GUJARATI PAGE 8

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥
saram khand kee banee roop.
Saram Khand is the stage of hard work to beautify and uplift the soul.
શ્રમની અવસ્થા ની બનાવટ સુંદર છે આ અવસ્થામાં મન દિવસે દિવસે ખૂબસૂરત બનવાનું શરુ થઇ જાય છે

ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
Here an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. (by meditative remembrance of Naam with love and devotion)
આ અવસ્થામાં નવા ઘાટને કારણે મન ખુબ જ સુંદર ઘાટ લઈ લે છે

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
The state of such an enlightened mind is beyond description and ifone tried to describe, would fail and regret the attempt.
તે અવસ્થામાં તે અવસ્થા નું બયાન કરી ન શકાય, જો કોઈ મનુષ્ય બયાન કરવા જાય તો પાછળથી પસ્તાય છે કારણ કે તે બયાન કરવામાં અસમર્થ રહે છે

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped here.
તે મહેનતવાળી અવસ્થામાં મનુષ્ય ની બુદ્ધિનો ઘાટ ઘડાય છે ભાવ શ્રુતિ અને મતિ ઊંચી થઈ જાય છે

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||
The consciousness of the spiritual warriors and the accomplished ones – the beings of spiritual perfection are shaped here. ||36||
મનમાં જાગૃતિ પેદા થઈ જાય છે શ્રમ ખંડમાં દેવતાઓ અને સિધ્ધો વાળી બુદ્ધિ મનુષ્યની અંદર થઈ જાય છે ।।૩૬।।

Stanza 37
In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand – the stage of Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand – the stage of union with God.
Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the Almighty. Spiritually, you become so profound that the worldly desires and attachments do not affect you anymore. One is totally immersed in God’s Name and experiences eternal joy and bliss.
Sach khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of Truth, the devotee realizes that the formless Almighty is abiding in the heart.
Here, a person knows with full belief that the whole Universe is functioning under God’s command, that God is all-pervading and His Grace is being bestowed on everyone. Guru Nanak says that this stage is so elevated that it is beyond description; it can only be experienced.

પદ ૩૭
આ પદમાં ગુરુનાનક ચોથીઅવસ્થા નું વર્ણન કરે છે જેને આપણે કર્મ ખંડ ના રૂપમાં ઓળખીએ છીએ. જે દૈવિક આશીર્વાદનો તબક્કો છે અને આખરી છે. કાં તો સચ-ખંડ નો અનુભવ થાય છે જેમાં મનુષ્ય પરમાત્માની સાથે એક થઈ જાય છે.
કર્મ ખંડ એ અવસ્થા છે જ્યાં મનુષ્યને પૂર્ણરૂપેણ પરમાત્માના ની કૃપા ના આશીર્વાદ મળે છે. આધ્યાત્મિક રીતે તમે ગમે એટલા ઠોસ થઈ જાઓ કે તમને દુનિયાની ઈચ્છાઓ અને મોહ માયાની અસર તમને લગીર પણ ન અડકી શકે. મનુષ્ય પૂર્ણ રૂપે ભગવાન ના નામ માં ડૂબી જાય અને શાશ્વત આનંદમાં ડૂબી જાય છે.
સચ-ખંડ આખરી તબક્કો છે અને તે અવસ્થામાં પરમાત્મા સાથે એક થઈ જવાય છેઅને આ સત્યની પરિધી માં સાધકને એ અનુભવ થાય છે કે નિરાકાર પરમાત્મા તમારા હૃદયમાં જ નિવાસ કરે છે.
અહીંયા મનુષ્યનેપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ખબર છે કે આખું બ્રહ્માંડ પરમાત્માના આદેશથી ચાલે છે. પરમાત્મા સર્વ વ્યાપ્ત છે અને તેની કૃપાની વર્ષા બધા ઉપર વરસી રહી છે. ગુરુ નાનક કહે છે કે આ અવસ્થા ની ઊંચાઈ એટલી છે કે તેનું વર્ણન શક્ય નથી તેને તો ફક્ત અનુભવ જ કરી શકાય.

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
karam khand kee banee jor.
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand). In this stage, a person is blessed with God’s Grace and spiritually becomes so powerful that the worldly evils or ‘Maya’ cannot affect him anymore.
પરમાત્માની બક્ષિસ કર્મ અવસ્થા ની બનાવટ બળ છે, જ્યારે મનુષ્યની ઉપર અકાલ પુરુષ ની મહેર ની નજર થઈ જાય છે તો તેની અંદર એવું બળ પેદા થઈ જાય છે કે વિષય વિકાર તેના ઉપર પોતાનો પ્રભાવ નથી નાંખી શકતા

