GUJARATI PAGE 38

ਮੁੰਧੇ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥
munDhay koorh muthee koorhi-aar.
O’ misled soul-bride, you have been deceived by mirage of worldly entanglements. (Unless you wake up, you are not going to be able to meet the Almighty, your Groom)
હે સ્વભાવમાં મસ્ત અને અસત્યની વણઝારણ સ્ત્રી! તને માયાના લૂંટારાએ લૂંટી લીધી છે. આ રીતે પ્રભુ-પતિ સાથે તારો મેળાપ થઈ શકતો નથી.

ਪਿਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir parabh saachaa sohnaa paa-ee-ai gur beechaar. ||1|| rahaa-o.
O’ Soul-Bride, you can meet that eternal God (handsome Groom) by contemplating upon the Guru’s Word.
હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા સુહાના પતિ ગુરુએ દેખાડેલા વિચાર અનુસરી ને જ મળે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਮਨਮੁਖਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਤਿਨ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
manmukh kant na pachhaan-ee tin ki-o rain vihaa-ay.
The self-willed Souls-brides do not recognize their spouse (God); how can they be liberated?. (They will stay engrossed in worldly attachments)
જે જીવંત સ્ત્રીઓ પોતાના મનની પાછળ ચાલે છે, પ્રભુ તેમને ઓળખતા પણ નથી. તેની જીવન રૂપી રાત કેવી રીતે પસાર થતી હશે?

ਗਰਬਿ ਅਟੀਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
garab atee-aa tarisnaa jaleh dukh paavahi doojai bhaa-ay.
Filled with ego, the conceited souls burn in the fire of desire and suffer because of duality.
તે અહંકાર માં ભરેલી તૃષ્ણાની અગ્નિમાં બળે છે, તે માયાના પ્રેમમાં પડીને દુ:ખ સહન કરે છે

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥
sabad ratee-aa sohaaganee tin vichahu ha-umai jaa-ay.
Happy are the soul-brides who contemplate on the Guru’s Word and thus get rid of their ego.
જે જીવંત સ્ત્રીઓ ગુરુના શબ્દોમાં રંગીન હોય છે તે ભાગ્યશાળી હોય છે, શબ્દની કૃપાથી તેમનાથી અહંકાર દૂર થઈ જાય છે

ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥
sadaa pir raaveh aapnaa tinaa sukhay sukh vihaa-ay. ||2||
They enjoy their husband God forever and their life is full of peace and spiritual bliss.
તે હંમેશાં તેના સ્વામી પતિ ને મળીને રહે છે, તેની ઉંમર સંપૂર્ણ સુખમાં પસાર થાય છે ।।૨।।

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ ਪਿਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
gi-aan vihoonee pir mutee-aa piram na paa-i-aa jaa-ay.
Those Soul-brides who are without the divine knowledge, cannot earn God’s love.
જે જીવંત સ્ત્રી સ્વામી-પતિ સાથે કોઈ ગાઢ સંગત વગર જ રહે, તે સ્વામી-પતિથી ત્યાગેલી રહી જાય છે. તે પ્રભુ-પતિનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી

ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥
agi-aan matee anDhayr hai bin pir daykhay bhukh na jaa-ay.
Being intoxicated with ignorance, they remain in darkness; without meeting God their desires do not go away.
અજ્ઞાનતામાં ડૂબેલી જીવ-સ્ત્રીમાં માયાના મોહમાં અંધકાર છવાઈ જાય છે. પતિ-પ્રભુની ના દર્શન વગર એની આ માયાની ભૂખ સંતોષાતી નથી

ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
aavhu milhu sahayleeho mai pir dayh milaa-ay.
O’ my Soul-friends, help me meet God. (husband)
હે સત્સંગી જીવ-સ્ત્રીઓ! આવો, મને મળો અને મને પ્રભુ-પતિ મેળવી આપો

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
poorai bhaag satgur milai pir paa-i-aa sach samaa-ay. ||3||
She who meets the True Guru, by perfect good fortune, finds God (Husband)and enters state of perpetual spiritual bliss||3||
જે જીવ-સ્ત્રીને સદ્ભાગ્યે ગુરુ મળે છે, તે પ્રભુ-પતિ ને મળે છે. તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં લીન રહે છે ।।૩।।

ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
say sahee-aa sohaaganee jin ka-o nadar karay-i.
Those upon whom He bestows His Grace, become His happy soul-brides.
તે સત્સંગી જીવ-સ્ત્રીઓ ભાગ્યશાળી છે જેના પર પ્રભુ-પતિ કૃપા ની નજર કરે છે

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਇ ॥
khasam pachhaaneh aapnaa tan man aagai day-ay.
They recognize God as the supreme master, and surrender their mind, body and soul to Him.
તેણી પોતાના શરીરને, મન ને તેની સામે રાખીને પોતાના પ્રભુ-પતિ માં સમાઈ જાય છે

ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ghar var paa-i-aa aapnaa ha-umai door karay-i.
When God is met in our heart, all ego is dispelled.
જે જીવંત સ્ત્રી પોતાના માંથી અહંકાર દૂર કરે છે, તેણી પોતાના હૃદયમાં જ સ્વામી-પતિને શોધી લે છે

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥
naanak sobhaavantee-aa sohaaganee an-din bhagat karay-i. ||4||28||61||
O’ Nanak, such souls (Brides) who contemplate on God day and night are highly exalted.
હે નાનક! તે શોભે તેવું છે, તે ભાગ્યશાળી છે, તે હંમેશા પ્રભુ-પતિની ભક્તિ કરે છે ।।૪।।૨૮।।૬૧।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ! ।।૩।।

ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਦਰਿ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ik pir raaveh aapnaa ha-o kai dar poochha-o jaa-ay.
Seeing her other friends in spiritual bliss, the soul-bride wonders how she can attain the union with God (spouse).
ઘણી નસીબદાર જીવ-સ્ત્રીઓ પોતાના સ્વામી પતિને ખુશ કરે છે તેમને જોઈને મારા મનમાં પણ ઈચ્છા છે કે હું કોની પાસે જઈને સ્વામી પતિને ખુશ કરવાનો ઉપાય પૂછું

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
satgur sayvee bhaa-o kar mai pir dayh milaa-ay.
I contemplate on Guru with deep love that he may lead me to Union with God (Husband)
મેં શ્રદ્ધાથી પ્રભુનો આશરો લીધો છે અને ગુરુને વિનંતી કરું છું કે પ્રભુ પોતે જ આખી દુનિયા બનાવે છે અને દરેકની સંભાળ રાખે છે, દરેક જીવમાં એક સમાન હાજર છે

ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਦੂਰਿ ॥
sabh upaa-ay aapay vaykhai kis nayrhai kis door.
God created all and He Himself watches over His creation; He is omnipresent.
જે જીવ-સ્ત્રી ગુરુની શરણ હેઠળ એ પ્રભુ-પતિને તેના શરીર થી ઓળખે છે,

ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥
jin pir sangay jaani-aa pir raavay sadaa hadoor. ||1||
She who knows God (Husband) to be always with her, enjoys His Constant Presence. ||1||
તેણી તે હાજર નજરમાં વસેલા ને હંમેશા પોતાના હૃદયમાં વસાવી રાખે છે ।।૧।।

ਮੁੰਧੇ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥
munDhay too chal gur kai bhaa-ay.
O’ Soul, you should Live in harmony with the Guru’s Will.
હે જીવંત સ્ત્રી! તું ગુરુ ના પ્રેમ માં રહીને જીવન માર્ગ પર ચાલ.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
an-din raaveh pir aapnaa sehjay sach samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
The souls who contemplate on God day and night, intuitively merge into the True One. ||1||Pause||
જે જીવ-સ્ત્રીઓ ગુરુના પ્રેમમાં ચાલે છે તે આધ્યાત્મિક અતળતાથી હંમેશાં સ્થિર પ્રભુમાં લીન રહીને હંમેશા પોતાના પ્રભુ પતિ ને મળતી રહે છે તેમના સ્વામી પતિને શોધે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥
sabad ratee-aa sohaaganee sachai sabad seegaar.
The Soul-brides who are happily united with their spouse, adorn themselves with Naam.
જે જીવંત મહિલાઓ ગુરુના શબ્દોમાં રંગાયેલી રહે છે તે ભાગ્યશાળી બને છે. તે હંમેશાં ગૌરવના શબ્દોથી પોતાના જીવનને સુંદર બનાવે છે

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਨਿ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
har var paa-in ghar aapnai gur kai hayt pi-aar.
Through their love for the Guru, they find their God (Spouse) in their heart.
તે પોતાના ગુરુના પ્રેમમાં ટકીને સ્વામી-પતિને પોતાના હૃદય-ઘરમાં શોધી લે છે

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
sayj suhaavee har rang ravai bhagat bharay bhandaar.
Their Spouse lovingly enjoys the beauteous bed (of their hearts), whose storehouses are are filled with devotion.
પ્રભુ-પતિ તેના સુંદર હૃદયમાં આવી ને પ્રગટ થાય છે. તેની ભક્તિ ના ખજાના ભરાય જાય છે

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥
so parabh pareetam man vasai je sabhsai day-ay aDhaar. ||2||
That Beloved God abides in their minds; He provides sustenance to all. ||2||
તેના મનમાં તે પ્રભુ પ્રીતમ આવીને વસે છે, જે દરેક જીવને આશ્રય આપી રહ્યો છે ।।૨।।

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
pir saalaahan aapnaa tin kai ha-o sad balihaarai jaa-o.
I am forever a sacrifice to such bride-souls who praise God. (Their Groom)
જે જીવ-સ્ત્રીઓ પોતાના સ્વામી પતિ નો મહિમા કરે છે. હું તેના પર હંમેશા કુરબાન થઈ જાઉં છું

