Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 509

Page 509

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਨਮੁ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮੁ ਮਾਰਿ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ॥੨॥ 오 나낙이여! 그들은 하리의 이름을받지 못하고 소중한 출생을 헛되이 잃어 버리기 때문에 얌두트는 그들을 처벌하고 모욕합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 하나님이 자신을 창조하셨을 때에는 다른 사람이 없었습니다
ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥ 그는 그때 자신과 상의하곤 했습니다. 그가 무엇을 하든지 그 일이 일어났습니다
ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਈ ॥ 그때는 하늘도, 지하세계도, 삼계도 없었다
ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥ 그때는 형체가 없는 주님 자신만 존재하고 피조물은 없었습니다
ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ 그는 자신이 좋아하는 일을했고, 그 외에는 아무도 없었습니다. 1
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਸੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ 나의 Sahib Paramatma는 항상 불멸이지만 그의 비전은 'Shabd'의 수행을 통해 달성됩니다
ਓਹੁ ਅਉਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹਿ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 그분은 영원하시며 출생과 죽음의 순환에 빠지지 않으십니다(즉, 태어나지도 죽지도 않음). )
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 모든 사람의 마음에 몰두하시는 주님을 항상 경배해야 합니다
ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਕਿਉ ਸੇਵੀਐ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥ 왜 다른 사람을 숭배합니까? 태어나고 죽는 사람
ਨਿਹਫਲੁ ਤਿਨ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਅਵਰੀ ਕਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ 그들의 스승과 하나님을 알지 못하고 다른 사람들에게 마음을 두는 사람들의 삶은 쓸모가 없습니다
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਰਤਾ ਕੇਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 세상의 창조주께서 그들에게 얼마나 많은 형벌을 주실지 가늠할 수 없습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ॥ 하느님은 무소부재하시므로, 최고의 진리가 명명되어야 한다
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਇ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ॥ 오 나낙이여! 주님의 계명을 깨달음으로써 사람은 주님의 궁정에 받아들여지고 진리의 열매를 맺게 됩니다
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰੈ ਹੁਕਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥੨॥ 그러나 쓸데없는 일을 계속하는 사람은 주님의 본래 계명을 깨닫지 못하고 무지하여 거짓된 일을 행하는 것입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 하나님께서는 우연의 일치와 단절의 법칙을 만드시고 창조의 기본 원리를 만드셨습니다
ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜੀਅਨੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ 그의 명령에 따라 그는 우주를 창조하고 생명체에게 빛을 발했습니다
ਜੋਤੀ ਹੂੰ ਸਭੁ ਚਾਨਣਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 진정한 구루 (Guru)는 모든 빛은 빛의 형태로 하나님의 빛에 의해서만 생성된다는 말을했습니다
ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 신은 브라흐마, 비슈누, 시바를 창조하고 그들을 삼중(사토구나, 라조구나, 타모구나) 일에 참여시켰다
ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਤੁਰੀਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 주께서는 우연의 일치와 단절의 형태로 마야의 기원을 창조하셨다. 인간이 투랴(turya)의 상태에 도달함으로써 행복을 얻은 것은 오직 이 환상 속에서 살아야만 가능하다. 2
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ 진정한 구루가 좋아하는 것은 노래하는 것이고 그것은 참회입니다
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੈ ॥ Satiguru의 소원을 따름으로써 생명체는 존경과 존경을 얻습니다
ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ 오 나낙이여! 그는 자존심을 버리고 구루와 합병합니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥ 희귀 한 생명체 만이 전문가의 가르침을 받아들입니다
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੈ ॥੨॥ 오 나낙이여! 구루 교육은 하나님 께서 자신을 칭찬하시는 사람들에 의해서만 받아들여집니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਗਿਆਨੁ ਹੈ ਬਿਖਮੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ 환상과 무지의 바다는 매우 무겁고 이상합니다
ਪਥਰ ਪਾਪ ਬਹੁ ਲਦਿਆ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥ 인생의 운명이 죄의 돌로 가득 차 있다면 어떻게 세상의 바다를 건너겠습니까
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥ 그러나 밤낮으로 헌신에 몰두하는 사람들은 하리가 세상의 바다에서 그들을 건넌다
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਛਡਿ ਵਿਕਾਰੀ ॥ 구루의 말로 교만과 무질서를 버리면 마음이 순수해집니다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੀ ॥੩॥ 하나님의 이름이 구세주이기 때문에 하나님의 이름을 계속 외쳐야 합니다. 3
ਸਲੋਕੁ ॥
ਕਬੀਰ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ ਦਸਵੈ ਭਾਇ ॥ 이봐 카비르! 해방의 문은 호밀 알갱이의 십분의 일만큼 좁아졌습니다
ਮਨੁ ਤਉ ਮੈਗਲੁ ਹੋਇ ਰਹਾ ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਇ ॥ 이 마음은 멋진 코끼리로 만들어졌는데 어떻게 벗어날 수 있습니까
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥ 매우 행복하고 연민이 있는 진정한 구루를 찾으면
ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਜੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥ 해방의 문은 매우 열려 있고 쉽게 접근할 수 있습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ ਨੀਕਾ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥ 오 나낙이여! 해방의 문은 매우 작지만 너무 작은 것만 나올 수 있습니다
ਹਉਮੈ ਮਨੁ ਅਸਥੂਲੁ ਹੈ ਕਿਉ ਕਰਿ ਵਿਚੁ ਦੇ ਜਾਇ ॥ 마음은 자아 때문에 심하게 변했는데 어떻게 그것을 통과 할 수 있습니까
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਜੋਤਿ ਰਹੀ ਸਭ ਆਇ ॥ Satiguru를 만나면 자아가 사라지고 하나님의 빛이 피조물 안에 들어옵니다
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/