MARATHI PAGE 101

ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
jo jo peevai so tariptaavai.
Whosoever partakes of the Naam-nectar is satiated, and feel that all their worldly desires have been fulfilled.
जो कोणी नाम-अमृत चे भाग घेतो तो तृप्त होतो आणि असे वाटते की त्यांच्या सर्व ऐहिक इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत।

ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥
amar hovai jo naam ras paavai.
He who obtains the Sublime Essence of the Naam never died spiritually.
ज्याने नामचे उदात्त सार प्राप्त केले त्याचा कधीच आध्यात्मिक मृत्यू झाला नाही।

ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
naam niDhaan tiseh paraapat jis sabad guroo man voothaa jee-o. ||2||
The wealth ofNaam is obtained by the onein whose mind the holy Word of the Guru is enshrined.
ज्याच्या मनात गुरूचा पवित्र वचन अंतर्भूत होतो त्यालाच नावाची संपत्ती प्राप्त होते।

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨਾ ॥
jin har ras paa-i-aa so taripat aghaanaa.
One who obtains the Sublime Essence of the Naam is satiated and fulfilled from worldly desires.
जो नामचे उदात्त सार प्राप्त करतो त्याला तृप्त केले जाते आणि त्याची ऐहिक इच्छा पूर्ण होते।

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਹਿ ਡੁਲਾਨਾ ॥
jin har saad paa-i-aa so naahi dulaanaa.
One who obtains this relish of Naam does not waver.
ज्याला हा नामस्मरण प्राप्त होतो तो डगमगू शकत नाही।

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
tiseh paraapat har har naamaa jis mastak bhaageethaa jee-o. ||3||
However, only that person realizes God’s Name in whose destiny it is so pre-ordained.
तथापि, केवळ त्या व्यक्तीस देवाचे नाव कळते ज्याच्या नशिबात हे इतके पूर्व-नियोजित आहे।

ਹਰਿ ਇਕਸੁ ਹਥਿ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
har ikas hath aa-i-aa varsaanay bahutayray.
The gift of God’s Name is first obtained by one person (the Guru), and then from him many others benefit.
देवाच्या नावाची भेट प्रथम एका व्यक्तीद्वारे (गुरू) प्राप्त केली जाते आणि नंतर त्याच्याकडून इतरांना फायदा होतो।

ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥
tis lag mukat bha-ay ghanayray.
By following the Guru, a great many have been liberated from Maya.
गुरूचे अनुसरण केल्याने, पुष्कळ लोक मायापासून मुक्त झाले।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥
naam niDhaanaa gurmukh paa-ee-ai kaho naanak virlee deethaa jee-o. ||4||15||22||
Wealth of Naam is obtained by the Guru’s grace. Nanak says, Rare are the persons who have had a taste of this wealth of Naam.
गुरुची कृपा करून नामची संपत्ती प्राप्त होते। नानक म्हणतात, नामाच्या या संपत्तीची चव घेणारे दुर्मिळ व्यक्ती आहेत।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ , मेहला ५

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰੈ ॥
niDh siDh riDh har har har mayrai.
For me God’s Name is the wealth of the world, it is Naam that is the spiritual power, wealth and prosperity.
माझ्यासाठी भगवंताचे नाव जगाची संपत्ती आहे, ही आध्यात्मिक शक्ती, संपत्ती आणि समृद्धी आहे।

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥
janam padaarath gahir gambheerai.
By the grace of the profound and unfathomable God, I have obtained the supreme blessing of human life.
प्रगल्भ आणि अतुलनीय देवाच्या कृपेने मला मानवी जीवनाचा सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त झाला आहे।

ਲਾਖ ਕੋਟ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
laakh kot khusee-aa rang raavai jo gur laagaa paa-ee jee-o. ||1||
Never endingspiritual pleasures and delights are enjoyed by the one who humbly follows the Guru’s teachings.
जो गुरुच्या शिकवणीला नम्रपणे पाळतो त्याला कधीही न संपणारे आध्यात्मिक सुख आणि आनंद मिळतात।

