Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 482

Page 482

ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਹਿ ਜਮੁ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥ 당신은 더 오래 살기를 희망하지만 야마는 당신의 숨을 지켜보고 있습니다
ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤਿ ਢਾਲਿ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥ 이봐 카비르! 이 세계는 바지가르 게임이므로 인생의 전투에서 신중하게 승리하려면 Prabhu-Simran의 트릭을 따르십시오. 3 1. 23
ਆਸਾ ॥ 네.
ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਪਿ ਕਰਿ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥ 나는 내 몸을 색칠하는 그릇으로 만들고 내 마음을 상서로운 특성으로 칠했습니다. 나는 다섯 가지 기본 요소를 내 자신의 바라 띠로 만들었습니다
ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿਉ ਭਾਵਰਿ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ॥੧॥ 나는 Ram ji와 결혼하고 내 영혼은 그의 사랑에 잠겨 있습니다. 1
ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥ 이봐, 신부! 당신은 결혼의 상서로운 노래를 부릅니다
ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 라자 람이 신랑으로 우리 집에 왔습니다. 1. 머무르다
ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਮਹਿ ਬੇਦੀ ਰਚਿ ਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥ 내 배꼽 연꽃에 나는 제단을 쌓고 Brahma-Gyan의 만트라를 외쳤습니다
ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥ Ram ji를 신랑으로 찾은 것은 매우 행운입니다. 2
ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨਾਂ ॥ 수라스(Suras), 나라스(Naras), 무니잔(Munijans) 및 33명의 크로어 신들이 이 놀라운 결혼에 대한 감사를 목격하기 위해 비행기에 탑승했습니다
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਬਿਆਹਿ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 원시 신이 나를 데려 갔다고 말한다. 3. 2. 24
ਆਸਾ ॥ 네.
ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮਿ ਡਰਉ ਰੇ ॥ 시어머니에게 깊은 슬픔을 느끼고 장인에게 사랑하고 있지만, 나는 내 죽음의 이름이 두렵다
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹਿ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥ 오, 나의 친애하는 친구들이여! 무지(감각)의 형태로 여동생이 나를 붙잡아 왔다. 나는 처남 (양심)을 매우 질투한다. 1
ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਰਹਨਿ ਰਹਉ ਰੇ ॥ 내 지성은 흐려졌는데, 왜냐하면 나는 램을 잊었기 때문이다. 어떻게 하면 지금 적당한 삶을 살 수 있을까
ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 남편과 신이 내 현자 안에 앉아 있지만 내 눈에서는 그것을 볼 수 없습니다. 이 슬픔을 누구에게 표현해야 합니까? 1. 여기에 머무르세요
ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥ 의붓아버지는 나와 싸우고 마야 모히니는 항상 술에 취해 있다
ਬਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਗਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹਉ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ॥੨॥ 내가 형과 어울릴 때 (명상), 나는 사랑하는 사람에게 사랑 받았다. 2
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 내가 다섯 가지 장애와 싸우 자마자 내 인생이 파괴되었다고 말한다
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧਿਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥ 거짓 마야가 온 세상을 속박했지만, 나는 라마의 이름을 외침으로써 행복을 얻었다. 3. 3. 25
ਆਸਾ ॥ 네.
ਹਮ ਘਰਿ ਸੂਤੁ ਤਨਹਿ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠਿ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 오 마이 브라만! 우리 집에는 매일 실의 실 만 있지만 목에는 실의 실 만 있습니다
ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੁ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦੁ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ 너희는 계속 가야트리 만트라를 외우고 베다를 공부하지만, 고빈드는 우리 마음속에 있다. 1
ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨੁ ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਹਿ ਗੋਬਿੰਦਾ ॥ 비슈누는 내 혀에, 나라얀은 내 눈에, 고빈드는 내 마음 속에 있습니다
ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਸਿ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਸਿ ਮੁਕੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오 무쿤드 브라만이여! 야마 드와라에서 당신의 행위에 대한 설명을 물으면 뭐라고 말하겠습니까? 1. 여기에 머무르세요
ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ॥ 우리는 소이고 너희 브라민들은 우리의 소가 되어 태어날 때부터 태어날 때까지 우리를 보호하고 있다
ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥ 그러나 당신은 우리를 방목하러 데리고 나간 적이 없으며, 즉 브라흐만에 대한 어떤 지식도 주지 않았습니다. 당신은 어떻게 우리의 주인입니까? 2
ਤੂੰ ਬਾਮ੍ਹ੍ਹਨੁ ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ॥ 너희는 브라만이고 나는 카시의 직공이다. 내 지식의 요점을 이해하고 올바르게 대답하십시오
ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤਉ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹਰਿ ਸਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ ॥੩॥੪॥੨੬॥ 당신은 가서 왕과 마하라자에게 기부를 요청하지만 내 관심은 하리의 발치에 남아 있습니다. 3 4. 26
ਆਸਾ ॥ 네.
ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ॥ 세상에서의 삶은 꿈과 같습니다. 이 삶은 꿈과 같습니다
ਸਾਚੁ ਕਰਿ ਹਮ ਗਾਠਿ ਦੀਨੀ ਛੋਡਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ ॥੧॥ 그러나 이것이 사실임을 믿고, 우리는 그것을 붙잡았고 주님의 이름이라는 궁극적인 보물을 남겼습니다. 1
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥ 오, 이런! 우리는 그 환상을 너무나 좋아합니다
ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 누가 우리의 지식의 보석을 빼앗아 갔습니까? 1. 여기에 머무르세요
ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗੁ ਉਰਝੈ ਪਸੁ ਨ ਦੇਖੈ ਆਗਿ ॥ 연은 또한 눈에서 보면서 램프의 불꽃과 얽혀 버립니다. 어리석은 곤충은 불을 못합니다
ਕਾਲ ਫਾਸ ਨ ਮੁਗਧੁ ਚੇਤੈ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨਿ ਲਾਗਿ ॥੨॥ 어리석은 남자는 금과 카미니(여자)에 매혹되어 죽음의 덫을 생각조차 하지 않습니다. 2
ਕਰਿ ਬਿਚਾਰੁ ਬਿਕਾਰ ਪਰਹਰਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਇ ॥ 이봐, 생물! 신중히 생각하고 악덕을 포기하십시오, 하나님은 당신을 세상의 바다를 건너게 하는 배입니다
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਦੁਤੀਅ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੩॥੫॥੨੭॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 세상의 삶이 너무 위대하고 최고이기 때문에 그와 같은 사람은 없다고 말합니다. 3. 5. 27
ਆਸਾ ॥ 네.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/