MARATHI PAGE 119

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ॥
khotay kharay tuDh aap upaa-ay.
O’God, you yourself have created both the evil and the virtuous people.
देवा, तू स्वतःच दुष्ट आणि सद्गुण दोघेही निर्माण केले।

ਧੁ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥
tuDh aapay parkhay lok sabaa-ay.
You Yourself assess the deeds of all people.
आपण स्वतः सर्व लोकांच्या कर्मांचे मूल्यांकन करा।

ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਹਿ ਖੋਟੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
kharay parakh khajaanai paa-ihi khotay bharam bhulaavani-aa. ||6||
Those found virtuous are accepted and united with You, the false ones remain lost in delusion.||6||
जे पुण्यवान आढळले जातात ते स्वीकारले जातात आणि तुझ्याशी एकरूप होतात, खोटे लोक भ्रमातच हरवले जातात।

ਕਿਉ ਕਰਿ ਵੇਖਾ ਕਿਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ki-o kar vaykhaa ki-o saalaahee.
O’ God, how can I behold You? How can I praise You?
हे ’देवा, मी तुला कसे पाहू शकतो? मी तुझी स्तुती कशी करू शकतो?

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ॥
gur parsaadee sabad salaahee.
By Guru’s Grace, I praise You through the Word of the Shabad.
गुरुच्या कृपेने, मी शब्दांच्या माध्यमातून तुझी स्तुती करतो।

ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਸੈ ਤੂੰ ਭਾਣੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥੭॥
tayray bhaanay vich amrit vasai tooN bhaanai amrit pee-aavni-aa. ||7||
O’God, it is only according to Your Will that the nectar of Your Naam comes to reside in one’s heart, and it is in Your will that You administer Your nectar to anyone.||7||
हे भगवंता, केवळ तुझ्या इच्छेनुसारच तुझ्या नावाचे अमृत एखाद्याच्या अंत: करणात राहते आणि तू तुझ्या इच्छेनुसार कोणालाही आपले अमृत देतोस || 7 ||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
amrit sabad amrit har banee.
The holy word of the Guru is the immortalizing nectar and so is the Naam of God.
गुरुचा पवित्र शब्द अमर अमृत आहे आणि त्याचप्रमाणे देवाचे नाम आहे।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥
satgur sayvi-ai ridai samaanee.
Serving the True Guru, it permeates the heart.
खऱ्या गुरूची सेवा केल्याने ते हृदयात राहते।

ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥
naanak amrit naam sadaa sukh-daata pee amrit sabh bhukh leh jaavani-aa. ||8||15||16||
O’Nanak,the nectar of naam gives eternal peace. By drinking it, one’s hunger (of worldly desires) is satisfied.||8||15||16||
हे ‘ नानक, नावाचे अमृत शाश्वत शांती देत ।ते प्यायल्याने एखाद्याची भूक (सांसारिक वासनांची) तृप्त होते || 8 || 15 || 16 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh, Third Mehl:
माझ मेहला ३

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
amrit varsai sahj subhaa-ay.
The nectar of Naam comes into one’s heart intuitively.
नामाचे अमृत अंतर्ज्ञानाने अंतःकरणात येते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
gurmukh virlaa ko-ee jan paa-ay.
However, rare are those Guru’s followers who receive and enjoys this nectar.
तथापि, हे अमृत प्राप्त करणारे आणि उपभोगणारे तेच गुरुचे अनुयायी क्वचितच आहेत।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥
amrit pee sadaa tariptaasay kar kirpaa tarisnaa bujhaavani-aa. ||1||
Those who drink it are satisfied forever (from worldly things). Showering His mercy, God quenches their thirst of worldly desires.
जे ते पितात त्यांचे कायमचे समाधान होते (ऐहिक गोष्टींकडून) त्याची दया दाखवून देव त्यांच्या सांसारिक वासनांची तहान शांत करतो।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gurmukh amrit pee-aavni-aa.
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those Guru’s followers who by Guru’s grace, drink this nectar of Naam.
मी एक बलिदान आहे, माझी आत्मा एक बलिदान आहे, जे गुरुच्या अनुयायांनी, हे अमृत पितात।

ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rasnaa ras chaakh sadaa rahai rang raatee sehjay har gun gaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Tasting thisnectar, their tongue remains imbued with divine love and intuitively keep singing God’s praise.||1||Pause||
हे अमृत चाखताना त्यांची जीभ दैवी प्रेमाने भिजत राहते आणि अंतर्ज्ञानाने देवाची स्तुती करत राहते || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਕੋ ਪਾਏ ॥
gur parsaadee sahj ko paa-ay.
It is only a rare person who by Guru’s Grace attains a state of spiritual poise and balance of mind
ही केवळ एक दुर्मिळ व्यक्ती आहे जी गुरुच्या कृपेने आध्यात्मिक शांतता आणि मनाची समतोल स्थिती प्राप्त करते।

