Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 143

Page 143

ਖੁੰਢਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਦੇਨਿ ਸੁ ਮਲ ਸਜਾਇ ॥ 실린더 사이에 놓음으로써 말꾼이나 레슬러와 같은 사람들이 그것을 누르고 처벌합니다
ਰਸੁ ਕਸੁ ਟਟਰਿ ਪਾਈਐ ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲਲਾਇ ॥ 그 주스는 당겨져 팬에 부어 넣고 비명을 지르고 비명을 지르며 타오르는 비명을 지른다
ਭੀ ਸੋ ਫੋਗੁ ਸਮਾਲੀਐ ਦਿਚੈ ਅਗਿ ਜਾਲਾਇ ॥ 주스가 추출 된 지팡이 가방도 수집되어 불에 태워집니다
ਨਾਨਕ ਮਿਠੈ ਪਤਰੀਐ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ ॥੨॥ 오, 나낙! 달콤한 잎으로 사탕수수에게 어떤 종류의 치료가 이루어졌습니까, 오 동물이여! 와서 보아라. 2
ਪਵੜੀ ॥ 파우리
ਇਕਨਾ ਮਰਣੁ ਨ ਚਿਤਿ ਆਸ ਘਣੇਰਿਆ ॥ 어떤 사람들은 죽음을 기억하지 못하고, 세상의 즐거움을 즐기는 것에 대한 희망이 더 많습니다
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਨਿਤ ਕਿਸੈ ਨ ਕੇਰਿਆ ॥ 그는 항상 태어나고 죽어 가고 누구의 진정한 친구가되지 않습니다
ਆਪਨੜੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹਨਿ ਚੰਗੇਰਿਆ ॥ 그는 자신을 마음 속에 선하다고 부릅니다
ਜਮਰਾਜੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਨਮੁਖ ਹੇਰਿਆ ॥ 얌라지는 항상이 만무카스를 끝내려고합니다
ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਾਰਾਮ ਕਿਆ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥ 그는 소금을 먹음으로써 하렘이며 그에게 주신 하나님의 은혜에 감사하지 않습니다
ਬਧੇ ਕਰਨਿ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨ ਭਾਣਿਆ ॥ 압박감 속에서 절하는 사람들은 주님께 선을 보이지 않습니다
ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਸੀ ॥ 입에서 진리를 말하는 사람들은 하나님의 생각 속에서 기분이 좋아지기 시작합니다
ਕਰਸਨਿ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸੀ ॥੧੧॥ 그들은 하나님을 경배하고 그분의 보좌에 절합니다. 그들은 미리 정해진 운명을 성취합니다. 11
ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥ 마할라 1절
ਮਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੰਖੀ ਕਿਆ ਆਕਾਸੁ ॥ 물고기로부터 보호 할 수 없다면 물고기에게 깊은 물의 이점은 무엇입니까? 포식자로부터 보호 할 수 없다면 새에게 열린 하늘의 이점은 무엇입니까
ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ 겨울이 돌에 아무런 영향을 미치지 않을 때 돌에 감기의 이점은 무엇입니까? 무능한 사람이 신부의 즐거움을 누릴 수 없다면 결혼하는 것은 무슨 소용이 있겠는가?
ਕੁਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਭੀ ਸੋ ਕੁਤੀ ਧਾਤੁ ॥ 개가 샌들 우드에 올려 놓으면 여전히 강아지의 본성은 동일하게 유지되고 개새끼를 향해 달릴 것입니다
ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਪੜੀਅਹਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪਾਠ ॥ 청각 장애인이 기억의 텍스트를 읽는다고해도, 그는 듣고 이해하지 못합니다
ਅੰਧਾ ਚਾਨਣਿ ਰਖੀਐ ਦੀਵੇ ਬਲਹਿ ਪਚਾਸ ॥ 눈먼 사람 앞에서 오십 등불이 켜져도 그는 아무것도 못할 것입니다
ਚਉਣੇ ਸੁਇਨਾ ਪਾਈਐ ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ ਖਾਵੈ ਘਾਸੁ ॥ 사람이 소와 버팔로 무리 근처에 금을 넣는다 해도, 그들은 풀을 선택적으로 먹을 것입니다
ਲੋਹਾ ਮਾਰਣਿ ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ ਹੋਇ ਕਪਾਸ ॥ 철을 면과 같은 나무로 쓸어 버리더라도 부드럽지 않습니다
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਏਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਣਾਸੁ ॥੧॥ 오, 나낙! 어리석은 사람은 그가 무엇을 말하든지 자신의 파멸을 가지고 있다는 이러한 자질을 가지고 있습니다. 1.