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ ॥
darsan paykhat bha-ay puneetaa.
Upon seeing the sight of the Guru and following his teaching, I have been rendered immaculate.
गुरूचे दर्शन झाल्यावर आणि त्यांच्या शिकवणुकीचे पालन केल्याने मी पवित्र झालो आहे।

ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥
sagal uDhaaray bhaa-ee meetaa.
And all my senses are liberated from the vices.
आणि माझे सर्व इंद्रिय दुर्गुणांपासून मुक्त झाले आहेत।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੨॥
agam agochar su-aamee apunaa gur kirpaa tay sach Dhi-aa-ee jee-o. ||2||
By the Guru’s Grace, I meditate on the Inaccessible and Unfathomable God.
गुरूंच्या कृपेने, मी दुर्गम आणि अतुलनीय देवाचे ध्यान करतो।

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ॥
jaa ka-o khojeh sarab upaa-ay.
The One, who is sought by all,
तो एक जो सर्वांद्वारेशोधले जात आहे,

ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ॥
vadbhaagee darsan ko virlaa paa-ay.
Only a rare fortunate person is able to realize Him.
केवळ दुर्मीळ भाग्यवान व्यक्तीच त्याला जाणण्यास सक्षम आहे।

ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ ਓਹੁ ਮਹਲੁ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
ooch apaar agochar thaanaa oh mahal guroo daykhaa-ee jee-o. ||3||
God is supreme, unfathomable and His virtues are infinite. The Guru has shown me a path to unite with him.
देव सर्वोच्च, अतुलनीय आहे आणि त्याचे गुण असीम आहेत। गुरुने मला त्याच्याबरोबर एक होण्याचा मार्ग दाखविला आहे।

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
gahir gambheer amrit naam tayraa.
O’ unfathomable and profound God, Your Name is the Ambrosial Nectar.
हे ’अथांग आणि प्रगल्भ देवा, तुझे नाव अमृत आहे।

ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਰਾ ॥
mukat bha-i-aa jis ridai vasayraa.
The one in whose heart You dwell, he is liberated from the vices.
ज्याच्या अंतःकरणात तू वास करतोस तो दुर्गुणांपासून मुक्त झाला।

ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੧੬॥੨੩॥
gur banDhan tin kay saglay kaatay jan naanak sahj samaa-ee jee-o. ||4||16||23||
O’ Nanak, the Guru cuts off all his bonds of Maya, and he is intuitively absorbed in peace and bliss.
हे ’नानक, गुरू आपले सर्व मायाचे बंधन तोडतात आणि तो अंतर्ज्ञानाने शांतीने व आनंदात मग्न होतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਉ ॥
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.
By God’s Grace, I lovingly remember Him.
देवाच्या कृपेने, मी त्याचे प्रेमपूर्वक स्मरण करतो।

ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥
parabhoo da-i-aa tay mangal gaava-o.
By God’s mercy, I sing the song of joy in His praise.
देवाच्या दयेने मी त्याच्या स्तुतीमध्ये आनंदाचे गाणे गाईन।

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
oothat baithat sovat jaagat har Dhi-aa-ee-ai sagal avradaa jee-o. ||1||
Throughout all our life, in every state, whether sitting, standing, sleeping or waking up, we should lovingly remember God.
आयुष्यभर, प्रत्येक राज्यात, बसून, उभे राहून, झोपेने किंवा जागृत असो, आपण भगवंताचे प्रेमपूर्वक स्मरण केले पाहिजे|

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.
The Guru has given me the potion of Naam,
गुरुने मला नाम दिले आहे,

ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥
kilbikh kaatay nirmal thee-aa.
which has destroyed all sins and made me pure.
ज्याने सर्व पापांचा नाश केला आणि मला शुद्ध केले।