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
dubiDhaa maaray ikas si-o liv laa-ay.
This person subdued all senses of duality, fixes the mind only on one God.
या व्यक्तीने द्वैतीच्या सर्व इंद्रियांना वश केले, फक्त एका ईश्वरावर मनाचे निर्धारण केले।

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
nadar karay taa har gun gaavai nadree sach samaavani-aa. ||2||
But this happens only when He bestows His glance of grace ,then that person sings God’s praises ;and by His grace ,merge in Truth.||2||
परंतु हे तेव्हाच घडते जेव्हा तो त्याच्या कृपेची दृष्टी देतो, तर ती व्यक्ती देवाची स्तुती करील; आणि त्याच्या कृपेने सत्यात विलीन व्हा || 2 ||

ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥
sabhnaa upar nadar parabh tayree.
O God,Your glance of grace is over all.
देवा, तुझी कृपादृष्टी सर्वत्र आहे।

ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਘਣੇਰੀ ॥
kisai thorhee kisai hai ghanayree.
On some it may be less, on others, more (just as rain falls equally on all places,but the level fields retain more while slopes retain very less).
काहींवर ते कमी असू शकते, इतरांवर, अधिक (जसे सर्व ठिकाणी एकसारखाच पाऊस पडतो, परंतु पर्वतांवर जास्त राहतो तर उतार वर कमी।

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
tujh tay baahar kichh na hovai gurmukh sojhee paavni-aa. ||3||
It is only the Gurmukhs (Guru’s followers) who understand that nothing happens at all without Your will.||3||
फक्त गुरुमुख (गुरुचे अनुयायी) हे समजतात की तुझ्या इच्छेशिवाय काहीही घडत नाही || 3 ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਹੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
gurmukh tat hai beechaaraa.
The Gurmukhs contemplate the essence of reality;
गुरुमुख वास्तवाचे सार वर विचार करतात;

ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
amrit bharay tayray bhandaaraa.
That your divine treasures are overflowing with nectar of Naam.
की तुमचे दैवी खजिना नामांच्या अमृतनेने ओसंडून वाहत आहेत।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
bin satgur sayvay ko-ee na paavai gur kirpaa tay paavni-aa. ||4||
Howeve, without serving and following the true Guru, no one receives this nectar. Whosoever receives it, gets it only by Guru’s grace,
तथापि, खऱ्यागुरूची सेवा आणि अनुसरण केल्याशिवाय कोणालाही हे अमृत मिळत नाही। ज्याला हे प्राप्त होते, ते फक्त गुरुच्या कृपेने मिळते,

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥
satgur sayvai so jan sohai.
The person who serve and follow the true Guru becomes beauteous and virtuous.
जो माणूस खऱ्यागुरूची सेवा करतो आणि त्याचे अनुसरण करतो तो सुंदर आणि पुण्यवान बनतो।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
amrit naam antar man mohai.
Such a person’s inner mind is fascinated with the Nectar of Naam.
अशा व्यक्तीचे अंतःकरण मनाच्या अमृताने मोहित होते।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਾਣੀ ਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥
amrit man tan banee rataa amrit sahj sunaavni-aa. ||5||
The person’s body and mind attuned to the Ambrosial Naam and the person intuitively keep hearing the sweet words o Guru’s Naam.||5||
व्यक्तीचे शरीर आणि मन एकनिष्ठ नावाने आत्मसंतुष्ट होते आणि ती व्यक्ती गुरुचे नाम मधुर शब्द ऐकत राहते|| 5 ||

ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥
manmukh bhoolaa doojai bhaa-ay khu-aa-ay.
A self-willed person goes astray and is ruined due to the love of duality ( the worldly riches instead of God )
मनमुखमाणूस दिशाभूल करतो आणि द्वैतीच्या प्रेमामुळे नाश पावत आहे (देवाऐवजी ऐहिक संपत्ती)।

ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਬਿਖੁ ਖਾਏ ॥
naam na layvai marai bikh khaa-ay.
This person does not meditate on God’s Naam and dies while going after false worldly desires.
ही व्यक्ती देवाच्या नावाचा चिंतन करत नाही आणि खोट्या सांसारिक इच्छांच्या मागे जात असताना मरण पावते।

