GUJARATI PAGE 79

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥
har parabh mayray babulaa har dayvhu daan mai daajo.
O’ my father, give me Naam as my wedding gift and dowry.
હે પિતા! હું તારી પાસેથી દહેજ માંગુ છું, મને હરિ પ્રભુના નામનું દાન દે, મને આ જ દહેજ આપ

ਹਰਿ ਕਪੜੋ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ਜਿਤੁ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ॥
har kaprho har sobhaa dayvhu jit savrai mayraa kaajo.
Give me Naam as my wedding gown, and the Naam as my glory to accomplish my task (to unite with the Almighty).
મને હરિ નું નામનું જ દહેજનું કાપડ આપ, મને હરિના નામનું જ દહેજનું ઘરેણું વગેરેનું ધન આપ, આ દહેજથી મારા પ્રભુ-પતિ સાથેના લગ્ન સુંદર લાગવા લાગ્યા

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਕਾਜੁ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਾਨੁ ਦਿਵਾਇਆ ॥
har har bhagtee kaaj suhaylaa gur satgur daan divaa-i-aa.
Through devotional worship of God this ceremony is made blissful and beautiful;the True Guru, has given this gift of God’s Name.
પરમાત્માની ભક્તિની સાથે જ પરમાત્માથી લગ્નનો ઉદ્યમ સખદાયી બને છે, જે જીવ-કન્યાને ગુરુએ સતગુરુએ આ દાન, આ દહેજ આપ્યું છે

ਖੰਡਿ ਵਰਭੰਡਿ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ॥
khand varbhand har sobhaa ho-ee ih daan na ralai ralaa-i-aa.
God’s glory has spread in all the regions of the world, because this dowry (Naam) doesn’t look like any other dowry.
હરિ નામના દહેજથી તેની શોભા તેના દેશમાં સંસારમાં થઇ જાય છે. આ દહેજ એવું છે કે આનાથી બીજું કોઈ બરાબરી કરી શકતું નથી. પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા બીજા લોકો જે દહેજ રાખીને બતાવે છે.

ਹੋਰਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੁ ਜਿ ਰਖਿ ਦਿਖਾਲਹਿ ਸੁ ਕੂੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੋ ॥
hor manmukh daaj je rakh dikhaaleh so koorh ahaNkaar kach paajo.
Any other dowry, which the self-willed offer for show, is only false egotism and a worthless display.
દહેજ રાખીને દેખાવ કરે છે તે ખોટો અહંકાર પેદા કરનાર છે, તે કાચની સમાન કાચા છે, તે ઉતેજક દેખાવ જ છે.

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥੪॥
har parabh mayray babulaa har dayvhu daan mai daajo. ||4||
O’ my father, please give me Naam as my wedding gift.
હે પિતા! મને હરિ પ્રભુના નામનું દાન દે, મને આ જ દહેજ આપ ।।૪।।

ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥
har raam raam mayray baabolaa pir mil Dhan vayl vaDhandee.
O’ my father, uniting with that all-pervading God, my progeny has multiplied like the flourishing vine.
હે પિતા! હરિ પતિ ની સાથે રામ પતિ ની સાથે મળીને જીવ-સ્ત્રીની પેઢી ચાલી પડે છે

ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥
har jugah jugo jug jugah jugo sad peerhee guroo chalandee.
Through the Guru, the progeny of God’s (devotees) has been growing throughout all ages.
અનેક યુગોથી હંમેશાથી જ ગુરુની, પ્રભુપતિની પેઢી ચાલી આવી છે

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
jug jug peerhee chalai satgur kee jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa.
Those who by the Guru’s grace have meditated on God’s Name, their lineage with the Guru continues to flourish age after age.
દરેક યુગમાં સતગુરુની પેઢી નાડી સંતાન ચાલી પડે છે. જેને ગુરુને મળીને પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યું છે, તે ગુરુની પેઢી છે, તે ગુરુની નાડીના સંતાન છે

ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਬਿਨਸੈ ਜਾਵੈ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥
har purakh na kab hee binsai jaavai nit dayvai charhai savaa-i-aa.
God (is such a husband, who) never dies nor goes away, and who every day gives more and more.
પરમાત્મા એવો પતિ છે જે ક્યારેય નાશ થવાનો નથી, જે ક્યારેય પણ મરતો નથી. તે હંમેશા દાન બક્ષે છે, તેનું દાન હંમેશા વધતું જ રહે છે

