Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 613

Page 613

ਜਿਹ ਜਨ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੇ ॥ 주! 당신의 귀리를 취한 헌애자들은 당신의 피난처에서 즐거워합니다
ਜਿਹ ਨਰ ਬਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਮਹਿ ਗਨਣੇ ॥੨॥ 지고한 인격체에 의해 잊혀진 자들은 불행한 인간들 가운데 포함된다. 2
ਜਿਹ ਗੁਰ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਵ ਲਾਈ ਤਿਹ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਰਸੁ ਕਰਿਆ ॥ 구루를 존경하고 주님 안에 평화를 두었던 사람들은 큰 행복의 주스를 경험했습니다
ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਾਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ॥੩॥ 신을 잊고 구루에게서 등을 돌리는 사람은 끔찍한 지옥에 떨어집니다. 3
ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 하느님께서 어떤 사람에게 감명을 주심 하듯이, 그분은 그분의 행실이 되십니다
ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਕਰੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰਿਦੈ ਭਏ ਮਗਨ ਚਰਨਾਰਾ ॥੪॥੪॥੧੫॥ 나낙은 성도들에게 피난처를 얻었고 그의 마음은 주님의 발에 잠겨 있습니다. 4. 4. 15
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ 왕이 왕국의 행위에 갇히는 것처럼, 오만한 사람이 교만에 갇히는 것처럼,
ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ ॥੧॥ 탐욕스러운 사람이 탐욕에 매료되는 것처럼 지혜로운 사람은 하나님의 색채에 흡수됩니다. 1
ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 이것이 헌애자가 좋아하는 것입니다
ਪੇਖਿ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 계속해서 근처를 방문하여 사트구루를 섬기고 신에게 찬송을 부르는 것만으로 만족합니다. 머무르다
ਅਮਲਨ ਸਿਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਮਿ ਪਿਆਰੀ ॥ 술 취한 남자는 마약에 빠져 있고 지주는 그의 땅의 성장을 좋아합니다
ਖੀਰ ਸੰਗਿ ਬਾਰਿਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥੨॥ 어린아이가 젖에 애착을 갖듯이 성도들도 하나님을 너무나 사랑합니다. 2
ਬਿਦਿਆ ਮਹਿ ਬਿਦੁਅੰਸੀ ਰਚਿਆ ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥ 학식 있는 사람은 지식에 대한 연구에 종사하고 눈은 아름다움의 형태를 보고 행복을 느낍니다
ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ ਲੁਭਾਨੀ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ॥੩॥ 혀가 여러 가지 맛으로 시원하듯이, 헌애자도 하나님을 찬양하는 데 열중합니다. 3
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 그분은 모든 마음의 주인이시며, 사람의 굶주림과 욕망이 그러하듯이, 그의 욕망을 이루실 것입니다
ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥ 나낙은 하나님을 보고자 하는 강한 열망을 가지고 있었고 내면의 주님을 찾았습니다. 4. 5. 16
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥ 오, 이런! 우리는 죄의 더러움으로 더러워졌으나 당신은 우리를 거룩하게 하십니다. 우리는 결백하며 당신은 우리에게주는 분입니다
ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ॥੧॥ 우리는 바보이지만 당신은 영리합니다. 당신은 모든 예술을 아는 사람입니다. 1
ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥ 오, 이런! 우리 피조물들은 너무나 비천하고 당신도 그렇습니다
ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 우리는 큰 죄인이고 당신은 죄의 파괴자입니다. 이봐 타쿠르 지! 당신의 거주지는 아름답습니다. 머무르다
ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥ 오, 이런! 당신은 영혼과 몸과 영혼을 주어 모든 것을 창조하는 사람입니다
ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥ 오, 이런! 우리는 자질이없고 우리 안에는 자질이 존재하지 않습니다. 그러므로 우리에게 미덕의 선물을 주십시오. 2
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 오, 이런! 당신은 우리 피조물에게 선을 행하지만, 우리 하찮은 피조물들은 당신의 선을 이해하지 못합니다. 당신은 항상 우리에게 친절합니다
ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥ 오 지고의 존재여! 당신은 우리에게 행복과 번영을 주는 사람이므로 자녀를 보호해야 합니다. 3
ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਿਤਾਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਾਚੈ ॥ 오, 이런! 당신은 미덕의 보물 창고, 흔들리지 않는 술탄, 그리고 모든 생명체가 당신 앞에서 당신을 구걸합니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥ 나낙은 "오 하나님! 이것은 우리 동물의 경우입니다. 그러므로 우리에게 매우 친절하게 대함으로써 우리를 성도의 길로 인도하십시오. 4. 6. 17
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ 소르티 마할라 5 가르 2
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 당신이 당신의 심란을 어머니의 자궁에 주어 나를 보호한 것처럼;
ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਰਿ ਮਹਿ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 마찬가지로, 오 구세주여, 주님! 이 세상에서 헤아릴 수 없는 불바다의 파도와 함께 저를 십자가에 못 박으소서. 1
ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਸਿਰਿ ਮੋਰਾ ॥ 맙소사! 당신은 내 머리에 내 Thakur이고
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 당신은 세상에서 나의 피난처입니다. 머무르다
ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਜਾਨੈ ॥ 멸시하는 사람은 하나님이 창조한 것들을 산으로 여기지만, 창조주는 단지 산으로 여긴다
ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ ॥੨॥ 오, 이런! 당신은 주는 사람이고 모두 당신의 문 앞에서 거지입니다. 그러나 당신은 당신의 뜻에 따라 베풉니다. 2
ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰੁ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 오, 이런! 당신의 축복은 한 순간에 당신은 무언가이고 한 순간에 당신은 다른 것이기 때문입니다
ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥ 당신은 아름답고, 신비롭고, 심오하고 심오하며, 최고이며, 접근하기 어렵고, 거대합니다. 3
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/