Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 484

Page 484

ਆਸਾ ॥ 네.
ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾਉ ॥ (카비르의 어머니는 그렇게 말한다) 내 며느리의 이름은 Dhaniya (Dhanwanti)였습니다
ਲੇ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾਉ ॥੧॥ 그러나 이제 그녀는 성도들과 선견자들의 영향으로 Ram-Jania(Ram의 종)로 지명되었습니다. 1
ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਧੁੰਧਰਾਵਾ ॥ 이 성도들과 선견자들이 내 집을 망쳐 놓았습니다
ਬਿਟਵਹਿ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그들은 내 아들 카비르와 약혼하여 람의 이름을 외쳤습니다. 1. 머무르다
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 카비르 지가 말하길, "오 나의 어머니! 들어라(비판하지 말라)
ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥੨॥੩॥੩੩॥ 이 성도들과 선견자들은 나의 열등한 카스트를 파괴했습니다. 2. 3. 33
ਆਸਾ ॥ 네.
ਰਹੁ ਰਹੁ ਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਘੂੰਘਟੁ ਜਿਨਿ ਕਾਢੈ ॥ 오 내 딸아! 오 잠깐만, 그만해, 벗는 베일,
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੈਗੀ ਨ ਆਢੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하루가 끝나면 전혀 가치가 없을 것, 즉 이익이 없을 것입니다. 1. 머무르다
ਘੂੰਘਟੁ ਕਾਢਿ ਗਈ ਤੇਰੀ ਆਗੈ ॥ 당신 앞에, 베일을 벗기는 데 사용 된 사람 (전처) (목숨을 포기한 사람)
ਉਨ ਕੀ ਗੈਲਿ ਤੋਹਿ ਜਿਨਿ ਲਾਗੈ ॥੧॥ 그의 발자취를 따르지 마십시오. 1
ਘੂੰਘਟ ਕਾਢੇ ਕੀ ਇਹੈ ਬਡਾਈ ॥ 베일을 제거하는 유일한 이유는
ਦਿਨ ਦਸ ਪਾਂਚ ਬਹੂ ਭਲੇ ਆਈ ॥੨॥ 닷새나 열흘 동안 사람들은 "아주 착하고 착한 며느리가 왔다"고 말합니다. 2
ਘੂੰਘਟੁ ਤੇਰੋ ਤਉ ਪਰਿ ਸਾਚੈ ॥ 그래야만 당신의 베일이 진실 될 것입니다
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਕੂਦਹਿ ਅਰੁ ਨਾਚੈ ॥੩॥ 하리를 칭찬하면서 계속 뛰고 춤을 추면. 3
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਬਹੂ ਤਬ ਜੀਤੈ ॥ Kabir ji는 며느리가 다음과 같은 경우에만 인생을 이길 수 있다고 말합니다
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਜਨਮੁ ਬਿਤੀਤੈ ॥੪॥੧॥੩੪॥ 그의 삶이 하리를 찬양하는 데 쓰이게 하소서. 4. 1. 34
ਆਸਾ ॥ 네.
ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥ 오 나의 주님! 나는 자세를 바꾸는 것보다 내 몸에 톱을 갖는 것을 좋아합니다
ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 내 부탁을 들어주고 안아줘. 1
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਰਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 오 이런! 내게로 돌아와라, 내가 너를 위해 희생하리라
ਕਰਵਟੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 왜 내 길을 바꿔서 나를 죽이는 거지? 1. 머무르다
ਜਉ ਤਨੁ ਚੀਰਹਿ ਅੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥ 오 나의 주님! 당신이 내 몸을 찢어도 나는 내 팔다리를 부러뜨리지 않을 것입니다
ਪਿੰਡੁ ਪਰੈ ਤਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੋਰਉ ॥੨॥ 제 몸이 파괴된다 해도 당신에 대한 저의 사랑은 깨지지 않겠습니다. 2
ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚੁ ਭਇਓ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 우리와 당신 사이에는 다른 중재자가 없습니다
ਤੁਮਹਿ ਸੁ ਕੰਤ ਨਾਰਿ ਹਮ ਸੋਈ ॥੩॥ 오 나의 주님! 당신은 내 남편이고 나는 당신의 아내입니다. 3
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥ 카비르 지(Kabir ji)는 "오 사람들이여! 이봐 들어 봐
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥ 우리는 더 이상 당신을 신뢰하지 않습니다. 4. 2. 35
ਆਸਾ ॥ 네.
ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ 어떤 인간도 그 멍에의 형태로 하나님과 구별을 알지 못합니다
ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਨਿ ਤਨਾਇਓ ਤਾਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님은 (생명체를 창조하심으로써) 온 세상에 노래를 창조하셨습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਜਬ ਤੁਮ ਸੁਨਿ ਲੇ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥ 베다와 푸라나에 귀를 기울이는 한,
ਤਬ ਹਮ ਇਤਨਕੁ ਪਸਰਿਓ ਤਾਨਾਂ ॥੧॥ 그런 다음 휴식을 취합니다. 1
ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਕੀ ਕਰਗਹ ਬਨਾਈ ॥ 그 하나님과 같은 멍에가 땅과 하늘을 그의 운명으로 만들었습니다
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਸਾਥ ਚਲਾਈ ॥੨॥ 그 안에서 그는 달과 태양의 두 개의 튜브를 발사했습니다. 2
ਪਾਈ ਜੋਰਿ ਬਾਤ ਇਕ ਕੀਨੀ ਤਹ ਤਾਂਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥ 접힌 발로 한 가지만 말했는데, 내 마음은 그 멍에의 주님과 연합되어 있습니다
ਜੋਲਾਹੇ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਘਟ ਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਾਂ ॥੩॥ 카비르-줄라헤는 자신의 진짜 고향을 이해했고 마음속으로 라마를 알아봤다. 3
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕਾਰਗਹ ਤੋਰੀ ॥ Kabir ji는 몸의 베틀이 부러지면
ਸੂਤੈ ਸੂਤ ਮਿਲਾਏ ਕੋਰੀ ॥੪॥੩॥੩੬॥ 주인의 실 (빛)은 그의 실 (빛)과 합쳐집니다. 4. 3. 36
ਆਸਾ ॥ 아사
ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ 설령 마음이 죄로 가득 찬 사람이라 할지라도, 순례를 다니고 목욕을 한다 해도, 그는 바이쿤타를 얻을 수 없다
ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥ Ram은 바보가 아니라 전지전능하기 때문에 외모의 형태로 사람들을 기쁘게 하는 것만으로는 아무것도 할 수 없습니다. 1
ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ 오직 한 명의 숫양을 주재하는 신으로 여기고 경건하게 그를 숭배하십시오
ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 구루의 봉사는 실제로 진정한 순례 목욕입니다. 1. 여기에 머무르세요
ਜਲ ਕੈ ਮਜਨਿ ਜੇ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਡੁਕ ਨਾਵਹਿ ॥ 물에서 목욕하는 것이 구원으로 이어진다면, 개구리는 매일 물에서 목욕합니다 (즉, 개구리가 움직였을 것입니다)
ਜੈਸੇ ਮੇਂਡੁਕ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਆਵਹਿ ॥੨॥ 개구리가 있는 것처럼, 여러 종류의 생물 속에 몇 번이고 다시 오는 인간이 있습니다. 2
ਮਨਹੁ ਕਠੋਰੁ ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਸਿ ਨਰਕੁ ਨ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ ॥ 마음이 완고한 사람이 베나라스에서 죽으면 지옥에 가는 것을 피할 수 없습니다
ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜੰਬੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥੩॥ 그러나 하리의 성자가 마가르에서 목숨을 포기하면 친척들도 건넜습니다. 3
ਦਿਨਸੁ ਨ ਰੈਨਿ ਬੇਦੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤ੍ਰ ਤਹਾ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ 낮이나 밤도, 베다도, 경전도 없는 곳에는 니란카르 신이 거한다
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੪॥੪॥੩੭॥ 카비르 지(Kabir ji)는 "오 피조물이여! 온 세상이 미쳤으니 유혹을 버리고 하나님을 묵상하십시오. 4. 4. 37
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/