GUJARATI PAGE 66

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ૩।।

ਪੰਖੀ ਬਿਰਖਿ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥
pankhee birakh suhaavrhaa sach chugai gur bhaa-ay.
The soul-bird in the beautiful tree of the body pecks at Truth with love for the Guru.
જે જીવ-પક્ષી આ દેહ વૃક્ષ પર બેસીને ગુરુના પ્રેમમાં રહીને હંમેશા સ્થિર પ્રભુના નામના દાણા ચણે છેતે સુંદર જીવનવાળો બની જાય છે

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਉਡੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
har ras peevai sahj rahai udai na aavai jaa-ay.
He drinks the nectar of God’s Name, and resides in spiritual peace and does not wander around for Maya and is thus saved from the cycle of birth and death.
તે પરમાત્મા ના નામનો રસ પીવે છે. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકેલો રહે છે, માયા પદાર્થોના ઢગલા તરફ ભટકતો નથી, આ કારણોસર જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી બચેલો રહે છે

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥
nij ghar vaasaa paa-i-aa har har naam samaa-ay. ||1||
This way, he realizes God within himself. He remains absorbed in God’s Name.
તેને પોતાના વાસ્તવિક ઘરે, પ્રભુ ચરણોમાં નિવાસ મળી રહે છે. તે હંમેશા પ્રભુના નામ માં લીન રહે છે ।।૧।।

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
man ray gur kee kaar kamaa-ay.
O’ my mind, follow the Guru’s teachings.
હે મન! ગુરુએ બતાવેલા કાર્ય કરે

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਚਹਿ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kai bhaanai jay chaleh taa an-din raacheh har naa-ay. ||1|| rahaa-o.
If you act according to the Guru’s Will, you shall always remain immersed in God’s Name.
જો તું ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરીશ, તો પછી તું હંમેશા પરમાત્માના નામમાં જોડાયેલો રહીશ ।।૧।। વિરામ।।

ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ ਊਡਹਿ ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਜਾਹਿ ॥
pankhee birakh suhaavrhay oodeh chahu dis jaahi.
The soul-birds who even look beautiful in their body-trees wanders around in all four directions in search of food (Maya)
જે જીવંત પક્ષીઓ પોત પોતાના શરીર-ઝાડ ઉપર બેસતા જોવામાં તો સુંદર લાગે છે પણ માયાના પદાર્થોના દાણા ની પાછળ ઉડતા ફરે છે અને ચારેય તરફ ભટકતા હોય છે

ਜੇਤਾ ਊਡਹਿ ਦੁਖ ਘਣੇ ਨਿਤ ਦਾਝਹਿ ਤੈ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
jaytaa oodeh dukh ghanay nit daajheh tai billaahi.
The more they wander around, the more they suffer and burn in worldly desires and bewail.
તે જેટલા પણ દાણા પાછળ ઉડે છે, તેટલું જ વધારે દુ:ખ મેળવે છે, હંમેશા બેચેન રહે છે અને ભટકતા રહે છે

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪਈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥੨॥
bin gur mahal na jaap-ee naa amrit fal paahi. ||2||
Without the Guru’s teachings, they do not find God’s presence in their heart, and they do not obtain the Ambrosial Fruit of God’s Name.
ગુરુના શરણ વિના, તેને પરમાત્માનું ઠેકાણું દેખાતું નથી અને ના તે આધ્યાત્મિક જીવન આપનાર નામ ફળ મેળવી શકે છે ।।૨।।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
gurmukh barahm haree-aavlaa saachai sahj subhaa-ay.
The Guru’s follower is like God’s evergreen tree. he always remain absorbed in His love and devotion in a state of intuitive peace and poise.
ગુરુ ની સામે રહેનાર મનુષ્ય પરમાત્માનું સ્વરૂપ બને છે. તે લીલા ઝાડ જેવું છે. તે ભાગ્યશાળી મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર પ્રભુ સાથે જોડાયેલ રહે છે., આધ્યાત્મિક સ્થિરતા માં ટકી રહે છે, પ્રભુના પ્રેમ માં આનંદિત રહે છે

ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ ਨਿਵਾਰੀਆ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
saakhaa teen nivaaree-aa ayk sabad liv laa-ay
By always remaining immersed in God’s praises, he conquers all the three modes of Maya (vice, virtues and power).
પરમાત્માના મહિમાના શબ્દમાં ધ્યાન જોડીને માયાના ત્રણ સ્વરૂપો, ત્રણ પાન તેણે દૂર કર્યા છે

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਖਵਾਇ ॥੩॥
amrit fal har ayk hai aapay day-ay khavaa-ay. ||3||
God’s Name alone is the Ambrosial Fruit, He Himself blesses the mortal with It.
તેને આધ્યાત્મિક જીવન આપનારું માત્ર એક જ નામ ફળ લાગે છે. પ્રભુ કૃપા કરીને પોતે જ તેને આ ફળ ચખાવે છે ।।૩।।

ਮਨਮੁਖ ਊਭੇ ਸੁਕਿ ਗਏ ਨਾ ਫਲੁ ਤਿੰਨਾ ਛਾਉ ॥
manmukh oobhay suk ga-ay naa fal tinnaa chhaa-o.
The self-willed people are of no help to anybody. They are like those trees which wither away standing; they neither bear fruit nor yield Shade.
પણ પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા મનુષ્ય, જેમ કે તે એવા વૃક્ષો છે જે ઉભા ઉભા સુકાઈ ગયા છે. તેમાં ના તો ફળ આવે છે, ના તો તેનો છાંયડો આવે છે

ਤਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਸੀਐ ਓਨਾ ਘਰੁ ਨ ਗਿਰਾਉ ॥
tinnaa paas na baisee-ai onaa ghar na giraa-o.
Don’t even bother to sit near them, they have no spiritual support.
તેમની પાસે બેસવું જ ન જોઈએ, તેમનું કોઈ ઘર ઘાટ નથી. તેમને કોઈ આધ્યાત્મિક આશરો નથી

ਕਟੀਅਹਿ ਤੈ ਨਿਤ ਜਾਲੀਅਹਿ ਓਨਾ ਸਬਦੁ ਨ ਨਾਉ ॥੪॥
katee-ah tai nit jaalee-ah onaa sabad na naa-o. ||4||
They always remain unhappy and miserable, they have neither the Guru’s word, nor God’s Name.
તે મનમુખ વૃક્ષ હંમેશા કાપી નાખવામાં આવે છે અને સળગાવવામાં આવે છે, તેમની પાસે ન તો પ્રભુનો મહિમા છે કે ન તો પ્રભુનું નામ ।।૪।।

ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਉ ॥
hukmay karam kamaavnay pa-i-ai kirat firaa-o.
They act according to God’s command and wander in the cycles of birth and death, in accordance with their destiny based on the past deeds.
પણ, હે પ્રભુ! જીવો નું પણ શું વશ? તારા આદેશ માં જ જીવ કર્મ કમાય છે. તારા આદેશથી જ પાછલા કરેલા કર્મોના સંસ્કારો અનુસાર, તેઓને જન્મ-મરણ ના ફેરા પડ્યા રહે છે

ਹੁਕਮੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣਾ ਜਹ ਭੇਜਹਿ ਤਹ ਜਾਉ ॥
hukmay darsan daykh-naa jah bhayjeh tah jaa-o.
While others by God’s Command, are Blessed with His Vision. They live in obedience to God’s will.
તારા આદેશ અનુસાર જ ઘણા જીવને તારા દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં તું મોકલે છે ત્યાં જવું પડે છે

ਹੁਕਮੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥੫॥
hukmay har har man vasai hukmay sach samaa-o. ||5||
By Your Command, God dwells within their minds; by Your Command theyremain merged in Truth.
તારા આદેશો અનુસાર જ, ઘણા જીવોના હૃદયમાં તારું હરિ નામ રહે છે. તારા આદેશથી જ હંમેશા સ્થિર સ્વરૂપમાં તેની લીનતા બનેલી રહે છે ।।૫।।

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਗਵਾਰ ॥
hukam na jaaneh bapurhay bhoolay fireh gavaar.
The wretched people do not understand God’s Will; these ignorants wander around lost in doubts.
એવા ઘણા બિચારા મનુષ્ય છે જેઓ પરમાત્મા નો આદેશ સમજતા નથી, તેઓ માયાના મોહને કારણે ખોટા માર્ગ પર પડીને ભટકતા ફરે છે

ਮਨਹਠਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥
manhath karam kamaavday nit nit hohi khu-aar.
They go about their business stubborn-mindedly; each and every day they suffer disgrace and distress.
તે ગુરુનો આશરો છોડીને પોતાના મનની જીદથી ઘણા પ્રકારોમાં અંતર્ગત ધાર્મિક કર્મ કરે છે, પરંતુ વિકારોમાં ફસાયેલા હંમેશા નાખુશ રહે છે

ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਸਚਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੬॥
antar saaNt na aavee naa sach lagai pi-aar. ||6||
They neither attain peace of mind, nor embrace love for God.
તેમના મન માં શાંતિ નથી અને ના તો તેનો હંમેશા સ્થિર પ્રભુ સાથે પ્રેમ બને છે ।।૬।।

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
gurmukhee-aa muh sohnay gur kai hayt pi-aar.
Beauteous are those Guru’s followers, who bear love and affection for the Guru.
ગુરુની સામે રહેતા લોકોના મોં નામની લાલાશથી સુંદર રહે છે, કારણ કે તેઓ ગુરુના પ્રેમમાં, ગુરુ ના વ્હાલ માં ટકી રહે છે

ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਸਚਿ ਰਤੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥
sachee bhagtee sach ratay dar sachai sachiaar.
Through true devotional worship, they are imbued with Truth; and are judged True at God’s court.
તે પ્રભુની હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળી ભક્તિ કરે છે, તે હંમેશાં સ્થિર પ્રભુના પ્રેમના રંગ માં રંગાયેલો રહે છે. આ કારણોસર તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ઓટલા પર સ્વીકારાય છે

ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਸਭ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਹਿ ਉਧਾਰੁ ॥੭॥
aa-ay say parvaan hai sabh kul kaa karahi uDhaar. ||7||
Blessed is their coming into the world, because they not only save themselves but also save their entire lineage.
તે લોકોને જ વિશ્વ માં આવવાની મંજૂરી છે, તેઓ પણ પોતાના બધા કુળોને પણ પાર ઉતારે છે ।।૭।।

ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰਿ ਨ ਕੋਇ ॥
sabh nadree karam kamaavday nadree baahar na ko-ay.
All do their deeds under God’s Glance of Grace; no one is outside His command.
પરંતુ જીવંત જીવોના વશની પણ વાત નથી, બધા જીવો પરમાત્માની નજર મુજબ કાર્ય કરે છે. તેની નજરની બહાર કોઈ જીવ નથી

ਜੈਸੀ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸਚਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੋ ਹੋਇ ॥
jaisee nadar kar daykhai sachaa taisaa hee ko ho-ay.
Whatever kind of Grace God bestows on any one, so does that person becomes.
હંમેશા સ્થિર પ્રભુ જેવી નજર કરીને કોઈ જીવની તરફ જુએછે, તે જીવ તેવો બની જાય છે

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੩॥੨੦॥
naanak naam vadaa-ee-aa karam paraapat ho-ay. ||8||3||20||
O’ Nanak, all honors come through devotion to God’s Name, which is obtained only by His Mercy.
હે નાનક! તેની કૃપાની દ્રષ્ટિથી જે મનુષ્ય તેના નામ માં જોડાય છે, તેને માન-સન્માન મળે છે. પરંતુ તે નામ તેની કૃપાથી જ મળે છે ।।૮।।૩।।૨૦।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩।।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai manmukh boojh na paa-ay.
The self-willed people do not understand that meditation on God’s Name can be done only through the Guru’s teachings.
ગુરુની શરણે પડીને જ પરમાત્માનું નામ યાદ કરી શકાય છે. પોતાના મનની પાછળ ચાલવાથી સ્મરણની સમજ પડતી નથી

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
gurmukh sadaa mukh oojlay har vasi-aa man aa-ay.
The Guru’s followers are always honored (here and at God’s Court) because Godhas come to dwell within their minds.
જે મનુષ્ય ગુરુ ની શરણ માં પડે છે, તેઓ લોક પરલોક માં હંમેશા સંતુલિત રહે છે, તેમના મન માં પરમાત્મા આવીને વસે છે તેની અંદર આધ્યાત્મિક સ્થિરતા બની જાય છે

ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥
sehjay hee sukh paa-ee-ai sehjay rahai samaa-ay. ||1||
Peace is obtained through intuitive understanding and intuitively they remain absorbed in God’s Name.
આધ્યાત્મિક સ્થિરતા થી જ આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે, તેની શરણ પડવાથી જ મનુષ્ય હંમેશા આધ્યાત્મિક સ્થિરતા માં લિન રહે છે ।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray daasan daasaa ho-ay.
O’ brother, serve the God’s devotees with humility.
હે ભાઈ! પરમાત્મા ના સેવકોનો સેવક બન

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kee sayvaa gur bhagat hai virlaa paa-ay ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Service to the Guru is worship of the Guru by following his teachings.Rare are those who understand it.
આ છે ગુરુની જણાવેલ સેવા, આ છે ગુરુ ની જણાવેલ ભક્તિ, આ દાન કોઈ દુર્લભ ભાગ્યશાળી ને મળે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥
sadaa suhaag suhaaganee jay chaleh satgur bhaa-ay.
The soul-bride always remains united with God, if she acts in accordance with the Will of the True Guru.
જે જીવંત સ્ત્રીઓ ગુરુના પ્રેમમાં ટકીને જીવનના માર્ગ પર ચાલે છે, તે પરમાત્મા પતિના સુખની ભાગ્યશાળી બને છે. તેમનું સૌભાગ્ય હંમેશા કાયમ રહે છે

ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
sadaa pir nihchal paa-ee-ai naa oh marai na jaa-ay.
She attains her Eternal, Husband-God, who never dies or goes away.
ગુરુ ના શરણે પડવાથી તે પતિ પ્રભુ મેળવે છે જે હંમેશા અટળ છે, જે મરી જતો નથી અથવા ક્યારેય જન્મ તો નથી.

ਸਬਦਿ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵੀਛੁੜੈ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥
sabad milee naa veechhurhai pir kai ank samaa-ay. ||2||
United through the Guru’s teachings, she shall not be separated again. She is merged with her groom-God
જે જીવંત સ્ત્રી ગુરુના શબ્દ દ્વારા પ્રભુ ને મળે છે, તે ફરી કદી તેનાથી અલગ થતી નથી. તે હંમેશા પ્રભુ પતિની ગોદ માં સમાયેલી રહે છે ।।૨।।

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਤਿ ਊਜਲਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
har nirmal at oojlaa bin gur paa-i-aa na jaa-ay.
God is extremely immaculate; He cannot be realized without the Guru’s word.
પરમાત્મા એક પવિત્ર સ્વરૂપ છે, ખૂબ જ પવિત્ર સ્વરૂપ છે. ગુરુ ની શરણ વિના તેની સાથે મેળાપ થઈ શકતો નથી

ਪਾਠੁ ਪੜੈ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥
paath parhai naa boojh-ee bhaykhee bharam bhulaa-ay.
God cannot be understood by reading scriptures; the deceitful pretenders remain deluded in doubt.
જે મનુષ્ય ધાર્મિક પુસ્તકોનો ફક્ત લખાણ વાંચે છે, તે આ તફાવત સમજી શકતો નથી, ધાર્મિક લખાણથી ભટકે છે અને ખોટા માર્ગ પર પડે છે

ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਸਦਾ ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਮਾਇ ॥੩॥
gurmatee har sadaa paa-i-aa rasnaa har ras samaa-ay. ||3||
God is realized only through the Guru’s Teachings, and one remains permeated with the Sublime Essence of God’s Name.
ગુરુના મનને અનુસરીને હંમેશા પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે અને મનુષ્યની જીભ માં પરમાત્મા ના નામનો સ્વાદ ટકેલો રહે છે ।।૩।।

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
maa-i-aa moh chukaa-i-aa gurmatee sahj subhaa-ay.
The person who follows the Guru’s instructions sheds love for worldly riches andintuitively remains imbued with God’s love.
જે મનુષ્ય ગુરુ ની વિચારશક્તિ મુજબ ચાલે છે તે પોતાની અંદરથી માયાના મોહને મારી નાખે છે તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતા માં ટકી જાય છે. તે પ્રભુના પ્રેમ માં લીન રહે છે