GUJARATI PAGE 293

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥੪॥
naanak har parabh aapeh maylay. ||4||
O’ Nanak, God has Himself united them with Him.||4||
હે નાનક! પ્રભુ એ એમને સ્વયં પોતાનામાં મેળવી લીધા છે. ।।4।।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥
saaDh sang mil karahu anand.
Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss.
સત્સંગમાં સંતો ને મળીને આનંદ કરો

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
gun gaavhu parabh parmaanand.
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss.
પરમાનંદ પ્રભુની મહિમાના ગુણ ગાઓ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
raam naam tat karahu beechaar.
Contemplate on the essence of God’s Name,
પ્રભુનામના રહસ્યનો વિચાર કરો

ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥
darulabh dayh kaa karahu uDhaar.
and redeem this human body, so difficult to obtain.
અને આ દુર્લભ શરીરનો બચાવ કરો

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
amrit bachan har kay gun gaa-o.
Recite with reverence the ambrosial hymns of God’s Praises;
અનંત પૂર્વજના ગુણ ગાઓ જે અમર કરવાવાળા વચન છે

ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
paraan taran kaa ihai su-aa-o.
this is the only way to save your lifefrom vices.
જીવનને વિકારોથી બચાવવાનો આ જ ઉપાય છે

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥
aath pahar parabh paykhahu nayraa.
Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day.
આઠેય પ્રહરપોતાના સાથે જુઓ

ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥
mitai agi-aan binsai anDhayraa.
your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be dispelled.
અજ્ઞાનતા દૂર થઇ જશે અને માયાનું અંધારું નાશ પામશે

ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥
sun updays hirdai basaavhu.
Listen to the Guru’s teachings and enshrine them in your heart,
સતગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી હૃદયમાં વસાવો

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥
man ichhay nanak fal paavhu. ||5||
O’ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5||
આથી હે નાનક! મનથી ધારેલી બધી ઈચ્છાઓ પુરી થશે. ।।5।।

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥
halat palat du-ay layho savaar.
Embellish both this world and the next,
આ લોક અને પરલોક બંનેને સુધારી લો

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
raam naam antar ur Dhaar.
by enshrining God’s Name deep within your heart.
પ્રભુનામ અંદર હૃદયમાં ટકાવી રાખો

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥
pooray gur kee pooree deekhi-aa.
Perfect is the Teaching of the Perfect Guru.
પૂર્ણ ગુરુની આપેલી શિક્ષા પણ પૂર્ણ હોઈ છે

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥
jis man basai tis saach pareekhi-aa.
The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God
જે માણસના મનમાં એ શિક્ષા વસે છે એને સદાસ્થિર પ્રભુની સમજણ આવે છે

ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
man tan naam japahu liv laa-ay.
With your mind and body, recite the Naam lovingly and attune yourself to it.
મન અને શરીર દ્વારા ધ્યાન જોડીને નામનો જાપ કરો

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥
dookh darad man tay bha-o jaa-ay.
Sorrow, pain and fear from the mind shall depart.
દુઃખ, દર્દ અને મનમાંથી ડર દૂર થઇ જશે

ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥
sach vaapaar karahu vaapaaree.
O’ mortal, do the true trade of meditating on God’s Name,
હે વણજારા જીવ! સાચો વેપાર કર

ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥
dargeh nibhai khayp tumaaree.
so that the merchandise (wealth of Naam) is duly approved in God’s court.
પ્રભુનામ રૂપી વેપારથી તારો સોદો પ્રભુ દરબારમાં વેચાઈ જશે

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
aykaa tayk rakhahu man maahi.
Keep in mind, the real support of God,
મનમાં એક જ ટેક રાખો અનંત પૂર્વજનો આસરો રાખો

ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੬॥
nanak bahur na aavahi jaahi. ||6||
O’ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and death.|6||
હે નાનક! જન્મ મરણના ચક્કરમાં વારંવાર નહિ રેહવું પડે. ।।6।।

ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥
tis tay door kahaa ko jaa-ay.
Where can anyone go, to get away from Him?
એ પ્રભુથી દૂર ક્યાં કોઈ જીવ જઈ શકે?

ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ॥
ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay.
One is saved only by meditating on the Protector God.
જીવ પાલનહાર પ્રભુના સ્મરણથી જ બચે છે,

ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥
nirbha-o japai sagal bha-o mitai.
Meditating on the Fearless God, all fear departs,
જે મનુષ્ય નિર્ભય અનંત પૂર્વજનો જાપ કરે છે એનો ડર દૂર થઇ જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥
parabh kirpaa tay paraanee chhutai.
(because) by God’s Grace alone, the mortal is released from all fear.
પ્રભુની કૃપાથી જ પ્રાણીઓ ડરથી મુક્તિ પામે છે

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥
jis parabh raakhai tis naahee dookh.
One who is protected by God never suffers in any sorrow.
જે માણસની રક્ષા પ્રભુ કરે છે એને કોઈ દુઃખ સ્પર્શતું નથી

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥
naam japat man hovat sookh.
By meditating on Naam with love and devotion, the mind becomes peaceful.
પ્રભુ નામ જપવાથી મનમાં સુખ ઉત્પન્ન થાય છે

ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar.
Anxiety departs, and ego is eliminated.
પ્રભુનામ નું સ્મરણ કરવાથી ચિંતા દૂર થઇ જાય છે અને અહંકાર પણ દૂર થાય છે

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥
tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar.
No one can compare himself with that devotee of God.
એ માણસની કોઈ બરાબરી કરી શકતું નથી

ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥
sir oopar thaadhaa gur sooraa.
The one who is protected by the all powerful God,
જે માણસના માથે શૂરવીર સતગુરુ ઉભા છે

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥
naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7||
O’ Nanak, all his tasks are accomplished.||7||
હે નાનક એના બધા કામ પુરા થઇ જાય છે. ।।7।।

ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥
mat pooree amrit jaa kee darisat.
God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial,
જે પ્રભુની સમજ અચૂક છે જેની નજરમાંથી અમૃત વરસે છે

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
darsan paykhat uDhrat sarisat.
beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved.
એના દર્શન માત્રથી સૃષ્ટિનો ઉદ્ધાર થાય છે

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥
charan kamal jaa kay anoop.
God, whose virtues are incomparably great,
જે પ્રભુના કમલ જેવા સુંદર ચરણ છે

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥
safal darsan sundar har roop.
beauteous is His Form and most rewarding is His sight.
એનું રૂપ સુંદર છે અને એના દર્શન મનની ઈચ્છાઓ પુરી કરવવાળા છે

ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
Dhan sayvaa sayvak parvaan.
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God’s court.
એનો એ સેવક ધન્ય છે જેની સેવા સ્વીકાર થાય છે

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
antarjaamee purakh parDhaan.
God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being.
એ અનંત પૂર્વજ અંતર્યામી છે

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥
jis man basai so hot nihaal.
The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully happy.
જેના મનમાં અને હૃદયમાં પ્રભુ વસે છે એ ફૂલની જેમ ખીલે છે

ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥
taa kai nikat na aavat kaal.
The fear of death does not draw near him.
કાળ એની નજીક આવતો નથી

ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
amar bha-ay amraa pad paa-i-aa.
They have become immortal, and have received an immortal status,
એ જન્મ મરણથી અમર થઇને સદા કાયમ રહેનાર પ્રભુ પાસે સ્થાન મેળવી લે છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥
saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22||
O’ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. ||8||22||
હે નાનક! સાધુસંગતમાં રહી પ્રભુનું ધ્યાન ધર. ।।8।। ।।22।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક||

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥
gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas.
When the Guru blesses one with ointment of Divine wisdom, the darkness of hisignorance is dispelled.
જે માણસને સતગુરુએ જ્ઞાનરૂપી આંજણ આપ્યું છે એના અજ્ઞાનરૂપી અંધારાનો નાશ થયો છે

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1||
O’ Nanak, by God’s Grace, when one meets with the true Guru, his mind gets enlightened by divine knowledge||1||
હે નાનક જે માણસને અનંત પૂર્વજની કૃપાથી ગુરુ મળયા છે એના મનમાં જ્ઞાનો પ્રકાશ થઇ જાય છે. ।।1।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
ashtapadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી||

ਸੰਤਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥
satsang antar parabh deethaa.
In the Holy Congregation, One who has realized God within the self,
જે માણસે ગુરુની સંગતિ માં રહીને પોતાની અંદર પૂર્વજ જોયા છે

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥
naam parabhoo kaa laagaa meethaa
starts adoring God’s Name.
એને પ્રભુનું નામ પ્યારું લાગ્યું છે

ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥
sagal samagri aykas ghat maahi.
This person sees everything of the world contained in God Almighty,
જગતના બધા પદાર્થો એને એક જ પ્રભુમાં લીન દેખાય છે

ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥
anik rang naanaa daristaahi.
and countless phenomena of different colors and forms emanating from Him.
એ પ્રભુથી જ અનેક રંગના ખેલ નીકળતા જોવા મળે છે

ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
na-o niDh amrit parabh kaa naam.
God’s ambrosial Name is like the nine treasures of the world,
એ પ્રભુનામ જાણે નવ ખજાનાઓ સમાન છે અને તે મનુષ્ય માટે અમૃત સમાન છે

ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
dayhee meh is kaa bisraam.
and It dwells in the human body itself.
એ માણસ ના શરીર માં પ્રભુના એ નામ નું નિવાસ થઇ જાય છે

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥
sunn samaaDh anhat tah naad.
In the state of deepest meditation, the non-stop celestial music keeps playing.
એ માણસની અંદર શૂન્ય સમાધિની અવસ્થા નિરંતર નિર્વિઘ્ન ચરણોમાં બનેલી રહે છે

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥
kahan na jaa-ee achraj bismaad.
The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described.
એક એવું એક રસ રાગરૂપી આનંદ બનેલું રહે છે જે અવર્ણનીય છે

ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥
tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay.
The one whom God Himself shows, experiences this bliss.
એ આનંદ એ જ માણસે જોયો છે જેને પ્રભુ સ્વયં દેખાડે છે

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥
naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1||
O’ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. ||1||
હે નાનક એ માણસને જ એ આનંદની સમજણ પડે છે. ।।1।।

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥
so antar so baahar anant.
The Infinite God is both within and same God is outside also.
એ અનંત ભગવાન અંદર અને બહાર દરેકના શરીરમાં હાજર છે

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥
ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant.
God is pervading in each and every heart.
એ ભગવાન કણમાં કણમાં વ્યાપક રહેલા છે

ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
Dharan maahi aakaas pa-i-aal.
He is pervading in earth, in the sky and in the nether regions.
ધરતી આકાશ અને પાતાળમાં છે

ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
sarab lok pooran partipaal.
He is the perfect sustainer of all worlds.
બધા ભવનોમાં હાજર છે અને બધાનું પાલન કરે છે