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸਾ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੬॥
an-din sadaa vistaa meh vaasaa bin sayvaa janam gavaavni-aa. ||6||
Such a person lives in filth of sinful worldly pleasures day and night and without remembering God, wastes the human birth.||6||
अशी व्यक्ती अहोरात्र पापी सांसारिक सुखात राहतो देवाला आठवण न करता मानवी जन्म वाया घालवते || || ||

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਪੀਆਏ ॥
amrit peevai jis no aap pee-aa-ay.
Only that person drinks the nectar of Naam, whom He Himself inspires to do so.
केवळ ती व्यक्ती नामचे अमृत पिती, ज्यांना देव स्वतः ते करण्यासाठी प्रेरणा देतात।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
gur parsaadee sahj liv laa-ay.
By Guru’s Grace, such a person imperceptibly becomes attuned to God.
गुरूच्या कृपेने, अशी व्यक्ती नकळत देवालापावते।

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਦਰੀ ਆਵਣਿਆ ॥੭॥
pooran poor rahi-aa sabh aapay gurmat nadree aavani-aa. ||7||
Then, through the Guru’s teachings, is able to see that the perfect God Himself is pervading everywhere.||7||.
मग, गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे, हे बघण्याससक्षम होतो की परिपूर्ण देव स्वतः सर्वत्र व्यापत आहे || 7 ||

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
aapay aap niranjan so-ee.
The immaculate God is all by Himself.
पवित्र देव स्वत: सर्व आहे।

ਜਿਨਿ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨਿ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥
jin sirjee tin aapay go-ee.
He who has created (this universe) shall Himself destroy it.
ज्याने (हे विश्व) निर्माण केले आहे तोच त्याचा नाश करील।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੬॥੧੭॥
naanak naam samaal sadaa tooN sehjay sach samaavani-aa. ||8||16||17||
O Nanak, always meditate on God’s Naam, and you will merge into the eternal God with intuitive ease.||8||16||17||
नानक, नेहमी देवाच्या नावाचे चिंतन कर, आणि सहजतेने आपण शाश्वत देवामध्ये विलीन व्हाल || 8 || 16 || 17 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh, Third Mehl:
माझ, मेहला ३

ਸੇ ਸਚਿ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਏ ॥
say sach laagay jo tuDh bhaa-ay.
Only those people are attuned to the Truth, who are pleasing to you.
केवळ तेच लोक सत्याशी जुळले आहेत जे तुम्हाला आवडतात।

ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ॥
sadaa sach sayveh sahj subhaa-ay.
They always imperceptibly keep serving the TrueOne ( by meditating on Your eternal Naam).
ते नेहमीच नकळत (आपल्या शाश्वत नावाचे चिंतन करून) त्याची सेवा करत असतात।

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sachai sabad sachaa saalaahee sachai mayl milaavani-aa. ||1||
Through the True Word of the Guru,They praise the eternal God, and thus they themselves are united and unite others with the eternal God.||1||
गुरूच्या खर्या शब्दाद्वारे ते चिरंतन देवाची स्तुती करतात आणि अशाप्रकारे ते स्वतः एक होतात आणि इतरांना चिरंतन देवाबरोबर एकत्र करतात || 1 ||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree sach salaahni-aa.
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those who praise the True One.
मी एक त्याग आहे, माझा आत्मा बलिदान आहे, जे माझ्या खऱ्या देवाची स्तुती करतात त्यांच्यासाठी।

ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sach Dhi-aa-in say sach raatay sachay sach samaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Those who meditate on the eternal God are imbued with the love of the eternal God, and they merge in that true and eternal God.||||Pause||
जे लोक सनातन देवाचे चिंतन करतात त्यांना चिरंतन ईश्वराच्या प्रेमाची आवड असते आणि ते त्या खऱ्याआणि शाश्वत देवामध्ये विलीन होतात|||

ਜਹ ਦੇਖਾ ਸਚੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
jah daykhaa sach sabhnee thaa-ee.
Wherever I look, I see that eternal God pervading everywhere.
मी जिथे जिथे बघतो तिथे मला चिरंतन देव सर्वत्र व्यापलेला दिसतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
gur parsaadee man vasaa-ee.
By Guru’s Grace, I enshrine Him in my mind.
गुरूच्या कृपेने, मी त्याला माझ्या मनात सामावून घेतो।

ਤਨੁ ਸਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਨਣਿਆ ॥੨॥
tan sachaa rasnaa sach raatee sach sun aakh vakhaanni-aa. ||2||
Now my body is filled with Truth, my tongue is imbued with Truth, andI hear and talk only about the eternal God.||2||
आता माझे शरीर सत्याने भरलेले आहे, माझी जीभ सत्याने भरून गेली आहे आणि मी केवळ अनंतकालाबद्दल ऐकतो व बोलतो || २ ||