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰਿ ਏਕੋ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੋਹੰਦੀ ॥
naanak sant sant har ayko jap har har naam sohandee.
O’ Nanak, the Almighty God and the His devotees are spiritually one. By meditating on Naam, the soul-brides become spiritually beauteous.
હે નાનક! ભક્તોના પ્રેમાળ પ્રભુ એક રૂપ છે. પરમાત્માનું નામ જપી જપીને જીવ-સ્ત્રી સુંદર જીવનવાળી બની જાય છે

ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥੫॥੧॥
har raam raam mayray babulaa pir mil Dhan vayl vaDhandee. ||5||1||
O’ my dear father, by meeting with God my progeny (of Guru following souls has multiplied like the flourishing vine.
હે પિતા! હરિ પતિ ની સાથે રામ પતિ ની સાથે મળીને જીવ-સ્ત્રીની પેઢી ચાલી પડે છે ।।૫।।૧।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ
sireeraag mehlaa 5 chhant
Siree Raag, by the Fifth Guru: Chant:
શ્રી રાગ મહેલ ૫ છંદ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the Guru.
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે ।।

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥
man pi-aari-aa jee-o mitraa gobind naam samaalay.
O’ dear mind, my friend, reflect upon the Naam.
હે પ્રેમાળ મન! હે મિત્ર મન! પરમાત્માનું નામ પોતાની અંદર સંભાળીને રાખ

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਨਿਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
man pi-aari-aa jee mitraa har nibhai tayrai naalay.
O’ dear mind, my friend, the Creator shall always be with you.
હે પ્રેમાળ મન! હે મિત્ર મન! આ હરિ નામ હંમેશા તારો સાથ નિભાવશે. હે મન! પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર, આ જ તારી સાથે રહેશે.

ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ॥
sang sahaa-ee har naam Dhi-aa-ee birthaa ko-ay na jaa-ay.
God’s Name shall be with you as your companion. Whoever meditate on Him, does not return empty-handed from this world.
જે પણ મનુષ્ય આ હરિ નામ સ્મરણ કરે છે, તે દુનિયાથી ખાલી હાથ જતો નથી

ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥
man chinday say-ee fal paavahi charan kamal chit laa-ay.
Attune your attention on God’s lotus feet (Name) all your desires shall be fulfilled
હે ભાઈ! પરમાત્માના સુંદર ચરણોમાં મન જોડ, તું મન ઇચ્છીત ફળ પ્રાપ્ત કરી લઈશ

ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
jal thal poor rahi-aa banvaaree ghat ghat nadar nihaalay.
The Master of the world is pervading the water and the land; dwelling in each and every heart, He sees all with His glance of grace.
હે મન! જગતનો માલિક પ્રભુ પાણીમાં, ધરતીમાં, બધી જગ્યાએ હાજર છે. તે દરેક શરીરમાં વ્યાપક રહીને કૃપાની નજરથી દરેકને જુએ છે

ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧਸੰਗਿ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥
naanak sikh day-ay man pareetam saaDhsang bharam jaalay. ||1||
O beloved mind, Nanak gives this advice:,burn away your doubts while dwelling in the holy congregation,
હે પ્રેમાળ મન! નાનક તને શિક્ષા આપે છે, સાધુ-સંગતમાં રહીને પોતાની ભટકણ નો નાશ કર ।।૧।।

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੇ ॥
man pi-aari-aa jee mitraa har bin jhooth pasaaray.
O my dear friendly mind, except God, all other worldly things are short-lived.
હે વ્હાલા મન! પરમાત્મા વગર બીજું કોઈ સાથ નિભાવનાર નથી, આ આખું જગત પસાર કરનાર હંમેશા સાથ નિભાવનાર નથી.

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਿਖੁ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥
man pi-aari-aa jee-o mitraa bikh saagar sansaaray.
O’ dear friendly mind, the world is like an ocean filled with the poison of vices.
હે વ્હાલા મન! આ સંસાર એક સમુદ્ર છે, જે ઝેરથી ભરેલું છે

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਰਿ ਬੋਹਿਥੁ ਕਰਤੇ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
charan kamal kar bohith kartay sahsaa dookh na bi-aapai.
If you let the Creator’s lotus feet (Naam) be your Boat, the pain and skepticism shall not touch you.
હે મન! કર્તારના સુંદર ચરણોને જહાજ બનાવ, તેની કૃપાથી કોઈ સંમત કોઈ દુઃખ પોતાનું જોર કરી શકતું નથી.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ ॥
gur pooraa bhaytai vadbhaagee aath pahar parabh jaapai.
By good fortune, when one meets the perfect Guru, one meditates on God’s Name at all times.
પરંતુ જીવની વશની વાત નથી, જે ભાગ્યશાળીને આખા ગુરુ મળે છે, તે પ્રભુને આઠેય પ્રહર સ્મરણ કરે છે