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
tithai hor na ko-ee hor.
In that dimension of spirituality, no one else dwells there (except those who have reached there by becoming worthy of His Grace).
કારણ કે આ અવસ્થામાં મનુષ્યની અંદર અકાલ પુરુષ વગર કોઈ બીજુ રહેતું જ નથી

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥
tithai joDh mahaabal soor.
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered the temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego etc.).
આ અવસ્થામાં મહાબલી યોદ્ધા અને સૂરમાઓ છે

ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥
tin meh raam rahi-aa bharpoor.
They are totally imbued with the Essence of God.
જેના રોમ રોમમાં અકાલ પુરખ વસી રહ્યો હોય છે

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
They remain completely absorbed in God’s praises.
આ અવસ્થામાં પહોંચેલા મનુષ્યનું મન સંપૂર્ણ રીતે અકાલ પુરુષની મહિમા માં પરોવાયેલું રહે છે

ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥
taa kay roop na kathnay jaahi.
Their spiritual enlightenment cannot be described.
તેમના શરીરમાં સોનાની ચમક થઈ જાય છે તેમનું સુંદર રૂપ નું વર્ણન ન થઈ શકે

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.
આ અવસ્થામાં મનમાં અકાલ પુરુષ જ વસે છે અને તેનું મૃત્યુ નથી થતું અને માયાથી તે ઠગાઈ નથી જતો

ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jin kai raam vasai man maahi.
Within those minds, abides God.
જેના મનમાં રામ વસે છે

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥
tithai bhagat vaseh kay lo-a.
The devotees of many worlds reach this stage and dwell there.
ત્યાં એ લોકમાં ભક્તજન વસે છે

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
karahi anand sachaa man so-ay.
They experience eternal joy as the realization of God’s presence is always there in their hearts.
તે હંમેશા આનંદમાં રહે છે તેમના મનમાં પરમાત્મા વસે છે

ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
sach khand vasai nirankaar.
This is a stage of merger with God. In this realm of Truth, the formless Almighty abides in the heart of the devotee.
સત્ય ખંડમાં અકાલ પુરખની સાથે એકરૂપ અવસ્થામાં મનુષ્યની અંદર અકાલ પુરખ સ્વયં નિવાસ કરે છે

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation.
જે સૃષ્ટિના રચનાકાર ની મહેર ની નજરથી તેની સંભાળ કરે છે

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥
tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant.
In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems and endless galaxies. He realizes how limitless God’s creation is.
આ અવસ્થામાં અકાલ પુરખની સાથે એકરૂપ થવાની અવસ્થામાં મનુષ્યને અસંખ્ય ખંડ મંડળ અને અસંખ્ય બ્રહ્માંડ દેખાય છે

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥
tithai lo-a lo-a aakaar.
In this stage, one realizes that His Creation consists of worlds beyond worlds.
આ અવસ્થામાં અસંખ્ય આકારના ભુવન દેખાવા લાગે છે

ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
One realizes that everything functions as He commands.
તેવી જ રીતે તેનો કાર્ય અને વ્યવહાર ચાલતો રહે છે જેવી રીતે અકાલ પુરખ નો હુકમ થાય છે

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vaykhai vigsai kar veechaar.
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it.
અકાલ પુરખ બધા જીવોને સંભાળ રાખે છે અને ખુશ થાય છે

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||
O’ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. ||37||
હે નાનક! આ અવસ્થાનું વર્ણન કરવું ખુબ જ મુશ્કિલ છે ।।૩૭।।

Stanza 38
The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This stanza sums it all up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union with God.
Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. As is known, a goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, uses bellows to provide air to intensify the fire and uses a hammer and an anvil to mold the hot gold.
Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the essential qualities of self-discipline and patience. One should make a determined effort to awaken the mind with spiritual knowledge, become God fearing and stay imbued in the name of God with love for Him and love for His creation.
When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he achieves his ultimate goal of becoming one with God.

પદ ૩૮
આગળના ચાર પદો એ આપણને આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ ના તબક્કાઓ સમજાવ્યા. આ પદ આપણને રૂપક અલંકાર દ્વારા તેનો સાર તત્વ કહે છે અને બતાવે છે એ પરમાત્માની સાથે ઐક.ય કેવી રીતે સાધી શકાય.
અહીં આ સંદેશને સમજાવવા માટે એક સોની ના સુંદર ઉદાહરણ નો પ્રયોગ કર્યો છે. જેમ કે આપણને ખબર છે કે સોની સોનાને ભઠ્ઠીમાં તપાવે છે અને હવા પ્રવાહિત કરવા માટે ફૂકણી નો પ્રયોગ કરે કરીને અગ્નિને ભડકાવે છે અને એરણ અને હથોડી ના પ્રયોગથી સોનાની ઘડે છે.
આ ઉદાહરણનો રૂપકાત્મક પ્રયોગ કરીને આપણને સલાહ આપે છે તે વ્યક્તિએ ખૂબ જ જરૂરી ગુણો જેમ કે સ્વ-શિસ્ત અને ધૈર્યને વિકસિત કરવા જોઈએ અને સંકલ્પ સહિત પ્રયાસ કરવા જોઇએ કે તે પોતાના મનને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વડે જાગૃત કરે અને પાપભીરુ થવું જોઈએ અને પરમાત્માના નામમાં સર્જનહાર અને તેના સર્જન ના પ્રેમમાં ગળાડૂબ રહેવું જોઇએ.
જ્યારે મનુષ્યમાં આ ગુણ હશે તો દયાળુ પરમાત્માની કૃપા વરસે છે અને તેને તેના જીવનનો અંતિમ ધ્યેય, જે પરમાત્માની સાથે એક થવાનો છે તે મળશે.

