Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 578

Page 578

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਜਿਨ ਘਟਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵੂਠਾ ॥੩॥ 나낙은 "나는 내 영혼을 산산조각 내며 희생하노니 그의 양심 속에 나의 하나님이 거하셨다"고 말한다. 3
ਸਲੋਕੁ ॥ 쉴로카
ਜੋ ਲੋੜੀਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਈ ਕਾਂਢਿਆ ॥ 라마를 찾고자 하는 강한 열망을 가진 이들은 그의 참된 종이라고 불린다
ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਤਿ ਸਾਂਈ ਸੰਤ ਨ ਬਾਹਰਾ ॥੧॥ 나낙은 세상의 사이가 그의 성도들과 다르지 않다는 진리를 아주 잘 알고 있습니다. 1
ਛੰਤੁ ॥ 취미
ਮਿਲਿ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਖਟਾਨਾ ਰਾਮ ॥ 물과 섞이면 물이 구별할 수 없게 되듯이,
ਸੰਗਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਨਾ ਰਾਮ ॥ 마찬가지로 성도들의 빛은 최고의 빛과 합쳐집니다
ਸੰਮਾਇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਆਪਿ ਆਪਹਿ ਜਾਣੀਐ ॥ 세상의 전능하신 창조주와 합쳐짐으로써, 생명체는 자신의 본성을 이해하게 된다
ਤਹ ਸੁੰਨਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਾਗੀ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 그런 다음 그는 쉽게 제로 삼매를 얻고 한 신을 묵상합니다
ਆਪਿ ਗੁਪਤਾ ਆਪਿ ਮੁਕਤਾ ਆਪਿ ਆਪੁ ਵਖਾਨਾ ॥ 하느님 자신은 비밀스러우시며, 마야의 속박에서 벗어나 그분 자신에 대해 말씀하신다
ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਗੁਣ ਬਿਨਾਸੇ ਮਿਲਿ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਖਟਾਨਾ ॥੪॥੨॥ 오 나낙이여! 그러한 구루 머리의 사람의 혼란, 두려움 및 세 가지 자질은 모두 파괴되고 물이 물과 합쳐지자마자 그는 하나님과 합쳐집니다. 4. 2
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 바단수 마할라 5
ਪ੍ਰਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ ਰਾਮ ॥ 주! 당신은 모든 것을 할 수 있습니다
ਰਖੁ ਜਗਤੁ ਸਗਲ ਦੇ ਹਥਾ ਰਾਮ ॥ 당신의 손으로 전 세계를 보호하십시오
ਸਮਰਥ ਸਰਣਾ ਜੋਗੁ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 당신은 유능하고, 피난처를 줄 수 있고, 모든 것의 주인이며, 은혜를 주시고 행복을 주시는 분입니다
ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਜਿਨੀ ਏਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 오직 한 분이신 하느님만을 아는 당신의 종들에게 제 목숨을 바칩니다
ਵਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਲਖਿਆ ਕਥਨ ਤੇ ਅਕਥਾ ॥ 그 하나님의 어떤 색깔이나 표징도 설명할 수 없는데, 그 이유는 그분의 말씀이 설명할 수 없기 때문이다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ ॥੧॥ 나낙은 "오 전능하신 주님, 모든 일을 하십니다! 내 기도 중 하나를 들어라. 1
ਏਹਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ॥ 이 피조물들은 당신에 의해 창조되었고, 당신은 그들의 창조주이십니다
ਪ੍ਰਭ ਦੂਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਹਰਤਾ ਰਾਮ ॥ 주! 당신은 슬픔과 혼란의 파괴자입니다
ਭ੍ਰਮ ਦੂਖ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ ॥ 오, 이런! 딜레마, 슬픔, 고통을 제거하셔서 한 순간에 저를 보호해 주소서
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਆਮਿ ਸਜਣੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 당신은 부모, 주인, 친구이며, 온 세상이 당신의 자녀입니다
ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਸੋ ਬਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰਤਾ ॥ 당신의 피난처에 오는 자는 자질의 창고를 받으며 거듭나지도 않고 죽지도 않습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ॥੨॥ 나낙은 "오 경배하시는 하나님! 이 모든 피조물은 당신의 것이고 당신은 모든 것의 창조주이십니다. 2
ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਰਾਮ ॥ 밤낮으로 하나님을 묵상해야 합니다
ਮਨ ਇਛਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 결과적으로 원하는 결과를 얻을 수 있습니다
ਮਨ ਇਛ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ਮਿਟਹਿ ਜਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥ 하느님을 묵상함으로써 욕망이 충족되고 죽음에 대한 두려움이 사라집니다
ਗੋਬਿਦੁ ਗਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 모든 희망은 성도들의 모임에 참석하고 Jagat Palak Govind를 찬양함으로써 성취되었습니다
ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਈਐ ॥ 우리의 자아, 집착 및 모든 장애를 포기함으로써 우리는 하나님의 마음에 기분이 좋아지기 시작했습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੩॥ 나낙은 우리가 항상 밤낮으로 하나님을 묵상해야 한다고 기도합니다. 3
ਦਰਿ ਵਾਜਹਿ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਰਾਮ ॥ Anhat Kirtan은 항상 하나님의 법정에서 울려 퍼지고 있습니다
ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗਾਜੇ ਰਾਮ ॥ 세계의 수호자이신 고빈드가 모든 사람의 마음 속에서 말하고 계십니다
ਗੋਵਿਦ ਗਾਜੇ ਸਦਾ ਬਿਰਾਜੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਊਚਾ ॥ 그는 항상 모든 것 안에 말하고 앉으며, 접근할 수 없고, 마음과 말을 초월하며, 지고한 존재이다
ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਹੂਚਾ ॥ 주님은 무한한 자질을 지니고 있고, 사람은 그분의 속성을 조금도 묘사할 수 없으며, 아무도 그분께 다가갈 수 없다
ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਜੇ ॥ 그는 자신을 창조하고 양육하며 모든 생명체는 그의 창조물이다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨਾਮਿ ਭਗਤੀ ਦਰਿ ਵਜਹਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੪॥੩॥ 나낙은 삶의 모든 행복이 하나님의 이름과 헌신에 있으며, 그 문에는 끝없는 소리가 있습니다. 4. 3
ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ਅਲਾਹਣੀਆ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 그는 세상의 진정한 창조주이시며, 온 세상을 사업에 투입하신 하나님은 복되십니다
ਧੰਨੁ ਸਿਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 마지막 시간이 끝나고 생명의 잔이 가득 차면,이 사랑하는 영혼은 붙잡혀 Yamalok으로 더 밀려납니다
ਮੁਹਲਤਿ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/