Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 586

Page 586

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਇ ॥ 온 세상이 두려움에 빠져 있지만 오직 한 신만이 두려움이 없습니다
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਿਥੈ ਭਉ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥ Satiguru를 섬김으로써 신은 마음 속에 거하고 두려움은 결코 마음에 들어오지 않습니다
ਦੁਸਮਨੁ ਦੁਖੁ ਤਿਸ ਨੋ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 어떤 적도 그에게 가까이 오지 않으며 아무도 그를 방해 할 수 없습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥ 구루무크는 마음속으로 신에게 선한 일이 일어나는 것이라고 생각했습니다
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਿ ਰਖਸੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸੋਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하나님 자신이 사람의 존엄성을 지니고 있으며 모든 사역을 완성한다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਇਕਿ ਸਜਣ ਚਲੇ ਇਕਿ ਚਲਿ ਗਏ ਰਹਦੇ ਭੀ ਫੁਨਿ ਜਾਹਿ ॥ 어떤 친구들은 세상을 떠나고, 어떤 친구들은 이미 세상을 떠났으며, 살아 있는 사람들은 결국 세상을 떠날 것이다
ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥ 사트구루를 섬기지 않은 사람들은 세상에 와서 후회하고 있습니다
ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਹਿ ॥੨॥ 오 나낙이여! 진리에 잠긴 사람은 결코 분리되지 않고 사트구루를 섬김으로써 하나님과 합쳐진다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 그의 마음 속에 고결한 신의 거처가 있다면, 우리는 그런 위대한 사람 사트구루를 만나야 합니다
ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮੈ ਜਿਨਿ ਹੰਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥ 우리는 마음에서 자아를 파괴 한 사랑하는 Satguru를 인터뷰해야합니다
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਸਵਾਰੀ ॥ 하리에게 설교함으로써 모든 피조물에게 선을 행한 사람은 완전한 사트구루가 되는 축복을 받았습니다
ਨਿਤ ਜਪਿਅਹੁ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਭਉਜਲ ਬਿਖੁ ਤਾਰੀ ॥ 오 성도들이여! 매일 라마의 이름을 외치면 유독한 바다를 건너게 될 것이다
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਗੁਰ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਹੰਉ ਸਦ ਵਾਰੀ ॥੨॥ 완벽한 구루가 나에게 하리를 설교했기 때문에 나는 항상 그 구루데프에게 희생을 바친다. 2
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ Satguru의 봉사는 모든 행복의 본질입니다
ਐਥੈ ਮਿਲਨਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 구루 (Guru)를 섬김으로써 세상에서 큰 존경을 받고 하나님의 법정에서 구원을 얻습니다
ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਪੈਨਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 사람은 진리를 행하는 사람이고, 진리를 소유한 사람이며, 진리의 이름을 근거로 삼고 있는 사람이다
ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ 진실한 교제를 통해 진리를 얻고 자신의 참된 이름과 사랑에 빠지게 됩니다
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਹਰਖੁ ਸਦਾ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥ 그는 항상 참된 말씀에 만족하며 진실의 법정에서 진실한 것으로 간주됩니다
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하나님의 은혜와 눈이 있는 사람만이 풍자를 섬깁니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਹੋਰ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵਾਸੁ ॥ 그의 삶은 비난받을 수 있고 그의 거주지도 비난받을 만하며, 이는 Satiguru 이외의 다른 사람에게 봉사합니다
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖੁ ਲਗੇ ਬਿਖੁ ਖਟਣਾ ਬਿਖੁ ਰਾਸਿ ॥ 그들은 꿀을 포기하고 독을 붙여서 독을 얻고 독이 그들의 자본입니다
ਬਿਖੁ ਖਾਣਾ ਬਿਖੁ ਪੈਨਣਾ ਬਿਖੁ ਕੇ ਮੁਖਿ ਗਿਰਾਸ ॥ 독은 그들의 음식이고, 독은 그들의 옷이며, 독은 그들의 입입니다
ਐਥੈ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ਮੁਇਆ ਨਰਕਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ 이 세상에서 그들은 큰 고통만 받고 사후에 지옥에서 산다
ਮਨਮੁਖ ਮੁਹਿ ਮੈਲੈ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮ ਕਰੋਧਿ ਵਿਣਾਸੁ ॥ 자발적인 사람들은 입이 매우 더럽고 단어의 차이를 모르며 정욕과 분노로 파괴됩니다
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋਡਿਆ ਮਨਹਠਿ ਕੰਮੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ 그들은 Satguru의 사랑을 버리고 마음의 완고함으로 인해 그들의 일이 완료되지 않습니다
ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 얌푸리에서는 묶여 구타를 당하고 아무도 그들의 기도를 듣지 않습니다
ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! 전생의 행위에 따르면, 우리 생명체는 비다타가 쓴 운명에 따라 행동하며, 우리가 신의 이름으로 거하는 것은 구루를 통해서만 가능합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਧ ਜਨੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ 오 성도들이여! 당신의 마음 속에 하나님의 이름을 강하게 한 Satguru를 섬기십시오
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਜਿਨਿ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਾਇਆ ॥ 우리에게 Jagannath-Jagdishwar라는 이름을 준 Satguru를 밤낮으로 숭배하십시오
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਹੁ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥ 하리의 초록색 길을 보여준 그런 사트구루의 모습을 순간적으로 바라보세요
ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਵਹੁ ਜਿਨਿ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 열광의 어둠을 파괴한 사트구루의 발을 만져라
ਸੋ ਸਤਗੁਰੁ ਕਹਹੁ ਸਭਿ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ ॥੩॥ 모든 사람은 하리박띠의 창고를 생명체에게 준 그런 사트구루의 축복과 축복을 받아야 한다. 3
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭੁਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ 배고픔은 사티구루를 만나면 사라지지만 위선을 입는다고 해서 배고픔이 사라지는 것은 아닙니다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/