GUJARATI PAGE 41

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૪ ।।

ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸੇ ਤਿਨਿ ਜਾਉ ॥
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabh dasay tin jaa-o.
I stand by the wayside and ask the Way. If only someone would share with me the Way to God, I would go with him.
હું હંમેશા ઉભી રહીને પરમાત્મા ના દેશ નો રસ્તો પૂછું છું ને હંમેશા એ જ વિચારું છું કે કોઈ મને પ્રભુ વિશે કહે અને તેની મદદ થી હું પ્રભુના શરણે પહોંચી જાવ

ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਫਿਰਾਉ ॥
jinee mayraa pi-aaraa raavi-aa tin peechhai laag firaa-o.
I would follow in the footsteps of those who enjoy the Love of my Beloved.
જે સત્સંગી સહેલીઓ એ મારા વહાલા પ્રભુ ની મુલાકાત પ્રાપ્ત કરી છેતેની સેવા કરવા તેની પાછળ લાગી જાવ છું

ਕਰਿ ਮਿੰਨਤਿ ਕਰਿ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥
kar minat kar jod-rhee mai parabh milnai kaa chaa-o. ||1||
I beg and I implore them; I have such a yearning to meet God!
અને તેમને વિનંતી કરું છું કારણ કે મારા અંદર પણ પ્રભુ ના મિલાન ની ઈચ્છા છે।। ૧।।

ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥
mayray bhaa-ee janaa ko-ee mo ka-o har parabh mayl milaa-ay.
O’ my brothers, please put me in Union with the Almighty.
હે મારા ભાઈ! મને કોઈ પરમાત્મા થી મળાવી દે, પરંતુ ગુરુ વગર કોણ મળાવી શકે?

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o satgur vitahu vaari-aa jin har parabh dee-aa dikhaa-ay. ||1|| rahaa-o.
I am a sacrifice to the Guru, who is able to show me the Almighty.
હું સદગુરુ થી બલિદાન જાવ છું, જેને પરમાત્મા દેખાડી દીધા છે ।।૧।। વિરામ ।।

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
ho-ay nimaanee dheh pavaa pooray satgur paas.
In deep humility, I aspire to fall at the Feet of the Perfect Guru.
મારુ મન ઈચ્છે છે કે હું માન સન્માન નો સહારો છોડી ને પ્રભુના ચરણોમાં પડી જાઉં

ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥
nimaani-aa gur maan hai gur satgur karay saabaas.
The Guru is the Honor of the dishonored. The Guru, the True Guru, brings hope and applause to those left behind.
ગુરુ જેનું મન ચોખ્ખું છે જેનો બીજો કોઈ સહારો નથી, ગુરુ આશ્વાસન આપે છે

ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸਿ ॥੨॥
ha-o gur saalaahi na raj-oo mai maylay har parabh paas. ||2||
I am never tired of praising the Guru, who is able to unite me with the Almighty who pervades nearby.
ગુરુ ની મહાનતા નું વર્ણન કરી કરી ને મારુ મન ભરાતું નથી, ગુરુ મને મારી પાસે જ વસેલા પરમાત્મા ને મેળવવા સક્ષમ છે।।૨।।

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
satgur no sabh ko lochdaa jaytaa jagat sabh ko-ay.
Everyone, all over the world, longs to meet the True Guru.
જેટલું આ આખું જગત છે દરેક જીવ પરમાત્મા ને મળવા ની ઈચ્છા રાખે છે

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥
bin bhaagaa darsan naa thee-ai bhaagheen bahi ro-ay.
But without good fortune, His Blessed Vision is not obtained. The unfortunate ones just sit and cry.
પરંતુ સારા નસીબ વગર સદગુરુ ના દર્શન થતા નથી , ખરાબ નસીબ વાળી સ્ત્રી દુઃખી બેઠી હોય છે

ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥
jo har parabh bhaanaa so thee-aa Dhur likhi-aa na maytai ko-ay. ||3||
All things happen according to the Will of God. No one can erase the pre-ordained Writ of Destiny.
જે કઈ પરમાત્મા ને સાચું લાગે તે જ થઈ છે, ધુર થી પ્રભુ ની દરગાહ માં લખેલા આદેશ ને કોઈ કાઢી નથીં શકતું ।।૩।।

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥
aapay satgur aap har aapay mayl milaa-ay.
God Himself puts us in touch with the Guru (Divine Wisdom) which is also a part of Him. After we attain the Guru, He bestows upon us Union with Himself.
પરમાત્મા પોતે જ સદગુરુને મળાવે છે અને પોતાના ચરણોમાં મળે છે

ਆਪਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥
aap da-i-aa kar maylsee gur satgur peechhai paa-ay.
As we follow the Guru’s Wisdom, God out of His Kindness, unites us with Himself.
ગુરુ જીવો ને પોતે જ સદગુરૂ થી જોડી ને કૃપા કરીને પોતાની સાથે મેળવવા માં સક્ષમ છે

ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਿ ਆਪਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥
sabh jagjeevan jag aap hai naanak jal jaleh samaa-ay. ||4||4||68||
O’ Nanak, He Himself is the life of the entire universe, and ultimately all merge in Him just as water merges in water.
હે નાનક ! જગત ના જીવો નો આશરો પરમાત્મા જગત બધી જગ્યાએ પોતે જ પોતે છે. જે જીવ ને તે પોતાના ચરણોમાં જોડે છે તેના થી એવી રીતે હળી-મળી જાય છે જેવી રીતે પાણી પાણી માં મળી જાય છે ।।૪।।૪।।૬૮।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥.
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૪ ।।

ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਤਿ ਭਲਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.
Delight in the immortalizing nectar of His Name is exquisite. But how can one obtain it and enjoy it?
પરમાત્મા નું નામ શ્રેષ્ઠ રસ છે, આધ્યાત્મિક જીવન દેવા વાળું છે, આ રસ કેવી રીતે મળી શકે છે? કેવી રીતે કોઈ મનુષ્ય આ રસ ખાય શકે છે

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥
jaa-ay puchhahu sohaaganee tusaa ki-o kar mili-aa parabh aa-ay.
To get to taste the Essence of Naam, go and ask the happy soul-brides what technique they used that God came to meet them.
જો આ ભેદ સમજવો હોય તો તેસારા નસીબ વાળી જીવંત સ્ત્રી ને પૂછો જેણે પ્રભુ પરમેશ્વર ને પ્રસન્ન કરી લીધા છે કે પ્રભુ કેવી રીતે આવી ને મળ્યા છે

ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਤਿਨ ਪਾਇ ॥੧॥
o-ay vayparvaah na bolnee ha-o mal mal Dhovaa tin paa-ay. ||1||
But they being care-free (above any kind of self-praise), do not say much; I repeatedly rub and wash their feet. (request them very humbly to answer)
તે દુનિયાની શોભા વગેરે થી અનિયંત્રિત થઈ જાય છે આ માટે તે વધારે બોલતી નથી હું તેના પગ મસળીને ધોવ છું ।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਮਿਲਿ ਸਜਣ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥
bhaa-ee ray mil sajan har gun saar.
(Out of mercy, they reply:) O’ Brother, go and meet with your spiritual friend (the Guru), and meditate upon the Glorious Praises of God.
હે ભાઈ ! સજ્જન ગુરુ ને મળી ને પરમાત્મા ના ગુણ પોતાના હૃદય માં રાખ

ਸਜਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sajan satgur purakh hai dukh kadhai ha-umai maar. ||1|| rahaa-o.
(They continue to say:) The True Guru, the Primal Being, is your Friend who shall drive out your pain and subdue your ego.
સજ્જન ગુરુ અકાળ-પુરખ નું રૂપ છે તે પોતાના ના શરણમાં આવેલા મનુષ્યના હૃદય માંથી અહમ નું દુઃખ મારી ને કાઢી નાખે છે।।૧।। વિરામ।।