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
Let self-discipline be the furnace (in a goldsmith’s shop) and patience the goldsmith. (self-discipline and patience are two essential qualities to have if you wish to embark upon the task of achieving spiritual enlightenment)
જેમ સોની ધૈર્ય પૂર્વક સોના ઉપર હથોડા મારે છે

ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hathee-aar.
Let mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools.(Awaken the mind with spiritual knowledge)
તેવી રીતે જ્ઞાન, ઇન્દ્રિયોના વિકારો ઉપર હથોડા મારે છે

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥
bha-o khalaa agan tap taa-o.
Let fear of God be the bellows and recitation of Naam in strict discipline the fire to achieve spiritual enlightenment.
જો અકાલ પુરુષ નો ડર તુંબડી હોય મહેનત આગ હોય પ્રેમની કોદાળી હોય તો

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.
In the crucible of God’s love, melt with devotion the gold of the nectar of ambrosial Naam. (With God’s love in heart, immerse yourself in His Name with devotion)
તે કોદાળી અકાલ પુરખના અમૃત સાથે ગળાવી નાખો

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
All this will make a True mint where the coin of God’s Name is minted (leading to spiritual enlightenment by molding one’s mind).
કારણ કે એવી સાચી ટંકશાળમાં ગુરુ ના શબ્દો ના ઘાટ ઘડાય છે

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥
jin ka-o nadar karam tin kaar.
This deed is accomplished by only those who are blessed by His Divine Grace.
આ કાર્ય વ્યવહાર તે મનુષ્યના છે જેના ઉપર મહેર છે

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥
naanak nadree nadar nihaal.
O’ Nanak, by His merciful Grace, they receive the eternal bliss and become one with God. ||38||
હે નાનક! તે મનુષ્ય અકાલ પુરખ ની કૃપાદ્રષ્ટિ થી નિહાલ થઈ જાય છે ।।૩૮।।

Saloke
Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition.
As air or breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as the great mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and negative forces in the world) in whose lap the whole world is at play; the whole world is like a theater where we all are actors and we play our roles assigned by Him.
Those who meditate on Naam diligently, with passion and loving devotion, depart from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God.

શ્લોક
જપુ જી નો અંત એક શ્લોક વડે થાય છે જે આખા નિબંધનો ઉપસર્ગ છે.
જેમ શ્વાસ નું મૂળ હવા છે. તેવી જ રીતે આત્માનો મૂળ ગુરુ છે. પાણી પિતા સમાન છે અને ધરતી માંસમાન. દિવસ અને રાત પુરુષ અને સ્ત્રી નર્સ (દુનિયાની ધન અને ઋણ શક્તિઓ છે) જેના ખોળામાં આખી દુનિયા ની રમત ચાલી રહી છે આખી દુનિયા એક થિયેટર સમાન છે. જેના આપણે બધા જ કલાકારો છીએ અને આપણી પોતાની ભૂમિકા તેણે સોંપ્યા મુજબ નિભાવીએ છીએ.
જે લોકો તેના નામનું ધ્યાન ખંતથી અને ઉત્સાહપૂર્વક તેમજ પ્રેમપૂર્ણ સમર્પણથી કરે છે તે આ દુનિયામાંથી વિદાય લઈને તેનો અંતિમ ધ્યેય જે પરમાત્માની સાથે ઐક્ય સાધવાનો છે તે પૂર્ણ કરે છે.

