Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 147

Page 147

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 아무도 진리 이름의 면허를 가진 사람이 자기 형태로 가는 것을 막을 수 없다
ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਬੁਝਿ ਵਖਾਣਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ॥੧੮॥ 진리에 대한 하나님의 이름을 듣고, 이해하고, 찬송하는 사람은 자존심으로 초대됩니다. 18
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 슬록 마할라 1
ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥ 내가 불 드레스를 입으면 눈 속에 집을 만들고 철분을 내 음식으로 만들고,
ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਾਣੀ ਕਰਿ ਪੀਵਾ ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ ॥ 내가 모든 고통을 물처럼 마시고 동물처럼 땅을 매달아 놓으면
ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੀ ਅੰਬਰੁ ਤੋਲੀ ਪਿਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ ॥ 하늘을 비늘로 잣고 반대편에서 네 개의 매쉬의 무게로 무게를 재면
ਏਵਡੁ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ ਸਭਸੈ ਨਥਿ ਚਲਾਈ ॥ 만일 내가 내 몸을 너무 크게 만들어서 어느 곳에서나 시간을 낼 수 없다면, 그리고 모든 생명체의 코에 바늘을 꿰매어 내 명령에 따라 계속 걷는다면,
ਏਤਾ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਕਰੀ ਭਿ ਆਖਿ ਕਰਾਈ ॥ 내 마음 속에 너무 많은 힘이 있다면 나는 그런 일을하고 내 자신의 진술로 다른 사람들에게해야하지만,이 모든 것은 헛된 것입니다
ਜੇਵਡੁ ਸਾਹਿਬੁ ਤੇਵਡ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥ 하나님만큼 위대하시지만, 그분의 은사는 더 큽니다. 그는 자신의 뜻에 따라 살아있는 존재들에게 기부합니다
ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ 오, 나낙! 주님께서 그분의 은혜를 보시는 분은 진리의 이름의 위대함을 받습니다. 1
ਮਃ ੨ ॥ 마할라 2
ਆਖਣੁ ਆਖਿ ਨ ਰਜਿਆ ਸੁਨਣਿ ਨ ਰਜੇ ਕੰਨ ॥ 사람의 입은 사물을 말하는 것으로 만족하지 않으며, 귀는 사물이나 음악을 듣는 것으로 만족하지 않습니다
ਅਖੀ ਦੇਖਿ ਨ ਰਜੀਆ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇਕ ਵੰਨ ॥ 그리고 그의 눈은 아름다운 모습을 보는 것에 만족하지 않습니다. 각 기관은 일종의 전문 분야의 고객입니다
ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਗਲੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ 굶주린 사람들의 굶주림은 사라지지 않습니다. 구두 대화는 굶주림을 없애지 않습니다
ਨਾਨਕ ਭੁਖਾ ਤਾ ਰਜੈ ਜਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 오, 나낙! 굶주린 사람은 미덕의 창고인 하느님께 영광을 돌리고 그 안에 흡수될 때에만 만족한다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 분말
ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਸਭੁ ਕੂੜੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥ 진리의 이름을 제외한 모든 행위는 거짓이며 거짓의 일을 한다
ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਕੂੜਿਆਰੁ ਬੰਨਿ ਚਲਾਈਐ ॥ 사티아남을 제외하고는, 거짓 일을 하는 자들은 얌두트에 묶여 야마푸리로 끌려간다
ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਛਾਰੁ ਰਲਾਈਐ ॥ 이름 진실과는 별도로,이 황갈색은 점토와 유사하며 토양 자체에서 발견됩니다
ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਸਭ ਭੁਖ ਜਿ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥ 사티아남을 제외한 사람이 더 잘 입고 먹을수록 식욕이 증가합니다
ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰੁ ਕੂੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 사람은 진리의 이름 없이는 거짓된 일을 행함으로써 주님의 법정을 얻을 수 없다
ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ ਲਗਿ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥ 참 하나님 외에는 거짓 사람이 하나님의 성전을 받지 못합니다. 사람은 거짓 탐욕에 탐닉함으로써 주님의 성전을 잃어버립니다
ਸਭੁ ਜਗੁ ਠਗਿਓ ਠਗਿ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥ 만능 건축가 인 마야는 속임수를 썼고 그 생물은 질에 갇혀 태어나 계속 죽어 가고 있습니다
ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥੧੯॥ 동물의 몸에는 갈증의 불이 있습니다. 그것은 오직 주님의 이름으로만 소멸될 수 있습니다. 19
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 슬록 마할라 1
