MARATHI PAGE 109

ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaNjh mehlaa 5.
Raag Maajh,by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਝੂਠਾ ਮੰਗਣੁ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਗੈ ॥
jhoothaa mangan jay ko-ee maagai.
If someone asks for short-lived, worldly things,
जर कोणी अल्पायुषी, सांसारिक गोष्टी विचारत असेल,

ਤਿਸ ਕਉ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨ ਲਾਗੈ ॥
tis ka-o martay gharhee na laagai.
it takes one no time to die a spiritual death.
एखाद्याला आध्यात्मिक मृत्यू मरायला वेळ लागत नाही।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੈ ਸੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਹਚਲੁ ਕਹਣਾ ॥੧॥
paarbarahm jo sad hee sayvai so gur mil nihchal kahnaa. ||1||
But the one who always remembers God, by meeting the Guru becomes unaffected by worldly riches or power.
परंतु जो नेहमी परमेश्वराची आठवण ठेवतो, तो गुरुला भेटल्यामुळे ऐहिक संपत्ती किंवा सामर्थ्याने प्रभावित होत नाही।

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥
paraym bhagat jis kai man laagee.
The person who is imbued with God’s loving devotion,
जी व्यक्ती देवाच्या प्रेमाच्या भक्तीने रंगलेली आहे,

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਨਦਿਨੁ ਨਿਤਿ ਜਾਗੀ ॥
gun gaavai an-din nit jaagee.
He always sings God’s praises and always remains aware to the pitfalls of worldly attachments,
तो नेहमी परमेश्वराची स्तुती करतो आणि ऐहिक आसक्तींच्या दुष्परिणामांबद्दल नेहमी जागरूक राहतो,

ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਤਿਸੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਲੈ ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲਹਣਾ ॥੨॥
baah pakarh tis su-aamee maylai jis kai mastak lahnaa. ||2||
The person who is destined to receive this wealth of Name,holding by the hand, God unites such a person with Himself.
ज्याला नावाची ही संपत्ती प्राप्त होण्याचे भाग्य आहे, हाताने धरून देव अशा व्यक्तीला स्वतःस एकत्र करतो।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਂ ਮਨਿ ਵੁਠੇ ॥
charan kamal bhagtaaN man vuthay.
The minds of the devotees are lovingly attuned to the immaculate word of God.
भक्तांचे मन हेभगवंताच्या पवित्र वचनात प्रेमाने जोडले गेले आहे।

ਵਿਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਸਗਲੇ ਮੁਠੇ ॥
vin parmaysar saglay muthay.
Those Who do not remember God are all deceived by their inner malicious impulses.
ज्यांना देवाची आठवण येत नाही ते सर्व त्यांच्या आतील द्वेषाने फसविले गेले आहेत।

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂੜਿ ਨਿਤ ਬਾਂਛਹਿ ਨਾਮੁ ਸਚੇ ਕਾ ਗਹਣਾ ॥੩॥
sant janaaN kee Dhoorh nit baaNchheh naam sachay kaa gahnaa. ||3||
But the devotees of God every day seek the humble association of the saints, and for them the eternal Naam is their real wealth.
परंतु दररोज देवाचे भक्त संतांच्या नम्र संगतीचा शोध घेतात आणि त्यांच्यासाठी अनंत नाम ही त्यांची खरी संपत्ती आहे।

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਐ ॥
oothat baithat har har gaa-ee-ai.
In all states we should sing the praises of God,
सर्व राज्यात आपण भगवंताचे गुणगान गावे,

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਵਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ॥
jis simrat var nihchal paa-ee-ai.
By contemplating and remembering him, we obtain union with that immortal God.
त्याचा विचार करून आणि त्याची आठवण ठेवून आपण त्या अमर परमात्म्याबरोबर एकरूप होतो।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਣਾ ॥੪॥੪੩॥੫੦॥
naanak ka-o parabh ho-ay da-i-aalaa tayraa keetaa sahnaa. ||4||43||50||
O’ God, please be merciful to Nanak and bless him so that he may gladly accept Your Will, and bear all Your doings
हे देवा, कृपया नानकांवर दया दाखवा आणि आशीर्वाद द्या जेणेकरून तो तुमची इच्छा आनंदाने मान्य करील आणि तुमची सर्व कामे सहन करेल।

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧
raag maajh asatpadee-aa mehlaa 1 ghar 1
Raag Maajh, by the First Guru: Ashtapadis: First beat.
राग माझ, मेहला १ अष्टपदी, घर १

