GUJARATI PAGE 286

ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥
taa ka-o raakhat day kar haath.
He himself preserves him.
તેને તે પોતાના આશીર્વાદ આપે છે

ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
maanas jatan karat baho bhaat.
One makes all sorts of efforts,
મનુષ્ય કેટલાય પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે

ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥
tis kay kartab birthay jaat.
but all these efforts are in vain without the will of God.
પણ જો પ્રભુ સહાયતા ન કરે તો તેનું કામ કામ વ્યર્થ જાય છે

ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥
maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay.
God is the Protector of all beings; no one other than God Himself can save or kill.
પ્રભુ વગર જીવોને ન કોઈ મારી શકે છે ન રાખી શકે છે પ્રભુ જેવડું બીજું કોઈ જ નથી બધા જ જીવો ના રક્ષક પ્રભુ પોતે છે

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
kaahay soch karahi ray paraanee.
So, why are you so anxious, O’ mortal?
હે પ્રાણી! તું શા માટે દેખભાળ કરે છે?

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥੫॥
jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5||
Meditate O’ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5||
હે નાનક! અલખ અને આશ્ચર્યજનક પ્રભુને સ્મરણ કર ।।૫।।

ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥
baaraN baar baar parabh japee-ai.
Time and again, let us meditate on Him,
હે ભાઈ! ઘડી ઘડી પ્રભુને સ્મરણ કર

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ ॥
pee amrit ih man tan Dharpee-ai.
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and the senses of the body (the faculties of hearing, sight, smell, touch etc.).
અને નામ રૂપી અમૃત પીને આ મનને અને શારીરિક ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરી લે

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
naam ratan jin gurmukh paa-i-aa.
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam,
ગુરુ ના અનુયાયીઓને નામ રૂપી રત્ન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે

ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
tis kichh avar naahee daristaa-i-aa.
sees everywhere none but God.
તેને પ્રભુ સિવાય બીજું કંઈ જ દેખાતું નથી

ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥
naam Dhan naamo roop rang.
For him, God’s Name is the true wealth and the true beauty.
તેના માટે,ગુરુનું નામ જ સાચું ધન અને સાચી સુંદરતા છે

ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
naamo sukh har naam kaa sang.
God’s Name is his comfort and companion.
અને પ્રભુનું નામ તેનો આરામ અને સાથી છે

ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
naam ras jo jan tariptaanay.
Those who are satiated with the essence of Naam,
જે મનુષ્ય નામના સ્વાદમાં તૃપ્ત થઈ ગયો

ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥
man tan naameh naam samaanay.
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam.
તેના મન અને તન કેવળ પ્રભુ નામ માં જોડાયેલા રહે છે

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥
oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6||
O’ Nanak, say, “At all times, meditating on God’s Name becomes a continuous avocation of the devotees of God”. ||6||
ઊઠતા બેસતાં સુતા જાગતા બધો જ સમય પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરે છે, હે નાનક! પ્રભુ ના નામનું સ્મરણ તે સેવકોનો આહાર હોય છે ।।૬।।

ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
bolhu jas jihbaa din raat.
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises.
દિવસ-રાત પોતાની જીભથી પ્રભુના ગુણગાન ગાય

ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
parabh apnai jan keenee daat.
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants.
મહિમાની આ બક્ષિસ પ્રભુ એ પોતાના સેવકો પર જ કરેલી છે

ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥
karahi bhagat aatam kai chaa-ay.
The devotees perform devotional worship with heart-felt love,
સેવક અંદરથી એક ઉત્સાહથી ભક્તિ કરે છે

ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥
parabh apnay si-o raheh samaa-ay.
and thus remain absorbed in God.
અને પોતાના પ્રભુની સાથે જોડાયેલો રહે છે

ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥
jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai.
A devotee comprehends and believes in God’s will in all that happened in the past or is happening presently.
અને જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે તેની મરજી જ જાણે છે સેવક પોતાના પ્રભુને ઓળખી લે છે

ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥
tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o.
Which of the virtues of such a devotee may I describe?
તેવા સેવકની કઈ મહિમા તમને બતાવું?

ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥
tis kaa gun kahi ayk na jaan-o.
I know not how to describe even a single one of his qualities.
હું તો તે સેવકનો એક પણ ગુણ વર્ણન કરી શકું તેમ નથી

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥
aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7||
Those who abide in the presence of God twenty-four hours a day, say O’ Nanak,“Are the perfect devotees”. ||7||
આઠે પહોર પ્રભુની હજૂરી માં જ વસે છે; હે નાનક! તે મનુષ્ય સંપૂર્ણ રીતે પાત્રતા ધરાવે છે. ।।૧૭।।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥
man mayray tin kee ot layhi.
O’ my mind, seek the protection of those who always dwell in God’s presence;
હે મારા મન! જે મનુષ્ય સદાય પ્રભુની હજુરી માં વસે છે

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ॥
man tan apnaa tin jan deh.
and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees.
તેમની શરણ પડીને અને પોતાના તન મન તેમને કુરબાન કરી દે

ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa.
The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all things.
ભગવાનને માન્યતા આપનાર ભક્ત, બધી વસ્તુઓનો સહાયક બને છે.

