GUJARATI PAGE 296

ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥
gi-aan saraysat ootam isnaan.
the most sublime wisdom and the most exalted ablution,
ઉત્તમ જ્ઞાન,સારા માં સારી લાગણી , તીર્થો નું સ્નાન

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
chaar padaarath kamal pargaas.
the four cardinal boons (faith, wealth, procreation and liberation) and such inner joy, as if the heart has blossomed like a lotus.
ધર્મ, અર્થ, કામ, અને, મોક્ષ આ ચાર પદાર્થ , હદય કમલ નું ખીલવું

ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥
sabh kai maDh sagal tay udaas.
detachment from all worldly attachments while living in the midst of all;
બધા માં રહી ને પણ બધા થી અલગ રહેવું

ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
sundar chatur tat kaa baytaa.
spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality,
સુંદર, સમજદાર, જગત ના મૂળ તત્વ ને જાણવા વાળા

ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
samadrasee ayk daristaytaa.
able to look impartially upon all, and see only the One (God) in everything.
બધા ને એક જ રીતે જાણવું અને બધા ને એક જ રીતે જોવું

ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥
ih fal tis jan kai mukh bhanay.
These blessings come to the one,
આ બધાફળ તે મનુષ્ય ની અંદર વસે જે ગુરુ ના શબ્દ અને પ્રભુ નું નામ મોઢે થી બોલે છે

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥
gur nanak naam bachan man sunay. ||6||
O’ Nanak, who lovingly utters God’s name, and attentively listens to and acts upon the Guru’s teachings. ||6||
હે નાનક! ગુરુ ને સાંભળીને, પ્રભુના નામ માં મન લગાવી દે ।।૬।।

ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥
ih niDhaan japai man ko-ay.
Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of the heart,
જે પણ મનુષ્ય આ નામ નું રટણ કરે છે

ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
sabh jug meh taa kee gat ho-ay.
lives the entire life in an elevated spiritual state.
બધી ઉમર તેની ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ બની રહે છે

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
gun gobind naam Dhun banee.
Such a person’s ordinary words are like singing God’s praises.
તે મનુષ્ય ના સદા શબ્દો પણ ગોવિંદ ના ગુણ અને નામ ની તરંગ હોય છે

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
simrit saastar bayd bakhaanee.
This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the Vedas.
સ્મૃતિઓ, શાસ્ત્રો અને વેદો એ પણ આ જ વાત કહી છે

ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
sagal mataaNt kayval har naam.
The essence of all religions is to meditate on the Name of God,
બધી ધારણાનો અંત પ્રભુ નું નામ જ છે

ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
gobind bhagat kai man bisraam.
and this Naam resides in the heart of the God’s devotee.
આ નામ નું રહેઠાણ પ્રભુ ના ભક્ત ના મન માં જ હોય છે

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ॥
kot apraaDh saaDhsang mitai.
Millions of sins of such a devotee who recites Naam with love are erased in the Company of the Holy.
જે મનુષ્ય નામ રટે છે તેને કરોડો પાપ સત્સંગ માં રહી ને ધોવાય જાય છે

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥
sant kirpaa tay jam tay chhutai.
By the Grace of the Guru, such a devotee escapes the Messenger of Death.
ગુરુ ની કૃપાથી તે મનુષ્ય યમરાજથી બચી જાય છે

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥
jaa kai mastak karam parabh paa-ay.
Those, who have such preordained destiny,
જેના મસ્તક પર પ્રભુ ના નામ નું ભાગ્ય લખેલું છે

ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥
saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7||
O’ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7||
હે નાનક ! તે મનુષ્ય ગુરુ ની શરણ માં આવે છે ।।૭।।

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
jis man basai sunai laa-ay pareet.
One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with love,
જે મનુષ્ય ના મન માં આ નામ વસે છે જે પ્રીત લગાવીને નામ સાંભળે છે

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
tis jan aavai har parabh cheet.
such devotee consciously remembers God.
તે મનુષ્ય ના મન માં પ્રભુ યાદ આવ છે

ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥
janam maran taa kaa dookh nivaarai.
Pains of birth and death of such a person are removed,
તે મનુષ્ય ના જન્મ અને મૃત્યુ ના દુઃખ દૂર કરે છે