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥
aad jugaadee sayvak su-aamee bhagtaa naam aDhaaray.
From the very beginning, and throughout the ages, He is the Master of His servants. His Name is the Support of His devotees.
પ્રારંભથી જ, યુગોના આરંભથી જ, પરમાત્મા પોતાના સેવકોની રક્ષા કરતો આવી રહ્યો છે, પરમાત્માના ભક્તો માટે પરમાત્માનું નામ સદાય જિંદગીનો સહારો છે

ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥
naanak sikh day-ay man pareetam bin har jhooth pasaaray. ||2||
Nanak gives this advice: O’ beloved mind, without the love of the Creator, all outward show is short-lived.
હે પ્રેમાળ મન! નાનક તને શિક્ષા આપે છે; પરમાત્માના નામ વિના બાકી સમગ્ર જગત ખેલાડીઓ અંત સુધી સાથ નિભાવનાર નથી ।।૨।।

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥
man pi-aari-aa jee-o mitraa har laday khayp savlee.
O’ dear mind, my friend, load yourself with the wealth of the Naam.
હે વ્હાલા મન! પરમાત્માના નામનો વ્યાપાર કર, આ વ્યાપાર નફો આપનાર છે

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਦਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਮਲੀ ॥
man pi-aari-aa jee-o mitraa har dar nihchal malee.
O’ dear friendly mind stay attached with the sanctuary of the Almighty.
હે વ્હાલા મન! હે મિત્ર મન! પરમાત્માના દરવાજા પર ટકી રહે, આ જ દરવાજો અટળ છે

ਹਰਿ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ ਨਿਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥
har dar sayvay alakh abhayvay nihchal aasan paa-i-aa.
One who serves at the Door of the Imperceptible and Unfathomable Creator, obtains the eternal position.
જે મનુષ્ય પરમાત્માના ઓટલા પર કબ્જો કરીને રાખે છે, જે અદ્દશ્ય છે અને જેનો તફાવત નથી મેળવી શકાતો તે મનુષ્ય એવું આધ્યાત્મિક સ્થળ પ્રાપ્ત કરી લે છે જે ક્યારેય ડગમગતું નથી

ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥
tah janam na maran na aavan jaanaa sansaa dookh mitaa-i-aa.
In that state) there are no more cycles of birth and death, and all the pain of illusion is dispelled.
તે આધ્યાત્મિક સ્થળ પર પહોંચીને જન્મ મરણના ચક્કર સમાપ્ત થઈ જાય છે, મનુષ્ય દરેક પ્રકારના સંયમ અને દુઃખ મટાવી લે છે.

ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦੁ ਫਾਰਿਆ ਜਮਦੂਤਾ ਕਛੂ ਨ ਚਲੀ ॥
chitar gupat kaa kaagad faari-aa jamdootaa kachhoo na chalee.
The account of Chitra Gupt (angel who is believed to keep a record of our good and bad deeds) is torn up, and even the couriers of death cannot do anything.
તે આધ્યાત્મિક સ્થળ પર પહોંચેલો મનુષ્ય ધર્મરાજના બનાવેલા ચિત્ર ગુપ્તના લેખ ફાડી દે છે, યમદૂતોનું પણ કોઈ જોર તેના પર ચાલતું નથી.

ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥੩॥
naanak sikh day-ay man pareetam har laday khayp savlee. ||3||
O beloved mind, Nanak gives this advice: load the wealth of the Naam.
આ કારણે હે વ્હાલા મન! નાનક તને શિક્ષા દે છે કે પરમાત્માના નામનો વ્યાપાર કર, આ જ વ્યાપાર નફો આપનાર છે ।।૩।।

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਕਰਿ ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸੋ ॥
man pi-aari-aa jee-o mitraa kar santaa sang nivaaso.
O’ dear mind, my friend, abide in the Society of the Saints.
હે વ્હાલા મન! હે મિત્ર મન! ગુરુમુખોની સંગતિમાં ઉઠવાનુ, બેસવાનું રાખ

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੋ ॥
man pi-aari-aa jee-o mitraa har naam japat pargaaso.
O’ dear mind, my friend, reciting the Naam with fervor, the mind is illuminated with divine knowledge..
હે મિત્ર મન! ગુરુમુખોની સંગતિમાં પરમાત્માનું નામ જપવાથી અંદર આધ્યાત્મિક પ્રકાશ થાય છે

ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥
simar su-aamee sukhah gaamee ichh saglee punnee-aa.
By remembering the bliss-giving God Almighty with love and devotion, allthe desires are fulfilled.
સુખ આપનાર માલિક પ્રભુ ને સ્મરણ કરવાથી બધી ઇચ્છા પુરી થાય છે.