्वत देवाची स्तुती करतो आणि गातो।

ਸਚੈ ਨਾਇ ਦੁਖੁ ਕਬ ਹੀ ਨਾਹੀ ॥
sachai naa-ay dukh kab hee naahee.
By meditating upon one True God, one is never be afflicted with pain.
एका खऱ्यादेवाचे मनन केल्यास एखाद्याला कधीही पीडा होत नाही।

ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sukh-daata sayvan sukh paa-in gurmat man vasaavani-aa. ||1||
They who enshrine the Guru’s Teachings within their mind and meditate on the Giver of peace, live in peace.
जे लोक गुरुच्या शिकवण आपल्या अंत: करणात आत्मसात करतात आणि शांति देणाऱ्या ध्यान करतात, ते शांतीने राहतात।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree sukh sahj samaaDh lagaavani-aa.
I dedicate myself to those who intuitively enter into a state of peace and poise.
मी स्वत: ला त्या लोकांसाठी समर्पित करतो जे शांततेच्याआणि समाधीच्या अवस्थेत प्रवेश करतात।

ਜੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੋਹਹਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo har sayveh say sadaa soheh sobhaa surat suhaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Those who devotedly remember God are always graceful and are honored for their virtuous intellect.
जे लोक देवाला एकनिष्ठपणे स्मरण करतात ते नेहमी कृपाळू असतात आणि त्यांच्या सद्गुणी बुद्धीसाठी त्यांचा सन्मान केला जातो।

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤੁ ਕਹਾਏ ॥
sabh ko tayraa bhagat kahaa-ay.
Everybody claim to be your devotees.
प्रत्येकजण आपला भक्त असल्याचा दावा करतो।

ਸੇਈ ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥
say-ee bhagat tayrai man bhaa-ay.
But only the ones who are pleasing to You are the real devotees.
परंतु जे तुम्हाला संतुष्ट करतात तेच खरे भक्त आहेत।

ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੨॥
sach banee tuDhai saalaahan rang raatay bhagat karaavani-aa. ||2||
Through the Guru’s true word they praise You; attuned to Your Love, they worship You with devotion.
गुरूच्या खर्या शब्दाद्वारे ते तुमची स्तुती करतात; ते तुमच्या प्रेमावर प्रेम करतात आणि ते तुमची भक्तीभावाने उपासना करतात।

ਸਭੁ ਕੋ ਸਚੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ॥
sabh ko sachay har jee-o tayraa.
O Dear God, everybody belongs to You.
देवा, प्रत्येकजण तुझेच आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥
gurmukh milai taa chookai fayraa.
but only on meeting the Guru and following his teachings, one’s rounds of birth and death comes to an end.
परंतु केवळ गुरूंना भेटून आणि त्यांच्या शिकवणुकींचे पालन केल्यामुळे जन्म आणि मृत्यूच्या फेऱ्यांचा शेवट होतो।

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
jaa tuDh bhaavai taa naa-ay rachaaveh tooN aapay naa-o japaavani-aa. ||3||
It is only when it pleases You that You attach people with Your Name, and You Yourself make them meditate on Naam.
जेव्हा तुला हे आवडते तेव्हाच लोकांना तू आपल्या नावास जोडतो आणि तूच त्यांना नामवर ध्यान करवितो।

ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
gurmatee har man vasaa-i-aa.
The one who, through the Guru’s teachings, has enshrined God in the mind,
ज्याने, गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे, भगवंताचे मनामध्ये स्थापित केले आहे,

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥
harakh sog sabh moh gavaa-i-aa.
All his Pleasure and sorrows, and all his emotional attachments are gone.
त्याचे सर्व सुख आणि दु: ख आणि त्याचे सर्व भावनिक आसक्ती नाहीशा झालाय।

ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੪॥
ikas si-o liv laagee sad hee har naam man vasaavani-aa. ||4||
He is lovingly attuned to God forever, and enshrines His Name within the mind.
तो कायमस्वरूपी भगवंताशी एकरूप झाला आणि आपले नाव मनामध्ये ठेवतो।