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. realized by the grace Of The Guru:
एक ओंकार, सतगुरूच्या कृपेने

ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ ॥
sabad rangaa-ay hukam sabaa-ay.
All those who are imbued in the Guru’s word and live by His command,
जे लोक गुरूच्या शब्दाने वेढले आहेत आणि त्याच्या आज्ञेनुसार जगतात,

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਏ ॥
sachee dargeh mahal bulaa-ay
are invited to the court of the eternal (God).
अनंतकाळच्या (देवाच्या) दरबारात आमंत्रित केले आहे।

ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਵਣਿਆ ॥੧॥
sachay deen da-i-aal mayray saahibaa sachay man patee-aavani-aa. ||1||
O’ my Creator and Master, Merciful to the oppressed, their mind is appeased by the eternal Truth.
हे ’माझा निर्माणकर्ता व स्वामी, पीडितांशी दयाळू असलेल्या, त्यांचे मन चिरंतन सत्यामुळे शांत झाले आहे।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree sabad suhaavani-aa.
I dedicate myself to those who, being imbued in Naam have made their life spiritually beautiful.
मी स्वतःला त्या लोकांना समर्पित करतोज्यांनी नामा मध्ये लिप्त राहून त्यांचे जीवन सुंदर बनविले आहे।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
amrit naam sadaa sukh-daata gurmatee man vasaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
By following the Guru’s teachings, they have enshrined in their mind the nectar like God’s Name, which brings everlasting peace.
गुरूच्या शिकवणीचे अनुसरण करून, त्यांनी त्यांच्या मनात ईश्वराच्या नावाचे अमृत बसवले, जे सार्वकालिक शांती मिळवते।

ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥
naa ko mayraa ha-o kis kayraa.
In the world, none belong to me forever and I belong to none forever,
जगात कोणीही कायमचे माझे नाही आणि मी कायमचा कोणाचा नाही।

ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਮੇਰਾ ॥
saachaa thaakur taribhavan mayraa.
Only eternal God is mine, who is pervading in the three words.
फक्त शाश्वत देव माझा आहे, जो त्रिभुवन मध्येव्यापत आहे।

ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇ ਘਣੇਰੀ ਕਰਿ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ ॥੨॥
ha-umai kar kar jaa-ay ghanayree kar avgan pachhotaavani-aa. ||2||
Acting in egotism, so very many have died. After committing sins, they later repent and regret. ||2||
अहंकार मध्ये राहून, अनेक मरण पावले आहेत। पाप केल्यावर नंतर त्यांना पश्चात्ताप होतो || 2 ||

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ॥
hukam pachhaanai so har gun vakhaanai.
Those who recognize the God’s Command, contemplate and remember him.
जे लोक देवाच्या आज्ञेस ओळखतात, त्याचा विचार करतात आणि त्याची आठवण करतात।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥
gur kai sabad naam neesaanai.
By lovingly meditating on Naam through the Guru’s word, they depart from here with the stamp of approval.
गुरुच्या शब्दाद्वारे प्रेमपूर्वक नामस्मरण करून, ते येथून मंजुरीच्या शिक्कासह निघून जातात।

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਸਚੈ ਛੂਟਸਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sabhnaa kaa dar laykhaa sachai chhootas naam suhaavani-aa. ||3||
Everyone’s account is kept in the God’s Court. Only they who are embellished with the Naam are liberated.
प्रत्येकाचे खाते देवाच्या दरबारात ठेवले जाते। केवळ तेच नामस्मरण करुन मुक्त झाले आहेत।

ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਏ ॥
manmukh bhoolaa tha-ur na paa-ay.
The self-willed egocentrics are deluded; they find no place of spiritual solace.
अहंकारी भ्रमित केले जाते; त्यांना आध्यात्मिक सांत्वन मिळत नाही।

ਜਮ ਦਰਿ ਬਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥
jam dar baDhaa chotaa khaa-ay.
Due to the evil deeds done, he suffers at the door of the demon of death.
केलेल्या दुष्कर्मांमुळे तो मृत्यूच्या राक्षसाच्या दाराजवळ दु: ख भोगतो।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੪॥
bin naavai ko sang na saathee muktay naam Dhi-aavani-aa. ||4||
Without the Naam, there are no companions or friends. Liberation comes only by lovingly meditating on the Naam.
नावाशिवाय, कोणतेही सहकारी किंवा मित्र नाहीत। मुक्ती केवळ प्रेमाचे ध्यानपूर्वक ध्यान केल्याने येते।

ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥
saakat koorhay sach na bhaavai.
The faithless cynic engrossed in Maya, does not like the Truth.
मायेमध्ये गुंतलेल्या अविश्वासू निष्ठुरांना सत्य आवडत नाही।

ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥
dubiDhaa baaDhaa aavai jaavai.
In ego Bound by duality, they come and go in cycle of life and death.
द्वैत द्वारे अहंकार मध्ये, ते येतात आणि जीवन आणि मृत्यूच्या चक्रात जातात।

ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੫॥
likhi-aa laykh na maytai ko-ee gurmukh mukat karaavani-aa. ||5||
Nobody can erase the writ of destiny of past actions. However, one can also be emancipated by the Guru’s grace.
मागील क्रियांच्या नियतीच्या लिखाणाला कोणीही मिटवू शकत नाही। तथापि, एखाद्याची गुरुकृपेने देखील सुटका केली जाऊ शकते।

ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ॥
pay-ee-arhai pir jaato naahee.
In this world which is like her parent’s house, the young soul bride does not try to form relationship with her Husband-God.
तिच्या आईवडिलांच्या घरासारख्या या जगात, तरूण आत्मा वधू तिच्या नवऱ्याशीसंबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करीत नाही।

ਝੂਠਿ ਵਿਛੁੰਨੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥
jhooth vichhunnee rovai Dhaahee.
Through ego she has been separated from God, and her soul is crying to meet Him.
अहंकाराने ती देवापासून विभक्त झाली आहे, आणि तिचा आत्मा त्याला भेटायला रडत आहे।

ਅਵਗਣਿ ਮੁਠੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਅਵਗਣ ਗੁਣਿ ਬਖਸਾਵਣਿਆ ॥੬॥
avgan muthee mahal na paa-ay avgan gun bakhsaavani-aa. ||6||
Entrapped Egocentric is not able to have union with God. Only God can forgive her if she imbues herself with the divine virtues.
अडकलेला अहंकारकर्ता भगवंताशी एकरूप होण्यास सक्षम नाही। जर तिने स्वत: ला दैवी गुणांनी ओतले तर फक्त देवच तिला क्षमा करू शकतो।

ਪੇਈਅੜੈ ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਪਿਆਰਾ ॥
pay-ee-arhai jin jaataa pi-aaraa.
The soul Bride that created the relationship with her beloved God while living inthis world,
या जगात राहत असताना तिच्या प्रिय भगवंताशी नाते निर्माण करणारी आत्मा नववधू,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
gurmukh boojhai tat beechaaraa.
through the Guru, she realizes and reflects on the essence of divine wisdom.
गुरूद्वारे, ती दैवी बुद्धीचे सार जाणवते आणि प्रतिबिंबित करते।

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
aavan jaanaa thaak rahaa-ay sachai naam samaavani-aa. ||7||
Those who are absorbed in Naam, their cycle of birth and death cease and they merge with Him.
जे नामात लीन होते, त्यांचे जन्म आणि मृत्यूचे चक्र संपुष्टात येते आणि ते त्याच्यामध्ये विलीन होतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ॥
gurmukh boojhai akath kahaavai.
The Gurus Follower understands the virtues of the Almighty and inspires others to follow the path of understanding God ‘s virtues.
गुरु अनुयायी सर्वशक्तिमान देवाचे गुण समजून घेतात आणि इतरांना देवाचे गुण समजून घेण्याच्या मार्गावर चालण्यास प्रवृत्त करतात।

ਸਚੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥
sachay thaakur saacho bhaavai.
Ever Present Almighty only likes Truth and Truthful Living.
सदैव वर्तमान सर्वशक्तिमान केवळ सत्य आणि सत्यपूर्ण जीवनच पसंत करते।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥
naanak sach kahai baynantee sach milai gun gaavani-aa. ||8||1||
Nanak makes this submission: that the true God is realized only by singing His praises.
नानक हे सादर करतात: की केवळ त्याची स्तुती गाण्याद्वारेच खऱ्या देवाची प्राप्ती होते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥
maajh mehlaa 3 ghar 1.
Raag Maajh, by the Third Guru, First Beat:
राग माझ, मेहला ५

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥
karam hovai satguroo milaa-ay.
When God showers His grace on someone, He unites that person with the true Guru.
जेव्हा देव एखाद्यावर कृपा करतो, तेव्हा तो त्या व्यक्तीला खऱ्यागुरूबरोबर जोडतो।