GUJARATI PAGE 81

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਪੀਵਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਥੀਵਤੇ ਬਿਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਜਾਨਿਆ ॥
amrit har peevtay sadaa thir theevtay bikhai ban feekaa jaani-aa.
They partake the nectar of Naam and become spiritually alive. They consider the taste of poisonous pleasures of the world as bland.
ભક્ત નામ અમૃત હંમેશા પીવે છે અને વિષ યોની તરફથી હંમેશા અડોલ-ચિત્ત ટકી રહે છે. નામ જપવાની કૃપાથી તેમને વિષ વિકારોના પાણીને બેસ્વાદ ઓળખી લીધું છે

ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਿਧਿ ਮਾਨਿਆ ॥
bha-ay kirpaal gopaal parabh mayray saaDhsangat niDh maani-aa.
When my God became merciful, I came to look upon the holy congregation as the divine treasure.
ભક્તો પર ગોપાલ પ્રભુ દયાવાન થાય છે, સાધુ-સંગતમાં રહીને તેમનું મન પ્રભુના નામ ખજાનામાં આનંદિત રહે છે.

ਸਰਬਸੋ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸੀਵਤੇ ॥
sarbaso sookh aanand ghan pi-aaray har ratan man antar seevtay.
The devotees always keep God’s precious Naam in their mind, and enjoy all the comforts and bliss of God’s love
ભક્ત પ્રભુના શ્રેષ્ઠ નામને પોતાના મનમાં પોરવાયેલું રાખે છે, પ્રભુનું નામ જ તેના માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ ધન છે, નામમાંથી જ તે અનેક આત્મિક સુખ આનંદ ભોગવે છે.

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ ॥੩॥
ik til nahee visrai paraan aaDhaaraa jap jap naanak jeevtay. ||3||
O’ Nanak, they do not forsake God, their life’s support, even for a moment. They live their life by constantly remembering Him with loving devotion.
હે નાનક! ભક્તો પ્રાણના આશ્રય પ્રભુના નામને થોડા સમય માટે પણ ભુલાતા નથી. પરમાત્માનું નામ દરેક સમયે જપીજપીને તે આત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરે છે ।। ૩।।

ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhana, is a language of southern punjab (Multan)
દખણા- દક્ષિણ ની ભાષા

ਜੋ ਤਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਨਾ ਕੂੰ ਮਿਲਿਓਹਿ ॥
jo ta-o keenay aapnay tinaa kooN mili-ohi.
O God, You grant union to those whom You make Your own.
નાનક કહે છે, હે પ્રભુ! જે ભાગ્યશાળીઓને તું પોતાનો સેવક બનાવી લે છે એને તું મળી પડે છે

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਮੋਹਿਓਹੁ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸੁਣਿਓਹਿ ॥੧॥
aapay hee aap mohi-ohu jas naanak aap suni-ohi. ||1||
O’ Nanak, hearing Your Own Praises, You Yourself are entranced.
તેના તરફથી તું પોતાનો યશ સ્વયં જ સંભળાવે છે અને સાંભળીને તું પોતે જ મસ્ત રહે છે ।।૧।।

ਛੰਤੁ ॥
chhant.
Chhant: a composition.
છંદ ।।

ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਰੀਝਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥
paraym thag-uree paa-ay reejhaa-ay gobind man mohi-aa jee-o.
The devotees please God by their unlimited love and devotion.
હે ભાઈ! ભક્તજનોએ પ્રેમની ઠગ-બુટ્ટી ખવડાવીને અને આ રીતે ખુશ કરીને પરમાત્માનું મન મોહી લીધું હોય છે.

ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਾਧਿ ਕੰਠੇ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥
santan kai parsaad agaaDh kanthay lag sohi-aa jee-o.
By the grace of the Saints, a rare fortunate one embellishes his life in the embrace of the unfathomable God.
ભક્તજનોની કૃપાથી જ કોઈ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય ખુબ ઊંડા પ્રભુને ગળે લાગીને સુંદર જીવનવાળો બને છે

ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਦੋਖ ਸਭਿ ਜੋਹਿਆ ਭਗਤਿ ਲਖ੍ਯ੍ਯਣ ਕਰਿ ਵਸਿ ਭਏ ॥
har kanth lag sohi-aa dokh sabh johi-aa bhagat lakh-yan kar vas bha-ay.
He who embellishes his life in the embrace of God. All his vices are dispelled and because of his unconditional devotion and love, God is always with him.
જે મનુષ્ય હરિના ગળે લાગીને સુંદર જીવનવાળો બને છે, તેના બધા વિકાર ખતમ થઈ જાય છે, તેની અંદર ભક્તિવાળા લક્ષણ પેદા હોવાને કારણે પ્રભુ તેના વશમાં આવી જાય છે

ਮਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਵੁਠੇ ਗੋਵਿਦ ਤੁਠੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਏ ॥
man sarab sukh vuthay govid tuthay janam marnaa sabh mit ga-ay.
When God is pleased, the devotee is always in bliss and his cycle of birth and death is eliminated.
ગોવિંદનું તેના પર ખુશ થવાને કારણે તેના મનમાં બધા સુખ આવી વસે છે અને તેના બધા જન્મ મરણના ચક્કર સમાપ્ત થઇ જાય છે

ਸਖੀ ਮੰਗਲੋ ਗਾਇਆ ਇਛ ਪੁਜਾਇਆ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਹਿਆ ॥
sakhee manglo gaa-i-aa ichh pujaa-i-aa bahurh na maa-i-aa hohi-aa.
In the company of devotees as he sings the praises of God, all his desires are fulfilled and he is not shaken by Maya (worldly illusions).
સત્સંગીઓ સાથે મળીને જે જે તેની મહિમાની વાણી ગાય છે તેની ઇચ્છાઓ પુરી થાય છે, તેને ફરીથી માયાના ધક્કા લગતા નથી

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਪੋਹਿਆ ॥੪॥
kar geh leenay naanak parabh pi-aaray sansaar saagar nahee pohi-aa. ||4||
O’ Nanak, whom the beloved God has accepted, they are not affected by the this worldly-ocean of vices.
હે નાનક! પ્રેમાળ પ્રભુએ જેનો હાથ પકડી લીધો છે, તેના પર સંસાર-સમુદ્ર પોતાની અસર નાખી શકતો નથી ।।૪।।

ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhani: language of Multan
દખણા- દક્ષિણ ની ભાષા

ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ ॥
saa-ee naam amol keem na ko-ee jaando.
God’s Name is invaluable and no one knows its worth.
પતિ પ્રભુનું નામ અમૂલ્ય છે, કોઈ જીવ તેની સમાન બીજી કોઈ વસ્તુ બતાવી શકતો નથી

ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹਿ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣਦੋ ॥੧॥
jinaa bhaag mathaahi say naanak har rang maando. ||1||
O’ Nanak, only they who are so predestined, enjoy the bliss of His union.
હે નાનક! જે મનુષ્યના માથાના ભાગ્ય જાગી જાય, તે પરમાત્માના મેળાપનો આનંદ લે છે ।।૧।।

ਛੰਤੁ ॥
chhant.
Chhant: a composition
છંદ ।।

ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭਿ ਧੰਨੁ ਲਿਖਤੀ ਕੁਲੁ ਤਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥
kahtay pavitar suntay sabh Dhan likh-teeN kul taari-aa jee-o.
They who utter Naam become sanctified. Blessed are those who listen to His divine words. Those who write His praises, their entire family is saved.
જે મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ ઉચ્ચારે છે, તે સ્વચ્છ જીવનવાળો બની જાય છે. જે લોકો પ્રભુની મહિમા સાંભળે છે, તે બધા ભાગ્યશાળી બની જાય છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માની મહિમા પોતાના હાથોથી લખે છે, તે પોતાના આખા ખાનદાનને જ સંસાર-સમુદ્રમાંથી પાર પાડે છે

ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਤਿਨੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥
jin ka-o saaDhoo sang naam har rang tinee barahm beechaari-aa jee-o.
They who are blessed with the company of Saints are imbued with God’s love and they lovingly meditate on God’s Name.
જે મનુષ્યને ગુરુનો મેળાપ થાય છે, તે પરમાત્માના નામ સ્મરણનો આનંદ લે છે, તે પરમાત્માની યાદને પોતાના મનમાં ટકાવી લે છે

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ॥
barahm beechaari-aa janam savaari-aa pooran kirpaa parabh karee.
They upon whom God has shown mercy, have reflected on the all-pervading God and have embellished their lives.
જેના પર પ્રભુએ કૃપા કરી, તેને પ્રભુને પોતાના મનમાં વસાવ્યા અને પોતાનું જીવન ખુબસુરત બનાવી લીધું

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਹਰਿ ਜਸੋ ਦੀਨੇ ਜੋਨਿ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥
kar geh leenay har jaso deenay jon naa Dhaavai nah maree.
Taking them under His protection, God has blessed them with his praises. They no longer have to wander through the cycle of birth and death.
પ્રભુએ જે ભાગ્યશાળી મનુષ્યનો હાથ પકડી લીધો, તેમને તેણે પોતાની મહિમાનું દાન આપ્યું, તે મનુષ્ય પાછો યોનિઓમાં દોડતો ફરતો નથી, તેને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ આવતી નથી.

ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਰਿਆ ॥
satgur da-i-aal kirpaal bhaytat haray kaam kroDh lobh maari-aa.
By meeting the merciful true Guru, they have destroyed their lust, anger and greed and their spiritual life has blossomed forth.
દયાનું ઘર, કૃપાનું ઘર સતગુરુને મળીને અને માલિક પ્રભુને સ્મરણ કરીને જેમને પોતાની અંદરથી કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે વિકારોને મારી નાખ્યા છે, તેનું આત્મિક જીવન ખુશ ખુશાલ થઈ જાય છે

ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਕੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ॥੫॥੧॥੩॥
kathan na jaa-ay akath su-aamee sadkai jaa-ay naanak vaari-aa. ||5||1||3||
The virtues of the indescribable God cannot be described, and Nanak dedicate his life to Him.
પતિ પ્રભુ અકથનીય છે, તેનું રૂપ કહી શકાતું નથી. નાનક તેને બલિદાન આપે છે, કુરબાન જાય છે ।।૫।।૧।।૩।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਵਣਜਾਰਾ
sireeraag mehlaa 4 vanjaaraa
Siree Raag, by the Fourth Guru, Vanajarao ~ The Merchant:
શ્રી રાગ મહેલ ૪, વણઝારા

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam gur parsaad.
One eternal God. Realized by the Guru’s Grace:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે।।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥
har har utam naam hai jin siri-aa sabh ko-ay jee-o.
Supreme is the Name of God who created all.
જે હરીએ જગતમાં દરેક જીવને પેદા કર્યો છે, તે હરિનું નામ શ્રેષ્ઠ છે,

ਹਰਿ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਸੋਇ ॥
har jee-a sabhay partipaaldaa ghat ghat rama-ee-aa so-ay.
God sustains all beings and He pervades each and every heart.
તે હરિ બધા જીવોનું પાલન કરે છે અને તે સુંદર રામ દરેક શરીરમાં વ્યાપક છે

ਸੋ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
so har sadaa Dhi-aa-ee-ai tis bin avar na ko-ay.
Always remember that God as there is no other besides Him.
તે હરિનું હંમેશા ધ્યાન ધરવું જોઈએ, તેના વિના જીવનો બીજો કોઈ આશરો નથી

ਜੋ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਛੋਡਿ ਚਲੇ ਦੁਖੁ ਰੋਇ ॥
jo mohi maa-i-aa chit laa-iday say chhod chalay dukh ro-ay.
Those who keep their mind fixed on Maya (worldly illusions) regret their mistakes at the time of death, and depart leaving everything behind.
જે લોકો માયાના મોહમાં પોતાનું મન લગાવી રાખે છે, તે મૃત્યુ આવવાથી રોઈ રોઈને બધું છોડીને જાય છે

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਹੋਇ ॥੧॥
jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har ant sakhaa-ee ho-ay. ||1||
O Nanak, those who remembered God with loving devotion, God surely helps them in the end.
પરંતુ, હે દાસ નાનક! જેમને જિંદગીમાં હરિના નામનું સ્મરણ કર્યું, હરિ તેનો અવશ્ય મદદગાર બને છે ।।૧।।

ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mai har bin avar na ko-ay.
Besides God, I do not have anyone else to fall back on.
હે ભાઈ! મારે તો પરમાત્મા વિના બીજું કોઈ આશરો નથી

ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਵਡਭਾਗਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarnaa-ee paa-ee-ai vanjaari-aa mitraa vadbhaag paraapat ho-ay. ||1|| rahaa-o.
O my merchant friend, only through great good fortune, God is realized in the Guru’s refuge.
હરિ નામનો વ્યાપાર કરવા આવેલો હે મિત્ર! ગુરુની શરણે પડ, ગુરુની શરણે પડવાથી જ હરિનું નામ મળે છે, જે ખુબ નસીબથી જ મળે છે ।।૧।।વિરામ।।