ਭਗਤ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਤੇਰੈ ਚਾਏ ॥
bhagat rang raatay sadaa tayrai chaa-ay.
O’ God, Your devotees are joyfully imbued with Your love.
हे ’देवा, तुझे भक्त तुझ्या प्रेमाने आनंदाने भिजले आहेत।

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥
na-o niDh naam vasi-aa man aa-ay.
Your Name comes to dwell within their mind which is like all the nine treasures.
तुमचे नाव त्यांच्या मनात राहते जसे ते नऊ निधी असो।

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੫॥
poorai bhaag satgur paa-i-aa sabday mayl milaavani-aa. ||5||
By perfect good fortune, they find the True Guru and through his word they are united with God.
परिपूर्ण सौभाग्याने त्यांना खरा गुरू सापडतो आणि त्याच्या शब्दाद्वारे ते भगवंताशी एकरूप होतात।

ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
tooN da-i-aal sadaa sukh-daata.
O’ God, You are Merciful, and always the Giver of peace.
हे ’देवा, तू दयाळू आणि नेहमी शांती देणारा आहेस।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਿਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥
tooN aapay mayleh gurmukh jaataa.
You Yourself unite them with You; through the Guru’s teachings.
आपण स्वत: त्यांना स्वतःबरोबर जोडता। गुरुच्या शिकवणीद्वारे।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
tooN aapay dayveh naam vadaa-ee naam ratay sukh paavni-aa. ||6||
You Yourself bestow the glorious greatness of the Naam; attuned to the Naam, they enjoy bliss.
आपण स्वतःच नामातले वैभव देतात। ते नामालामिळविल्यामुळे आनंद घेतात।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
sadaa sadaa saachay tuDh saalaahee.
O’ Eternal God, forever and ever, I may keep praising You.
हे ’शाश्वत देवा, मी सदैव तुझी स्तुती करतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥
gurmukh jaataa doojaa ko naahee.
Through the Guru’s word I have realized that except You there is no other at all.
गुरूचा शब्द मला काळाला आहे की तुझ्याशिवाय इतर कोणी नाही।

ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਮਨਿ ਮੰਨਿਐ ਮਨਹਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥
aykas si-o man rahi-aa samaa-ay man mani-ai maneh milaavani-aa. ||7||
My mind remains absorbed in God. When one truly surrender to God, then he realizes Him in the mind itself.
माझे मन भगवंतामध्ये लीन राहते। जेव्हा एखादी व्यक्ती खरंच देवासमोर शरण जाते, तेव्हा त्याला त्याची(देवाची) मनात अनुभूती होते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਲਾਹੇ ॥
gurmukh hovai so saalaahay.
The one who becomes a Guru’s follower, he praises God.
जो गुरुचा अनुयायी बनतो, तो देवाची स्तुती करतो।

ਸਾਚੇ ਠਾਕੁਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥
saachay thaakur vayparvaahay.
The eternal God has no worries.
शाश्वत देवाला चिंता नाही।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਮੇਲਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੧॥੨੨॥
naanak naam vasai man antar gur sabdee har maylaavani-aa. ||8||21||22||
O Nanak, God’s Name dwells within the mind and through the Guru’s word one merges with Him.
नानक, देवाचे नाव मनामध्ये असते आणि गुरूच्या शब्दाने एखादा मनुष्य त्याच्यात विलीन होतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
माझ राग, मेहला ३

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ ॥
tayray bhagat soheh saachai darbaaray.
Your devotees look beautiful inYour Court.
तुझे भक्त दरबारात सुंदर दिसतात।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰੇ ॥
gur kai sabad naam savaaray.
Through the Guru’s word they are adorned with the Naam.
गुरूंच्या शब्दाद्वारे ते नामाने सुशोभित झाले आहेत।

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sadaa anand raheh din raatee gun kahi gunee samaavani-aa. ||1||
They are forever in bliss. Uttering Your praises day and night, they merge inGod, the treasure of virtues.
ते कायम आनंदात असतात। रात्रंदिवस तुझी स्तुती करीत ते सद्गुणांचा खजिना अश्या देवामध्ये विलीन होतात।