ਮਃ ੧ ॥ 마할라 1
ਕੈਹਾ ਕੰਚਨੁ ਤੁਟੈ ਸਾਰੁ ॥ 청동, 금, 철이 부러지면
ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰੁ ॥ 그래서 금세공인은 불로 매듭을 짓는다
ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਤੁਟੈ ਭਤਾਰੁ ॥ 남편이 아내에게 화를 내면
ਪੁਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ 아들을 통해 세상 안에서 관계가 회복된다
ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਿਤੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ ॥ 왕은 신하들에게 세금을 요구하고 세금을 납부함으로써 사람들은 왕과 관계를 맺습니다
ਭੁਖਿਆ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਜਾ ਖਾਇ ॥ 배고픈 사람들은 그들에게 요구함으로써 음식을 계속 먹기 때문에 다니 신사들과 관계가됩니다
ਕਾਲਾ ਗੰਢੁ ਨਦੀਆ ਮੀਹ ਝੋਲ ॥ 기근으로 인해 사람들은 비가 올 때 많은 물이 발견되기 시작할 때 강과 관련이 있습니다
ਗੰਢੁ ਪਰੀਤੀ ਮਿਠੇ ਬੋਲ ॥ 사랑과 달콤한 말의 조합이 있습니다
ਬੇਦਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ ॥ 누군가가 진리를 말하면, 그것은 베다와 관련이 있습니다
ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇਕੀ ਸਤੁ ਹੋਇ ॥ 자신의 삶에서 선을 행하고 자선을 베푸는 사람들은 사후에 세상과의 관계가 남아 있습니다
ਏਤੁ ਗੰਢਿ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 이런 종류의 화해는 이 세상에 널리 퍼져 있습니다
ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ ॥ 바보의 교정에 대한 유일한 해결책은 입을 죽이는 것입니다
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 나낙은 그 지식에 대해 말한다
ਸਿਫਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥ 하나님을 찬양함으로써 인간과 그의 법정과의 관계가 성립됩니다. 2.
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜਿ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 하나님 자신이 피조물을 창조하시고 자신을 생각하십니다
ਇਕਿ ਖੋਟੇ ਇਕਿ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥ 많은 생물은 악하고 많은 생물은 종교적입니다. 이 사악하고 의로운 피조물들은 하나님 자신에 의해 조사됩니다
ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਅਹਿ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਬਾਹਰ ਵਾਰਿ ॥ 보물이 순수한 동전을 보물에 넣고 보물에서 거짓 동전을 던지는 것처럼,
ਖੋਟੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥ 마찬가지로 죄인들은 주님의 법정에서 쫓겨납니다. 그 죄 많은 피조물들은 누구에게 간청할 수 있는가
ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਭਜਿ ਪਵਹਿ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ 그는 달려가 사티구루의 피난처로 와야 하는데, 이것이 최고의 카르마이다
ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 사티구루는 죄인들을 성결하게 한다. 그는 주님의 이름으로 죄 많은 사람을 장식할 것입니다
ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥ 구루와 사랑과 애정을 가짐으로써, 존재들은 진리 법정에서 칭찬받을 가치가 있습니다
ਗਣਤ ਤਿਨਾ ਦੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਿ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥੧੨॥ 창조주 하나님 자신이 용서하신 사람들의 행위를 누가 평가할 수 있겠는가? 12
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 슬록 마할라 1
ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥ Pir, Sheikh 및 Raja와 같은 모든 세계의 사람들이 땅에 묻혀 있습니다
ਮੇ ਰਵਦਿ ਬਾਦਿਸਾਹਾ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇ ॥ 왕은 또한 결국 세상을 떠난다. 오직 한 분의 하나님만이 항상 존재하신다
ਏਕ ਤੂਹੀ ਏਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥ 오, 오 하나님! 당신은 하나이고 당신은 항상이 세상에있을 사람입니다
ਮਃ ੧ ॥ 마할라 1
ਨ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ॥ 지상에 영원히 거하는 자들은 신들도 귀신들도 아니고, 인간도 아니며,
ਨ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕਾ ਧਰਾ ॥ 싯다와 구도자도 없습니다
ਅਸਤਿ ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ ॥ 그것은 모두 덧없는 일입니다
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/