Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 466

Page 466

ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥ Alakshya 주님의 형태는 미묘하고 그의 이름은 Niranjan이며이 세상은 그의 몸입니다
ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥ Dani의 마음에는 만족이 생기고 기부금에 대해 생각합니다
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 그러나 기부의 결과로 그는 수천 번 요청하고 세상이 계속해서 그를 장식하기를 원합니다
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥ 또한 도둑들과 간음하는 자들과 거짓 행실을 하는 죄인들도 있습니다
ਇਕਿ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਹਿ ਐਥਾਊ ਤਿਨਾ ਭਿ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ 그들이 가진 것이 무엇이든, 그들은 열매와 행위를 즐기고 여기에서 비어갑니다. 그는 어떤 선행을 했습니까
ਜਲਿ ਥਲਿ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥ 바다, 땅, 신들의 정화, 세계, 태양, 달, 별이있는이 세상에는 끝없는 생물이 살고 있습니다
ਓਇ ਜਿ ਆਖਹਿ ਸੁ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ਤਿਨਾ ਭਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 주! 당신은이 생물들이 말하는 것을 알고 있습니다. 당신은 그들을 지탱하는 사람입니다
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 오 나낙이여! 헌애자들은 하나님을 영화 롭게하는 데 굶주려 있으며 그분의 진정한 이름이 그들의 기초입니다
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 그들은 유덕한 거룩한 사람들의 발의 먼지가되어 항상 밤낮으로 행복합니다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 말라 1
ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਿਆਰ ॥ 무슬림이 죽으면 묻히고 그의 몸은 흙이 되지만 그 흙이 토기장이에게 오면
ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ 그는기구와 벽돌을 만들고,이 불타는 토양은 비명을 지른다
ਜਲਿ ਜਲਿ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥ 불쌍한 토양은 물로 울부 짖고 불타는 불씨가 떨어집니다
ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥ 구루 나낙 데브 지 (Nanak Dev ji)는이 세상을 창조 한 행위자 신이 그것을 태우거나 묻는 것의 차이를 알고 있다고 말합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 진정한 구루 없이는 아무도 주님을 영접하지 못했고 앞으로도 없을 것입니다
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 신은 자신을 사티 구루의 내집에 가두었고, 나는이 사실을 모든 사람에게 말함으로써이 사실을 직접 말했다
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 내면의 자아에서 세속적 인 애착을 지운 사람들은 Satiguru를 만나서 자유 로워졌습니다
ਉਤਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 가장 좋은 생각은 진리로 마음을 돌린 사람이 세상의 생명의 수여자이신 하나님을 발견한 것입니다. 6
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 쉴록 마할라 1
ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥ 인간은 자아로 세상에 왔고 자아 자체로 세상을 떠났습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ ॥ 그는 자아에서 태어 났고 자아 자체에서 죽었습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਦਿਤਾ ਹਉ ਵਿਚਿ ਲਇਆ ॥ 자아 자체에서 그는 누군가에게 무언가를 주었고 자아 자체에서 그는 누군가에게서 무언가를 가져 왔습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥ 사람이 돈을 벌고 자아 때문에 길을 잃은 것은 자아에있었습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਚਿਆਰੁ ਕੂੜਿਆਰੁ ॥ 그가 진실하고 거짓이되는 것은 오만함에서 비롯된 것입니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 그가 죄와 미덕을 생각하는 것은 자아에 있습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੁ ॥ 사람이 지옥이나 천국에서 태어나는 것은 자아에 있습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਹਸੈ ਹਉ ਵਿਚਿ ਰੋਵੈ ॥ 자아에서 그는 때때로 웃고 때때로 우는 것은 자아 때문입니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿਚਿ ਧੋਵੈ ॥ 자아 안에서 그의 마음은 죄로 가득 차 있고 자아에서는 순례 목욕을 통해 자신의 죄를 정화합니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥ 그는 또한 자존심에서 자신의 계급과 신조를 잃습니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਿਆਣਾ ॥ 사람이 어리 석고 지능이되는 것은 자아에 있습니다
ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 그러나 그는 구원과 해방의 본질 (신비)을 알지 못합니다
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਛਾਇਆ ॥ 그는 마야를 교만에서 참으로 여기고 나무 그림자처럼 자존심 자체에서 거짓으로 간주합니다
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ॥ 생물이 질에서 계속해서 태어나는 것은 자존심에서 나온 것입니다
ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ 자아가 제거되어야만 신의 문이 보입니다
ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂਝੈ ॥ 그렇지 않으면 지식이없는 사람이 논쟁에 얽혀 있습니다
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੁ ॥ 오 나낙이여! 주님의 명령에 따라 인간의 운명에 대한 기록이 기록되어 있습니다
ਜੇਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥ 사람이 이념을 가지고 있듯이 그는 진리를 믿습니다. 1
ਮਹਲਾ ੨ ॥ 말라 2
ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ 사람이 자아 자체에서 행동하는 것은 자아의 본질입니다
ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥ 이 자아는 유기체의 속박의 원인이므로 유기체는 반복적으로 여러 유형의 존재에 속합니다
ਹਉਮੈ ਕਿਥਹੁ ਊਪਜੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਇਹ ਜਾਇ ॥ 이 자아가 어디에서 시작되었고 어떤 장치로 금지 될 수 있는지
ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥ 주님의 허락은 자아 때문에 사람이 이전의 행위에 따라 방황해야한다는 것입니다
ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥ 자아는 긴 질병이지만 치료도 포함됩니다
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥ 주님이 기뻐하신다면 사람은 전문가의 말에 따라 행동합니다 (이것이이 질병의 치료법입니다)
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥ 나낙은 "오 사람들아! 자제에 의해,이 자아는 슬픔의 질병에서 은퇴합니다. (구속은 자유로운 즐거움과 완전한 포기 사이의 자제 상태입니다.) ) ॥ 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 오직 하나의 지고한 진리를 묵상한 만족한 사람들만이 하나님을 섬긴 것입니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/