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਿਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
anad bha-i-aa niksee sabh peeraa sagal binaasay dardaa jee-o. ||2||
I am filled with spiritual bliss, and all pains are gone and my suffering dispelled.
मी आध्यात्मिक आनंदाने भरलेला आहे, आणि सर्व दु: ख नाहीसे झाले आहेत आणि माझे दु: ख दूर झाले आहे।

ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥
jis kaa ang karay mayraa pi-aaraa.
The one whom my Beloved God protects,
माझा प्रिय देव ज्याचे रक्षण करतो,

ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥
so muktaa saagar sansaaraa.
is liberated from the world-ocean of vices.
तो दुर्गुणांच्या महासागरातून मुक्त होतो।

ਸਤਿ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sat karay jin guroo pachhaataa so kaahay ka-o dardaa jee-o. ||3||
One who recognizes the Guru, practices Truth; why should he be afraid?
जो गुरुला ओळखतो, सत्याचा अभ्यास करतो; त्याने घाबरायला का पाहिजे?

ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਏ ॥
jab tay saaDhoo sangat paa-ay.
Since I found the holy congregation,
मला पवित्र संगत सापडल्यापासून,

ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥
gur bhaytat ha-o ga-ee balaa-ay.
and followed the Guru’s word, my affliction of ego has been dispelled.
आणि गुरूच्या शब्दाचे अनुसरण केल्याने माझा अहंकाराचा त्रास दूर झाला।

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕਿ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥
saas saas har gaavai naanak satgur dhaak lee-aa mayraa parh-daa jee-o. ||4||17||24||
The true Guru has saved my honor. Now Nanak sings the praises of God with each and every breath.
खऱ्या गुरूने माझा मान वाचविला आहे।आता नानक प्रत्येक श्वासाने देवाची स्तुती करतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ot pot sayvak sang raataa.
Through and through, the God is intermingled with His devotee.
देव त्याच्या भक्ताबरोबर मिसळत राहतो।

ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
parabh partipaalay sayvak sukh-daata.
God, the Giver of Peace, cherishes His devotee.
शांती देणारा देव आपल्या भक्ताची काळजी घेतो।

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
paanee pakhaa peesa-o sayvak kai thaakur hee kaa aahar jee-o. ||1||
As the devotees are always busy in meditating on God, it is my yearning that I do all the chores like fetch water, wave fan and grind grains for the devotees.
भक्त भगवंताचे ध्यान करण्यात नेहमीच व्यस्त असतात म्हणून मी पाणी आणणे, पंख्याने हवा टाकणेआणि भाविकांचे धान्य दळणे अशी त्यांची सर्व कामे करायचीमला तीव्र इच्छा आहे।

ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
kaat silak parabh sayvaa laa-i-aa.
The one whom God has attached to His devotional service after cutting his noose of Maya,
ज्याला भगवंताने आपल्या मायाची गळफास कापल्यानंतर त्याच्या भक्ती सेवेत जोडले आहे,

ਹੁਕਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
hukam saahib kaa sayvak man bhaa-i-aa.
God’s Command is pleasing to the mind of that devotee.
देवाची आज्ञा त्या भक्ताच्या मनाला प्रसन्न करते।

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੨॥
so-ee kamaavai jo saahib bhaavai sayvak antar baahar maahar jee-o. ||2||
The devotee only does what pleases God. He thus becomes expert in meditating on Naam and dealing lovingly with others.
भक्त केवळ भगवंताला प्रसन्न करतात। अशा प्रकारे तो नाम वर ध्यान करण्यायोग्य आणि इतरांशी प्रेमळपणे वागण्यात तज्ञ होतो।

ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਹਿ ॥
tooN daanaa thaakur sabh biDh jaaneh.
O’ God, You are the all-wise Master, You know all the ways of saving Your devotees from the grip of Maya.
हे ’देवा, तू सर्वज्ञानी गुरु आहेस, तुझ्या भक्तांना मायाच्या पकडातून वाचविण्याचे सर्व मार्ग तुला ठाऊक आहेत।