MARATHI PAGE 11

ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥
tooN ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa.
O’ God, You alone pervade in all hearts, and You always manifest everywhere.
ईश्वर , तू एकटाच सर्व हृदयां मध्ये प्रवर्तमान आहे, आणि तुझं प्रकटीकरण सर्व जागे वर आहे|

ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥
ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa.
Some are givers, and some are beggars. This is all Your Wondrous Play.
कोणी देणारे आहे, आणि कोणी मागणारे आहे, हे सर्व तुझंच रचलेलं आश्चर्यकारकनाटक आहे|

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
tooN aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tuDh bin avar na jaanaa.
You Yourself are the Giver, and You Yourself are the Enjoyer(consumer). I know no other than You.
तू एकटाच देणारा आहे, तू एकटाच त्याचा आस्वाद्य घेणार आहे, तुझ्या शिवाय मला कोणी हि माहीत नाही|

ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ॥
tooN paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa.
You are the Supreme God, Limitless and Infinite. What Virtues of Yours can I speak of and describe?
तूच सर्व्यात श्रेष्ठ देव आहे, अंनत आणि सीमारहित। तुझे मी काय सद्गुण सांगू आणि विवरण करू?

ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥
jo sayveh jo sayveh tuDh jee jan naanak tin kurbaanaa. ||2||
Nanak dedicates His life to those, who always remember You with loving devotion.
नानक त्याच जीवन त्यांना समर्पित करतो जे तुला हरहमेष प्रेमानी लक्षात करतात|

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥
har Dhi-aavahi har Dhi-aavahi tuDh jee say jan jug meh sukhvaasee.
O’ God, they who always remember You with love and devotion, live their life in peace.
हे ईश्वर! जे तुला हमेशा लक्षात करतात प्रेम आणि भक्ती पूर्वक , ते त्यांचे जीवन शांतिमय रितीनी पसारकरतात|

ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥
say mukat say mukat bha-ay jin har Dhi-aa-i-aa jee tin tootee jam kee faasee.
Those who remembered God with love and devotion, forever they are liberated from the bonds of worldly riches and powers and from the fear of death.
जे प्रेम आणि भाव ने देवाला स्मरतात ते विश्वाचे अमीरी, सत्ता सग्या बरोबरचे बंधनातून मुक्त वतात आणि त्यांना मृत्यू चा हि भय रहात नाही|

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥
jin nirbha-o jin har nirbha-o Dhi-aa-i-aa jee tin kaa bha-o sabh gavaasee.
Those who always meditate on the Fearless God with love and devotion, all their fears are dispelled.
जे हमेशा निर्भय अस्या अकाल पुरुषा वर भक्ती आणि प्रेम पूर्वक ध्यान लावतात, त्यांची सर्व भीती नष्ट होते|

ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥
jin sayvi-aa jin sayvi-aa mayraa har jee tay har har roop samaasee.
Those who always remember God with loving devotion, ultimately merge in Him.
जे त्याला निरंतर भक्तिभाव ने स्मरतात ते त्यातच सामावून जातात|

ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਸੀ ॥੩॥
say Dhan say Dhan jin har Dhi-aa-i-aa jee jan naanak tin bal jaasee. ||3||
Truly blessed and fortunate are those who remembered God with love and devotion. Nanak dedicates his life to them.
जे देवाला प्रेम, आणि भक्ती पूर्वक स्मरण करत आहे ते खरच खूप धन्य आहेत, नानक त्याच जीवन त्यांना समर्पित करतो|

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬਿਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥
tayree bhagat tayree bhagat bhandaar jee bharay bi-ant bay-antaa.
O’ God, infinite treasures of Your meditation are overflowing.
हे ईश्वर! तुझ्या वर ध्यान लावायचा अनंत खजिना सर्व दूर प्रसरून राहिला आहे|

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
tayray bhagat tayray bhagat salaahan tuDh jee har anik anayk anantaa.
Countless devotees are singing Your praises in various countless ways.
असंख्य भक्तगण तुझीवेग वेगळ्या पद्धतीने तुझी स्मृती करत आहेत।

ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ ॥
tayree anik tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa.
Countless people worship You, recite Yur Name with loving devotion and practice penances (to realize You).
ते (तुझी अनुभूती कराय साठी) असंख्य लोक तुझीप्रेमभावने भक्ती करत आहेत।

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥
tayray anayk tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa.
Your countless devotees read many smritis and shastras (hindu holy books), and perform all the six religious rites and other rituals described in these books.
तुझे भक्त असंख्य स्मृती आणि शास्त्रवाचत आहे आणि सर्व सोळा संस्कारांचं पालन करत आहेत, जे या पुस्तकां मध्ये आहे|

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥
say bhagat say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa.
O’ Nanak, only those devotees are truly virtuous, who are pleasing to my Master.
ओ नानक! फक्त तेचभक्तजन सद्गुणी आहेत जे माझ्या मालिक ला खुश करतात|

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
tooN aad purakh aprampar kartaa jee tuDh jayvad avar na ko-ee.
O’ God, You are the primal Supreme being, all pervading, limitless creator of the universe. No one is as great as You.
हे ईश्वर! तू अकाल पुरुष आहेस,सर्वयां मध्ये मुख्य आहेस, सर्वव्यापी, अंनत ब्रह्माण्डनायक आहेस, तुझ्या इतके महान कोणी हि नाही|

ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
tooN jug jug ayko sadaa sadaa tooN ayko jee tooN nihchal kartaa so-ee.
Age after age, You are always one and the same. You are the imperishable Creator.
युग आणि युगां पासून, त तसाच आहे, तू अविनाशी आहे|

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ ॥
tuDh aapay bhaavai so-ee vartai jee tooN aapay karahi so ho-ee.
Everything happens according to Your Will. You Yourself accomplish all that occurs.
सर्व काही तुझी इची अनुसार होत आहे| जे काही होत ते तूच घडवून आणतो|

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥
tuDh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tuDh aapay siraj sabh go-ee.
You Yourself created the entire universe, and having fashioned it, You Yourself shall destroy it all.
तूच हि संपूर्ण सृष्टी बनविली, आणि बनविल्या नंतर आता तूच त्याचा नाश करेल|

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥
jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee. ||5||1||
Servant Nanak sings the Glorious Praises of the Dear Creator, the Knower of all.
हे सर्व ज्ञाता तुझा सेवक नानक तुझे कीर्तिमान स्तुती चे गान करतो|

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
aasaa mehlaa 4.
Raag Aasaa, by the Fourth Guru:
राग आसा, चौथ्या गुरु द्वारा:

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ ॥
tooN kartaa sachiaar maidaa saaN-ee.
O’ God, You are the true Creator, and my Master.
हे ईश्वर! तू एक खरा सर्जनहार आहेस, माझ्या मालिक!

ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo ta-o bhaavai so-ee theesee jo tooN deh so-ee ha-o paa-ee. ||1|| rahaa-o.
Only that which pleases You happens, and I receive what You grant me.
जे तुला आवडत ते होत, आणि मला जे काही मिळत ते तु देतोस तेव्हा!

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥
sabh tayree tooN sabhnee Dhi-aa-i-aa.
O’ God, the whole universe is Your Creation, and everyone meditate on You with loving devotion.
हे ईश्वर! संपूर्ण ब्रह्माण्ड तुझी रचना आहे। आणि सर्व तुझ्या वर ध्यान धरत आहे|

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਿ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥
jis no kirpaa karahi tin naam ratan paa-i-aa.
The one upon whom You become merciful realizes Your precious Name.
ज्याचा वर तुझी कृपा असते त्याला तुझे महत्व कळतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ ॥
gurmukh laaDhaa manmukh gavaa-i-aa.
He who followed Guru’s teachings experienced the bliss of Your Name, and he who followed his egoistic mind lost this precious experience.
ज्याने सतगुरूची शिकवण नि तुझे नाव घेतले त्यांनी धन्यता अनुभवली| आणि ज्याने स्वतःचे अभिमानि मन ला ऐकले त्यांनी हा अनुभव गुमावळ|

ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥
tuDh aap vichhorhi-aa aap milaa-i-aa. ||1||
O’ God,You Yourself separate the self-willed from Yourself. You Yourself unite Guru’s followers with You.
हे ईश्वर! तूच तुझी इच्छा तुझ्यातून वेगळे करतो आणि तूच सतगुरुचे शिष्टयांना एक आणतो ।

ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
tooN daree-aa-o sabh tujh hee maahi.
O’ God, You are the river of life and all creatures are mere waves in that river.
हे ईश्वर! तू जवान ची सरिता आहे, आणि सर्व जीव त्या पाण्याची एक लहर समान आहे|

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
tujh bin doojaa ko-ee naahi.
There is no one besides You.
तुझ्या शिवाय कोणी हि नाही|

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥
jee-a jant sabh tayraa khayl.
All living beings are part of Your wondrous play of life.
सर्व जीव तुझ्या आश्चर्यकारक नाटकाचे भाग आहेत|

ਵਿਜੋਗਿ ਮਿਲਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥
vijog mil vichhurhi-aa sanjogee mayl. ||2||
Separation or union with God is predestined. Some remain separated from You, while others reunite with You, as per their destiny and Your Will.
देवां बरोबर एक होणं आणि वेगळे जाण हे आधी पासून नशिबात असत| कोणी तुझ्या पासून लांब जात आणि कोणी परत तुझ्यातच येत , हे सगळं त्यांचं नशीब आणि तुझी इच्छा आहे|

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥
jis no too jaanaa-ihi so-ee jan jaanai.
Whom You inspire to understand, he alone understands the right way of life.
तू ज्याला समजायला प्रेरित करतो , तो एकटाच जीवन जीवायचा खरा रस्ता ओळखू शकतो|

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥
har gun sad hee aakh vakhaanai.
He always sings Your praises and describe Your virtues to others.
तो हमेशा तुझी स्तुती गट असतो आणि तुझ्या विषयी तुज्या सद्गुणां विषयी दुसर्याना सांगत असतो|

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
jin har sayvi-aa tin sukh paa-i-aa.
He who has remembered You with loving devotion have obtained peace and comfort.
ज्याने देवाला प्रेमभाव पूर्वक तुला लक्षात केले त्यांना शांती आणि सुकून मिळत।

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
sehjay hee har naam samaa-i-aa. ||3||
Intuitively he merges in God’s Name.
शेवट तो मनानी देवाच्या नावात सामावते|