GUJARATI PAGE 295

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa.
by whose grace, the entire world is saved.
જે માણસની કૃપાથી આખા જગતનો ઉદ્ધાર થાય છે

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
jan aavan kaa ihai su-aa-o.
Such a devotee of God comes to the world so that,
એવા માણસનો આવવાનો એક જ ઉદેશ્ય હોઈ છે

ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥
jan kai sang chit aavai naa-o.
all those who come in his contact start meditating on Naam.
એની સંગતિમાં રહીને પ્રભુનામ ચિત્તમાં આવે છે

ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
aap mukat mukat karai sansaar.
Such a person is himemancipated, and emancipates the rest of the world.
એ માણસ સ્વયં માયાથી મુક્ત છે અને સંસારને પણ આઝાદ કરે છે

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥
naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23||
O’ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. ||8||23||
હે નાનક આવા ઉત્તમ માણસને અમારા સદાય પ્રણામ છે. ।।8।। ।।23।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક||

ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o.
The person who has meditated on that perfect God whose name is eternal.
જે માણસે અટલ નામવાળા પૂર્ણપ્રભુનું ધ્યાન ધર્યું છે

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1||
O’ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, you should also sing the praises of the perfect One. ||1||
હે નાનક! એને એ પૂર્ણ પ્રભુ મળી ગયા છે તો એ પૂર્ણપ્રભુના ગુણ ગા. ।।1।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી||

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥
pooray gur kaa sun updays.
O’ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru;
હે મન પુરા સતગુરુની શિક્ષા સાંભળ

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥
paarbarahm nikat kar paykh.
and feel the Supreme God near you.
પરબ્રહ્મ પ્રભુને બધી જગ્યાએ નજીકથી જોઈને જાણ

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥
saas saas simrahu gobind.
Meditate on God with each and every breath,
હે ભાઈ દરેક શ્વાસે પ્રભુને યાદ કર

ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥
man antar kee utrai chind.
so that the anxiety within your mind departs.
આથી મારા મનમાંથી ચિંતા દૂર થઇ જાય

ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
aas anit ti-aagahu tarang.
O’ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter,
હે મન! દરરોજ ના રહેવાવાળી ક્ષણિક આશાઓની લહેરોને ત્યાગી દે

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥
sant janaa kee Dhoor man mang.
and ask for the humble service of saintly persons.
અને સંતજનોના ચરણની ધૂળ મનમાં માંગ

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
aap chhod bayntee karahu.
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God,
પોતાનો સ્વભાવ છોડીને પ્રભુ આગળ પ્રાર્થના કર

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
saaDhsang agan saagar tarahu.
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-ocean of vices.
અને આ રીતે વિકારોની આગના દરિયાને પાર કર

ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥
har Dhan kay bhar layho bhandaar.
Fill your heart with the wealth of God’s Name,
પ્રભુનામરૂપી ધનના ખજાનાઓ ભરી લે

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥
nanak gur pooray namaskaar. ||1||
and O’ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1||
હે નાનક પૂર્ણ સતગુરુને નમસ્કાર કર. ।।1।।

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥
khaym kushal sahj anand.
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss of equipoise.
અટલ સુખ શાંતિભર્યું જીવન આત્મિક અડગતાનો આનંદ પ્રાપ્ત થશે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
saaDhsang bhaj parmaanand.
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation.
હે ભાઈ સાધુ સંગતિમાં પરમાનંદ પ્રભુનું સ્મરણ કર

ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
narak nivaar uDhaarahu jee-o.
Save your soul from the pains of hell,
નરકો ને દૂર કરીને જીવાત્માઓને બચાવી લે

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥
gun gobind amrit ras pee-o.
by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam.
ગોવિંદ પ્રભુના ગુણ અને પ્રભુનામરૂપી અમૃત રસ પી

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥
chit chitvahu naaraa-in ayk.
Contemplate on the one God in your mind,
એ એક પ્રભુનું ધ્યાન ચિત્તમાં ધર

ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
ayk roop jaa kay rang anayk.
Who is One, but manifests in many forms.
જેના અનેક રંગ અને એક જ રૂપ છે

ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
gopaal daamodar deen da-i-aal.
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek,
ગરીબો પર દયા કરનાર ગોપાલ દામોદર

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥
dukh bhanjan pooran kirpaal.
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful.
એ દુઃખોનો નાશ કરનાર છે અને સર્વવ્યાપક અને કૃપા કરનાર છે

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥
simar simar naam baaraN baar.
With love and devotion remember His Name again and again.
એનું નામ વારંવાર સ્મરણ કર

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥
naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2||
O’ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2||
હે નાનક! જીવનનો આસરો આ નામ જ છે. ।।2।।

ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
utam salok saaDh kay bachan.
The Guru’s Words are the most sublime hymns.
સાધુ અને ગુરુના વચન સૌથી સારી મહિમાની વાણી છે

ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
amuleek laal ayhi ratan.
These are like priceless pearls and jewels.
આ લાલ અમૂલ્ય રત્ન છે

ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
sunat kamaavat hot uDhaar.
One who listens and acts on these is saved from the cycles of birth and death.
આ વચનોને સાંભળીને કમાણી કરવાથી ઉદ્ધાર થાય છે

ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
aap tarai lokah nistaar.
He swims across the world ocean of vices and helps others to swim across.
જે કમાય છે એ સ્વયં તરી જાય છે અને લોકોને પણ તારે છે

ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
safal jeevan safal taa kaa sang.
Accomplished is his life, and beneficial is his company,
એનું જીવન સફળ થઇ જાય છે અને એનો સંગ પણ ઈચ્છાઓ પુરી કરનાર હોઈ છે

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
jaa kai man laagaa har rang.
whose mind is imbued with the love of God.
જેના મનમાં પ્રભુ માટે પ્રેમ વસી જાય છે

ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥
jai jai sabad anaahad vaajai.
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in high spirits,
જયજયકાર શબ્દની ગુંજ હંમેશા ચાલતી રહે છે

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥
sun sun anad karay parabh gaajai.
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys the realization of God within.
જેને સાંભળીને સદાસ્થિર પ્રભુ એમની અંદર ખુશી રોશન કરે છે

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥
pargatay gupaal mahaaNt kai maathay.
The Master of the universe manifests Himself through the divine person.
ગોપાલ પ્રભુ ઉચ્ચ કર્મ કરનારના માથા પર પ્રગટ થાય છે

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥
naanak uDhray tin kai saathay. ||3||
O’ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3||
હે નાનક! આવા માણસોની સાથે બીજા માણસોનો પણ ઉદ્ધાર થાય છે. ।।3।।

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥
saran jog sun sarnee aa-ay.
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to Your refuge,
હે પ્રભુ! આ સાંભળ કે તું શરણે આવેલાની રક્ષા માટે સમર્થ છે

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
kar kirpaa parabh aap milaa-ay.
O’ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself.
હે પ્રભુ! અમે તારી શરણે આવ્યા હતા. તે કૃપા કરીને પોતાની સાથે અમને મેળવી લીધા

ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥
mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.
Now our enmities are gone and we have become extremely humble with everybody.
હવે અમારા બધા વેર દૂર થઇ ગયા છે અને અમે ચરણરજ બની ગયા છીએ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
amrit naam saaDhsang lain.
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation.
હવે સાધુઓની સંગતમાં અમર કરાવવાવાળું પ્રભુ નામ જપી રહ્યા છીએ

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥
suparsan bha-ay gurdayv.
The Divine Guru is extremely pleased;
ગુરૂદેવજી અમારા પર પ્રસન્ન થઈ ગયા છે

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
pooran ho-ee sayvak kee sayv.
and thus the service of the devotees has been rewarded.
આથી અમારી સેવકોની સેવા સફળ થઇ ગઈ છે

ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
aal janjaal bikaar tay rahtay.
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices,
અમે હવે ઘરના ધંધા અને વિકારોથી બચી ગયા છીએ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
raam naam sun rasnaa kahtay.
by listening and uttering God’s Name,
પ્રભુનામ સાંભળીને જીભથી ઉચ્ચારીએ પણ છીએ

ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree.
By His Grace, God has bestowed His Mercy,
પ્રભુએ કૃપા કરીને અમારા પર દયા કરી છે

ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥
naanak nibhee khayp hamaaree. ||4||
and O’ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God’s court. ||4||
હે નાનક! અમારો કરેલો વેપાર પ્રભુ દરબારમાં સ્વીકાર થઇ ગયો છે. ।।4।।

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
parabh kee ustat karahu sant meet.
O’ my saintly friends, sing the praises of God,
હે સંત મિત્રો! પ્રભુની મહિમા કરો

ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
saavDhaan aykaagar cheet.
with total concentration and single mindedness.
ધ્યાનથી એક ચિતે નામ સ્મરણ કરો

ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥
sukhmanee sahj gobind gun naam.
God’s praises and God’s Name is the crown jewel of peace and celestial poise.
પ્રભુની મહિમા અને પ્રભુનામની અડગતાનું કારણ સુખરૂપી રત્ન છે

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
jis man basai so hot niDhaan.
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues.
જેના મનમાં નામ વસે છે એ ગુણોનો ખજાનો થઇ જાય છે

ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥
sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay.
All his desires are fulfilled,
એ માણસની બધી ઈચ્છાઓ પુરી થઇ જાય છે

ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
parDhaan purakh pargat sabh lo-ay.
and all over the world he becomes known as a great person.
એ માણસ જગતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ બની જાય છે

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥
sabh tay ooch paa-ay asthaan.
He receives the most exalted spiritual state.
અને સૌથી ઉચ્ચું આસન પામે છે

ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
bahur na hovai aavan jaan.
He does not go through cycles of birth and death.
વારંવાર એને જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફરવું પડતું નથી

ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
har Dhan khaat chalai jan so-ay.
That one departs from the world after accumulating the wealth of God’s Name,
એ માણસ પ્રભુનામરૂપી ધન કમાઈને જગતમાંથી જાય છે

ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥
nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5||
O’ Nanak, who is blessed by God with this gift.||5||
હે નાનક! જેને આ પ્રભુ જાતે જ આ ભેટ પ્રાપ્ત થાય છે. ।।5।।

ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥
khaym saaNt riDh nav niDh.
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles and the nine treasures of worldly wealth,
અટલ સુખ, મન ની શાંતિ, યોગ ની તાકાતો અને નવ ખજાના

ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥
buDh gi-aan sarab tah siDh.
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person (who meditates on God’s Name).
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને બધી જ યુક્તિઓ તે મનુષ્ય માં આવી જાય છે

ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥
bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan.
knowledge, penance, Yoga and meditation on God;
વિદ્યા, તપ, જોગ, દુકાળ પૂર્વજ નું ધ્યાન