Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 199

Page 199

ਸੰਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥ 싯상에서 주님의 이야기에 대한 대화가 있습니다
ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥ 그리고 수백만 명의 출생의 죄가 사라졌습니다. 2
ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥ 성도들은 주님을 기억함으로써 큰 기쁨을 얻습니다
ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥ 그들의 마음과 몸은 행복에 잠겨 있습니다. 3
ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ 하나님의 발의 창고를 받은 자
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥ 다스 나낙이 그에게 희생을 바친다. 4 . 95 . 164
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 오, 인간! 당신의 마음이 심취의 쓰레기를 느끼지 않도록 똑같은 일을하십시오
ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그리고 당신의 이 마음이 주님의 시편 안에서 깨어나게 하십시오. 1. 머무르다
ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ 오, 인간! 하나님의 이름을 심란으로 만들고 이기주의에주의를 기울이지 마십시오
ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਪਿ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥ 위대한 사람들의 회사에서 이름만 외치십시오. 1
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥ 오, 인간! 카르마 - 다르마, 브랏 및 푸자 - 아르차나 등모든 사람은 주님 없이는 아무도 알지 못합니다. 2
ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥੩॥ 그 사람의 수련이 성공하게 되고,그의 하느님과 사랑을 가진 자. 3
ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥ 오, 나낙! Karma-dharma, vrat-puja는 Vaishnava가 아니지만 동일한 Vaishnava가 최고입니다모든 죄(장애)를 버리신 분이십니다. 4. 96 . 165
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ॥ 오, 미친 생물! 당신의 삶에서 물질적 인 물질과 친척이 당신을 버립니다
ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥੧॥ 누구든지 사후에 그들로부터 이익을 얻을 수 있습니까? 1
ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥ 비다타가 그러한 행위를 기록한 사람을 위해, 그는 마음과 몸으로 고빈드를 기억한다
ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 마야 (사람이 달리는 것)는 아무 소용이 없습니다. 1. 머무르다
ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਖਾਈ ॥ 누구든지 속임수의 독을 먹은 자,
ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 그의 갈증은 결코 사라지지 않습니다. 2
ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਦੁਤਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 오 피조물이여! 이 어려운 지상의 바다는 끔찍한 슬픔으로 가득 차 있습니다
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੩॥ 어떻게 생물이 라마의 이름 없이 그것을 건너게 될까요? 3
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਾਧਿ ॥ 싯상에서, 너희 민중과 내세를 함께 취하여라
ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥ 오, 나낙! 라마의 이름을 경배하십시오. 4 . 97 . 166
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਗਰੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥ 오 피조물이여! 가난한 사람들에게 계속 문지르는 수염,
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ ॥੧॥ 그 수염은 주 파르브라마에 의해 불에 태워졌습니다 (즉, 화가 나고 오만하게 다른 사람들을 괴롭히는 사람은 그 자신이 계속 분노로 타오르고 있습니다). 1
ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 창조주의 창조주이신 주님은 완전한 공의를 행하신다
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그분은 당신의 종들을 지키시는 분이십니다. 1. 머무르다
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 오 피조물이여! 창조의 시작부터, 시대의 시작부터, 주님의 영광이 계시되었습니다
ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਜਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥ 신성 모독적인 사람은 무거운 열로 자신의 삶을 포기합니다. 2
ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 그는 아무도 구원할 수 없는 주님에 의해 죽임을 당했습니다
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥ 그러한 사람은 내세에서 명예를 훼손당한다. 3
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥ 오, 나낙! 주님은 종들을 목으로 붙드십니다
ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥ 우리는 주님 안에서 피난처를 찾고 하나님의 이름을 묵상해야 합니다. 4 . 98 . 167
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ॥ 하나님 자신도 그 주장이 거짓임을 증명하셨습니다
ਪਾਪੀ ਕਉ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥ 범죄자는 황폐해졌습니다. 1
ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿਦੁ ਮੇਰਾ ॥ 누구의 조수가 나의 정부인이다
ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 죽음은 그에게 가까이 오지 않습니다. 1. 머무르다
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥ 지식이 없는 어리석은 사람은 하나님의 참된 법정에 놓여 있습니다
ਸਿਰੁ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜੁ ॥੨॥ 그리고 그는 손으로 머리를 때린다. 2
ਰੋਗ ਬਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ॥ 계속해서 죄를 짓는 사람들은 많은 질병을 앓습니다
ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥੩॥ 하나님 자신이 재판관이십니다. 3
ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪੇ ਬਾਧੇ ॥ 인간은 자신의 행위 때문에 스스로 묶여 있습니다
ਦਰਬੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥੈ ॥੪॥ 모든 돈은 삶과 함께 간다. 4
ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥ 오, 나낙! 주님의 법정에서 피난처를 찾은 사람들
ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥ 내 카르타르는 그들의 명성을 유지해 왔습니다. 5. 99. 168
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ॥ 그 피조물의 마음은 하나님의 종의 발 먼지가 달콤하다는 것을 발견하고,
ਪੂਰਬਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 누구의 얼굴에 기사가 이전 출생에서 행해진 행위에 따라 쓰여 졌는지, 등등. 1. 머무르다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/