KOREAN PAGE 1

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
기근선의 아버지는 ‘존재하는 사람’이라는 이름으로, 모든 사람이 널리 퍼져 있는 사람,(nirbhaya), 적대감(니르바이라)이 없는 사람(니르바이라),누구의 자연은 시대를 초월한 , (그의 몸은 멸망하지 않는 느낌), 질에 오지 않는다, 누구의 빛은 그 자체에서 와서 사구루의 은혜에 의해 온다

॥ ਜਪੁ ॥
성가.  (구루 연설의 제목으로도 여겨진다.)

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
니란카르(Akaal Purush)는 우주가 창조되기 전에도 사실이었고, 태초에도 진리(Swaroop)였다

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥
이제 그것은 현재에도 존재하며, 미래에도 동일한 진리 형태의 니란카르가 존재할 것이라는 슈리 구루 나낙 데브 지의 진술 II 1 II

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
만 번을 계속 씻는다 해도 이 몸을 몸밖으로 씻는다고 해서 마음이 청정해질 수는 없다.  마음의 청정함이 없이는 최고신(Vahiguru)에 대해 생각할 수도 없습니다.

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥
마음의 평화(침묵)는 명상으로 입에서 침묵을 유지하더라도 얻을 수 없습니다.  마음에서 거짓된 악덕이 제거될 때까지.

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥
물론 세상의 온갖 청정한 물질을 다 먹어치워도 굶주림(금식 등)으로 이 마음의 허기를 채울 수 없다.

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥
사람이 수천 또는 수백만의 영리한 생각을 가지고 있다 할지라도 이 모든 것이 이기적이라면 절대 주님께 도달하는 데 도움이 되지 않습니다.

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥
그렇다면 어떻게 하나님 앞에 진리의 빛줄기가 만들어질 수 있고, 우리와 니란카르 사이에 있는 거짓의 벽이 어떻게 무너질 수 있는가 하는 질문이 생깁니다.

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥
참된 형태가 되는 방법을 설명하는 슈리 구루 나낙 데브 지는 말합니다. – 창조의 시작부터 세속적 피조물은 하나님의 명령을 따라야만 이 모든 것을 할 수 있다고 기록되어 있습니다 II 1 II

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
온 몸(우주의 창조에서)은 (니란카르의) 질서에 의해 창조되었지만, 그 질서는 입으로 표현할 수 없다.

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
(이 지상에 있는) 지고의 주(主)의 명령에 의해 피조물은 많은 종으로 창조되었으며, 오직 그의 명령에 의해서만 존경(또는 높고 낮은 지위)을 얻습니다.

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥
중생이 우월한 삶과 열등한 삶을 얻는 것은 오직 최고의 주님(Vahiguru)의 명령에 의해서만, 그분이 기록하신 명령에 따라 그 중생은 행복과 슬픔을 경험합니다.

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥
많은 생명체는 오직 하나님의 명령으로만 은총을 받고, 많은 사람들이 그의 명령에 의한 운동의 순환에 갇혀 있습니다.

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
모든 것은 그 최고 권능, 신격의 최고 성격자 아래 있으며, 그 밖에 세상의 일이 없습니다.

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
오 나낙!  중생이 그 기근을 아는 것을 즐긴다면, 그 누구도 오만한 ‘나’의 지배를 받지 않을 것이다.  이 이기주의는 세속적인 사치에 몰두한 생물이 니란카르 근처에 있는 것을 허용하지 않습니다.  2 II

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥
오직 하나님의 은혜로) 영적인 능력이 있는 자는 그 능력의 영광을 노래할 수 있습니다.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
어떤 사람은 그(그의) 은혜가 베풀어 준 축복을 생각할 때만 그의 명성을 찬양하는 것입니다.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
어떤 생명체가 그의 설명할 수 없는 자질과 영광을 노래하고 있습니다.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
누군가가 비디야를 통해 자신의 이상한 생각 (지식)을 노래하고 있습니다

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥
어떤 이는 창조주 하나님의 형상을 알고 그를 찬양합니다.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥
어떤 이들은 최고의 존재가 생명을 주었다가 다시 되찾는 방식으로 그것을 설명합니다.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥
살아 있는 존재는 니란카르가 자신에게서 멀리 떨어져 있음을 알고 그 영광을 노래합니다.

error: Content is protected !!