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਰੁਖੁ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲ ਗਿਆਨੁ ॥ 오, 나낙! 구루는 만족의 나무이며,이 나무는 종교적인 꽃을 피우고 지식의 열매를 맺는 것처럼 보입니다
ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ ਸਦਾ ਪਕੈ ਕਰਮਿ ਧਿਆਨਿ ॥ 하리 라사 (hari-rasa) 형태로 물로 꿰매어진이 나무는 항상 녹색입니다. 하나님의 은혜로 말미암아 이 지식의 열매는 명상으로 익어간다
ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਦ ਖਾਦਾ ਲਹੈ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦਾਨੁ ॥੧॥ 이 지식의 열매를 먹는 사람은 남편-주님의 연합의 기쁨을 받는다. 지식의 기부는 모든 기부 중 가장 큰 것입니다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 마할라 1
ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖੁ ਪਤ ਪਰਵਾਲਾ ਫੁਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥ 구루는 황금 나무이며, 그 주소는 산호이며 꽃은 자와하르와 루비입니다
ਤਿਤੁ ਫਲ ਰਤਨ ਲਗਹਿ ਮੁਖਿ ਭਾਖਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥ 그 식물은 구루의 입소문의 보석의 열매를 맺고 있습니다. 구루의 말을 마음 속에 정착시키는 사람은 감사하게됩니다
ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ॥ 오, 나낙! 구루의 말의 열매는 하나님의 축복을 받은 사람의 입에 떨어지며 그의 이마에 운명에 대한 상서로운 기사가 적혀 있다
ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖੁ ॥ 구루의 발치에 오면 육십여덟 신사의 목욕보다 더 많은 열매를 맺습니다. 그러므로 우리는 항상 구루의 발을 경배해야 한다.
ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਲੋਭੁ ਕੋਪੁ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਗਿ ॥ 오, 나낙! 폭력, 심취, 탐욕과 분노는 모두 네 개의 불의 강이다
ਪਵਹਿ ਦਝਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗਿ ॥੨॥ 생물은 그들이 그들에게 떨어질 때 화상을 입습니다. 이 강들 가운데에는 오직 하나님의 은혜로 남심란으로 가는 인간만이 있습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 분말
ਜੀਵਦਿਆ ਮਰੁ ਮਾਰਿ ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ 살아 죽는다, 즉, 당신의 자존심을 파괴하십시오. 자아를 파괴한 후에는 회개가 없을 것입니다.
ਝੂਠਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਕਿਨਿ ਸਮਝਾਈਐ ॥ 이 세상은 거짓이지만, 구루로부터 이것을 이해한 사람은 거의 없다
ਸਚਿ ਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ਧੰਧੈ ਧਾਈਐ ॥ 사람은 진리를 사랑하지 않고 세상의 추구 속에서 방황한다
ਕਾਲੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ਸਿਰਿ ਦੁਨੀਆਈਐ ॥ 야마는 매우 잔인하며 생물을 파괴 할 것입니다. 그것은 세상 사람들을 타고 있습니다
ਹੁਕਮੀ ਸਿਰਿ ਜੰਦਾਰੁ ਮਾਰੇ ਦਾਈਐ ॥ 하나님의 명령에 따라 야마두트는 기회를 얻어 사람의 머리에 막대기를 친다
ਆਪੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥ 하나님 자신이 당신의 사랑을 주시고 그것을 피조물의 마음 속에 거하게 하십니다
ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਵਿਲੰਮੁ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥ 무후랏이나 인체를 떠나는 데 순간의 지연은 없습니다
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨੦॥ 구루의 은혜에 의해, 이 구별을 이해하면, 존재는 진리 안에 흡수된다. 20
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 슬록 마할라 1
ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸੁ ਅਕੁ ਧਤੂਰਾ ਨਿਮੁ ਫਲੁ ॥ 그 사람의 마음과 입에는 툰디, 독, 아악, 다투라, 넴 과일과 같은 괴로움이 있습니다
ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਵਸਹਿ ਤਿਸੁ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥ 주! 당신이 당신의 마음 속에 기억하지 못하는 사람,
ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ਹੰਢਨਿ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ॥੧॥ 오, 나낙! 그런 운명없는 사람은 계속 방황하고 누구에게 슬픈 상태를 말해야합니다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 마할라 1
ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤੁ ਸਾਥਿ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ ॥ 사람의 마음은 새입니다. 인간의 운명은 그와 함께 사는 새의 날개입니다. 이 새는 날개로 날아 다니며 때로는 가장 좋고 때로는 낮은 곳에 앉습니다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/