GUJARATI PAGE 284

ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥
naanak kai man ih anraa-o. ||1||
Nanak’s mind longs for it. ||1||
નાનકના મનમાં આ તમન્ના છે ।।૧।।

ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥
mansaa pooran sarnaa jog.
God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge.
પ્રભુ જીવોના મન ની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે

ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
jo kar paa-i-aa so-ee hog.
Whatever God has inscribed in one’s destiny, is what takes place.
અને તેની શરણ ગયેલા ની સહાયતા કરવા માટે સમર્થ છે

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥
haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor.
God can destroy or create the universe in twinkling of an eye; No one other than Him, knows the mystery of His resolve.
જે તેણે જીવોના હાથમાં લખી દીધું છે તે જ થાય છે જે પ્રભુની આંખ ફરકવા જેટલો સમય જગતના પાલન પોષણ અને નાશ કરવા માટે કાફી છે તેનો છુપાયેલો ભેદ કોઈ બીજો જીવ નથી જાણતો

ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥
anad roop mangal sad jaa kai.
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy
જે પ્રભુના ઘરમાં સદાય આનંદ અને ખુશી છે

ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥
sarab thok sunee-ah ghar taa kai.
and all boons are heard to be in His possession.
જગતના બધાં જ પદાર્થ તેના ઘરમાં મોજુદ હોય છે

ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥
raaj meh raaj jog meh jogee.
Among kings, He is the greatest King; among yogis, He is the holiest Yogi.
રાજાઓમાં પ્રભુ પોતે જ રાજા છે યોગીઓમાં તે યોગી છે

ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥
tap meh tapeesar garihsat meh bhogee.
Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, He is the indulging householder.
તપસ્વીઓ માં સ્વયમ જ મોટો તપસ્વી છે અને ગૃહસ્થમાં તે સ્વયં ગૃહસ્થ છે

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa.
By continuous meditation on Him, His devotees have found peace.
ભક્ત જનોએ તે પ્રભુનું સ્મરણ કરી કરીને સુખ પામી લીધું છે

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2||
O’ Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2||
હે નાનક! કોઇપણ જીવ તે અકાલ પુરખ નો અંત નથી પામી શક્યો ।।૨।।

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥
jaa kee leelaa kee mit naahi.
There is no limit to His play;
જે પ્રભુનો જગતરૂપી ખેલનો અંદાજો કોઈ નથી લગાડી શકતો

ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥
sagal dayv haaray avgaahi.
all the demigods have grown weary of searching for it.
તેને શોધી શોધીને બધા દેવતાઓ પણ થાકી ગયા છે

ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥
pitaa kaa janam ke jaanai poot.
What does the son know of his father’s birth?
કારણ કે પિતાનો જન્મ પુત્ર કેવી રીતે જાણી શકે?

ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥
sagal paro-ee apunai soot.
As all beads are strung in a rosary, He has bound the entire Universe under His Law.
જેમ માળાનો મણકો દોરામાં પરોવેલા હોય છે તેવી રીતે આખી રચના પ્રભુએ પોતાના હુકમ રૂપી દોરામાં પરોવી દીધી છે

ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥
sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay.
Those humble devotees upon whom He bestows good sense, spiritual wisdom and meditation, remember Him with love and devotion.
જે લોકોને પ્રભુ સુમતિ ઊંચી સમજ અને તેની સાથેનો પ્રેમ જોડી ને દાન આપે છે

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥
tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay.
He leads some astray by indulging them in the three qualities of Maya (vice, power and virtue)
તે જ સેવક અને દાસ તેના નામનું સ્મરણ કરે છે, પરંતુ જે માયાના ત્રણ ગુણો દુર્ગંધ,શક્તિ અને પુણ્યમાંભટકે છે
`
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
janam marai fir aavai jaa-ay.
and they keep wandering in the cycles of birth and death.
તે પેદા થતાં જ રહે છે અને મરતા રહે છે અને વારંવાર જગતમાં આવે છે અને જાય છે

ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥
ooch neech tis kay asthaan.
God resides in all these high and low spiritual states of mind. (in people of all states of mind)
ભગવાન આ બધી ઉચ્ચ અને નીચી આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં રહે છે

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥
jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3||
As He inspires mortals to know Him, O’ Nanak, so is He known. ||3||
હે નાનક! જેવી બુદ્ધિ અને મતિ તે આપે છે જીવ તેવી જ સમજ વાળો બની જાય છે ।।૩।।

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥
naanaa roop naanaa jaa kay rang.
Many are His forms; many are His colors.
હે પ્રભુ! તારાકેટલાયરૂપરંગ છે

ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ॥
naanaa bhaykh karahi ik rang.
Many are the appearances which He assumes, and yet He is only One of its kind.
તેમણે ધારેલા ઘણા દેખાવ છે, અને છતાં તે તેના પ્રકારનો એક જ છે

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
naanaa biDh keeno bisthaar.
In numerous ways, He has extended Himself. (expanded His universe)
અસંખ્ય રીતે, તેણે પોતે તેમના બ્રહ્માંડ વધાર્યા છે.

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
parabh abhinaasee aikankaar.
but still, He is eternal and the only One Creator.
પરંતુ હજી પણ, તે શાશ્વત છે અને એકમાત્ર સર્જક છે

ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
naanaa chalit karay khin maahi.
He performs His many plays in an instant
કેટલાય તમાશા પ્રભુ પલકવારમાં કરી દે છે

ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥
poor rahi-o pooran sabh thaa-ay.
The Perfect God is pervading all places.
તે પૂર્ણ પુરુષ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
naanaa biDh kar banat banaa-ee.
In so many ways, He has created the creation
જગતની રચના પ્રભુએ કેટલીયે રીતે રચી છે

ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥
apnee keemat aapay paa-ee.
and He Himself has appraised His worth.
પોતાની મહિમા નું મૂલ્ય તે પોતેજ જાણે છે

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥
sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o.
All hearts are His, and all places are His. (all the creation belongs to Him)
બધાં જ શરીર તે પ્રભુના જ છે બધી જગ્યાએ તે જ છે

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੪॥
jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4||
O’ Nanak, His slave lives by meditating on God’s Name”.||4||
હે નાનક! તારો દાસ તારું નામ જપી જપીને જીવે છે ।।૪।।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥
naam kay Dhaaray saglay jant.
Naam is the Support of all creatures.
બધાં જ જીવ જંતુ અકાલ પુરખના આશરે છે

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
naam kay Dhaaray khand barahmand.
Naam is the Support of the earth and the solar systems.
જગતના બધા જ હિસ્સા પણ પ્રભુએ જ ટકાવીને રાખેલા છે

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥
naam kay Dhaaray simrit bayd puraan.
Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas.
વેદ પુરાણ સ્મૃતિ પ્રભુને જ આધારે છે

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥
naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan.
Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation.
જ્ઞાનની વાતો સાંભળીને તેની સાથે હૃદયને જોડીને અકાલ પુરખ નો જ આશરો છે

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥
naam kay Dhaaray aagaas paataal.
Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether regions.
બધાં જ આકાશ પાતાળ પ્રભુ ના આશરે છે

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥
naam kay Dhaaray sagal aakaar.
Naam is the Support of all bodies. (all forms of life)
બધાં શરીર પ્રભુ ના આધારે છે

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥
naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan.
Naam is the Support of all the worlds and realms.
ત્રણેય લોકમાં અકાલ પુરખે જ બધું ટકાવી રાખેલું છે

ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ॥
naam kai sang uDhray sun sarvan.
By meditating and listening to God’s name, many have been saved from vices.
જીવ પ્રભુ ની સાથે જોડાઈને તેનું નામ કાનથી સાંભળીને વિકારોથી બચી શકે છે