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥
tis kee saran sarab sukh paavahi.
In his sanctuary, all comforts are obtained.
તે મનુષ્ય બધા જ પદાર્થ લેવા માટે સમર્થ થઈ જાય છે

ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥
tis kai daras sabh paap mitaaveh.
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins.
હે મન! તેની શરણ પડી ને તું બધું જ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકીશ

ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥
avar si-aanap saglee chhaad.
Renounce all other clevernesses,
તેના દર્શનથી તારાં બધાં જ પાપ દૂર થઈ જશે

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
tis jan kee too sayvaa laag.
and enjoin yourself to the service of such a devotee.
ચતુરાઇ ત્યાગી દે અને તે સેવક ની સેવામાં લાગી જા

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥
aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad pairaa. ||8||17||
O’ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a devotee of God and your cycle of birth and death will come to an end. ||8||17||
તે સંત જનોના પગ ની પૂજા સદાય કર; હે નાનક! આવી રીતે વારંવાર જગતમાં તારું આવવાનું અને જવાનું નહીં થાય ।।૮।।૧૭।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o.
One who has realized the True Omnipresent God, is called the True Guru.
જેને સદાય સ્થિર અને વ્યાપક પ્રભુ ને ઓળખી લીધા છે તેનું નામ સદગુરુ છે

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1||
In the company of the True Guru, the disciple is saved from vices. Therefore O’ Nanak, you should also sing God’s praises in the company of such a True Guru.
હે નાનક! તેની સંગતમાં રહીને વિકારોથી બચી શકાય છે એટલે તું પણ ગુરુની સંગતમાં રહીને અકાલ પુરખ ના ગુણ ગા ૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
satgur sikh kee karai partipaal.
The True Guru cherishes His disciple.
સદગુરુ હંમેશા રક્ષા કરે છે

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal.
The Guru is always merciful to His servant.
સદગુરૂ પોતાના સેવક ઉપર સદાય દયા કરે છે

ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥
sikh kee gur durmat mal hirai.
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple’s mind,
સદગુરૂ પોતાના સેવકની ખરાબ બુદ્ધિ ના મેલને દૂર કરી દે છે

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
gur bachnee har naam uchrai.
since following the advice of the Guru, the disciple recites God’s Name.
કારણ કે સેવક પોતાના સદગુરૂના ઉપદેશ દ્વારા પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતો રહે છે

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
satgur sikh kay banDhan kaatai.
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires.
સદગુરૂ પોતાના સેવકની માયાના બંધન કાપી નાખે છે

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
gur kaa sikh bikaar tay haatai.
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds.
અને ગુરુના સેવકના વિકારો દૂર થઈ જાય છે

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay.
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam.
કારણકે સદગુરૂ પોતાના સેવક અને પ્રભુના નામ ધન આપે છે

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
gur kaa sikh vadbhaagee hay.
The disciple of the Guru is very fortunate.
અને આવી રીતે સદગુરૂ સેવકને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી બનાવી દે છે

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥
satgur sikh kaa halat palat savaarai.
The true Guru enhances a disciple’s life both here and hereafter.
સદગુરૂ પોતાના સેવકને લોક અને પરલોકમાં સૈર કરાવે છે

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥
naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1||
O’ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of His heart. ||1||
હે નાનક! સદગુરૂ પોતાના સેવકને પોતાની જિંદગીમાં યાદ રાખે છે ।।૧।।

ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥
gur kai garihi sayvak jo rahai.
The devotee who lives by the Guru’s door (always seeks Guru’s advice),
જે સેવક શિક્ષા માટે ગુરુના ઘરમાં ગુરુ ના દરબાર માં રહે છે

ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
gur kee aagi-aa man meh sahai.
and obeys the Guru’s Commands with all his heart,
અને ગુરુનો હુકમને મનથી માને છે

ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥
aapas ka-o kar kachh na janaavai.
never displays pride in any way,
જે પોતાને મોટો નથી દેખાડતો તે પોતાની મોટાઈ નથી દેખાડતો

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
har har naam ridai sad Dhi-aavai.
always meditates on God’s Name,
પ્રભુનું નામ સદાય હૃદયમાં ધ્યાન કરીને રાખે છે

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
man baychai satgur kai paas.
surrenders his mind to the True Guru,
જે પોતાનું મન સદગુરુ ની સામે વેચી દે છે ગુરુના હવાલે કરી દે છે

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
tis sayvak kay kaaraj raas.
that humble servant’s affairs are resolved.
તે સેવક નાં બધાં જ કામ મોટા થઈ જાય છે

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
sayvaa karat ho-ay nihkaamee.
One who performs selfless service without any thought of reward,
જે સેવક ગુરુની સેવા કર તો રહે છે અને ફળની ઇચ્છા નથી રાખતો

ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
tis ka-o hot paraapat su-aamee.
shall acquire his Master God.
તેને માલિક પ્રભુ મળી જાય છે