ਸਲੋਕੁ ॥
Saloke.
શ્લોક

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
As air is important to the body, the Guru is to the soul. Water is as father and earth is as the great mother. (As air is essential for the body, spiritual guidance is essential for the soul. Water is the source of all life and it helps mother earth to produce the bounties that we consume).
પ્રાણ શરીરમાં એવી રીતે છે જેવી રીતે ગુરુ જીવાત્મા માટે છે પાણી બધા જીવોના બાપ છે અને ધરતી બધા જીવોની માં છે

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Days and nights are like male and female nurses (positive and negative energies) in whose lap the whole world is at play. (The world is like a theater where we all are actors and we play our roles as assigned by Him)
દિવસ અને રાત બંને રમત રમવાડવા વાળા છે અને આખો સંસાર રમત રમી રહ્યો છે સંસારના બધાં જ જીવોરાત્રે સુવામાં અને દિવસે કાર્ય વ્યવહાર કરવામાં પારખવામાં આવે છે

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
Good and bad deeds are examined by the Almighty.
ધર્મરાજ અકાલ પુરુષ ની જી હજુરી માં કરેલા સાચાં કામો નો વિચાર કરે છે

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their actions, some are drawn closer to God, and others are driven farther from Him.
પોત-પોતાના કરેલા કર્મોનેઅનુસાર જીવ અકાલ પુરુષ ની નજીક થઈ જાય છે અને ઘણાં અકાલ પુરુષ થી દૂર થઈ જાય છે

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who meditated on Naam with passion and loving devotion, departed from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God.
જે મનુષ્ય એ એમનું ધ્યાન ધર્યું એ મેહનત થી સફળ થઇ ગયા

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||
O’ Nanak, their souls became radiant and they got liberated from Maya. ||1||
હે નાનક! જે મનુષ્યે અકાલ પુરુષ ના નામનું સ્મરણ કર્યું છે તે પોતાની મહેનત સફળ કરી ગયા છે ।।૧।।

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧
so dar raag aasaa mehlaa 1
So Daar (that door) in Raag Aasa by First Guru:
આશા રાગ દરવાજો, મહેલ ૧

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Eternal God.realized by The Grace Of The True Guru:
અકાલ પુરુષ એક છે જેનું નામ ‘અસ્તિત્વ વાળો’ છે

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
so dar tayraa kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
O’ God, how magnificent must be the entrance to that amazing house of Yours, from where You are taking care of the creation?.
હે પ્રભુ! તારું તે ઘર અને તે ઘરનો તે દરવાજો ઘણો જ આશ્ચર્યજનક છે જ્યાં બેસીને તું બધાં જ જીવો ની સંભાળ કરી રહ્યો છે

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaajay tayray naad anayk asankhaa kaytay tayray vaavanhaaray.
In Your creation, countless musicians play countless musical instruments, producing countless melodies,
તારી આ રચેલી કુદરતમાં કેટલાંય વાજિંત્ર છે અને કેટલાંય વગાડનાર છે

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kaytay tayray raag paree si-o kahee-ahi kaytay tayray gaavanhaaray.
and countless singers are singing your praises in countless musical measures.
કેટલાંય તારા રાગ રાગિણી કેટલાંય તારા ગુણગાન ગાવા વાળા

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
gaavan tuDhno pavan paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
The wind, the sea and the fire are singing Your praises (functioning under your command). The judge of our deeds, Dharamraj, is also singing Your Praises
હે નિરંકાર! પવન પાણી અગ્નિ આ બધાં તત્વો તારા ગુણગાન કરી રહ્યા છે તારી મરજી માં ચાલી રહ્યા છે ધર્મરાજ તારાં દરવાજા ઉપર ઊભા રહીને તારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno chit gupat likh jaanan likh likh Dharam beechaaray.
Chitr and Gupt, the angels on whose records the Righteous Judge of Dharma (Dharamraj) makes judgments, are singing You praises.
ચિત્રગુપ્ત પણ જીવનના સારા-ખરાબ કર્મો લખીને જાણે છે અનેતેમનું લખેલું ધર્મરાજ વિચારે છે નેતે તારી મહત્તાના ગુણગાન કરી રહ્યા છે

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno eesar barahmaa dayvee sohan tayray sadaa savaaray.
O’ God, lords Shiva, Brahma and the goddesses, always shining in Your splendor are also singing Your praises
હે અકાલ પુરખ! અનેક દેવીઓ, શિવ અને બ્રહ્મા જેને તે સજાવ્યા છે તે હંમેશા તારા દરવાજા ઉપર શોભાયમાન થઈ ને તારા ગીત ગાઈ રહ્યા છે તારા ગુણ ગાન કરી રહ્યા છે

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
gaavan tuDhno indar indaraasan baithay dayviti-aa dar naalay.
Lord Indra, seated on his magnificent throne, along with other gods and goddesses are singing Your praises.
ઈન્દ્રદેવ ઇન્દ્રાસન ઉપર દેવતાઓની સભામાં બેસી ને તારા ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno siDh samaaDhee andar gaavan tuDhno saaDh beechaaray.
Siddhas (holy men with spiritual powers) are praising You in deep meditation, countless saintsare also singing of You in deep contemplation.
સિદ્ધપુરુષો સમાધિ લગાડીને તારા ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે અને સાધુ તે સાંભળીને વિચારમાં પડી ગયા છે.