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ॥
kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay.
Those whom God attaches to His Name by His grace
પ્રભુ જેના ઉપર મહેર કરે છે તેને પોતાના નામની સાથે જોડી લે છે

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥
naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5||
O’ Nanak, in the fourth state, those humble servants attain liberation. (from thecycle of birth and death) ||5||
હે નાનક! તે મનુષ્ય માયાની અસરથી ઉપર ચોથા તલ ઉપર પહોંચીને ઉચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે ।।૫।।

ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥
roop sat jaa kaa sat asthaan.
Whose form is eternal and whose seat of power is eternal,
જે પ્રભુનો રૂપ અને ઠેકાણું સદાય સ્થિર રહેવા વાળું છે

ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥
purakh sat kayval parDhaan.
is all-pervading Eternal Being and is supreme.
કેવળ તે જ સર્વ વ્યાપક પ્રભુ બધાયના ઉપર આશીર્વાદ વરસાવે છે

ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee.
That True all-pervading God whose deeds are true and true is His word, is permeating all.
જે સદાય અટલ અકાલ પુરખની વાણી બધાં જીવોમાં વસેલી છે જે પ્રભુ બધા જીવો ની અંદર થી બોલી રહ્યો છે

ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥
sat karam jaa kee rachnaa sat.
His creation is true and true are His actions.
તેનું કામ પણ અટલ છે જે પ્રભુની રચના સંપૂર્ણ છે અધૂરી નથી

ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥
mool sat sat utpat.
His root (beginning) is existentially true, and true is what originates from it.
જે બધાનાં મૂળ રૂપમાં સદાય છે જેનું પેદા હોવું પણ સંપૂર્ણ છે

ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥
sat karnee nirmal nirmalee.
His abiding will is purest of the pure.
તેની બક્ષિસ હંમેશા રહે છે પ્રભુની મહા પવિત્ર મરજી છે

ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥
jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee.
All goes well for the one, whom God enables to know His Will.
જે જીવને આ મરજી સમજ આવી જાય છે તેને તેની મંજૂરી પૂર્ણ રીતે સુખદાયી લાગે છે

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
sat naam parabh kaa sukh-daa-ee.
The everlasting Naam is the Giver of peace.
પ્રભુ સદાય સ્થિર રહેવા વાળા નું નામ સુખ દાતા છે

ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੬॥
bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6||
O’ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6||
હે નાનક! જીવને આ અટલ સદગુરુ ની સાથે તે મેળવી આપે છે ।।૬।।

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
sat bachan saaDhoo updays.
The Teachings and the Instructions of the Guru are true for ever.
ઉપદેશ અને ગુરુની સૂચના હંમેશા માટે સાચી છે.

ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥
sat tay jan jaa kai ridai parvays.
Those who accept these teachings, also become true. (liberated from the cycles of birth and death)
જેના હૃદયમાં આ ઉપદેશ નો પ્રવેશ થઇ જાય છે તે પણ જન્મ મરણ ના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે

ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥
sat nirat boojhai jay ko-ay.
If one comes to realize the depth of God’s love,
જો કોઈ મનુષ્ય ને સદાય સ્થિર રહેવાવાળા પ્રભુ ની સાથે પ્રેમ થઈ જાય

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
naam japat taa kee gat ho-ay.
that person will meditate on Naam and get to a high spiritual state. (and will be out of cycles of birth and death)
તો તેનું નામ જપીને તે ઉચ્ચ અવસ્થાને હાંસલ કરી લે છે પ્રભુ પોતે સદાય કાયમ રહેવા વાળા છે

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
aap sat kee-aa sabh sat.
God, Himself is eternal, and all that He has created also does exist. (is not myth)
તેના પેદા કરેલું જગત પણ સાચે જ અસ્તિત્વ વાળું છે મિથ્યા નથી

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥
aapay jaanai apnee mit gat.
He Himself knows His own worth and limit.
પ્રભુ પોતાની અવસ્થા અને મર્યાદા પોતે જ જાણે છે