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
gurmukhee-aa sohaaganee tin da-i-aa pa-ee man aa-ay.
The followers of the Guru are the happy soul-brides; their minds are filled with kindness.
જે જીવંત સ્ત્રી ગુરૂ ની સામે રહે છે તે સુહાગ ભાગ્ય વાળી થઈ જાય છે, તેને જીવન યુક્તિ પૂછવાથી તેના મન માં દયા આવી જાય છે

ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
satgur vachan ratann hai jo mannay so har ras khaa-ay.
They told me that the Word (advice) of the Guru is precious like a jewel. One who believes in it and lives according to the advice, tastes the Sublime Essence of the Almighty.
અને તે જ કહે છે કે સદગુરુના વચન એક અમૂલ્ય રત્ન છે જે મનુષ્ય ગુરુ ના વહન માં શ્રદ્ધા રાખી લે છે તે પરમાત્મા ના નામ નો રસ ચાખી લે છે

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਅਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥੨॥
say vadbhaagee vad jaanee-ahi jin har ras khaaDhaa gur bhaa-ay. ||2||
Those who partake of God’s Sublime Essence and enjoy this delight, through the Guru’s Love, are considered to be great and truly fortunate.
જે મનુષ્ય એ ગુરુ ની મુજબ રહી ને પરમાત્માના નામ નો રસ ચાખ્યો છે તેને ખુબ જ નસીબદાર સમજવામાં આવે છે ।।૨।।

ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਵਣਿ ਤਿਣਿ ਸਭਤੁ ਹੈ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥
ih har ras van tin sabhat hai bhaagheen nahee khaa-ay.
This Sublime Essence of God, the delight of Naam is in every blade and straw of the universe but the unfortunate ones do not taste it.
જેમ પાણી વનસ્પતિ ને લીલી રાખે છે તેમ પરમાત્મા ના નામ નો આ રસ જંગલ ઘાસ માં બધી જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે, આખા જગતની જીવાત્મા નો આશરો છે પરંતુ ખરાબ નસીબ વળી જીવંત સ્ત્રી આ નામ નો રસ નથી ચાખી શકતી

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਬਿਲਲਾਇ ॥
bin satgur palai naa pavai manmukh rahay billaa-ay.
Without the True Guru, this delight is not obtained. The self-willed continue to live in misery.
ગુરુના શરણ માં પડ્યા વગર આ રસ નથી પ્રાપ્ત થતો, પોતાના મન ની પાછળ ચાલવા વાળા લોકો નામ રસ થી વંચિત રહી ને ઝંખ્યા રાખે છે

ਓਇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਨਿਵਹਿ ਓਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਲਾਇ ॥੩॥
o-ay satgur aagai naa niveh onaa antar kroDh balaa-ay. ||3||
They do not bow before the True Guru (do not accept the Guru’s advice) because in their hearts, they have the demon of anger.
તેની અંદર ગુસ્સા નું સંકટ ટકી રહે છે, તે સદગુરુ પાસે માથું નમાવી શકતો નથી ।।૩।।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥
har har har ras aap hai aapay har ras ho-ay.
God Himself is Naam and the Sublime Essence. (He pervades everywhere as bliss and the support of everyone’s life).
પરમાત્મા અને પરમાત્મા ના નામ ના રસ માં કોઈ જ ફેર નથી પરમાત્મા પોતે જ એક રસ છે

ਆਪਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੇਵਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚੋਇ ॥
aap da-i-aa kar dayvsee gurmukh amrit cho-ay.
In His Kindness, He blesses those who follow Guru’s Word. The elixir of God’s Name, the Ambrosial Nectar of Naam trickles down in them.
પરમાત્મા પોતે જ કૃપા કરી ને આ નામ નો રસ આપે છે ; ગુરુ ની શરણ માં પડી ને આધ્યાત્મિક જીવન દેવા વાળો રસ અંદર થી ટપકે છે

ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥
sabh tan man hari-aa ho-i-aa naanak har vasi-aa man so-ay. ||4||5||69||
Then, the body and mind totally blossom and flourish; O’ Nanak, the Almighty comes to dwell in the mind.
હે નાનક! જે મનુષ્ય ના મન માં તે પરમાત્મા વસે છે તેનું શરીર અને મન લીલું થઈ જાય છે ।।૪।।૫।।૬૯।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, by the Fourth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૪ ।।

ਦਿਨਸੁ ਚੜੈ ਫਿਰਿ ਆਥਵੈ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਜਾਇ ॥
dinas charhai fir aathvai rain sabaa-ee jaa-ay.
The day dawns, and then it ends, and the night also passes away.
દિવસ થાય છે પછી આથમી જાય છે આખી રાત પણ વીતી જાય છે

ਆਵ ਘਟੈ ਨਰੁ ਨਾ ਬੁਝੈ ਨਿਤਿ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਇ ॥
aav ghatai nar naa bujhai nit moosaa laaj tukaa-ay.
Life is diminishing, but one does not realize it. Each day, the mouse of death is gnawing away at the rope of life.
આવી રીતે ધીમે ધીમે તે ઘટતી જાય છે પરંતુ મનુષ્ય સમજતો નથી કે પસાર થતો સમય મનુષ્ય ની ઉંમર ને એવી રીતે કાપતો જાય છે જેમ ઉંદર હંમેશા દોરી ને કોતરતો જાય છે

ਗੁੜੁ ਮਿਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ ਮਨਮੁਖੁ ਲਗਿ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥੧॥
gurh mithaa maa-i-aa pasri-aa manmukh lag maakhee pachai pachaa-ay. ||1||
Like flies clinging to molasses and getting stuck, those who are conceited, cling to worldly riches (or Maya) and are consumed by it.
જેમ ગોળ જીવો ને મીઠો લાગે છે તેમ જ માયા નો મોહ મીઠી અસર કરે છે ; પોતાના મન ની પાછળ ચાલવા વાળો મનુષ્ય મોહ ની મીઠાશ માં ફસાઈ ને મરી જાય છે જેમ માખી ગોળ માં ચોંટી ને મરી જાય છે ।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਮੈ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
bhaa-ee ray mai meet sakhaa parabh so-ay.
O’ Brother, God is my Friend and Companion.
હે ભાઈ! મારા માટે તો તે પરમાત્મા જ મિત્ર છે સાથી છે

ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਮੋਹੁ ਬਿਖੁ ਹੈ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
put kalat moh bikh hai ant baylee ko-ay na ho-ay. ||1|| rahaa-o.
Emotional attachment to children and spouse is poison (because, it affects spiritual progress adversely) and in the end, no one goes along with you as your helper.
પુત્રની, સ્ત્રી ની માયા ઝેર છે, જે આધ્યાત્મિક જીવન ને સમાપ્ત કરી દે છે અને પુત્ર, સ્ત્રી માંથી અંત માં કોઈ સાથી બનતું નથી ।।૧।। વિરામ।।

ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਬਰੇ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੇ ਸਰਣਾਇ ॥
gurmat har liv ubray alipat rahay sarnaa-ay.
Those who embrace love for God through the Guru’s teachings, are saved. They live in the Sanctuary of God and at the same time, remain detached from the world.
જે મનુષ્ય ગુરુ ની બુદ્ધિ અનુસાર પરમાત્મા નું ધ્યાન ધરે છે તે મૃત્યુ થી બચી જાય છે, પ્રભુ ની શરણ માં જય ને તે શુદ્ધ રહે છે