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
dulabh dayh tatkaal uDhaarai.
The human body which is so difficult to obtain, he instantly saves it from vices.
તે આ દુર્લભ માનવ શરીર ને તે જ સમયે અવ્યવ્શ્થા થી બચાવી લે છે

ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
nirmal sobhaa amrit taa kee baanee.
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he speaks,
તેની પવિત્ર શોભા અને તેની વાણી અમૃત થી ભરેલી હોય છે

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ayk naam man maahi samaanee.
because his mind is completely imbued with Naam.
કારણ કે તેના મન માં પ્રભુ નું નામ રહેલું હોય છે

ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥
dookh rog binsay bhai bharam.
Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him.
દુઃખ, રોગ, ડર, અને ભ્રમ નો વિનાશ થઈ જાય છે

ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥
saaDh naam nirmal taa kay karam.
He is known as a saint and his actions are immaculate.
તેનું નામ “સાધુ ” પડી જાય છે અને તેના કામ નિર્મળ થઈ જાય છે

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥
sabh tay ooch taa kee sobhaa banee.
His glory becomes the highest of the high.
બધા થી ઉચ્ચી શોભા તેને મળે છે

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥
naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24||
O’ Nanak, because of such virtues God’s Name is the crown jewel of all pleasures and peace. ll8ll24ll
હે નાનક ! આ ગુણ ના કારણે પ્રભુ નું નામ સુખો ની મણિ છે ।।૮।।૨૪।।

ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
thitee ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru: Thitee ~ The Lunar Days
થિતિ, ગૌરી મહેલ ૫।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Eternal God. Realized by the grace of the true Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥
jal thal mahee-al poori-aa su-aamee sirjanhaar.
The Creator and Master is pervading the water, the land, and the sky.
આખા જગત ને જન્મ દેવાવાળા માલિક પ્રભુ પાણી માં, ધરતી પર, અને આકાશ માં ભરપૂર છે

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥
anik bhaaNt ho-ay pasri-aa naanak aikankaar. ||1||
O’ Nanak, the One (God) has manifested Himself in the world in so many ways.
હે નાનક ! તે એક અકાળ-પુરખઅલગ જ રીતે જગત માં બધી જગ્યા એ વેર વિખેર થયેલું છે ।।૧।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું।।

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਇ ॥
aykam aikankaar parabh kara-o bandnaa Dhi-aa-ay.
First Lunar Day, meditating on the One Creator, I bow before Him.
હે પ્રભુ ! હું એક અકાળ પૂર્વજ ને પ્રભુ ને સ્મરણ કરી ને તેની આગળ જ નમષ્કારકરું છું

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
gun gobind gupaal parabh saran para-o har raa-ay.
I sing praises of God, the Master of the universe, and seek the refuge of the supreme God.
હું ગોવિંદ ગોપાલ! પ્રભુ ના ગીત ગાઉ છું અને તે પ્રભુ પરમેશ્વર ની શરણ માં પડું છું

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥
taa kee aas kali-aan sukh jaa tay sabh kachh ho-ay.
I place my hope of redemption and peace on Him, by whose command everything happens.
જે મલિક પ્રભુ ના આદેશ થી જ આ જગત માં બધું જ થઈ છે, તેની આશા રાખી ને જ બધા સુખ મળે છે

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
chaar kunt dah dis bharmi-o tis bin avar na ko-ay.
I have wandered through the four corners and ten directions of the world and have found that except Him there is no other savior.
મેં ચારેય ખૂણા અને દશેય દિશા માં ફરીને જોય લીધું છે તે માલિક પ્રભુ વગર બિજુ કોઈ રક્ષક નથી

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥
bayd puraan simrit sunay baho biDh kara-o beechaar.
I have listened to the Vedas, Puranas, and Smritis and have reflected on them in so many ways,
વેદ, પુરાણ, સ્મૃતિઓ વગેરે સાંભળીને હું અનેક રીત-ભાત થી વિચાર કરું છું