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿਰੁ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
man tan arpee sir day-ee tin kai laagaa paa-ay.
I offer to them my body, soul and head, and touch their feet (in reverence)
હું તેમની સામે મારું શરીર સમર્પિત કરી દઉં છું. હું તેના ચરણોમાં પોતાનું માથું રાખું છું

ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥
jinee ik pachhaani-aa doojaa bhaa-o chukaa-ay.
because they have recognized the One and renounced the love of duality.
હું તેને પગે લાગું છું, કારણ કે તેણે માયાના પ્રેમને પોતાની અંદર થી દૂર કરીને માત્ર પ્રભુ-પતિ સાથે ઓળખાણ રાખેલી છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥
gurmukh naam pachhaanee-ai naanak sach samaa-ay. ||3||29||62||
The Guru’s follower recognizes the Naam, O’ Nanak, and is absorbed into the True One. ||3||29||62||
હે નાનક! ગુરુની સાથે રહીને હંમેશા સ્થિર પ્રભુ માં લીન થઈ ને ઓળખાણ બની શકે છે ।।૩।।૨૯।।૬૨।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ! ૩।।

ਹਰਿ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ ॥
har jee sachaa sach too sabh kichh tayrai cheerai.
O’ God, you are omnipresent, all pervading and your power reins over the whole world.
હેપ્રભુ! તમે હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા છો. અને આખું વિશ્વ તમારા કાબૂમાં છે

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ ॥
lakh cha-oraaseeh tarasday firay bin gur bhaytay peerai.
Millions keep longing for union with you and are lost because without taking spiritual guidance from the Guru, they are not able to meet you.
પરંતુ તમે ગુરુ દ્વારા મળો છો, ગુરુ પીર ને મળ્યા વિના ચોર્યાસી લાખ યોની ના જીવો તમારા દર્શનની ઝંખના કરે છે

ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸੂਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ ॥
har jee-o bakhsay bakhas la-ay sookh sadaa sareerai.
But when the dear Almighty grants His grace, the soul finds lasting peace.
જે જીવ પર પરમાત્મા પોતે કૃપા કરે છે, આશીર્વાદ આપે છે, તેના હૃદયમાં હંમેશા આધ્યાત્મિક આનંદ રહે છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥
gur parsaadee sayv karee sach gahir gambheerai. ||1||
I wish that by Guru’s Grace, I am able to serve the True One (by contemplation on Naam), who is Immeasurably Deep and Profound. ||1||
હું પણ ઇચ્છું છું કે હું ગુરુની કૃપાથી હંમેશા સ્થિર, ગાઢ જીગરવાળા પરમાત્મા ને સ્મરણ કરતો રહું ।।૧।।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
man mayray naam ratay sukh ho-ay.
O’ my mind, attuned to the Naam, you shall find peace.
હે મારા મન! જો પરમાત્માના નામ રંગમાં રંગાઈ જાય, તો આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmatee naam salaahee-ai doojaa avar na ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Follow the Guru’s Teachings, and praise the Naam; there is no other way.
પરંતુ ગુરુ ની બુદ્ધિ પર ચાલીને પરમાત્માના નામ ને અનુસરવું જોઈએ. નામ સ્મરણ નો બીજો કોઈ રસ્તો નથી ।।૧।।વિરામ।।

ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਬਹਿ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
Dharam raa-ay no hukam hai bahi sachaa Dharam beechaar.
Complete justice is always administered under God’s Command.
ધરમરાજ ને પણ પરમાત્માનો આદેશ છે, હે ધર્મરાજા! તમે બેસીને આ અટલ ધર્મ, ન્યાય યાદ રાખો કે આ દુષ્ટ મનુષ્ય તમારી સરકાર છે, પ્રજા છે, જે માયાના પ્રેમમાં ફસાયેલા રહે છે

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟੁ ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥
doojai bhaa-ay dusat aatmaa oh tayree sarkaar.
Those evil souls, enticed and mislead by the love of worldly attachments, are subject to Your Command. (You can award them appropriate punishment)
આધ્યાત્મિક જીવન વાળા લોકોના મનમાં ગુણોનો ખજાનો પ્રભુ પોતે વસવાટ કરે છે, તે પરમાત્માને જ યાદ કરે છે ધર્મરાજા પણ તે લોકોની સેવા કરે છે

ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ਮਨਿ ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥
aDhi-aatmee har gun taas man jaapeh ayk muraar.
But the spiritually inclined souls contemplate on One God who is the Treasure of Excellence.
ધન્ય છે તે પરમાત્મા જેણે પોતાના સેવકોનું જીવન એટલું સુખદ બનાવ્યું છે કે ધર્મરાજ પણ તેમનો આદર કરે છે ।।૨।।