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
patit uDhaaran bhai haran sukh saagar nirankaar.
and I have concluded that it is only the formless God who is the savior of sinners, dispeller of fear of the creatures, and the ocean of peace.
આકારહીન પરમાત્મા જ અવ્યવસ્થા માં પડેલા જીવો ને અવ્યવસ્થા માંથીબચાવવા વાળા છે, બધા દુઃખ દૂર કરવા વાળા છે અને સુખ નો દરિયો છે

ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥
daataa bhugtaa daynhaar tis bin avar na jaa-ay.
He Himself is the giver and Himself the enjoyer; there is no other place to go to except His refuge.
તે પરમાત્મા જ બધા દાન દેવા વાળા છે, પીડિત, બધું દેવાની ક્ષમતા વાળા છે તેના વગર જીવો પાસે બીજી કોઈ જગ્યાએ આશરો નથી

ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥
jo chaaheh so-ee milai naanak har gun gaa-ay. ||1||
O’ Nanak, by singing the praises of God, one’s desires are fulfilled. ||1||
હે નાનક ! હંમેશા પરમાત્મા ના ગુણ ગાતો રહે તેનાથી તું જે કઈ પણ માંગીશ તે મળી જશે ।૧।

ਗੋਬਿੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
gobind jas gaa-ee-ai har neet.
We should always sing the praises of the Master of the universe.
હંમેશા ગોવિંદ પ્રભુ નું ગૌરવ ગાવું જોઈએ

ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil bhajee-ai saaDhsang mayray meet. ||1|| rahaa-o.
O’ my friend Joining the holy congregation, we should meditate on God with loving devotion. ||1||Pause||
હે મારા મિત્ર ! સાધુ સંગત માં મળીને તેનું ભજન સ્મરણ કરવું જોઈએ ।। વિરામ ।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક।।

ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ ਵਾਰ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
kara-o bandnaa anik vaar saran para-o har raa-ay.
I seek the refuge of the supreme God, and bow before Him countless times.
હું પ્રભુ પરમેશ્વર ની શરણ માં પડું છું ઓટલા પર અનેક વાર નમષ્કાર કરું છું

ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥
bharam katee-ai naanak saaDhsang dutee-aa bhaa-o mitaa-ay. ||2||
O’ Nanak, in the holy congregation, by eliminating duality, the doubt of the mind is eradicated.||2||
હે નાનક ! સાધુ સ્નગત માં રહી ને પ્રભુ વગર વધારે વધારે આકર્ષણ અને વ્હાલ દૂર કરવાથી મન નો ભટકાવ દૂર થઈજાય છે ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું ।।

ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨੀਤ ॥
dutee-aa durmat door kar gur sayvaa kar neet.
Second lunar day: always follow the Guru’s teaching and get rid of your evil intellect.
હંમેશા ગુરુ એ બતાવેલી સેવા કરતા રહો અને પોતની અંદર રહેલી ખોટી બુદ્ધિ કાઢી નખો

ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੈ ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੀਤ ॥
raam ratan man tan basai taj kaam kroDh lobh meet.
O’ my friend, shed your lust, anger, and greed only then the precious Name of God shall dwell in your mind and body.
હે મારા મિત્ર !પોતાના અંદર થી કામ, ગુસ્સો, લોભ દૂર કર જે મનુષ્ય ઉદ્યમ કરે છે તેના મન માં હદય માં રત્ન જવું કિંમતી પ્રભુ નું નામ વસી જાય છે,અહમ ને દૂર કરો અને પ્રભુ ના નામનું ભજન કરો

ਮਰਣੁ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥
maran mitai jeevan milai binsahi sagal kalays.
You will attain eternal life, overcome death, and all your woes will vanish.
ઉઠતા-બેઠતા દર વખતે પરમાત્મા નું ભજન કરો અને ગુરુ ની સંગતિ માં પ્રેમ ઉત્પન કરો

ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸ ॥
aap tajahu gobind bhajahu bhaa-o bhagat parvays.
Renounce your self-conceit and meditate upon the Master of the Universe; so that God’s loving devotion may permeate in your heart.
હે નાનક ! જે મનુષ્ય એ ઉદ્યમ કર્યો છે તેની ખોટી બુદ્ધિ નથી રહી , પરમાત્મા હમેંશા માટે તેના હદય માં વસી ગયા છે ।।૨।।